Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002

Kazalo

3315. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona - mestno središče, stran 7815.

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 52/93, 71/93 in 44/97), 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 24. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Gornja Radgona – mestno središče (Uradne objave, št. 32/87, 5/88 in 17/90 ter Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 14/98, 17/98 in 23/99). Spremembe in dopolnitve je izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, Murska Sobota pod številko 18/00-UN/GR v letu 2000.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta iz prejšnjega člena vsebujejo:
– obrazložitev s prilogami,
– grafične priloge s prikazi sprememb na ureditveni situaciji in posameznih situacijah v merilu 1:1000 in 1:500.
3. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na posamezne parcele (vse k.o. Gornja Radgona) z naslednjimi posegi:
– na delu parcele št. 310 ob Lackovi ulici je predvidena gradnja obrtno-servisnega in poslovnega objekta, na delu parcele pa ureditev športnih in otroških igrišč,
– na parceli št. 370/1 je predviden prizidek poslovne zgradbe z garažami v pritličju k obstoječi občinski zgradbi,
– na parcelah 369/1 in 369/3 je predviden prizidek k poslovno-trgovskemu objektu,
– na parceli št. 736 je predvidena prizidava in nadzidava za razširitev delavnice in ureditev stanovanja,
– v stanovanjskih objektih med Vodovodno, Prvomajsko, Mariborsko in Partizansko ulico ter potokom Hercegovščak je možna sprememba namembnosti za mirne servisne, obrtne in poslovne dejavnost,
– na parcelah št. 375, 378/3, 371/1 je predvidena gradnja poslovno-trgovskega objekta kot prizidka na južni strani strani zgradbe 14. oktober,
– na parcelah št. 342 in 344 se ažurirajo obstoječi objekti (stanovanjska hiša, garaža),
– objekti na parcelah št. 338, 336, 337, 335/1 se lahko nadomestijo s poslovno-stanovanjskimi objekti enakih velikosti in z etažnostjo P + 1. Na parceli št. 345 je predvidena gradnja samostojnega poslovno-stanovanjskega objekta z etažnostjo P + 1,
– na parcelah št. 732/2, 732/1, 738/2 je predvidena gradnja prizidka h glasbeni šoli z nadzidavo in prizidavo dvoriščnega objekta,
– na parcelah št. 370/1, 372/1, 377/1 in ostalih parcelah, ki tvorijo dvorišče za občinsko zgradbo in kulturnim domom je možna gradnja podzemnih parkirišč,
– ažurirajo se vsi objekti, zgrajeni v nasprotju z veljavnim ureditvenim načrtom ter vse na novo urejene zunanje ureditve (parkirišča, trgi, zelenice, dovozi).
4. člen
Tlorisni in vertikalni gabariti predvidenih objektov iz prejšnjega čelna ter lokacije kioskov, stojnic in panojev so razvidni iz grafičnih prilog.
5. člen
Doda se nov 6.a člen, ki se glasi:
K obstoječim objektom v območju obdelave se določi funkcionalno zemljišče v skladu z odlokom o določitvi funkcionalnih zemljišč (Uradni list RS, št. 66/00). K objektom, ki jih omenjeni odlok ne obravnava, se funkcionalna zemljišča določijo v posebni strokovni podlagi za posamezen primer po naslednjih kriterijih:
----------------------------------------------------------------
Dejavnost            Število parkirnih mest (PM) 
                 na enoto
----------------------------------------------------------------
večstanovanjski objekti     1 PM za stanovanje
poslovni prostori (pisarne)   1 PM na 30 m2 neto površine
prodajni prostori
nakupovalni center        1 PM na 30 m2 koristne površine
                 1 PM na 15 m2 koristne površine
gostinski objekti        1 PM na 8 sedežev
gostišča s prenočišči      1 PM na 2 ležišči
                 1 PM na 4 sedeže
prireditveni prostori      1 PM na 5 sedežev
zdravstveni domovi        1 PM na 30 m2 koristne površine
šole, vrtci           1 PM na 2 zaposlena
industrijski obrati       1 PM na 50 m2 neto površine
obrtne delavnice, servisi    1 PM na 2 zaposlena
----------------------------------------------------------------
6. člen
Deseti člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
Izjemoma se dovoli postavitev kioskov in stojnic tudi izven označenih območij, ob pogoju, da se za vsako lokacijo izdela posebna strokovna podlaga, v kateri se preučijo vsi prostorski in okoljski pogoji, med drugim tudi vizualna vklopitev v okolje.
7. člen
Doda se novi 12.a člen, ki se glasi:
Legalizirajo se vsi zgrajeni objekti ter vse zunanje talne ureditve, ki so izvedene v nasprotju z do sedaj veljavnim ureditvenim načrtom.
8. člen
Doda se 12.b člen, ki se glasi:
Možna so odstopanja od definiranih tlorisnih velikosti nadomestnih in novih objektov ob upoštevanju zdravstvenih, požarnih, prometnih in drugih pogojev na določeni lokaciji. Pogoji se preverijo v posebni strokovni podlagi.
9. člen
Doda se 12.c člen, ki se glasi:
Na podlagi uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) uvrščamo območje obdelave v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom, razen območij, ki so uvrščena v II. ali IV. stopnjo in so označena v grafični prilogi.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-7/97-3
Gornja Radgona, dne 19. julija 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti