Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2002 z dne 20. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2002 z dne 20. 12. 2002

Kazalo

5461. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrna, stran 13534.

Na podlagi prve alinee 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/9, 70/00 in 51/02) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99 in 15/01) je Občinski svet občine Dobrna na 2. redni, dne 9. 12. 2002, sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dobrna
1. člen
V statutu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99 in 15/01) se v drugem odstavku 4. člena beseda “skupnosti” nadomesti z besedo “zveze”.
2. člen
V 13. členu se za zadnjim odstavkom doda novi šesti odstavek, ki se glasi:” Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.”
3. člen
V 14. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:”Člane občinskega sveta volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve članov občinskega svet se opravijo v skladu z zakonom.”Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
4. člen
V 21. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:
“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma, če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 16. člena tega statuta ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta.”Dosedanja šesta alinea postane sedma.
V drugem stavku drugega odstavka 21. člena se za besedo “četrto” postavi vejica in se črta beseda “in”, za besedo “peta” pa se doda besedilo “in šesto”.
V 21. členu se na koncu drugega odstavka dodata nova peti in šesti stavek, ki se glasita:
“Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.”
Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.”
5. člen
Drugi odstavek 24.člena se spremeni tako, da se v drugi alinei za besedico »za« doda beseda »turizem« in za njo postavi vejica; peta alinea pa se nadomesti z besedilom: »odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja«.
Druga točka petega odstavka se spremeni tako, da se za besedico »za« doda beseda „turizem“ za njo pa postavi vejica.
V prvi alinei se za besedo »razvoj«, doda beseda »turizma« in za njo postavi vejica.
Doda se nova druga alinea, ki se glasi; »predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu v zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega razvoja turizma v občini,« za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi: »daje predloge občinskemu svetu za subvencioniranje razvoja turizma, malega gospodarstva in obrti v občini,«
V dosedanji tretji alinei se za besedo »področja« odda beseda »turizma«, za njo pa se postavi vejica, v dosedanji četrti alinei se za besedo »subjekti« doda beseda »turizma« in za njo postavi vejica ter za besedo »razvoj« doda beseda »turizma« ter za njo postavi vejica. V dosedanji peti alinei pa se za besedo »področja« doda beseda turizma« in za njo postavi vejica.
Dosedanja druga, tretja, četrta in peta alinea postaneta četrta, peta, šesta in sedma alinea.
Peta točka petega odstavka se spremeni tako, da se za besedico »za« črta beseda „turizem“, za njo se črta vejica ter postavita besedi »kmetijstvo in« za besedo »podeželja« pa se črtata besedi «in kmetijstvo«.
V prvi alinei se za besedo »razvoja«, črta beseda »turizma« za njo se črta tudi vejica. V drugi alinei se za besedo »področja« črta beseda »turizma«, črta se tudi za njo postavljena vejica.
V peti alinei se črta za besedo »subjekti« črta beseda »turizma« ter namesto črtane besede doda besedilo »kmetijstva in razvoja podeželja«, za besedo »razvoj« se črta beseda »turizma« in namesto nje doda besedilo »kmetijstva in razvoj podeželja«. V sedmi alinei se za besedo »razvoja« črta beseda »turizma«, za njo se črta tudi vejica.
6. člen
V 25. členu se na koncu drugega odstavka dodata novi drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Predsednik delovnega telesa ima namestnika, ki ga nadomešča v primeru predsednikove odsotnosti ali zadržanosti.» »V primeru odsotnosti ali zadržanosti tako predsednika kot tudi namestnika predsednika delovnega telesa pa vodi sejo delovnega telesa najstarejši član delovnega telesa.«
7. člen
V prvem odstavku 28. člena se beseda “državljani” nadomesti z besedo “volivci”.
Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov drugi stavek, ki se glasi:”Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 13. člena tega statuta.”
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.”
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
8. člen
Spremeni se 33. člen, ki se glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imenovanju podžupana določi občinski svet na predlog župana podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.«
»Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.»
»Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.«
»V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.«
9. člen
Spremeni se prvi odstavek 34. člen, ki se glasi:
»Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi podžupan ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.«
10. člen
V 36. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:
“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma, če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb desetega in enajstega odstavka 36. člena tega statuta ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo župana in podžupana.”Dosedanja šesta alinea postane sedma, sedma alinea pa osma.
V drugem stavku četrtega odstavka 36. člena se za besedo “peto” postavi vejica in se črta beseda “in”, za besedo “šesto” pa se doda besedilo “in sedmo”.
V šestem odstavku 36. člena se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita:
“Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.”
Deveti odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.”
Dodata se novi deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
“Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.”
11. člen
V 46. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.”
Dosedanji prvi odstavek postane drugi, ki se spremeni in se glasi:
“Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.”
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
“Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. S splošnimi akti občine se lahko za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica občinske uprave.”
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek, kjer se za besedo “upravi” doda besedilo “na predlog tajnika občine”.
12. člen
Spremeni se 47. člen, ki se glasi:
“Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega odstavka 46. člena tega statuta.
Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupne občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.”
13. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1562/02-6
Dobrna, dne 10. decembra 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost