Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1997 z dne 7. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1997 z dne 7. 2. 1997

Kazalo

388. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje, stran 567.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.12/96) ter 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kočevje na 22. seji dne 10. 1. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Kočevje, s sedežem v Kočevju, Ljubljanska c. 26 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega glasbenega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Kočevje (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Kočevje.
Sedež zavoda je: Kočevje, Reška c. 16.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira glasbeno izobraževanje ali druge oblike svoje dejavnosti tudi izven sedeža šole, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku št. 1/365/000 z dne 22. 8. 1973.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 20 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, ob obodu pa je izpisano: Glasbena šola Kočevje.
Število pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj, in sicer brez omejitev. Med začasno odsotnostjo ravnatelja ga nadomešča delavec zavoda, ki ga ravnatelj pooblasti.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pisno pooblasti druge osebe.
Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.
8. člen
Zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri agenciji za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni za podpisovanje v odnosih, ki niso navedeni v tem členu.
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem glasbenem izobraževanju na področju celotne Občine Kočevje.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnost zavoda: M/80.102 osnovno glasbeno izobraževanje.
Zavod opravlja dejavnost osnovnega, individualnega in skupinskega glasbenega izobraževanja v skladu z veljavnimi normativi in standardi. Zavod lahko organizira tudi osnovno izobraževanje baletnih dejavnosti.
Zavod lahko izvaja še naslednje:
– organizacija prireditev, proslav in tekmovanj,
– oddaja prostorov v najem – v soglasju z ustanoviteljem,
– organizacija glasbenega in plesnega izobraževanja občanov.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja javnoveljavni glasbeno izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
11. člen
Zavod je javna osnovna glasbena šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost v skladu z zakonom.
Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu poteka v slovenskem jeziku.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in glasbeni izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti niti spreminjati pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje nove dejavnosti glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu in drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo glasbeno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za izvajanje registriranih dejavnosti.
12. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja enajstčlanski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Kočevje izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, in sicer:
– štiri predstavnike strokovnih delavcev zavoda,
– enega predstavnika gospodarsko-upravnih in računovodskih delavcev zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja 4 leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
15. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in drugi problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda.
2. Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
16. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen datum volitev in število članov sveta, ki se volijo izmed strokovnih in ostalih delavcev zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
17. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se – do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju v zavodih – uporabljajo ustrezne določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanu (Uradni list RS, št. 42/93), ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
18. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev zavoda, svet takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo za izvedbo nadomestnih volitev.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
3. Ravnatelj zavoda
19. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– organizira strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši,
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev zavoda,
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
20. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v tem zavodu, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju glasbene vzgoje ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja 4 leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski zbor ali ustanovitelj ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bilo mnenje zaprošeno, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
21. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
4. Strokovni organi
22. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor in strokovni aktivi.
23. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
5. Svet staršev
24. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
6. Knjižnica
25. člen
Zavod ima lahko knjižnico, ki zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo v zavodu.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
26. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljevanju: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Smer strokovne izobrazbe in stopnjo izobrazbe v skladu z zakonom določi minister, potem ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest. Imeti morajo izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in obvladati slovenski jezik.
27. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev zavod uredi v svojem splošnem aktu v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi ravnatelj na podlagi normativov in standardov in v soglasju s šolsko upravo, na območju katere je sedež zavoda.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
28. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premično premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka, in mu daje v upravljenje del prostorov v stavbi na Reški cesti 16 v Kočevju.
Prostore, ki se dajejo zavodu v upravljanje in njihovo vrednost se določi s prenosno pogodbo med ustanoviteljem in zavodom.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi in drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
29. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgojno-izobraževalnih oziroma drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
30. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
31. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
32. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
33. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
34. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
35. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje (Uradni list RS, št. 27/92).
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut Glasbene šole Kočevje, sprejet na svetu zavoda dne 25. 1. 1993.
37. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
38. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 20. člena tega odloka je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi, kdor ne izpolnjuje navedenih pogojev.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
39. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
40. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01300/009/96-151
Kočevje, dne 10. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

AAA Zlata odličnost