Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2002 z dne 4. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2002 z dne 4. 7. 2002

Kazalo

2830. Sklep o kriterijih in merilih za znižanje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, stran 6077.

Na podlagi 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. 6. 2002 sprejela
S K L E P
o kriterijih in merilih za znižanje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1. člen
Ta sklep določa kriterije in merila za znižanje zavarovalnih osnov v primerih, ko zavarovanec iz 15. ali 16. člena (samozaposleni zavarovanci in kmetje) zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu, in bi plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: prispevki) od osnove, določene po prvem odstavku 209. člena ZPIZ-1, ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje, ter zahteva pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) znižanje zavarovalne osnove.
2. člen
Znižanje zavarovalne osnove je dopustno, kadar gre za bistveno poslabšanje tekočega in pričakovanega poslovnega izida:
– zaradi dogodkov oziroma razlogov, na katere zavarovanec ni mogel vplivati,
– dolgoročno.
3. člen
Šteje se, da zavarovanec na poslabšani tekoči in pričakovani poslovni izid ni mogel vplivati, če je vzrok za spremembo poslovnega izida:
– prisilna poravnava ali stečaj poslovnega partnerja, s katerim je zavarovanec imel bistven obseg poslovanja;
– naravna nesreča (potres, poplava, požar in druge naravne nesreče) in druga nesreča, nastala brez krivde zavarovanca;
– daljša bolezen ali poškodba zavarovanca oziroma pri njem zaposlenega delavca, ki vpliva na obseg poslovanja zavarovanca;
– ukrep države, ki vpliva na bistveno povišanje odhodkov oziroma znižanje prihodkov zavarovanca;
– ukrep tuje države oziroma izguba tujega trga, če gre za zavarovanca, ki se pretežno ukvarja z izvozom;
– neporavnane zapadle terjatve do Republike Slovenije.
4. člen
Kot razlog za znižanje poslovnega izida se ne upoštevajo:
– investicijska vlaganja;
– novo zaposlovanje;
– druge poslovne odločitve zavarovanca;
– neporavnane kreditne obveznosti;
– neporavnane davčne obveznosti;
– neporavnane obveznosti do zavarovančevih upnikov;
– neporavnane terjatve do zavarovančevih dolžnikov, razen do Republike Slovenije.
5. člen
Z dokumentacijo, ki jo zavarovanec priloži zahtevi za znižanje zavarovalne osnove, mora dokazati, da je njegovo poslovanje ogroženo zaradi plačila prispevka v predpisani višini, to je zaradi zneska razlike med prispevkom od predpisane zavarovalne osnove in prispevkom od nižje zavarovalne osnove.
6. člen
Ogroženost nadaljnjega poslovanja zavarovanca zaradi plačevanja prispevkov od predpisane zavarovalne osnove se presoja po naslednjih merilih:
– negativen tekoči in pričakovani poslovni izid;
– odhodki dolgoročno presegajo prihodke najmanj za znesek razlike med prispevkom od predpisane zavarovalne osnove in prispevkom od nižje zavarovalne osnove.
7. člen
Znižanje zavarovalne osnove je dopustno, če predložena dokumentacija dokazuje, da je spremenjen poslovni izid dolgoročen, in da zaradi dogodkov, na katere zavarovanec ni mogel vplivati, odhodki dolgoročno presegajo prihodke najmanj za znesek razlike med prispevkom od predpisane zavarovalne osnove in prispevkom od nižje zavarovalne osnove.
8. člen
Zavarovalna osnova se zniža do zneska zavarovalne osnove, ki je za eno stopnjo nižja od predpisane, vendar največ do zneska bruto najnižje pokojninske osnove.
Izjemoma, kadar odhodki dolgoročno znatno presegajo prihodke, in ob presoji pričakovanih poslovnih izidov, narave dejavnosti ter drugih okoliščin ni pričakovati izboljšanja poslovanja, se zniža zavarovalna osnova za več kot eno stopnjo, vendar največ do zneska bruto najnižje pokojninske osnove.
9. člen
V zahtevi za znižanje zavarovalne osnove mora zavarovanec navesti dejstva in predložiti podatke, ki dokazujejo upravičenost do znižanja zavarovalne osnove. Pri tem mora ovrednotiti oziroma razčleniti vpliv posameznih bistvenih poslovnih dogodkov oziroma sprememb v poslovanju na tekoči in pričakovani poslovni izid, zaradi katerih zahteva znižanje zavarovalne osnove.
10. člen
Poleg listin, ki jih mora zavarovanec predložiti vlogi skladno s 13. členom pravilnika o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 45/00 in 19/02), zavod lahko za dokazovanje dejstev, s katerimi zavarovanec utemeljuje svojo zahtevo, od zavarovanca zahteva:
– listine, ki so priloga napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti;
– druge podatke iz poslovne dokumentacije;
– druge podatke, kolikor se pokaže potreba za pojasnitev razlogov, s katerimi utemeljuje svojo zahtevo.
11. člen
Zahtevki za znižanje zavarovalne osnove, ki so bili vloženi pred dnem uporabe tega sklepa, se dokončajo po določilih sklepa o kriterijih in merilih za znižanje zavarovalnih osnov za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 10/99).
12. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o kriterijih in merilih za znižanje zavarovalnih osnov za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 10/99).
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je sklep uveljavljen.
Št. 01000/2002
Ljubljana. dne 18. junija 2002.
Skupščina Zavoda za
pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Slovenije
Predsednik
Milan Utroša l. r.