Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1997 z dne 7. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1997 z dne 7. 2. 1997

Kazalo

408. Odlok o grbu in zastavi Občine Vitanje, stran 591.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 10., 98. in 101. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) in 71., 72. in 82. člena poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Vitanje, na 20. redni seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Vitanje
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Občina Vitanje ima grb in zastavo, ki se uporabljata v skladu z določbami tega odloka.
Grb in zastava sta stalni oznaki Občine Vitanje, ki simbolizirata Občino Vitanje kot lokalno skupnost.
2. člen
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka.
3. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (npr. obledele barve, strgana, zmečkana, umazana, popacana in drugo).
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Vitanje.
4. člen
Grba, zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorec ali model za označevanje blaga in storitev.
5. člen
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih, ki se odvijajo na območju Občine Vitanje, postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z grbom ali zastavo Republike Slovenije, morata biti grb in zastava Republike Slovenije postavljena na častno mesto.
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih, ki se odvijajo na območju Občine Vitanje, postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z znamenji drugih občin ali tujih teritorialnih enot, morata biti postavljena na častno mesto.
II. GRB
6. člen
Grb Občine Vitanje ima obliko kvadrata dolžine 70 mm, ki v spodnjem delu prehaja v obliko pravilnega polkroga s polmerom 49,5 mm. Širina znaša 99 mm, od tega je na vsaki strani 4 mm črnega roba in 91 mm vinsko rdeče podlage. Sredinska višina grba znaša 116 mm.
Na vinsko rdeči podlagi se nahajajo tri školjke od tega sta dve zgoraj in ena spodaj. Zgornji školjki sta oddaljeni od zgornjega črnega roba 21 mm, od zunanjega črnega roba pa 5 mm in se sredinsko stikata. Spodnja školjka je od zgornjega črnega roba oddaljena 65 mm in je simetrično postavljena na sredino spodnjega dela vinsko rdeče podlage. Vinsko rdeča podlaga ima oznako RAL 3002, školjke pa so svetlo krem barve oznake RAL 1015, s tem da je desna stran školjk rahlo zasenčena.
Grb Občine Vitanje je posnet v merilu 1:1 v župnijski cerkvi Sv. Petra in Pavla v Vitanju, kjer se nahaja za oltarjem na desnem oknu. Izvira iz davne preteklosti nedoločenega datuma, ko bi se naj v kotlini Občine Vitanje nahajalo jezero.
Za potrebe pečatov, žigov in drugih simbolov Občine Vitanje se bo grb Občine Vitanje prilagajal tako površinsko kot barvno v enakem sorazmerju tako v zmanjšanem kot tudi povečanem merilu.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
7. člen
Grb Občine Vitanje se uporablja zlasti:
– v pečatu, žigu občine in kot oznaka na uradnih dokumentih Občine Vitanje;
– v štampiljkah in oznakah dokumentov;
– na poslopju in v uradnih prostorih Občine Vitanje;
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Vitanje;
– na prireditvah, ki jih organizira, se jih udeležuje, ali ki predstavljajo Občino Vitanje;
– na listinah oziroma priznanjih, ki jih v svečani obliki izdaja oziroma podeljuje Občina Vitanje;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih v službene namene uporabljajo funkcionarji in uslužbenci Občine Vitanje ter člani Občinskega sveta občine Vitanje;
– v vseh drugih primerih, ko župan ali Občinski svet občine Vitanje to smatrata za potrebno.
8. člen
Uporaba grba v namene izven določb 7. člena dovoljuje župan ali Občinski svet občine Vitanje.
V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se lahko uporaba omeji samo za določen namen ali za določen čas. Dovoljenje se prekliče, če uporabnik ne upošteva pogojev, ki so v njem zajeti, če ne skrbi za primeren videz grba, ali če s svojim poslovanjem krni ugled Občine Vitanje.
9. člen
Če se na območju Občine Vitanje grb Občine Vitanje uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj vselej na levi strani, razen kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali grbom druge države in v primerih, določenih z zakonom.
Če se na območju Občine Vitanje uporablja grb Občine Vitanje skupaj z dvema grboma, mora biti grb Občine Vitanje v sredini, razen če se uporablja skupaj z državnim grbom ali v primerih, določenih z zakonom.
III. ZASTAVA
10. člen
Zastava Občine Vitanje je rdeče bela z grbom občine Vitanje.
Razmerje višine zastavine rute “V” proti dolžini “L”, V:L = 1:2, 5 oziroma ena proti dve in pol. Zastavina ruta je razdeljena na tri barvna polja, tako da vsako barvno polje zavzema tretjino celotne rutine dolžine “L”. Levo in desno barvno polje zastave je vinsko rdeče barve oznake RAL 3002, sredinsko barvno polje pa je bele barve. Grb je natančno v sredini zastave, dve petini dolžine odmaknjen od levega in desnega roba. Širina grba je v zgornjem delu natanko ena petina dolžine zastave.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del tega odloka.
11. člen
Zastava se izobeša zlasti:
– v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov;
– ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah;
– ob uradnih obiskih tujih delegacij;
– v drugih primerih, ko župan ali Občinski svet občine Vitanje to ocenita za potrebno.
Zastava je stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Vitanje.
12. člen
Zastava je pravilno izobešena tako, da je pritrjena za njen prvi rob na vertikalni drog ali sidrno vrv. Morebitni nagib droga oziroma sidrne vrvi ne sme biti nižji od 45 kotnih stopinj glede na horizontalo.
Zastava je lahko napeta po svojem zgornjem robu horizontalno, zanj pripeta ali tudi položena.
Če je napeta, pripeta ali položena poševno, tedaj kot med njenim spodnjim robom in horizontalo ne sme presegati 45 kotnih stopinj. Vsi drugi načini izvešanja zastav niso dopustni.
13. člen
Glede položaja zastave v konkurenci drugih zastav se smiselno uporablja 9. člen tega odloka.
IV. KAZENSKE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če izdeluje ali uporablja grb ali zastavo v nasprotju z njuno grafično podobo, opredeljeno s tem odlokom (2. člen),
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 3. člena),
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom tako, da je krnjen ugled Občine Vitanje (drugi odstavek 3. člena),
4. če postavlja ali izobeša grb oziroma zastavo v nasprotju s pravili (5., 9., 12. in 13. člen),
5. če uporablja grb brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem (8. člen).
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT, ki krši določbe omenjenih členov, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.
15. člen
Podjetja, ki imajo sedež v Občini Vitanje, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba in zastave v določenih primerih, zlasti pa v:
– zaščitnem znaku njihovega podjetja,
– obliki našitkov in praporjih,
– obliki spominkov in značk.
16. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi občinska uprava, ki daje pojasnila, sprejema vloge, izdaja dovoljenja in vodi evidenco o njih. Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba in zastave.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike izdelave in količino.
17. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo na podlagi dovoljenja obrtniki in podjetja, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-20/96
Vitanje, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.
        BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA OBČINE VITANJE

V grbu so simetrično razporejene tri školjke, od tega sta dve zgoraj in ena spodaj. Školjke so svetle krem barve in se nahajajo na vinsko rdeči podlagi. Desna stran školjk je rahlo zasenčena. Grb ima na obeh straneh črni rob. 

Barve:
- vinsko rdeča barva oznake RAL 3002, podlaga,
- svetlo krem barva oznake RAL 1015, školjke.

GEOMETRIJSKO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA

Grafične linije grba tudi pri tridimenzionalni izvedbi grba določa "Geometrijsko pravilo za risanje grba". 

GEOMETRIJSKO, LIKOVNO IN BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE ZASTAVE OBČINE VITANJE

Zastava občine Vitanje je rdeče bela z grbom Občine Vitanje. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve in pol. Zastava je na obeh straneh vinsko rdeča, v sredini pa je bela. Vinsko rdeča barva zavzema dve tretjini zastave, bela barva pa eno tretjino. Grb je natančno v sredini zastave, dve petini dolžine odmaknjen od levega in desnega roba, torej se nahaja na tretji petini zastave. Širina grba v zgornjem delu je natanko ena petina dolžine zastave. Rdeča barva je enaka barvi grba, ki je določena v "Barvnem pravilu za določanje grba Občine Vitanje. "

Barve:
- vinsko rdeča barva oznake RAL 3002, levo in desno polje zastave,
- svetlo krem barva oznake RAL 1015, školjke,
- bela barva, sredinsko polje zastave.

AAA Zlata odličnost