Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002

Kazalo

5296. Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, stran 12527.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o notranjem nadzoru nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi
1. člen
(splošne določbe)
Ta uredba določa oblike, način in vsebino izvajanja notranjega nadzora nad zvajanjem zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01; v nadaljnjem besedilu: zakon) in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
2. člen
(oblike nadzora)
Notranji nadzor na področju varovanja tajnih podatkov se opravlja v obliki splošnega ali tematskega nadzora.
3. člen
(splošni nadzor)
S splošnim nadzorom se preverjajo vse dejavnosti organa, ki se nanašajo na izvajanje določb zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, da se ugotovita zakonitost in strokovnost dela s tajnimi podatki.
4. člen
(tematski nadzor)
S tematskim nadzorom se preverjajo posamezne dejavnosti organa, ki se nanašajo na izvajanje določb zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
5. člen
(opravljanje nadzora)
Nadzor se opravlja na podlagi letnega načrta oziroma odločitve predstojnika organa in je lahko napovedan ali nenapovedan.
6. člen
(preverjanje odprave pomanjkljivosti)
(1) Preverjanje odprave pomanjkljivosti se lahko opravi po končanem splošnem ali tematskem nadzoru, kadar so bile pri takem nadzoru ugotovljene nepravilnosti.
(2) Preverjanje odprave pomanjkljivosti se lahko opravi po preteku roka, določenega za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
7. člen
(izvajalci nadzora)
Notranji nadzor lahko opravljajo pooblaščene osebe oziroma notranje organizacijske enote, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov enake ali višje stopnje tajnosti, kot so dokumenti, ki so predmet nadzora. Za manjše organe lahko notranji nadzor na podlagi dogovora med organi izvaja ena služba.
8. člen
(vsebina nadzora)
Z nadzorom se ugotavlja:
– obstoj in ustreznost načrtov varovanja,
– zagotavljanje in izvajanje tehničnih, fizičnih in organizacijskih ukrepov ter postopkov za varovanje tajnih podatkov,
– poslovanje z dokumenti, ki vsebujejo tajne podatke,
– ali imajo osebe, ki imajo dostop do tajnih podatkov, veljavno dovoljenje ustrezne stopnje za dostop do tajnih podatkov in ali je bil izpolnjen pogoj iz 31. člena zakona,
– izvajanje usposabljanja in izpopolnjevanja ter seznanjanja na področju varovanja tajnih podatkov,
– preverjanje, ali pogodbe med naročniki in organizacijami vsebujejo vse predpisane ukrepe iz 35. člena zakona in ali je pooblaščena oseba naročnika opravila vse določene postopke pred začetkom izvajanja pogodbe,
– preverjanje ustreznosti in sprotnega vodenja evidenc izdanih dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in preklicev dovoljenj,
– ustreznost vodenja posebnega dela kadrovske evidence in
– drugo, kar je določeno z zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
9. člen
(omejitev nadzora)
Izvajanje določb II. poglavja zakona, ki se nanašajo na preverjanje utemeljenosti določitve tajnosti in stopnje tajnosti z vsebino tajnega dokumenta, se sme preverjati samo posamično s tematskimi nadzori.
10. člen
(nadzor v drugem organu)
(1) Predstojnik organa, ki je določil stopnjo tajnosti podatka, lahko zaprosi predstojnika organa, ki mu je bil ta podatek posredovan, da preveri izpolnjevanje in izvajanje pogojev za varovanje tajnih podatkov.
(2) Predstojnik organa, ki tako zaprosilo dobi, se prepriča o izpolnjevanju in izvajanju pogojev za varovanje tajnih podatkov ter z ugotovitvami in ukrepi za odpravo morebitnih nepravilnosti seznani organ, ki je zaprosilo poslal.
11. člen
(poročilo o nadzoru)
(1) Po opravljenem nadzoru pooblaščena oseba sestavi poročilo, v katerem navede ugotovitve in predlaga ukrepe za odpravo morebitnih nepravilnosti.
(2) Predhodno poročilo mora biti napisano praviloma petnajst dni po končanem nadzoru. Z ugotovitvami nadzora mora pooblaščena oseba seznaniti nadzorovanca, ta pa lahko v petnajstih dneh k predhodnemu poročilu da svoje pripombe. Končno poročilo mora vsebovati morebitne pripombe nadzorovanca.
12. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-11/2002-1
Ljubljana, dne 28. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti