Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002

Kazalo

5269. Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, stran 12387.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za stroje, ki se uporabljajo na prostem (v nadaljnjem besedilu: stroji), glede emisije hrupa, ki jo povzročajo, določa ta pravilnik:
– dovoljene ravni zvočne moči,
– merilne metode,
– postopke ugotavljanja skladnosti,
– način označevanja strojev,
– obseg zahtevane tehnične dokumentacije in
– način zbiranja podatkov o emisiji hrupa v okolje.
2. člen
(1) Določbe tega pravilnika veljajo za stroje, naštete v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, če so dani v promet ali v uporabo kot popolne enote, primerne za predvideno uporabo.
(2) Ta pravilnik ne velja za:
– stroje, ki so prvenstveno namenjeni prevozu blaga ali oseb po cesti, železnici, zraku ali vodnih poteh,
– stroje, ki so projektirani in narejeni za vojaške in policijske namene ter za službe prve pomoči.
3. člen
(1) Določbe tega pravilnika tudi ne veljajo za stroje, ki so razstavljeni na sejmih, razstavah, predstavitvah ali podobnih prireditvah, če je razstavni prostor opremljen z vidnim napisom, ki naznanja, da stroj ni skladen z zahtevami tega pravilnika in ne bo dan v promet ali v uporabo, dokler proizvajalec oziroma pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji zanj ne bo izvedel predpisanega postopka ugotavljanja skladnosti.
(2) Med razstavljanjem stroja iz prejšnjega odstavka je treba zagotoviti poleg predpisanih ukrepov varstva ljudi tudi varstvo pred čezmerno obremenitvijo zaradi hrupa.
4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. stroji, ki se uporabljajo na prostem, so stroji po predpisu, ki ureja varnost strojev, in imajo bodisi lasten pogon bodisi jih je mogoče premikati in se ne glede na način pogona uporabljajo na prostem ter na ta način prispevajo k obremenjevanju okolja zaradi hrupa;
2. označevanje pomeni vidno, čitljivo in neizbrisno pritrjevanje oznake CE o skladnosti in oznake o zajamčeni ravni zvočne moči LWA na stroje, ki so dani v promet ali v uporabo. Oblika oznake, ki se uporablja, je prikazana v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika;
3. raven zvočne moči strojev je A-vrednotena raven zvočne moči LWA, ki jo oddaja v zrak stroj in je izražena v dB ter vrednotena glede na referenčno zvočno moč 1 pW po standardu SIST EN ISO 3744: 1995 in SIST EN ISO 3746: 1995;
4. izmerjena raven zvočne moči je tista zvočna moč, ki je izmerjena na način iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Izmerjena vrednost ravni zvočne moči se pridobi na podlagi meritev posameznega stroja, ki je značilni vzorec za določen tip strojev, ali pa iz povprečne vrednosti meritev večjega števila strojev;
5. zajamčena raven zvočne moči je tista zvočna moč, ki je vrednotena na način iz priloge 3 tega pravilnika in vključuje negotovost zaradi sprememb v proizvodnji in merilnih postopkih, za katero proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji jamči, da na podlagi meritev z uporabljenimi tehničnimi instrumenti iz tehnične dokumentacije ni presežena;
6. priglašeni organ je organ, ki je vključen v postopke ugotavljanja skladnosti po določbah tega pravilnika.
II. OBVEZNOSTI PROIZVAJALCA
5. člen
(1) Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji mora pred dajanjem strojev v promet ali v uporabo zagotoviti, da:
– stroji izpolnjujejo zahteve tega pravilnika glede emisije hrupa v okolje,
– so opravljeni postopki ugotavljanja skladnosti,
– so stroji označeni z oznako CE o skladnosti in zajamčeno ravnjo zvočne moči ter opremljeni z ES izjavo o skladnosti.
(2) Če proizvajalec, ki je tuja pravna oseba, nima pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji, mora izpolnjevanje zahtev tega pravilnika zagotoviti oseba, ki daje stroje v promet ali jih uporablja.
III. ES IZJAVA O SKLADNOSTI IN OZNAKA CE O SKLADNOSTI
6. člen
Za stroje, ki so označeni z vidno in trajno oznako CE o skladnosti in zajamčeno ravnjo zvočne moči ter opremljeni z ES izjavo o skladnosti, se domneva, da so v skladu z zahtevami tega pravilnika.
7. člen
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji mora za vse izdelane stroje izdati ES izjavo o skladnosti, s katero potrjuje, da je stroj v skladu z zahtevami tega pravilnika.
(2) ES izjava o skladnosti mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji,
– ime in naslov osebe, ki hrani tehnično dokumentacijo,
– opis stroja,
– postopek za ugotavljanje skladnosti, ki je bil upoštevan, in ime in naslov priglašenega organa, če je bil ta vključen v postopek,
– izmerjeno raven zvočne moči na stroju, ki je značilen za ta tip,
– zajamčeno raven zvočne moči za ta stroj,
– sklicevanje na ta pravilnik,
– izjavo, da je stroj skladen z zahtevami tega pravilnika,
– kjer je treba, izjavo o skladnosti in sklice na druge uporabljene predpise,
– kraj in datum izjave,
– podrobnosti o podpisniku, pooblaščenem za podpis pravno obvezujoče izjave za proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji.
(3) ES izjava o skladnosti mora biti v slovenskem jeziku. Če je izdal ES izjavo o skladnosti tuji proizvajalec, mora biti prevedena v slovenski jezik.
(4) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji mora primerek ES izjave o skladnosti hraniti še 10 let od dneva, ko je bil proizveden zadnji stroj.
(5) ES izjava o skladnosti tujega proizvajalca je veljavna, če je bila izdana v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa lahko minister, pristojen za okolje, prizna veljavnost ES izjave o skladnosti tujega proizvajalca na predlog njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji z odločbo, če so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
8. člen
(1) Stroji, ki so dani v promet ali v uporabo, in za katere veljajo določbe tega pravilnika, morajo biti opremljeni z oznako CE o skladnosti. Oznaka je sestavljena iz začetnic »CE«, njena oblika pa je določena v prilogi 4 tega pravilnika.
(2) Poleg oznake CE o skladnosti mora biti stroj opremljen tudi z oznako o zajamčeni ravni zvočne moči. Oblika in velikost oznake o zajamčeni ravni zvočne moči je določena v prilogi 4 tega pravilnika.
(3) Oznaka CE o skladnosti in oznaka o zajamčeni ravni zvočne moči morata biti čitljivi, neizbrisni in nameščeni na vsakem stroju na vidnem mestu.
(4) Nameščanje oznak ali napisov, ki so glede na pomen in obliko oznake CE o skladnosti in oznake o zajamčeni ravni zvočne moči zavajajoči, ni dovoljeno. Na stroje se lahko namesti oznako ali napis le pod pogojem, da se vidljivost in čitljivost oznake CE o skladnosti in oznake o zajamčeni ravni zvočne moči ne zmanjšata.
(5) Če veljajo za posamezne stroje tudi zahteve drugih predpisov, ki določajo označevanje z oznako CE o skladnosti, mora označevanje pokazati, da so stroji skladni tudi z zahtevami teh predpisov.
IV. MERJENJE EMISIJ HRUPA
9. člen
(1) Za vrednotenje ravni zvočne moči v postopku ugotavljanja skladnosti strojev z zahtevami tega pravilnika se uporabljajo standardi iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V delu A priloge 3 tega pravilnika so za vsak posamezni tip stroja določeni osnovni standardi za merjenje emisij hrupa in splošna dopolnila k tem standardom glede merjenja ravni zvočnega tlaka na merilni ploskvi, ki obdaja vir hrupa, in glede izračunavanja ravni zvočne moči, ki jo oddaja vir hrupa.
(3) V delu B priloge 3 tega pravilnika so za vsak posamezni tip stroja določeni priporočeni osnovni standardi za merjenje emisij hrupa, vključno z:
– napotkom k osnovnemu standardu za merjenje emisij hrupa iz dela A priloge 3 tega pravilnika,
– preskuševališčem,
– vrednostjo konstante K2A,
– obliko merilne površine,
– številom in položaji mikrofonov.
(4) V delu B priloge 3 tega pravilnika so za vsak posamezni tip stroja določeni tudi pogoji obratovanja stroja, vključno s:
– sklicevanjem na standard, če obstaja,
– zahtevami glede namestitve stroja,
– metodo izračuna ravni zvočne moči, če se izvaja več preskusov pri različnih pogojih obratovanja.
(5) Pri preskušanju posameznih tipov stroja je treba izbrati enega od osnovnih standardov za emisijo hrupa iz dela A priloge 3 tega pravilnika in uporabiti pogoje obratovanja, določene za ta stroj v delu B priloge 3 tega pravilnika.
(6) V primeru spora se upošteva priporočene osnovne standarde skupaj s pogoji obratovanja stroja iz dela B priloge 3 tega pravilnika.
V. ZAJAMČENA RAVEN ZVOČNE MOČI
10. člen
Zajamčena raven zvočne moči ne sme presegati dovoljene ravni zvočne moči iz dela C priloge 3 tega pravilnika za naslednje stroje:
– gradbena dvigala za transport blaga, ki imajo pogon na motor z notranjim zgorevanjem iz 3. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 4. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za kompaktiranje, kot so vibracijski ali nevibracijski valjarji, vibracijske plošče in vibracijski bati iz 8. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 9. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– kompresorje z močjo, manjšo od 350 kW, iz 9. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 10. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– ročno – upravljane lomilce in krampe za beton iz 10. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 11. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– gradbene vitle, ki imajo pogon z motorji z notranjim zgorevanjem, iz 12. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 13. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– buldožerje z močjo, manjšo od 500 kW, iz 16. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 17. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– prekucnike z močjo, manjšo od 500 kW, iz 18. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 19. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– bagre, hidravlične ali univerzalne z močjo, manjšo od 500 kW, iz 20. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 21. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– bagre – nakladalnike z močjo, manjšo od 500 kW, iz 21. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 22. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– ravnalnike – grederje z močjo, manjšo od 500 kW, iz 23. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 24. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– hidravlične agregate iz 29. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 30. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– kompaktorje za odpadke na odlagališčih, nakladalni tip z žlico z močjo manjšo od 500 kW iz 31. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 32. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– vrtne kosilnice iz 32. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 33. točke dela B priloge 3 tega pravilnika, pri čemer se med vrtne kosilnice ne štejejo kmetijski in gozdarski stroji ter večnamenski stroji, katerih glavni motorizirani sestavni del ima moč, večjo od 20 kW,
– škarje za obrezovanje trat in njenih robov iz 33. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti na način iz 34. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– viličarje z motorji z notranjim zgorevanjem iz 36. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 37. točke dela B priloge 3 tega pravilnika, pri čemer se med viličarje z motorji z notranjim zgorevanjem ne štejejo stroji, ki so kot viličarji določeni v drugi alinei 36. točke priloge 1 tega pravilnika, če njihova zmogljivost ne presega 10 t,
– nakladalnike z močjo, manjšo od 500 kW, iz 37. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 38. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– premične žerjave iz 38. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 39. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– motorne okopalnike – motokultivatorje z močjo, manjšo od 3 kW, iz 40. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 41. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– finišerje za ceste iz 41. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 42. točke dela B priloge 3 tega pravilnika, pri čemer se za finišerje za ceste ne štejejo finišerji, opremljeni z napravo za teptanje,
– električne generatorje z močjo, manjšo od 400 kW, iz 45. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 46. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stolpne žerjave iz 63. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 54. točke dela B priloge 3 tega pravilnika, in
– varilne generatorje iz 57. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 58. točke dela B priloge 3 tega pravilnika.
11. člen
Oznako o zajamčeni ravni zvočne moči je treba ne glede na raven zvočne moči namestiti na naslednje stroje:
– višinsko dostopne dvižne delovne ploščadi z motorji z notranjim zgorevanjem iz 1. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 2. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– rezalnike grmičevja iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 3. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– gradbena dvigala za transport blaga z električnim motorjem iz 3. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 4. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– tračne žage za gradbišča iz 4. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 5. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– namizne krožne žage za gradbišče – cirkularke iz 5. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 6. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– verižne prenosne žage iz 6. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 7. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– kombinirana vozila za visokotlačno splakovanje in črpanje iz 7. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 8. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za kompaktiranje – kompaktorje, če so eksplozijski bati, iz 8. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 9. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– mešalnike za beton ali malto iz 11. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 12. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– gradbene vitle z električnim motorjem iz 12. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 13. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za transport in brizganje betona in malte iz 13. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 14. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– transportne trakove iz 14. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 15. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– hladilno opremo na vozilih iz 15. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 16. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– vrtalno opremo iz 17. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 18. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– opremo za polnjenje in praznjenje silosov ali cistern na tovornjakih iz 19. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 20. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– kontejnerje za steklo, namenjeno recikliranju, iz 22. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 23. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– škarje za obrezovanje trave in škarje za obrezovanje travnih robov iz 24. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 25. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– škarje za obrezovanje žive meje iz 25. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 26. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– visokotlačne splakovalnike iz 26. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 27. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje z visokotlačnim vodnim curkom iz 27. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 28. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– hidravlična kladiva iz 28. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 29. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za rezanje utorov v betonu in asfaltu iz 30. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 31. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– puhalnike listja iz 34. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 35. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– zbiralnike listja iz 35. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 36. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– viličarje z motorji z notranjim zgorevanjem in s protiutežjo iz 36. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 37. točke dela B priloge 3 tega pravilnika, pri čemer se štejejo za viličarje iz te alinee samo stroji iz druge alinee 36. točke priloge 1 tega pravilnika z nazivno zmogljivostjo, ki ne presega 10 t,
– premične kontejnerje za odpadke iz 39. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 40. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– finišerje za ceste, ki so opremljeni z napravo za teptanje, iz 41. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 42. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za zabijanje pilotov iz 42. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 43. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za polaganje cevi iz 43. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 44. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stezne goseničarje iz 44. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 45. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– električne generatorje z močjo, večjo od 400 kW, iz 45. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 46. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za pometanje iz 46. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 47. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– smetarska vozila iz 47. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 48. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za rezkanje cestišča iz 48. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 49. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za brazdanje – brane iz 49. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 50. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– drobilnike in sekalnike iz 50. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 51. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– stroje za odstranjevanje snega z rotirajočim orodjem na lasten pogon in brez priključkov iz 51. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 52. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– vozila za črpanje iz 52. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 53. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– rovokopače iz 54. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 55. točke dela B priloge 3 tega pravilnika,
– vozila za prevoz betona iz 55. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 56. točke dela B priloge 3 tega pravilnika, in
– črpalke za vodo, ki se ne uporabljajo podvodno, iz 56. točke priloge 1 tega pravilnika, raven zvočne moči pa mora biti izmerjena na način iz 57. točke dela B priloge 3 tega pravilnika.
VI. POSTOPKI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI
12. člen
Preden so stroji iz 10. člena tega pravilnika dani v promet ali v uporabo, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji zagotoviti ugotavljanje skladnosti z zahtevami tega pravilnika po enem od naslednjih postopkov:
– proizvajalčev notranji nadzor proizvodnje,
– preverjanjem proizvoda, ki ga izvaja organ, pristojen za ugotavljanje skladnosti,
– proizvajalčevo celovito zagotavljanje kakovosti proizvodnega procesa.
VII. PROIZVAJALČEV NOTRANJI NADZOR PROIZVODNJE
13. člen
(1) Proizvajalčev notranji nadzor proizvodnje je postopek, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki izvaja obveznosti iz tega člena ter obveznosti iz 14. in 15. člena tega pravilnika, zagotavlja in izjavlja, da določeni stroji izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.
(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega notranjega nadzora proizvodnje, mora stroje označiti z vidno in trajno oznako CE o skladnosti in oznako za zajamčeno raven zvočne moči ter sestaviti pisno ES izjavo o skladnosti.
(3) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega notranjega nadzora proizvodnje, mora sestaviti tehnično dokumentacijo ter jo hraniti vsaj še 10 let po tem, ko je bil izdelan zadnji stroj. Hranjenje tehnične dokumentacije je lahko poverjeno drugi pravni osebi, ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti. V tem primeru mora ES izjava o skladnosti vsebovati firmo in sedež te osebe.
(4) Tehnična dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora omogočati presojo skladnosti stroja z zahtevami tega pravilnika. Vsebovati mora naslednje podatke:
– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji,
– opis stroja,
– znamko,
– trgovsko ime,
– tip, serijo in številke,
– tehnične podatke, ki so potrebni za identifikacijo stroja in vrednotenje emisije hrupa, vključno, če to ustreza, s shematskimi risbami, opisi in pojasnili, potrebnimi za njihovo razumevanje,
– sklicevanje na ta pravilnik,
– tehnično poročilo o meritvah hrupa, opravljenih v skladu z določbami tega pravilnika,
– uporabljene tehnične instrumente ter rezultate vrednotenja nezanesljivosti zaradi odstopanja v proizvodnji in njihova povezava z zajamčeno ravnjo zvočne moči.
(5) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega notranjega nadzora proizvodnje, mora sprejeti vse potrebne ukrepe zato, da v proizvodnem procesu zagotovi stalno skladnost proizvedenih strojev s tehnično dokumentacijo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ter z zahtevami tega pravilnika.
14. člen
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega notranjega nadzora proizvodnje, mora priglašenemu organu za ugotavljanje skladnosti, ki ga izbere sam, predložiti kopijo svoje tehnične dokumentacije, preden da prvi kos opreme na trg ali v uporabo.
(2) Če obstajajo dvomi glede verodostojnosti tehnične dokumentacije, priglašeni organ o tem obvesti proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji in, če je treba, opravi ali naroči izpeljavo spremembe tehnične dokumentacije, ali morebitne potrebne preskuse.
(3) Ko priglašeni organ izda poročilo, ki potrjuje, da je tehnična dokumentacija v skladu z zahtevami tega pravilnika, lahko proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji pritrdi na stroj oznako CE o skladnosti in izda ES izjavo o skladnosti, za katero v celoti odgovarja.
15. člen
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega notranjega nadzora proizvodnje, mora vključiti priglašeni organ v proizvodno fazo v skladu z enim od naslednjih postopkov, ki jih izbere proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji:
a) priglašeni organ opravlja redne preglede z namenom stalnega preverjanja skladnosti proizvedenih strojev s tehnično dokumentacijo in zahtevami tega pravilnika, pri čemer priglašeni organ preverja predvsem:
– pravilno in popolno označevanje strojev skladno z določbami 8. člena tega pravilnika,
– izdajo ES izjave o skladnosti skladno z določbami 7. člena tega pravilnika,
– uporabljene tehnične instrumente in rezultate vrednotenja nezanesljivosti zaradi odstopanj v proizvodnji in njihove povezave z zajamčeno ravnjo zvočne moči.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji mora omogočiti priglašenemu organu prost pristop do vse notranje dokumentacije, ki spremlja te postopke, vključno z dejanskimi rezultati notranjih presoj in korektivnih ukrepov, ki so bili sprejeti, če so bili potrebni.
Če dajejo ti pregledi nezadovoljive rezultate, priglašeni organ opravi preskuse hrupa, ki se lahko po njegovi lastni presoji poenostavijo ali pa se za posamezno vrsto strojev v celoti izvedejo v skladu z določbami iz priloge 3 tega pravilnika;
b) priglašeni organ opravi preglede proizvodov občasno ali naroči, da se le-ti opravijo. Preskusiti mora ustrezen vzorec končnega stroja, ki ga izbere priglašeni organ, ter opraviti je treba ustrezne preskuse hrupa iz priloge 3 tega pravilnika ali enakovredne preskuse z namenom preverjanja skladnosti proizvoda z zahtevami iz tega pravilnika. Nadzor izdelka mora vključevati naslednje:
– pravilno in popolno označevanje opreme skladno z določbami 8. člena tega pravilnika,
– izdajo ES izjave o skladnosti skladno z določbami 7. člena tega pravilnika.
(3) Pogostost pregledov v obeh postopkih določi priglašeni organ glede na rezultate predhodnih vrednotenj in potrebo po nadzoru korektivnih ukrepov. Priglašeni organ lahko določi pogostost pregledov glede na letno proizvodnjo in splošno zanesljivost proizvajalca, da bo ohranjal zajamčene vrednosti. Pregled pa je treba opraviti vsaj enkrat na tri leta.
(4) Če obstajajo dvomi glede verodostojnosti tehnične dokumentacije ali skladnosti med proizvodnjo, priglašeni organ obvesti proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji.
(5) Če pregledani stroji niso skladni z določbami tega pravilnika, mora priglašeni organ o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za trg.
VIII. PREVERJANJE PROIZVODA, KI GA IZVAJA ORGAN, PRISTOJEN ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
16. člen
(1) Preverjanje proizvoda, ki ga izvaja organ, pristojen za ugotavljanje skladnosti, je postopek, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji zagotavlja in izjavlja, da stroj, za katerega je izdan certifikat o skladnosti iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika, izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku preverjanja proizvoda, ki ga izvaja organ, pristojen za ugotavljanje skladnosti, mora opremo označiti z vidno in trajno oznako CE o skladnosti in jo dopolniti s podatki iz 8. člena tega pravilnika, ter sestaviti pisno ES izjavo o skladnosti iz 7. člena tega pravilnika.
(3) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku iz prvega odstavka tega člena, mora priglašenemu organu, ki ga izbere sam, posredovati vlogo za ugotavljanje skladnosti proizvoda.
(4) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– ime in naslov proizvajalca in, če vlogo posreduje njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, še njegovo ime in naslov,
– pisno izjavo, da ista vloga ni bila vložena pri drugem priglašenem organu,
– tehnično dokumentacijo z naslednjimi podatki: opis stroja, trgovsko ime, tip, serija in številke, podatki, ki so potrebni za identifikacijo stroja in vrednotenje emisije hrupa, vključno, če to ustreza, s shematskimi risbami, opisi in pojasnili, potrebnimi za njihovo razumevanje, ter sklicevanje na ta pravilnik.
(5) Priglašeni organ mora:
– proučiti, ali je bil stroj izdelan v skladu s tehnično dokumentacijo,
– dogovoriti s prosilcem, kje bodo opravljeni preskusi hrupa v skladu s tem pravilnikom,
– opraviti ali naročiti, da se opravijo potrebni preskusi hrupa v skladu s tem pravilnikom.
(6) Kadar stroj izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika, mora priglašeni organ prosilcu izdati certifikat o skladnosti iz priloge 5 tega pravilnika.
(7) Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o skladnosti, mora navesti podrobne razloge za njegovo zavrnitev.
(8) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku iz prvega odstavka tega člena, mora hraniti kopije certifikata o skladnosti skupaj s tehnično dokumentacijo še 10 let od datuma, ko je bil stroj dan na trg.
IX. PROIZVAJALČEVO CELOVITO ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNEGA PROCESA
17. člen
(1) Proizvajalčevo celovito zagotavljanje kakovosti proizvodnega procesa je postopek, s katerim proizvajalec zagotavlja in izjavlja, da določeni stroj izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, mora stroj označiti z vidno in trajno oznako CE o skladnosti in jo dopolniti s podatki iz 8. člena tega pravilnika, ter sestaviti pisno ES izjavo o skladnosti iz 7. člena tega pravilnika
(3) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, mora delovati po odobrenem sistemu zagotavljanja kakovosti v fazi načrtovanja, proizvodnje ter končne kontrole in preskušanja izdelka in mora biti nadzorovan, kot je določeno v četrtem odstavku tega člena.
(4) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, mora posredovati vlogo za presojo svojega sistema zagotavljanja kakovosti priglašenem organu, ki ga sam izbere.
(5) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vse ustrezne informacije za predvideno vrsto izdelka, vključno s tehnično dokumentacijo vse opreme, ki je že v fazi načrtovanja ali proizvodnje, predvsem pa naslednje podatke:
– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji,
– opis stroja,
– znamko,
– trgovsko ime,
– tip, serijo in številke,
– tehnične podatke, ki so potrebni za identifikacijo stroja in vrednotenje emisije hrupa, vključno, če to ustreza, s shematskimi risbami, opisi in pojasnili, potrebnimi za njihovo razumevanje,
– sklicevanje na ta pravilnik,
– tehnično poročilo o meritvah hrupa, opravljenih v skladu z določbami tega pravilnika,
– opis uporabljenih tehničnih instrumentov ter rezultate vrednotenja nezanesljivosti zaradi odstopanj v proizvodnji in njihovo povezavo z zajamčeno ravnijo zvočne moči,
– kopijo ES izjave o skladnosti in
– dokumentacijo v zvezi s sistemom zagotavljanja kakovosti.
(6) Sistem zagotavljanja kakovosti mora zagotoviti skladnost izdelka z zahtevami iz tega pravilnika, ki veljajo zanj.
(7) Vse osnove, zahteve in predpisi, ki jih sprejme proizvajalec, se morajo sistematično in urejeno dokumentirati v obliki pisnih strategij, postopkov in navodil. Sistem zagotavljanja kakovosti mora dopuščati splošno razumevanje strategij in postopkov kakovosti, kot so programi, načrti, priročniki in dokumentacija za zagotavljanje kakovosti.
(8) Dokumentacija sistema zagotavljanja kakovosti mora vsebovati predvsem opis:
– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva glede na kakovost v fazi načrtovanja in v proizvodnji,
– tehnične dokumentacije, ki se jih sestavi za vsak proizvod in vsebujejo vse podatke iz petega odstavka tega člena,
– metod, postopkov in sistematičnih ukrepanj pri nadzoru in preverjanju proizvoda v fazi načrtovanja, ki se nanaša na zajeto vrsto strojev,
– ustreznih uporabljenih metod, procesov in sistematičnih ukrepanj za proizvodnjo in nadzor kakovosti in zagotavljanje kakovosti,
– pregledov in preskusov, ki se bodo opravljali pred, med in po proizvodnji ter pogostost, s katero se bodo opravljali,
– dokumentacije o kakovosti kot poročila o preverjanju in podatke o preskusu, podatkov o kalibraciji, poročil o usposobljenosti določenega osebja itd.
– načinov za spremljanje doseganja zahtevane kakovosti proizvoda v fazi načrtovanja in v proizvodnji ter učinkovitega delovanja sistema zagotavljanja kakovosti.
18. člen
(1) Priglašeni organ mora ovrednotiti sistem zagotavljanja kakovosti iz prejšnjega člena, da določi, ali proizvajalec izpolnjuje zahteve petega in šestega odstavka prejšnjega člena. Predpostavlja se, da je zagotovljena skladnost z zahtevami v zvezi s sistemom zagotavljanja kakovosti, če proizvajalec izpolnjuje pogoje iz standarda z oznako SIST EN ISO 9001.
(2) Skupina za presojanje mora imeti vsaj enega člana, ki ima izkušnje kot ocenjevalec v tehnologiji take opreme. Postopek presoje mora vključevati obisk proizvajalčevih prostorov.
(3) O svojem sklepu mora priglašeni organ obvestiti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati zaključek pregleda in utemeljen sklep o presoji.
19. člen
(1) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, mora izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema zagotavljanja kakovosti, in ga vzdrževati na ustrezen in učinkovit način.
(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, mora obveščati priglašeni organ, ki je odobril njegov sistem zagotavljanja kakovosti, o vseh nameravanih posodobitvah sistema zagotavljanja kakovosti.
(3) Priglašeni organ mora ovrednotiti predlagane spremembe in odločiti, ali bo spremenjeni sistem zagotavljanja kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve iz šestega in sedmega odstavka 17. člena tega pravilnika, ali pa je potrebno njegovo ponovno presojanje.
(4) O svojem sklepu mora priglašeni organ obvestiti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati zaključke pregleda in utemeljen sklep o presoji.
20. člen
(1) Namen nadzora, ki ga izvaja priglašeni organ, je prepričati se, da proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, primerno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema zagotavljanja kakovosti.
(2) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, mora priglašenemu organu za namen preverjanja dovoliti vstop na kraj načrtovanja, proizvodnje, kontrole in preskušanja in skladiščenja ter mu mora priskrbeti vse potrebne podatke, zlasti:
– dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti,
– dokumentacijo o kakovosti, ki jo predvideva sistem zagotavljanja kakovosti v razvojni fazi, kot so rezultati analiz, izračunov, preskusov itd.,
– dokumentacijo o kakovosti, ki jo predvideva sistem zagotavljanja kakovosti v proizvodni fazi, kot so poročila o preverjanju in podatki o preskusu, podatki o kalibraciji, poročila o usposobljenosti osebja itd.
(3) Priglašeni organ redno opravlja presoje in s tem zagotavlja, da proizvajalec ohranja in uporablja sistem zagotavljanja kakovosti, in mora proizvajalcu posredovati poročilo o presoji.
(4) Priglašeni organ lahko nenapovedano obišče proizvajalca. Med temi obiski lahko opravi preskuse ali naroči njihovo izvedbo, da bi tako preveril, če je treba, pravilno delovanje sistema zagotavljanja kakovosti. Priglašeni organ mora proizvajalcu posredovati poročilo o obisku in poročilo o preskusu, če je bil le-ta opravljen.
(5) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega celovitega zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, mora vsaj še 10 let po izdelavi zadnjega stroja hraniti:
– dokumentacijo iz petega odstavka 17. člena tega pravilnika,
– posodobitev iz drugega odstavka prejšnjega člena,
– sklepe in poročila priglašenega organa iz četrtega odstavka prejšnjega člena in iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(6) Vsak priglašeni organ mora dati drugim priglašenim organom ustrezne informacije v zvezi z izdanimi in preklicanimi odobritvami sistema zagotavljanja kakovosti.
X. POSTOPEK PROIZVAJALČEVEGA SAMOSTOJNEGA NOTRANJEGA NADZORA PROIZVODNJE
21. člen
(1) Preden so stroji iz 11. člena tega pravilnika dani v promet ali v uporabo, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji zagotoviti ugotavljanje skladnosti z zahtevami tega pravilnika po postopku proizvajalčevega samostojnega notranjega nadzora proizvodnje.
(2) S postopkom samostojnega notranjega nadzora proizvodnje proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji zagotavlja in izjavlja, da določeni stroji izpolnjujejo zahteve tega pravilnika. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji mora stroje označiti z vidno in trajno oznako CE o skladnosti in oznako za zajamčeno raven zvočne moči, sestaviti pisno ES izjavo o skladnosti ter izdelati tehnično dokumentacijo.
(3) Tehnična dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora omogočati ugotavljanje skladnosti opreme z zahtevami tega pravilnika. Vsebovati mora naslednje podatke:
– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Republiki Sloveniji,
– opis opreme,
– znamko,
– trgovsko ime,
– tip, serijo in številke,
– tehnične podatke, ki so potrebni za identifikacijo opreme in vrednotenje emisije hrupa, vključno, če to ustreza, s shematskimi risbami, opisi in pojasnili, potrebnimi za njihovo razumevanje,
– sklicevanje na ta pravilnik,
– tehnično poročilo o meritvah hrupa, opravljenih v skladu z določbami tega pravilnika,
– uporabljene tehnične instrumente ter rezultate vrednotenja nezanesljivosti zaradi odstopanja v proizvodnji in njihova povezava z zajamčeno ravnjo zvočne moči.
(4) Tehnično dokumentacijo iz prejšnjega odstavka je treba hraniti vsaj še 10 let po tem, ko je bil izdelan zadnji stroj. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji lahko hranjenje tehnične dokumentacije poveri drugi pravni osebi, ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti. V tem primeru mora ES izjava o skladnosti vsebovati firmo in sedež te osebe.
(5) Proizvajalec, ki zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega samostojnega notranjega nadzora proizvodnje, mora sprejeti vse potrebne ukrepe zato, da v proizvodnem procesu zagotovi stalno skladnost proizvedenih strojev s tehnično dokumentacijo ter z zahtevami tega pravilnika.
XI. POSREDOVANJE INFORMACIJ IN MERILA ZA PRIGLAŠENI ORGAN
22. člen
Vse informacije, ki se uporabljajo med postopki ugotavljanja skladnosti glede vrste strojev, predvsem pa tehnično dokumentacijo, ki je določena v tretjem odstavku prejšnjega člena, v četrtem odstavku 13. člena, v četrtem odstavku 16. člena in v petem in osmem odstavku 17. člena tega pravilnika, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji posredovati ministrstvu, pristojnemu za okolje, če ta tako zahteva.
23. člen
(1) Priglašeni organ, ki je vključen v postopke ugotavljanja skladnosti po določbah tega pravilnika, sme izvajati naloge ugotavljanja skladnosti le na podlagi odločbe, izdane v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
(2) Priglašeni organ se v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti priglasi Komisiji EU in državam članicam EU. V priglasitvi se navedejo tudi postopki ugotavljanja skladnosti in druge posebne naloge, za katere je priglašeni organ pooblaščen, in identifikacijska številka, ki jo je priglašenemu organu dodelila Komisija EU.
24. člen
(1) Odločba iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko izda priglašenemu organu le, če izpolnjuje naslednja najmanjša merila:
a) priglašeni organ, njegov direktor in odgovorno strokovno osebje, ki opravlja postopke preverjanja, ne sme biti niti projektant, konstruktor, dobavitelj ali monter opreme niti pooblaščeni zastopnik katerekoli od teh strank. Pri razvoju, konstruiranju, trženju ali vzdrževanju te opreme ne smejo biti vključeni niti neposredno niti kot pooblaščeni zastopniki, prav tako ne smejo zastopati strank, ki se ukvarjajo s temi dejavnostmi. To pa ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij med proizvajalcem in priglašenim organom;
b) priglašeni organ in njegovo osebje morajo opraviti presoje in ugotavljanje skladnosti z najvišjo stopnjo strokovne neoporečnosti in tehničnega znanja;
c) priglašeni organ mora imeti ustrezno strokovno usposobljeno osebje ter potrebno tehnično opremo, da lahko strokovno opravlja tehnične in administrativne naloge, ki so v zvezi z inšpekcijskim nadzorom; imeti mora tudi dostop do opreme, potrebne za specialno preverjanje;
d) strokovno osebje, ki je odgovorno za pregled, mora:
– biti primerno tehnično in strokovno usposobljeno,
– imeti znanje o zahtevah za presojo tehnične dokumentacije,
– imeti znanje o zahtevah za preskuse, ki jih opravlja, ter ustrezne praktične izkušnje s takimi preskusi,
– biti sposobno sestavljati certifikate, zapise in poročila, ki so potrebni za overitev opravljenih preskusov;
e) zagotovljeno mora biti, da je osebje za preverjanje nepristransko. Ne sme se jih nagrajevati po številu opravljenih preskusov ali rezultatih teh preskusov;
f) priglašeni organ mora imeti zavarovano svojo odgovornost;
g) osebje priglašenega organa mora varovati poslovno tajnost vseh podatkov, do katerih je prišlo med opravljanjem preskusov (razen do pristojnih upravnih državnih organov) po tem pravilniku.
(2) Izpolnjevanje meril iz prejšnjega odstavka se preverja po postopku iz predpisa, ki ureja način določanja organov za ugotavljanje skladnosti.
(3) Če priglašeni organ ne izpolnjuje več meril iz prvega odstavka tega člena, se odločba razveljavi v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
(4) O razveljavitvi odločbe se mora takoj obvestiti Komisijo EU in države članice EU.
XII. POSREDOVANJE ES IZJAVE O SKLADNOSTI IN DRUGI PREDPISI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA
25. člen
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji mora za vsak tip stroja, ki je dan v promet ali v uporabo, posredovati ministrstvu, pristojnemu za okolje, kopijo ES izjave o skladnosti.
(2) Ministrstvo, pristojno za okolje, objavi vsako leto v Uradnem listu Republike Slovenije za tipe strojev, za katere je prejelo v preteklem letu ES izjavo o skladnosti, naslednje podatke:
– neto vgrajeno moč ali druge podatke glede emisije hrupa,
– izmerjeno raven zvočne moči,
– zajamčeno raven zvočne moči,
– opis stroja,
– ime proizvajalca,
– številka modela ali ime stroja.
(3) Ministrstvo, pristojno za okolje, posreduje ES izjave o skladnosti iz prvega odstavka tega člena Komisiji EU.
26. člen
Zahteve, ki izhajajo iz tega pravilnika, ne preprečujejo, da se s predpisi s področja varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva pri delu določijo:
– ukrepi, ki na poseben način urejajo uporabo strojev na občutljivih ali zavarovanih območjih, vključno s časovno omejitvijo uporabe strojev,
– take zahteve, da so osebe, ki uporabljajo stroje, zavarovane, pod pogojem, da to ne pomeni spremembe strojev na način, ki ni določen v tem pravilniku.
XIII. NADZOR
27. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika na trgu opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije, nadzor nad določbami glede emisije hrupa pa Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
(2) Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da stroji, ki so dani v promet ali v uporabo, niso v skladu z določbami tega pravilnika, mora dobavitelj poskrbeti za to, da se neskladnosti odpravijo, tako da bodo stroji izpolnjevali zahteve tega pravilnika.
(3) Če so presežene dovoljene ravni zvočne moči iz 9. člena tega pravilnika ali če se neskladnosti kljub ukrepom iz prejšnjega odstavka nadaljujejo, mora pristojni inšpektor za neskladne proizvode omejiti promet ali uporabo, prepovedati dajanje v promet ali uporabo ali odrediti umik iz prometa.
(4) Informacije o ukrepih inšpekcijskega nadzora morajo biti takoj posredovane ministrstvu, pristojnemu za trg.
XIV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
(1) Določbe tretje alinee prvega odstavka 5. člena, 8. člena, drugega in tretjega odstavka 24. člena ter tretjega odstavka 25. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
(2) Do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se namesto izraza »priglašeni organ« v tem pravilniku uporablja izraz »organ za ugotavljanje skladnosti«.
29. člen
(1) Določbe 2. člena, 3. člena, prve in druge alinee prvega odstavka 5. člena, 7., 10., 11. in 12. člena, prvega odstavka 23. člena, drugega in tretjega odstavka 24. člena, prvega in drugega odstavka 25. člena in 27. člena tega pravilnika se glede dajanja strojev v promet ali v uporabo začnejo uporabljati 30. junija 2004.
(2) Določbe tega pravilnika se za stroje, ki jih bodo dobavitelji imeli na zalogi 30. junija 2004, ter za stroje, ki so jih ali jih bodo kot uvozniki naročili pri tujem dobavitelju oziroma so jih ali jih bodo naročili pri domačem proizvajalcu ter jih plačali do 30. junija 2004, začnejo uporabljati 30. septembra 2004.
30. člen
(1) Če eden ali več drugih predpisov iz petega odstavka 8. člena tega pravilnika dovoljuje proizvajalcu stroja v prehodnem obdobju teh predpisov prosto izbiro glede označevanja stroja, pomeni oznaka CE o skladnosti na stroju, da je stroj skladen z zahtevami tega pravilnika.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti podatki o izdaji in veljavnosti predpisov iz petega odstavka 8. člena tega pravilnika razvidni iz tehnične dokumentacije ali navodila, ki spremljajo tak stroj.
31. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-08-12/2002
Ljubljana, dne 25. novembra 2002.
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo ES o emisiji hrupa v okolje strojev, ki se uporabljajo na prostem (2000/14/ES).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti