Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2002 z dne 24. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2002 z dne 24. 12. 2002

Kazalo

5579. Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 14585.

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, odločba US 35/98, 82/98, 91/98, 108/99, odločba US 37/01, 97/01), tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02), in 61. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podračuni, obvezne dajatve in njihovi prejemniki)
(1) Ta pravilnik določa podračune za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki pripadajo državi, občinam, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, obema za obvezni del zavarovanja, ter drugim prejemnikom. Podračuni so na podlagi zakona, ki ureja javne finance, in zakona, ki ureja plačilni promet, odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov države ali občin pri Banki Slovenije. Na te podračune se plačujejo obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki (v nadaljevanju: dajatve) samo v denarni enoti Republike Slovenije.
(2) Ta pravilnik v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet, določa tudi podatke, ki morajo biti vpisani na plačilne naloge, s katerimi se plačujejo dajatve. Podatki, ki morajo biti vpisani v predpolje in v polje sklicevanja na številko odobritve na plačilnih nalogih, so navedeni v Prilogi »SŠO«, ki je sestavni del tega pravilnika. V Prilogi »SŠO« so za vsak podračun, ki je določen v tem pravilniku, navedeni bodisi podatki sklicevanja na številko odobritve po modelu 11 (v nadaljevanju: model 11), bodisi podatki sklicevanja na številko odobritve po modelu 19 (v nadaljevanju: model 19).
(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja, če se plača dajatev s posebno položnico, ki jo je izdal pristojni organ in na kateri so vsi predpisani podatki že vpisani.
II. PLAČEVANJE DAJATEV, KI PRIPADAJO PRORAČUNOM IN VEČ PREJEMNIKOM
A) Davki, carine, takse in pristojbine
2. člen
(davek od dobička, posebni davek na določene prejemke, davek na izplačane plače)
(1) Davek od dobička pravnih oseb se plačuje:
1. na podračun št. 01100-1001105314 – davek od dobička pravnih oseb;
2. na podračun št. 01100-1000170234 – zamudne obresti od davka od dobička pravnih oseb.
(2) Posebni davek na določene prejemke se plačuje:
1. na podračun št. 01100-1001106963 – posebni davek na določene prejemke;
2. na podračun št. 01100-1000176539 – zamudne obresti od posebnega davka na določene prejemke.
(3) Davek na izplačane plače se plačuje:
1. na podračun št. 01100-1001110261- davek na izplačane plače;
2. na podračun št. 01100-1000178673 – zamudne obresti od davka na izplačane plače.
(4) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
3. člen
(dohodnina in podvrste dohodnine)
(1) Dohodnina se plačuje:
1. na podračun št. 01100-8442603777 – dohodnina – letni poračun;
2. na podračun št. 01100-8441224825 – akontacija dohodnine – od plač in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja;
3. na podračun št. 01100-8441226959 – akontacija dohodnine – od pokojnin;
4. na podračun št. 01100-8441403402 – akontacija dohodnine – od prejemkov, doseženih na podlagi pogodbe o delu;
5. na podračun št. 01100-8441406021 – akontacija dohodnine – od drugih prejemkov, vključno z nagradami in podobnimi prejemki;
6. na podračun št. 01100-8440131247 – akontacija dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč;
7. na podračun št. 01100-8440130762 – akontacija dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč;
8. na podračun št. 01100-8441493127 – akontacija dohodnine – od dohodka iz dejavnosti;
9. na podračun št. 01100-8441494776 – akontacija dohodnine – od dohodka iz dejavnosti od vsakega posameznega prejemka;
10. na podračun št. 01100-8442551009 – akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala od nepremičnin;
11. na podračun št. 01100-8442553143 – akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala od vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu;
12. na podračun št. 01100-8442584668 – akontacija dohodnine – od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku;
13. na podračun št. 01100-8442585153 – akontacija dohodnine – od obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam;
14. na podračun št. 01100-8442580497 – akontacija dohodnine – od dohodkov iz premoženja, doseženih z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž in prostorov za počitek oziroma rekreacijo;
15. na podračun št. 01100-8440145021 – akontacija dohodnine – od dohodkov iz premoženjskih pravic – od avtorskih pravic;
16. na podračun št. 01100-8440146670 – akontacija dohodnine – od dohodkov iz premoženjskih pravic – od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav;
17. na podračun št. 01100-8440171890 – zamudne obresti od dohodnine.
(2) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
4. člen
(davek od prometa blaga in storitev, davek na dodano vrednost)
(1) Davek od prometa blaga ali storitev se plačuje, ko je z odločbo Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: davčni organ) ugotovljena katerakoli obveznost plačila davka od prometa blaga ali storitev po predpisih, ki so do uveljavitve zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, določali obveznost plačila davkov od prometa blaga in storitev, izvoznih storitev, alkoholnih pijač in cigaret:
1. na podračun št. 01100-1000201080 – davek od prometa blaga ali storitev;
2. na podračun št. 01100-1000294491 – zamudne obresti od davka od prometa blaga ali storitev.
(2) Davek na dodano vrednost se plačuje:
1. na podračun št. 01100-1008305527 – davek na dodano vrednost po obračunu.
(3) Davki na motorna vozila se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1008313093 – davek od novih motornih vozil;
2. na podračun št. 01100-1008314645- zamudne obresti od davka od novih motornih vozil;
3. na podračun št. 01100-1008315130 – davek na promet rabljenih motornih vozil,
4. na podračun št. 01100-1008316779 – zamudne obresti od davka na promet rabljenih motornih vozil;
(4) Davki od iger na srečo se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1008319398 – davek od klasičnih iger na srečo;
2. na podračun št. 01100-1008320077 – zamudne obresti od davka od klasičnih iger na srečo;
3. na podračun št. 01100-1008322114 – davek od posebnih iger na srečo;
4. na podračun št. 01100-1008323763 – zamudne obresti od davka od posebnih iger na srečo.
5. na podračun št. 01100-1000238813 – posebni prometni davek od posebnih iger na srečo;
6. na podračun št. 01100-1000298662 – zamudne obresti od posebnega prometnega davka od posebnih iger na srečo.
(5) Davek od prometa zavarovalnih poslov se plačuje:
1. na podračun št. 01100-1008317264 – davek od prometa zavarovalnih poslov;
2. na podračun št. 01100-1008318816 – zamudne obresti od davka od prometa zavarovalnih poslov.
(6) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
5. člen
(davek na promet nepremičnin, davek na bilančno vsoto bank)
(1) Podračuni za plačevanje dajatev, ki pripadajo občinam, so navedeni v Prilogi »RPO«, ki je sestavni del te odredbe. Podračun za posamezno dajatev je v Prilogi »RPO« na preseku vrstice pod ustrezno zaporedno številko (v nadaljevanju: pod zap. št.) in stolpca ustrezne občine.
(2) Davek na promet nepremičnin se plačuje:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 1. – davek od prometa nepremičnin od pravnih oseb;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 2. – davek od prometa nepremičnin od fizičnih oseb;
3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 3. – davek od prometa nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb,ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji;
4. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 4. – zamudne obresti davka od prometa nepremičnin.
(3) Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic se plačuje:
1. na podračun št. 01100-1000600429 – posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic;
2. na podračun št. 01100-1000191089 – posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic -zamudne obresti.
(4) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
6. člen
(davki občanov)
(1) Davki občanov, ki so: davek od premoženja, davek na dediščine in darila ter davek na dobitke od iger na srečo, se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 5. – davek od premoženja od stavb;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 6. – davek od premoženja od prostorov za počitek oziroma rekreacijo;
3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 7. – davek od premoženja na posest plovnih objektov;
4. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 8. – davek na dediščine in darila;
5. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 9. – davek na dobitke od iger na srečo;
6. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 10. – zamudne obresti davkov občanov.
(2) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
7. člen
(carine in druge uvozne dajatve, trošarine)
(1) Dajatve, ki jih odmerja in pobira Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: carinski organ), se plačujejo na podračune carinskih organov.
(2) Na podračune iz prejšnjega odstavka se plačujejo:
1. carine in druge uvozne dajatve;
2. davek na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitev;
3. trošarine, zaračunane ob uvozu;
4. taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, zaračunana ob uvozu in po obračunu trošarinskih izdelkov;
5. taksa za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
6. taksa za razgradnjo izrabljenih motornih vozil;
7. davek od novih motornih vozil;
8. povračila za uporabo cest za tuja motorna vozila;
9. carinske takse zaračunane s carinsko deklaracijo;
10. denarne kazni za carinske prekrške;
11. denarna sredstva od prodanega blaga;
12. povprečnine na podlagi zakona o prekrških;
13. drugi prihodki države;
14. pozneje vplačane ukinjene uvozne dajatve;
15. zamudne in kompenzacijske obresti;
16. stroški (pečatenje kotlov, hišno carinjenje, laboratorijske ananlize itd.).
(3) Carinski organi razporedijo plačane dajatve s svojih podračunov in v dobro podračunov določenih s to odredbo ter:
1. na podračun št. 01100-1000410697 – carina od pravnih oseb;
2. na podračun št. 01100-1000412734 – carina od fizičnih oseb in zasebnikov;
3. na podračun št. 01100-1000420203 – pozneje vplačane ukinjene uvozne dajatve;
4. na podračun št. 01100-1000430970 – posebne davščine pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil;
5. na podračun št. 01100-1000174405 – zamudne in kompenzacijske obresti;
6. na podračun št. 01100-1008306012 – davek na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitev;
7. na podračun št. 01100-1008307661 – zamudne obresti od davka na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitve.
(4) Trošarine se plačujejo:
1. na podračun št. račun 01100-1008308146 – trošarina od mineralnih olj in plina;
2. na podračun št. 01100-1008309795 – trošarina od alkohola in alkoholnih pijač;
3. na podračun št. 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov;
4. na podračun št. 01100-1008312511 – zamudne obresti od trošarine.
(5) Plačilni nalogi za plačila dajatev, določenih v drugem odstavku tega člena, morajo biti izpolnjeni v dobro podračuna carinskega organa in na njih morajo biti vpisani v predpolje in polje sklicevanje na številko odobritve podatki, ki jih je določil carinski organ.
(6) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune določene v četrtem odstavku tega členu morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
8. člen
(takse)
(1) Sodne takse se plačujejo
1. na podračun št. 01100-1000339014 – sodne takse od pravnih oseb;
2. na podračun št. 01100-1000338529 – sodne takse od fizičnih oseb in zasebnikov.
(2) Upravne takse se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000315637 – državne upravne takse (tarifna številka, v nadaljevanju: tar. št. 1-10 in tar. št. 96.a-98 iz taksne tarife zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00 in 81/00; v nadaljevanju: ZUT);
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 11. – občinske upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 96.a-98 iz ZUT);
3. na podračun št. 01100-1000343476 – državne upravne takse s področja notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. št. 11-26 iz ZUT);
4. na podračun št. 01100-1000345513 – državne upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT);
5. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 12. – občinske upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 30, 1. in 2. točka iz ZUT);
6. na podračun št. 01100-1000346095 – državne gradbene upravne takse (tar. št. 35-42 iz ZUT);
7. na podračun št. 01100-1000310981 – carinske takse in takse s področja trošarin (tar. št. 43-50a iz ZUT);
8. na podračun št. 01100-1000347647 državne upravne takse za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (tar. št. 51 iz ZUT);
9. na podračun št. 01100-1003185091 – državne upravne takse za preglede pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem prometu (tar. št. 62.a. iz ZUT) ter posebne takse na področju zdravstvenega varstva rastlin;
10. na podračun št. 01100-1000349781 – državne upravne takse s področja prometa s kemikalijami (tar. št. 63 in 64 iz ZUT);
11. na podračun št. 01100-1000350460 – državne upravne takse na področju varstva konkurence (tar. št. 65 iz ZUT);
12. na podračun št. 01100-1000352594 – državne upravne takse v zvezi z zastopanjem na področju pravic intelektualne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT);
13. na podračun št. 01100-1003194112 – državne upravne takse za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (tar. št. 67 iz ZUT);
14. na podračun št. 01100-1000304482 – državne upravne takse s področja homologacije vozil (tar. št. 68 in 69 iz ZUT);
15. na podračun št. 01100-1008321629 – državne upravne takse za preskuse odobritve tipov meril, overovitve etalonov in meril ter preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (tar. št. 70 in 71 iz ZUT);
16. na podračun št. 01100-1000353079 – državne upravne takse na področju varstva pri delu (tar. št. 72 iz ZUT);
17. na podračun št. 01100-1000314085 – konzularne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT).
(3) Taksni zavezanec, ki mora hkrati plačati državno ali občinsko upravno takso za vlogo (tar. št. 1 iz ZUT) in državno ali občinsko takso za samo dejanje ali za spis (tar. št. 11 – 71 iz ZUT), plača obe taksi, tako za vlogo, kot za samo dejanje ali za spis, na podračun, ki je s to odredbo določen za državno ali občinsko upravno takso za dejanje ali za spis (tar. št. 11-71 ZUT).
(4) Državne in občinske upravne takse plačane v kolkih se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-8440342998 – upravne takse, plačane v kolkih.
(5) Ne glede na določilo predpisa o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh, se plačila upravnih taks od prodanih kolkov plačujejo na račun določen v prejšnjem odstavku.
(6) Taksa za postopek revizije javnega naročanja se plačuje:
1. na podračun št. 01100-1000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.
(7) Komunalne takse se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 13. – turistična taksa;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 14. – komunalne takse za druge taksam zavezane predmete od pravnih oseb;
3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 15. – komunalne takse za druge taksam zavezane predmete od fizičnih oseb in zasebnikov;
4. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 16. – ostale komunalne takse.
(8) Požarne takse:
1. na podračun št. 01100-1000332224 – požarna taksa.
(9) Posebna taksa na igralne avtomate:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 17. – posebna taksa na igralne avtomate.
(10) Takse za obremenjevanje vode:
1. na podračun št. 01100-1003208371 – taksa za obremenjevanje vode;
2. na podračun št. 01100-1003209923 – zamudne obresti od takse za obremenjevanje vode;
3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 18. – taksa za obremenjevanje vode (kot prihodek občine);
4. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 19. – zamudne obresti od takse za obremenjevanje vode (kot prihodek občine).
(11) Takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida:
1. na podračun št. 01100-1003210602 – taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od tekočih goriv;
2. na podračun št. 01100-1003211184 – taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od plinastih goriv;
3. na podračun št. 01100-1003212736 – taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od trdih goriv;
4. na podračun št. 01100-1003213221 – zamudne obresti od taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida;
5. na podračun št. 01100-1008326382 – taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od uporabe gorljivih organskih snovi.
(12) Takse za obremenjevanje okolja:
1. na podračun št. 01100-1008328419 – taksa za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
2. na podračun št. 01100-1008331232 – taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 20. – taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (kot prihodek občine).
4. na podračun št. 01100-1008345685 – taksa za razgradnjo izrabljenih motornih vozil.
(13) Na plačilnem nalogu za plačilo taks določenih v tem členu, razen za takse iz četrtega in štirinajstega odstavka tega člena, morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.
(14) Na plačilnih nalogih za plačila turističnih, komunalnih, požarnih taks, posebnih taks na igralne avtomate ter taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
9. člen
(povračila za uporabo cest in pristojbine)
(1) Povračila za uporabo cest se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000327374 – letna povračila za uporabo cest;
2. na podračun št. 01100-1003252215 – povračila za uporabo cest za tuja motorna vozila.
(2) Pristojbine se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1003273070 – pristojbine od registrskih tablic po posebnem naročilu;
2. na podračun št. 01100-1000307004 – pristojbina za varstvo industrijske lastnine;
3. na podračun št. 01100-1003019027 – tarifa za varnost plovbe;
4. na podračun št. 01100-1000302348 – pristojbina za pregled zrakoplova;
5. na podračun št. 01100-1000300214 – pristojbine za preverjanje strokovne usposobljenosti letalskega osebja;
6. na podračun št. 01100-8440320591 – pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest;
7. na podračun št. 01100-1008302908 – pristojbine s področja telekomunikacij;
8. na podračun št. 01100-1000194775 – zamudne obresti od pristojbin s področja telekomunikacij;
9. na podračun št. 01100-1008303490 – pristojbina in stroški za varstvo novih sort rastlin in vzdrževanje žlahtniteljske pravice rastlin;
10. na podračun št. 01100-1000318256 – pristojbina za veterinarsko spričevalo;
11. na podračun št. 01100-1000321069 – pristojbina za veterinarsko potrdilo;
12. na podračun št. 01100-1003192075 – pristojbina za veterinarski pregled;
13. na podračun št. 01100-1008322017 – pristojbina za razširjanje programskih vsebin;
14. na podračun št. 01100-1008322502 – pristojbina za športni in rekreacijski ribolov na morju.
(3) Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest odmerjajo in pobirajo davčni organi, ki plačane pristojbine praznijo s svojih podračunov na podračun določen v prejšnjem odstavku.
(4) Na plačilnih nalogih za plačila povračil in pristojbin določenih v tem členu, razen pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.
B) Prispevki za socialno varnost
10. člen
(prispevki in drugi prihodki za zaposlovanje)
(1) Prispevki zaposlenih za zaposlovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000076823 – prispevek za zaposlovanje od zaposlenih pri pravnih osebah;
2. na podračun št. 01100-1000078957 – prispevek za zaposlovanje od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost.
(2) Prispevki delodajalcev za zaposlovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000074786 – prispevek za zaposlovanje za zaposlene pri pravnih osebah;
2. na podračun št. 01100-1000078957 – prispevek za zaposlovanje za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost.
(3) Prispevki samozaposlenih za zaposlovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000124256 – prispevek za zaposlovanje od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, od zavarovalne osnove;
2. na podračun št. 01100-1000125808 – prispevek za zaposlovanje od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, iz zavarovalne osnove.
(4) Ostali prispevki za zaposlovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000958165 – zamudne obresti iz naslova prispevkov za zaposlovanje;
2. na podračun št. 01100-1000984937 – pozneje plačani ukinjeni prispevki za zaposlovanje;
3. na podračun št. 01100-1001502626 – prispevek delojemalca za zaposlovanje od starševskih nadomestil;
4. na podračun št. 01100-1001503111 – prispevek delojemalca za zaposlovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
5. na podračun št. 01100-1001504760 – prispevek delojemalca za zaposlovanje od nadomestil za čas brezposelnosti;
6. na podračun št. 01100-1001505245 – prispevek delojemalca za zaposlovanje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.
(5) Drugi prihodki za zaposlovanje se plačujejo:
a) iz državnega proračuna:
1. na podračun št. 01100-1001511744 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od starševskih nadomestil;
2. na podračun št. 01100-1001513878 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od nadomestil za čas brezposelnosti;
b) iz skladov socialnega zavarovanja:
1. na podračun št. 01100-1001515915 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
2. na podračun št. 01100-1001518534 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.
(6) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
11. člen
(prispevki in drugi prihodki za starševsko varstvo)
(1) Prispevki zaposlenih za starševsko varstvo se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000701794 – prispevek za starševsko varstvo od zaposlenih pri pravnih osebah;
2. na podračun št. 01100-1000703831 – prispevek za starševsko varstvo od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost.
(2) Prispevki delodajalcev za starševsko varstvo se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000700145 – prispevek za starševsko varstvo za zaposlene pri pravnih osebah;
2. na podračun št. 01100-1000703831- prispevek za starševsko varstvo za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost.
(3) Prispevki samozaposlenih za starševsko varstvo se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000702279 – prispevek za starševsko varstvo od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (iz zavarovalne osnove in od nje).
(4) Ostali prispevki za starševsko varstvo se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000960493 – zamudne obresti iz naslova prispevkov za starševsko varstvo;
2. na podračun št. 01100-1001506894 – prispevek delojemalca za starševsko varstvo od starševskih nadomestil;
3. na podračun št. 01100-1001507379 – prispevek delojemalca za starševsko varstvo od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje neposredno izplačuje upravičencem;
4. na podračun št. 01100-1001508931 – prispevek delojemalca za starševsko varstvo od nadomestil za čas brezposelnosti;
5. na podračun št. 01100-1001509416 – prispevek delojemalca za starševsko varstvo od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.
(5) Drugi prihodki za starševsko varstvo se plačujejo:
a) iz državnega proračuna:
1. na podračun št. 01100-1001512229 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko varstvo od starševskih nadomestil;
2. na podračun št. 01100-1001514363 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko varstvo od nadomestil za čas brezposelnosti;
b) iz skladov socialnega varstva:
1. na podračun št. 01100-1001516497 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko varstvo od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
2. na podračun št. 01100-1001519019 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko varstvo od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.
(6) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
C) Dajatve po posebnih predpisih
12. člen
(denarne kazni, povprečnine, posebni prispevki)
(1) Denarne kazni in povprečnine za kršitve državnih in občinskih predpisov, razen denarnih kazni za kazniva dejanja in povprečnin kazenskega postopka, se plačujejo na podračune organov, ki so pristojni za izrekanje denarnih kazni in povprečnin (v nadaljevanju: organi). Plačana dajatve iz tega naslova organi praznijo s svojih podračunov in:
1. na podračun št. 01100-1000511965 – denarne kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke;
2. na podračun št. 01100-1000500713- denarne kazni za prekrške;
3. na podračun št. 01100-1000518755 – druge denarne kazni;
4. na podračun št. 01100-1000503332 – denarne kazni v upravni izvršbi na ravni države;
5. na podračun št. 01100-1000510316 – denarne kazni za carinske prekrške in denarna sredstva od prodanega blaga;
6. na podračun št. 01100-1005008594 – povprečnine, ki jih izterjujejo državni organi na podlagi zakona o prekrških;
7. na podračun št. 01100-1005009079 – povprečnine kazenskega postopka;
8. na podračun št. 01100-1005010825 – povprečnine postopka o prekršku.
(2) Denarne kazni za kršitve občinskih predpisov praznijo organi s svojih podračunov in:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 21. – denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 22. – denarne kazni v upravni izvršbi na ravni občine.
(3) Na plačilnih nalogih za plačila denarnih kazni in povprečnin določenih v prvem in drugem odstavku tega člena v dobro podračunov organov morajo biti vpisani podatki, kot so jih določili organi. Na plačilnih nalogih za plačila denarnih kazni in povprečnin, ki se plačujejo neposredno na podračune iz prvega in drugega odstavka tega člena, morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.
(4) Posebni prispevki se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 23. – nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora;
2. na podračun št. 01100-1008301356 – posebni prispevek za obnovo Posočja;
3. na podračun št. 01100-1000193126 – zamudne obresti od posebnega prispevka za obnovo Posočja.
(5) Na plačilnem nalogu za plačilo na podračun nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.
(6) Na plačilnih nalogih za plačila dajatev določenih v 2. in 3. točki četrtega odstavka tega člena morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
(7) Prihodki od podeljenih koncesij se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1006229630 – prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo državi;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 24. – prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini;
3. na podračun št. 01100-1006234577 – prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico (ki pripadajo državi);
4. na podračun št. 01100-1006237584 – prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (ki pripadajo državi).
(8) Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo in zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se plačujejo:
1. na podračune določene v 2. delu Priloge “RPO”, ki so odprti za posamezna zaokrožena turistična območja.
(9) Na plačilnih nalogih za plačila na podračun prihodkov od koncesij določenih v sedmem odstavku tega člena morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11, za plačila na podračun koncesijske dajatve določene v osmem odstavku tega člena pa podatki določeni z modelom 19.
(10) Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov se plačujejo na podračune davčnih organov, ki plačana sredstva praznijo:
1. na podračun št. 01100-1008330747 – sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov.
Č) Prihodki upravnih organov in drugi prihodki
13. člen
(prihodki upravnih organov, drugi prihodki)
(1) Prihodki upravnih organov se plačujejo na podračune upravnih organov ali neposredno na podračune za izvrševanje proračunov države ali občin. Upravni organi določijo podračun, na katere se morajo plačati obvezne dajatve, ter podatke, ki morajo biti vpisani na plačilne naloge v predpolje in v polje sklicevanja na številko odobritve.
(2) Prihodki upravnih organov se tudi plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000611681 – prihodki državnih organov;
2. na podračun št. 01100-1000616337 – prihodki Geodetske uprave RS;
3. na podračun št. 01100-1006101202 – prihodki Uprave RS za civilno letalstvo od plačil za prelete letal;
4. na podračun št. 01100-1000618471 – prihodki s področja telekomunikacij;
5. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 25. – prihodki občinskih organov in občinske uprave.
(3) Na plačilnih nalogih za plačila dajatev na podračune iz prejšnjega odstavka morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.
(4) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje, kot je določeno v odmerni odločbi – na podračun davčnega organa ali pa:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 26. – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 27. – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb;
3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 28. – zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
(3) Na plačilnih nalogih za plačila nadomestil iz prejšnjega odstavka na podračun davčnega organa morajo biti vpisani podatki v predpolje in v polje sklicevanja na številko odobritve, kot jih je določil davčni organ. V primeru neposrednih plačil na podračune iz prejšnjega odstavka pa morajo biti na plačilne naloge vpisani podatki določeni z modelom 19.
(4) Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 29. – odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 30. – posebna odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda občini;
3. na podračun št. 01100-1006231958 – posebna odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda državi;
4. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 31. – zamudne obresti iz naslova odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda.
(5) Prihodki od komunalnih prispevkov se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 32. – prihodki od komunalnih prispevkov;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 33. – zamudne obresti od komunalnih prispevkov.
(6) Vodna povračila se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1006225459 – vodna povračila;
2. na podračun št. 01100-1006227593 – zamudne obresti od vodnih povračil.
(7) Na plačilnih nalogih za plačila odškodnin določenih četrtem odstavku, komunalnih prispevkov določenih v petem odstavku in za plačila vodnih povračil določenih v šestem odstavku tega člena morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.
(8) Drugi prihodki državnega in občinskih proračunov, ki niso posebej določeni s tem pravilnikom, in se na podlagi posebnih predpisov ne plačujejo neposredno na podračune državnega in občinskih proračunov, se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000621284 – drugi nedavčni prihodki države;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 34. – drugi nedavčni prihodki občin;
3. na podračun št. 01100-1006211685 – odpravljeni proračunski prihodki države;
4. na podračun št. 01100-1000628074 – plačilo stroškov prisilne izterjave.
(9) Na plačilnih nalogih za plačila drugih prihodkov morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11, razen za plačilo stroškov prisilne izterjave, ko morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
(10) Sredstva od prodaje stanovanj se vplačujejo:
1. na podračun št. 01100-8446215863 – drugi nedavčni prihodki države – odkup vojaških stanovanj.
(11) Na plačilnem nalogu za plačilo sredstev od prodaje stanovanj morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.
III. PLAČEVANJE DAJATEV ZA ZDRAVSTVENO TER ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
A) Zdravstveno zavarovanje
14. člen
(prispevki in drugi prihodki za zdravstveno zavarovanje)
(1) Prispevki zaposlenih za zdravstveno zavarovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-3000370762 – prispevek za zdravstveno zavarovanje od zaposlenih pri pravnih osebah;
2. na podračun št. 01100-3008643116 – prispevek za zdravstveno zavarovanje od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost;
3. na podračun št. 01100-3000163279 – prispevek za zdravstveno zavarovanje od zaposlenih pri tujem delodajalcu.
(2) Prispevki delodajalcev za zdravstveno zavarovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-3000160660 – prispevek za zdravstveno zavarovanje za zaposlene pri pravnih osebah;
2. na podračun št. 01100-3001397604 – prispevek za zdravstveno zavarovanje za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost;
3. na podračun št. 01100-3000167450 – prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za zavarovance (razen kmetov).
(3) Prispevki samozaposlenih za zdravstveno zavarovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-3000581349 – prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, članov njihovih gospodinjstev in drugih oseb, ki plačujejo prispevek od katastrskega dohodka;
2. na podračun št. 01100-3000582998 – prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, ki plačujejo prispevek od osnove za pokojninsko invalidsko zavarovanje;
3. na podračun št. 01100-3008642631 – prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki plačujejo prispevek v pavšalu;
4. na podračun št. 01100-3000166965 – prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov;
5. na podračun št. 01100-3000583483 – prispevek za poškodbe pri delu in poklicna obolenja kmetov;
6. na podračun št. 01100-3008640594 – pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni;
7. na podračun št. 01100-3008644765 – prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od zavarovalne osnove;
8. na podračun št. 01100-3001398186 – prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost iz zavarovalne osnove.
(4) Drugi prispevki za zdravstveno zavarovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-3000955575 – zamudne obresti iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje;
2. na podračun št. 01100-3000982832 – pozneje vplačani ukinjeni prispevki za zdravstveno zavarovanje;
3. na podračun št. 01100-3001521376 – prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od starševskih nadomestil;
4. na podračun št. 01100-3001520891 – prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
5. na podračun št. 01100-3001007761 – prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil za čas brezposelnosti;
6. na podračun št. 01100-3001522928 – prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem,
7. na podračun št. 01100-3001399738 – prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje vojaških obveznikov, ki služijo vojaški rok.
(5) Drugi prihodki se plačujejo:
a) iz državnega proračuna:
1. na podračun št. 01100-3000164831 – prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova prispevka za zdravstveno zavarovanje določenih oseb;
2. na podračun št. 01100-3001523413 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od starševskih nadomestil;
3. na podračun št. 01100-3001525547 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil za čas brezposelnosti;
4. na podračun št. 01100-3008908508 – prejeta sredstva iz naslova delodajalca za zdravstveno zavarovanje vojaških obveznikov, ki služijo vojaški rok;
5. na podračun št. 01100-3001405558 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za vojaške obveznike, ki služijo vojaški rok;
b) iz proračunov lokalnih skupnosti:
1. na podračun št. 01100-3000165316 – prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti iz naslova prispevka za zdravstveno zavarovanje določenih oseb;
c) iz skladov socialnega zavarovanja:
1. na podračun št. 01100-3001902586 – prejeta sredstva iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma iz drugih zavodov iz naslova prispevka za zdravstveno zavarovanje za upokojence ter od oseb, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja;
2. na podračun št. 01100-3001526032 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
3. na podračun št. 01100-3001527681 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.
(6) Na plačilnih nalogih za plačilo prispevkov in drugih prihodkov za zdravstveno zavarovanje morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
B) Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
15. člen
(prispevki in drugi prihodki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje)
(1) Prispevki zaposlenih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-2000014903 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zaposlenih pri pravnih osebah;
2. na podračun št. 01100-2000020335 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki samostojno opravljajo dejavnost.
(2) Prispevki delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-2000012866 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene pri pravnih osebah;
2. na podračun št. 01100-2000203180 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene pri fizičnih osebah, ki samostojno opravljajo dejavnost;
3. na podračun št. 01100-2008902237 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč;
4. na podračun št. 01100-2008906408 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za učence v učnem razmerju;
5. na podračun št. 01100-2001385998 – posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovalno dobo s povečanjem za zaposlene pri pravnih osebah;
6. na podračun št. 01100-2001392982 – pavšalni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne primere zavarovanja;
7. na podračun št. 01100-2001395504 – prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne primere zavarovanja iz drugih pravnih razmerij;
8. na podračun št. 01100-2008909027 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb zaposlenih pri tujem delodajalcu.
(3) Prispevki samozaposlenih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-2000018007 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost od zavarovalne osnove;
2. na podračun št. 01100-2001808045 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost iz zavarovalne osnove;
3. na podračun št. 01100-2000089011 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov – lastnikov kmetijskih zemljišč;
4. na podračun št. 01100-2001391333 – posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovalno dobo s povečanjem od oseb, ki opravljajo dejavnost in pri njih zaposlenih.
(4) Ostali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-2000957646 – zamudne obresti iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
2. na podračun št. 01100-2000983351 – pozneje plačani ukinjeni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
3. na podračun št. 01100-2001396086 – pozneje plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz preteklih let;
4. na podračun št. 01100-2001529752 – prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od starševskih nadomestil.
5. na podračun št. 01100-2001528103 – prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;
6. na podračun št. 01100-2000011217 – prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil za čas brezposelnosti;
7. na podračun št. 01100-2000149248 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovancev prostovoljnega zavarovanja.
(5) Drugi prihodki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačujejo:
a) iz državnega proračuna:
1. na podračun št. 01100-2001530431 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od starševskih nadomestil;
2. na podračun št. 01100-2001532565 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil za čas brezposelnosti;
b) iz skladov socialnega zavarovanja:
1. na podračun št. 01100-2001533050 – prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.
(6) Na plačilnih nalogih za plačilo prispevkov in drugih prihodkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
IV. PLAČEVANJE DAJATEV DRUGIM PREJEMNIKOM
16. člen
(prihodki občin in krajevnih skupnosti iz samoprispevkov, drugi prihodki krajevnih skupnosti)
(1) Sredstva iz naslova samoprispevka na ravni občine, prihodki krajevnih skupnosti, krajevni samoprispevki in drugi prihodki krajevnih skupnosti se plačujejo:
1. na podračune navedene v Prilogi “842 ” – občinski in krajevni samoprispevki ter prihodki krajevnih skupnosti.
(2) Priloga “842 ” je sestavni del te odredbe.
V. DAJATVE, KI JIH ODMERJAJO, POBIRAJO IN IZTERJUJEJO DAVČNI ORGANI
17. člen
(dajatve, ki jih odmerjajo, pobirajo in izterjujejo davčni organi)
(1) Dajatve, ki jih odmerjajo, pobirajo in izterjujejo davčni organi, se plačujejo:
1. na podračune navedene v Prilogi “846”– podračuni davčnih organov.
(2) Priloga “846” je sestavni del te odredbe.
(3) Na plačilnih nalogih za plačilo dajatev na podračune iz prvega odstavka tega člena morajo biti vpisani podatki, kot jih določijo davčni organi.
(4) Davčni organi v primeru prisilne izterjave dajatev, ki niso bile plačane, v sklepu o prisilni izterjavi navedejo podračune, na katere morajo biti dajatve plačane, ter podatke določene z modelom 19.
(5) Na podračune iz prvega odstavka tega člena se plačujejo:
1. dohodnina – letni poračun (izterjava);
2. akontacija dohodnine – od plač in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja zaposlenih pri zasebnikih;
3. akontacija dohodnine – od pokojnin, od pokojnin iz tujine;
4. akontacija dohodnine – od prejemkov, doseženih na podlagi pogodbe o delu, delovršne pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi, od osebnih prejemkov iz tujine, od prejemkov doseženih z opravljanjem storitev tujim pravnim in fizičnim osebam;
5. akontacija dohodnine od drugih prejemkov, vključno z nagradami in podobnimi prejemki;
6. akontacija dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč;
7. akontacija dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč;
8. akontacija dohodnine – od dohodka iz dejavnosti;
9. akontacija dohodnine – od dohodkov iz dejavnosti od vsakega posameznega prejemka;
10. akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala od nepremičnin, od vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu;
11. akontacija dohodnine – od dohodkov iz premoženja, od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku, od obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam, od dohodkov, doseženih z oddajanjem premoženja v najem;
12. akontacija dohodnine – od dohodkov iz premoženjskih pravic, od avtorskih pravic, od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav;
13. davek od premoženja, od stavb, od prostorov za počitek oziroma rekreacijo, na posest plovnih objektov;
14. davek na dobitke od iger na srečo;
15. davek na dediščine in darila;
16. davek od prometa blaga ali storitev;
17. davek na promet nepremičnin, od pravnih oseb, od fizičnih oseb, od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji;
18. sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov;
19. prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, članov njihovih gospodinjstev in drugih oseb, ki plačujejo prispevek od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih površin;
20. prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, ki plačujejo prispevek od osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
21. prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb zaposlenih pri tujem delodajalcu;
22. prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od zavarovalne osnove in iz nje;
23. prispevek za zdravstveno zavarovanje zaposlenih pri osebah, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in pri drugih osebah;
24. prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki plačujejo prispevek v pavšalu;
25. prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za zavarovance (razen kmetov);
26. prispevek za poškodbe pri delu in poklicna obolenja kmetov;
27. pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni;
28. prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov;
29. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov – lastnikov kmetijskih zemljišč;
30. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje fizičnih oseb zaposlenih pri lastnikih kmetijskih zemljišč;
31. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, od zavarovalne osnove in iz nje;
32. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene in od zaposlenih pri osebah, ki samostojno opravljajo dejavnost;
33. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne primere zavarovanja iz drugih pravnih razmerij;
34. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovancev prostovoljnega zavarovanja;
35. posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovalno dobo s povečanjem od oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, in od zaposlenih pri njih;
36. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb zaposlenih pri tujem delodajalcu;
37. prispevek za starševsko varstvo, od zaposlenih in za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, in od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (iz zavarovalne osnove in od nje);
38. prispevek za zaposlovanje od zaposlenih in za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, in od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (iz zavarovalne osnove in od nje);
39. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča;
40. samoprispevek od zavezancev davka od dohodka iz kmetijstva;
41. samoprispevek od drugih zavezancev;
42. takse;
43. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest;
44. stroški prisilne izterjave;
45. drugi prihodki;
46. odpravljeni prihodki;
47. zamudne obresti.
(6) Na podračune iz prvega odstavka tega člena se lahko plačujejo tudi dajatve, ki niso navedene v prejšnjem odstavku tega člena v soglasju s pristojnim davčnim organom.
VI. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(končna določba)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati odredba o računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 49/02).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 27224/02
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost