Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2002 z dne 20. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2002 z dne 20. 12. 2002

Kazalo

5462. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrna, stran 13536.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US; 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US; 39/96 – odl. US; 44/96 – odl. US; 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US; 74/98 in 59/99 – odl. US in odločba US, 70/00 in 51/02) in na podlagi 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99), je Občinski svet občine Dobrna na 2. redni seji dne 9. 12. 2002, sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Dobrna
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) se v prvem stavku četrtega odstavka 32. člena se za posavljeno vejico doda novo besedilo, ki se glasi “vsak razpravljalec ima možnost v okviru posamezne točke dnevnega reda dve repliki po razpravi vseh razpravljavcev.”
2. člen
Druga alinea 59. člena se spremeni tako, da se za besedico »za« doda beseda »turizem« ter za njo postavi vejica.
Peta alinea 59.člena pa se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z besedilom »odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja«.
3. člen
Prvi stavek 61. člena se spremeni tako, da se za besedico »za« doda beseda »turizem« ter za njo postavi vejica, za besedo “ima” pa se črta beseda “pet” katera se nadomesti z besedo “sedem”.
V drugem odstavku se za besedo “področju” doda beseda “turizma” ter za njo postavi vejica.
V četrtem odstavku pa se za besedico “za” doda beseda “turizem” ter za njo postavi vejica.
4. člen
Prvi odstavek 64.člena se spremeni tako, da se za besedico “za” se črta beseda “turizem”, črta se tudi za njo postavljena vejica.
V drugem odstavku 64.člena se za besedo “področju” črtata besedi “razvoja turizma”, črta se tudi za črtanim besedilom postavljena vejica.
V tretjem stavku tretjega odstavka 64.člena se za besedico “za” črta beseda “turizem”, črta se tudi za njo postavljena vejica.
5. člen
V VII. delu tega poslovnika se pod zaporedno številko 2. “Imenovanje podžupana-podžupanov”, črtata pomišljaj ter za njim postavljena beseda “podžupanov”.
6. člen
V prvem stavku 105. člena se za besedo “svet” črta beseda “dva”.
V drugem stavku se za besedo “imenovanje” črta beseda “podžupanov” ter namesto nje postavi beseda “podžupana”.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrna začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1561/02-6
Dobrna, dne 10. decembra 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost