Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2002 z dne 27. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2002 z dne 27. 5. 2002

Kazalo

2268. Odlok o ureditvenem načrtu Stara Sava, stran 4723.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/01,23/02) ter 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št.2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 39. seji dne 25. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu Stara Sava
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt Stara Sava, ki ga je izdelala Arhitektura d.o.o., Grudnovo nabrežje 23, Ljubljana v mesecu maju 2002, pod številko 9-99-AZ.
2. člen
Ureditveni načrt Stara Sava (v nadaljevanju: UN Stara Sava) obravnava območje, ki je v dolgoročnem in srednjeročnem planu Občine Jesenice za prostorsko plansko celoto J2 označeno kot ureditveno območje J2/I4, v katerega se bodo usmerjale predvsem muzejske dejavnosti ter druge sorodne terciarne in kvartarne dejavnosti, gostinstvo in trgovina za potrebe dejavnosti v območju urejanja. Območje je funkcionalno povezano novim poslovno, upravno, oskrbno – kulturnim središčem na območju ZN Hrenovica in ZN Center Stara Sava in se naslanja na obrežje reke Save Dolinke, ki se ureja z UN Park Stara Sava.
UN Stara Sava vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka z obrazložitvijo,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del:
– izrez iz dolgoročnega plana M 1:25000,
– izrez iz dolgoročnega plana M 1:5000,
– geodetska podloga M 1:1000,
– kopija katastrskega načrta M 1:5000,
– zazidalna situacija M 1:1000,
– prometne ureditve M 1:1000,
– zbirni načrt komunalnih naprav M 1:1000,
– urejanje zelenih površin M 1:1000,
– regulacija in parcelacija M 1:1000.
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Obravnavano območje obsega objekt »lužilnice«, ter območje muzejskega kompleksa. Na zahodni strani meja poteka ob robu Prešernove ceste ter kanjona reke Save, do novega mostu čez reko Savo (parc. št. 910), na jugu poteka po prečni cesti, na zahodu in severu prečka parcele št. 926, 927, 928/1, 930, 917, 916, 903 ter se na parceli 902/1 po severnem robu objekta »lužinice« do izhodiščnega mesta.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Širše območje UN Stara Sava se bo urejalo v skladu z odlokom o Urbanistični zasnovi mesta Jesenice z dvema zazidalnima načrtoma (ZN Hrenovica in ZN Center Stara Sava) in dvema ureditvenima načrtoma (UN Stara Sava in UN Park Stara Sava). Območje UN Stara Sava je po dolgoročnem planu Občine Jesenice namenjeno muzejskim dejavnostim ter v manjši meri drugim sorodnim terciarnim in kvartarnim dejavnostim, gostinstvu in trgovini.
Območje UN Stara Sava obsega:
1. Muzejski kompleks Stara Sava z Ruard Buccelinijevo graščino oziroma muzejem, cerkvijo Marijinega Vnebovzetja, Kasarno, mlinom, Kolperno, Pudlovko, Plavžem, plavžnim dimnikom, Korenovo hišo in delavnicami. Kot dediščina se revitalizirajo rake na muzejskem trgu, predor do plavža in bunker.
2. Objekt »lužilnica«
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Urbanistična ureditev določa predvsem:
– parcelacijske elemente,
– merila, lego in velikost objektov,
– merila in pogoje prometnega urejanja,
– merila in pogoje urejanja zelenih površin,
– merila in pogoje komunalnega urejanja.
6. člen
Določeni so naslednji regulacijski elementi:
Gabariti objektov se ne spreminjajo, temveč le rekonstruirajo skladno s pogoji in mnenji pristojne organizacije za varovanje kulturne dediščine ter določili tega odloka.
7. člen
Merila in pogoji za programsko in arhitektonsko oblikovanje obstoječih objektov:
Kulturno-muzejsko-parkovno območje UN Stara Sava obsega kompleks strnjene spomeniško varstvene in muzejske naselbinske celote, urejene kot centralno s trgom in urejenimi zelenimi parkovnimi površinami. Vse objekte se revitalizira v skladu s spomeniško varstvenimi smernicami.
V objektih, ki sestavljajo muzejski kompleks Stara Sava, so možni naslednji programi:
– Ruard-Buccellinijeva graščina oziroma muzej se namenja razstavnim in reprezentančnim prostorom ter potrebam muzeja,
– Cerkev Marijinega Vnebovzetja se uredi tako, da bo zagotovljena sakralna funkcija objekta ob sočasni možnosti organizacije razstav, koncertov in sorodnih prireditev,
– Kasarna se namenja šolstvu, muzejskim in poslovnim dejavnostim,
– Kolperna se namenja muzejskim in dopolnilnim dejavnostim,
– Plavž se namenja muzejskim dejavnostim skupaj z obnovljenim dimnikom,
– Mlin se namenjena muzejskim dejavnostim in gostinstvu,
– Pudlovka se namenja muzejskim in dopolnilnim dejavnostim,
– Korenova hiša se namenja za dejavnosti muzejskega kompleksa in društvenim dejavnostim.
Na južnem delu območja se ohranijo in revitalizirajo predor do plavža, rake, bunker in drugi objekti pomembni za varovanje kulturne ali naravne dediščine.
Ureditev in funkcioniranje trga, vključno z rakami, intervencijske ceste, pešpoti in zunanjih površin – parkov se uredi z ustreznim projektom. Za ureditev rak je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti soglasje upravljavca energetskih vodov.
Za revitalizacijo rak na trgu naj se upošteva dejstvo, da je na razpolago minimalna količina pretočne vode skozi rake, ki jo bo po posebnem cevovodu potrebno speljati nazaj v reko Savo pod obstoječim jezom.
Na območju UN Stara Sava potekajo nekateri objekti in nekatere naprave za potrebe HE Sava 3, za katerega se izdela lokacijska dokumentacija.
Objekt »lužnilnice« bo namenjen dopolnilnim dejavnostim muzejskega kompleksa. Za vsebinsko in oblikovno preoblikovanje oziroma revitalizacijo se izdela projektna rešitev, ki jo potrdi Občina Jesenice.
Predvidena namembnost objektov, ki jih določa UN Stara Sava, je mogoče spremeniti, vendar le v okviru servisne, trgovske, turistične, muzejske ali gostinske dejavnosti v soglasju s pristojno organizacijo za varstvo kulturne dediščine.
V. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
8. člen
Območje UN Stara Sava se prometno navezuje na Cesto železarjev oziroma Cesto maršala Tita, ki je osnovna urbana os Jesenic.
Med Cesto železarjev in Cesto 1. maja je predvidena nova prečna cesta Muzejski kompleks – Delavska cesta. Profil prečne ceste sestoji iz vozišča (2 x 3 m) in hodnikov za pešce na obeh straneh (2 x 1,6 m).
Prevoznost muzejskega kompleksa z intervencijsko cesto se zagotavlja z južnega priključka prečne ceste pri Kolperni, mimo Plavža, muzeja in Fiproma do Prešernove ceste. Cesta je v pretežnem – osrednjem delu popločena in predstavlja del osrednjega trga v muzejskem območju.
Od priključka na prečno cesto do Kasarne oziroma muzeja poteka dovozna cesta do muzeja (muzejska cesta), ki služi tudi za dostavo muzejskih eksponatov v območje objekta »lužilnice«.
9. člen
V območju UN Stara Sava se zagotavljajo parkirišča za zaposlene ob na južni strani Kolperne ob priključku na prečno cesto. Ohranijo se obstoječa parkirišča na zahodni strani muzeja.
Dodatna parkirna mesta za obiskovalce se lahko zagotavljajo tudi na parkirnih površinah zunaj širšega vplivnega območja UN Stara Sava.
10. člen
Najbolj obsežne peš površine se zagotavljajo na muzejskem trgu, ki se tlakuje v naravnem lokalnem kamnu ob hkratni obnovi rak.
Nivo trga se zniža tako, da se vzpostavi nekdanja višina trga, tako, da se zagotovi ustrezno odvodnjavanje od stavb. Podrobnejšo ureditev določi projekt.
Peš dostop do širšega območja se zagotavlja:
– med cerkvijo in Kasarno proti vzhodu, mimo usedalnikov do prečne ceste,
– od prečne ceste vzhodno od Korenove hiše, vzhodno od kasarne do trga pred muzejem (Fužinska cesta),
– severno od Pudlovke oziroma skozi Pudlovko vzdolžno ob levem bregu reke Save Dolinke s priključevanjem na parkirišče ob delavnicah oziroma Kolperni,
– mimo Plavža in Kolperne do priključka na prečno cesto (ob intervencijski cesti).
Pešpot ob reki Savi vzhodno od objekta Pudlovka je potrebno speljati izven območja, kjer se nahaja obstoječa energetska trasa, ki povezuje lokacijo JEZ in HVŽ z ostalo industrijo na Jesenicah in Koroški Beli oziroma se pridobijo ustrezna soglasja upravljalcev infrastrukture.
VI. KOMUNALNE IN ENERGETSKE UREDITVE
11. člen
Vsi objekti v območju urejanja se morajo priključiti na javna komunalna, obstoječa ter nova energetska omrežja, na omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in meteornih vod, na omrežja za oskrbo z električno energijo in plinom, javno razsvetljavo, kabelsko televizijo in telekomunikacijsko omrežje.
12. člen
Primarno in sekundarno komunalno in energetsko omrežje mora potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem telesu (pločnik, parkirišče, zelenica) tako, da bo možno etapno izvajanje ter neposredno priključevanje objektov. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov in lokacij naprav ter mesta priključevanja zaradi ustreznejših rešitev in racionalnejšega etapnega izvajanja UN Stara Sava. Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno in z upoštevanjem etapnosti urejanja zazidalnega območja.
13. člen
Merila in pogoji za oskrbo z vodo:
Vsi novo predvideni objekti iz UN Stara Sava se s pitno vodo oskrbijo iz javnega vodovodnega omrežja, s posebnimi priključnimi vodi preko vodomernih jaškov. Predvidi se novo vodovodno omrežje, ki poteka od vhoda v bivši HVŽ do Rotomatike na haldi. Na ta vodovod se priključuje vodovod pri nekdanjem pokojninskem zavodu ter se izvede povezava vodovoda preko novega mostu z vodovodom na Cesti 1. maja pri stolpičih. Za izvedbo vodovodov je potrebno izdelati projektno tehnično dokumentacijo, skladno z določili pogojev iz lokalnega odloka in tehničnega pravilnika.
14. člen
Merila in pogoji za odvajanje fekalnih odpadnih in meteornih vod:
Na celotnem območju UN Stara Sava je potrebno urediti kanalizacijo za odpadne vode, ki se priključuje na obstoječ kanalizacijski zbiralnik. Trasa le-tega poteka od Ceste železarjev, preko železniške proge po Fužinski cesti in mimo cerkve po Prešernovi cesti. Na predmetnih območjih se gradi ločena kanalizacija:
– odpadne vode se priključujejo na kanalizacijski kolektor,
– za strešne vode, zaledne vode, talne in drenažne vode je v skladu z 19. členom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) zagotovljeno odvajanje neposredno v vode ali ponikanje v tla, kjer je to izvedljivo in na mestih brez škode drugim,
– meteorne vode iz utrjenih površin se vodijo v meteorno kanalizacijo z ustreznim mehanskim čiščenjem (peskolovi, lovilci olj).
Za izvedbo kanalizacije je potrebno izdelati projektno tehnično dokumentacijo, skladno z določili pogojev iz lokalnega odloka in tehničnega pravilnika. Po potrebi, glede na hidravlični izračun, bo potrebno v smislu povečanja preseka obnoviti primarno kanalizacijo. Odpadne vode iz posameznih objektov morajo ustrezati določilom veljavne zakonodaje za izpust v kanalizacijo, sicer se mora pred vtokom v javni kanal pri povzročitelju izvesti ustrezno predčiščenje.
15. člen
Merila in pogoji za oskrbo z električno energijo:
Elektroenergetsko napajanje novo predvidenih objektov se izvede iz obstoječe RTP Hrenovica 35/5/0,4 kV preko novopoloženih nizkonapetostnih elektro zemeljskih kablovodov. Za izvedbo elektro energetskega omrežja, transformatorske postaje in prestavitev in mehanskih zaščit je potrebno izdelati projektno tehnično dokumentacijo. Tehnično obdelavo izvede pooblaščeni projektant elektroenergetskih vodov in naprav.
16. člen
Merila in pogoji za oskrbo s toplotno energijo oziroma plinom:
Vsi novo predvideni objekti se oskrbijo s toplotno energijo iz javnega vročevodnega sistema oziroma preko plinovodnega sistema glede na usmeritve iz Energetske zasnove mesta Jesenice. V fazi nadaljevanja izvedbe del Jeko-in, d.o.o. Jesenice v dogovoru z Energetiko ŽJ, d.o.o. Jesenice uredi ustrezno pokrivanje potrošnikov z energijo. Za izvedbo vročevodnega oziroma plinovodnega omrežja je potrebno izdelati projektno tehnično dokumentacijo, skladno z določili pogojev iz lokalnega odloka in tehničnega pravilnika.
17. člen
Javna razsvetljava:
Vse novo nastale prometne poti in javne površine je potrebno opremiti z javno razsvetljavo. Izvesti je potrebno sicer že krajevno unificiran tip cestnih svetilk na drogovih, s kablovodom izvedenim iz obstoječega sistema javne razsvetljave ali novega samostojnega prižigališča z napajanjem iz TP in svojo merilno garnituro. Za javno razsvetljavo je potrebno izdelati projektno tehnično dokumentacijo, skladno s tehničnimi normativi in določili lokalne skupnosti o tipu in načinu izvedbe.
18. člen
Merila in pogoji urejanja telekomunikacijskega omrežja:
Novo predvidene objekte se oskrbi s telekomunikacijskim priključkom iz predvidene štiricevne telekom. kabelske kanalizacije, ki bo potekala ob novi povezovalni cesti od novega mostu do Ceste železarjev. Izdelati je potrebno tudi ustrezno število telekomovih kabelskih jaškov dimenzij 1,2 m x 1,5 m x 1,9 m. Za potrebe ZN Hrenovica in ZN Center Stara Sava vključno z UN Park Stara Sava se iz omenjene telekom. kabelske kanalizacije izdela odcep prav tako štiricevne telekom. kabelske kanalizacije z jaški enakih dimenzij kot ob povezovalni cesti. Priključne kable do posameznih kabelskih omaric je potrebno položiti v kabelsko kanalizacijo. Vse obstoječe priključke, ki bodo z gradnjo novih objektov tangirani, je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, za kar je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Za natančno izdelavo rešitve telekomunikacijskih priključkov je potrebno izdelati projekt, ki bo vseboval podrobno rešitev telekom. kabelske kanalizacije in priključitve novih objektov na javno telekom. omrežje ter ustrezne kapacitete telekom. kablovodov. Projekt naroči Telekom Slovenije d.d., PE Kranj.
19. člen
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov:
Mesta posod za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz mesta nastanka se določi za vsak objekt posebej v fazi projektne dokumentacije PGD – PZI. V zunanji ureditvi se določi tudi t.i. ekološke otoke za ločeno zbiranje odpadkov. Izjemoma, na posebnih lokacijah, se lahko nameščajo tudi večji, 5 m3 kesoni. Izvajalec javne službe poda na lokacije v fazi upravnega postopka posebno soglasje. Lokacija mora biti dostopna specialnim vozilom, biti mora v nivoju ceste in oddaljena največ 10 metrov.
20. člen
Merila in pogoji za vodnogospodarsko ureditev:
Upoštevati je potrebno varstvene pasove vodotokov v širini 10 m od zgornjega roba brežine za vodotok Sava Dolinka. Za potok Ukova je potrebno upoštevati varstveni pas v širini 5 m od zgornjega roba brežine.
Gradnja objektov v varstvenem pasu vodotokov, na poplavnih območjih, na območjih ogroženi s hudourniki in erozijo ni dopustna. V primeru, da bo predvidena gradnja na teh območjih, bo predhodno potrebno izdelati vodnogospodarske rešitve na nivoju študije in idejnega projekta, gradnja objektov prav tako ni možna na zemljiščih, katera so lastniki brez ustreznih dovoljenj nasuli (in tako prvotni teren dvignili nad koto poplavne vode).
V varstvenem pasu vodotoka je možno predvideti le parkovne ureditve, pešpoti in kolesarske steze.
V dokumentaciji je potrebno opredeliti približne količine rušitvenega in izkopanega materiala. Opredeliti je potrebno mesto deponiranja in odlaganja okolju neškodljivih rušitvenih in izkopanih materialov z obveznim deponiranjem za bodoče investitorje. Odlaganje v 10 m obvodni pas, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno.
VII. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
21. člen
V območju ureditvenega načrta UN Stara Sava je predvidena drevoredna zasaditev ob prečni cesti od Ceste železarjev do mostu čez Savo Dolinko oziroma do Ceste 1. maja. Na območju usedalnikov se predvidi ureditev parka. Zasaditev na trgu oziroma na celotnem muzejskem kompleksu se definira v okviru projekta zunanje ureditve. Južne površine območja ob kanjonu reke Save, bodo dolgoročno namenjene zelenim površinam.
VIII. POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
22. člen
Zrak
Realizacija UN Stara Sava ne bo poslabšala bivalnih in delovnih razmer. Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka sta za ogrevanje kot energetski vir predvidena topla voda (vročevod) oziroma zemeljski plin (plinovodno omrežje). Poleg tega je po dokončanju del predvideno zaprtje kulturno-muzejskega središča za promet.
23. člen
Hrup
Ob upoštevanju uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/99, 66/96) bo z realizacijo UN Stara Sava predmetno območje uvrščeno v območje s II. stopnjo varstva pred hrupom, za katerega veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni hrupa 55 dBA.
24. člen
Vode
Realizacija UN Stara Sava ne predstavlja neposredne nevarnosti za vodotok in večjih vplivov ni pričakovati, saj bodo komunalne odpadne vode odvajane v javni kanalizacijski sistem, morebitne tehnološke odpadne vode iz območja morajo dosegati ustrezno kakovost, onesnažene padavinske vode z zunanjih utrjenih površin pa bodo odvajane oziroma ponikane preko oljnih lovilcev.
Preprečiti je potrebno erozijo zemljine v strugo Save Dolinke in njeno zasipanje.
Brežine Save Dolinke je potrebno zaradi preprečevanja erozije vzdrževati porasle z drevjem in grmičevjem ter jih po potrebi čistiti, pri tem ni dovoljeno odstranjevanje korenin.
25. člen
Elektromagnetno sevanje
Z realizacijo UN Stara Sava bo predmetno območje uvrščeno v I. stopnjo varstva pred sevanjem. Vpliv novih virov elektromagnetnega sevanja ne bo povzročil čezmernega obremenjevanja obravnavanega območja z elektromagnetnim sevanjem.
Pri načrtovanju in gradnji vira sevanja mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene in hkrati omogočajo najnižjo tehnično obremenitev okolja zaradi sevanja.
Prostori, namenjeni daljšemu zadrževanju ljudi, morajo biti vsaj 10 metrov oddaljeni od transformatorske postaje.
26. člen
Odpadki
Nastali odpadki v času obratovanja objektov na območju UN Stara Sava pri ustreznem ravnanju ne bodo imeli večjega negativnega vpliva na okolje.
27. člen
Tla
Na območju UN Stara Sava zaradi predvidenih posegov ni pričakovati vplivov na strukturo temeljnih tal na obravnavani lokaciji. Zaradi preselitve industrijskih obratov železarne na drugo lokacijo predvidevamo, da se bo kvaliteta tal oziroma zemljišča v daljšem časovnem obdobju izboljšala.
28. člen
Krajinske in vidne značilnosti prostora, naravna in kulturna dediščina
Z ozirom na obstoječe stanje, namembnost ter dejansko rabo območja, bo imel UN Stara Sava pozitiven vpliv na krajinsko in vidno značilnost prostora. Zaradi ureditve območja bodo kulturni spomeniki privlačnejši in dostopnejši širši javnosti.
Preprečiti je potrebno uničevanje in podiranje starejših visokih dreves ob gradnji.
Na kulturno spomeniške objekte je potrebno namestiti obvestilne table o zavarovanju.
29. člen
Požarna varnost
Pri izvedbi UN Park Stara Sava je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva pred požari, 22. in 23. člen zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Do vseh objektov je potrebno omogočiti dovoz urgentnih vozil po cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili. Obvezna je izvedba hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti in zagotovitev predpisanih odmikov med objekti.
IX. FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA IN GRADBENE PARCELE
30. člen
Funkcionalna zemljišča obstoječih objektov se opredelijo na osnovi opredelitve nove parcelacije površin:
– obstoječih robnih in novih cestnih teles s hodniki za pešce in kolesarje ter parkirišč,
– vse druge površine so funkcionalna zemljišča skupine ali posameznih objektov.
X. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
31. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov za intenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici MSC.
Zaklanjanje
V skladu z 68. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) zaklanjanje območja ni potrebno.
32. člen
Način ravnanja s plodno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
33. člen
Arhitektonske ovire
Upoštevati je potrebno pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in v objekte je potrebno izvesti rampe za dostop za funkcionalno ovirane ljudi naklona 1:16.
Potrebno je izvesti “vhode” na peš pločnike ob objektu z utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.
XI. TOLERANCE
34. člen
Odstopanja od tehničnih ali ureditvenih elementov UN Stara Sava so možna, če se v nadaljnjem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih, topografskih ali katastrskih razmer ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve, s katerimi pa se ne smejo poslabšati ekološki pogoji ali pa bi bila odstopanja v nasprotju z javnimi interesi ali soglasji, pridobljenimi k UN Stara Sava. Z odstopanji morajo soglašati organi oziroma organizacije, katerih delovno področje bi spremembe kakorkoli zajele.
XII. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
35. člen
UN Stara Sava se lahko izvaja v več etapah, skladno s fazo gradnje prometne ter komunalne in energetske infrastrukture. Etapna revitalizacija objektov in zunanje ureditve morajo potekati kot zaključene in dokončno urejene celote v okviru določenih gabaritov, z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter ureditvami za varovanje okolja in požarno varstvo. Posamezna etapa se mora izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve. Etapno izvajanje ureditvenega načrta ne sme škodljivo vplivati na spomeniško vrednost objektov, sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
36. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje, obdržijo dosedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne so začasne ureditve za druge dejavnosti pod pogojem, da ne bodo ovirale kasnejšega urejanja območja.
Pred dokončno realizacijo UN Stara Sava se proste površine (na mestu porušenih objektov) zatravijo in urejajo kot parki.
XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
37. člen
Poleg zahtev in pogojev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji in izvajalci:
– upoštevati določila UN Stara Sava v fazi izdelave tehnične dokumentacije in sami izvedbi,
– pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji predvidenih objektov, naprav in ureditev upoštevati pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del UN Stara Sava,
– upoštevati omilitvene in zaščitne ukrepe iz študije o vplivih na okolje za osnutek UN Stara Sava, številka 212600-jh/mž, ki sta ga julija 2000 izdelala E-net d.o.o. Ljubljana in Aquarius, d.o.o. Ljubljana,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bo zagotovljena varnost in nemotena raba zemljišč,
– predvideti nujne ukrepe za ravnanje v primeru nesreč in nezgod,
– vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno in gospodarno, pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih zemljiščih,
– upoštevati okoljevarstvene ukrepe kot jih določajo tehnični in drugi predpisi s področja varstva okolja, ki veljajo za obravnavane posege,
– izvajati posege oziroma gradnjo na območju UN Stara Sava v celoti oziroma etapno kontinuirano v skladu s tem odlokom.
XIV. KONČNE DOLOČBE
38. člen
UN Stara Sava iz 1. člena odloka je stalno na vpogled pri Občini Jesenice in Upravni enoti Jesenice.
39. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
40. člen
Z dne uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ureditvenem načrtu za območje Stara Sava na Jesenicah (Uradni list RS, št. 49/92).
41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-19/99
Jesenice, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti