Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2001 z dne 22. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2001 z dne 22. 12. 2001

Kazalo

5205. Odredba o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij, stran 11720.

Na podlagi 68. in 126. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to odredbo se določajo zahteve za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij.
Odredba se nanaša na nove gospodinjske hladilnike, omare za shranjevanje zamrznjene hrane, zamrzovalnike in njihove kombinacije, ki so napajani iz električnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: hladilni aparati).
Odredba se ne nanaša na hladilne aparate, ki lahko uporabljajo druge vire energije (na primer baterije), ter gospodinjske hladilne aparate, delujoče na absorbcijskem principu, ter aparate, proizvedene po posebnem naročilu oziroma po posebnih specifikacijah.
2. člen
Hladilne aparate je dovoljeno dati v promet samo, če je poraba električne energije zadevnega aparata nižja ali enaka največji dovoljeni porabi električne energije za njegov razred, kot se izračuna po postopku, določenem v Prilogi I, ki je sestavni del te odredbe.
Za zagotovitev zahtev iz prejšnjega odstavka je odgovoren dobavitelj hladilnega aparata.
3. člen
V tej odredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– Dobavitelj je proizvajalec, njegov zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji, če proizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji, uvoznik oziroma druga oseba, ki je dala izdelek v promet ali omogočila njegovo uporabo;
– Dati v promet pomeni prvič, odplačno ali brezplačno, dobaviti proizvod v Republiki Sloveniji;
– Oznaka CE, pomeni jamstvo za to, da proizvod, ki je z njim označen, skladen z zakonodajo EU. Ob izpolnjevanju pogojev ga namesti na proizvod proizvajalec sam.
II. DAJANJE V PROMET IN OBRATOVANJE
4. člen
Hladilni aparati se smejo dati v promet ali uporabljati:
– če izpolnjujejo zahteve te odredbe,
– če dobavitelj potrdi izpolnjevanje zahtev te odredbe z izjavo o skladnosti,
– če so označeni, kot je določeno s to odredbo.
Dajanje v promet hladilnih aparatov, ki izpolnjujejo vse zahteve te odredbe, kar izpričujejo z oznako CE, se ne sme prepovedovati, omejevati, ali ovirati. Dokler ni dokazil o nasprotnem, se hladilne aparate, opremljene z oznako CE po določbah Priloge III, ki je sestavni del te odredbe, obravnava kot ustrezne vsem zahtevam te odredbe.
V primeru, ko za hladilne aparate veljajo tudi drugi predpisi, ki prav tako določajo pritrditev oznake CE, mora oznaka CE pomeniti, da ti hladilni aparati ustrezajo tudi zahtevam drugih predpisov, razen ko obstajajo dokazila o nasprotnem.
V primeru, ko en ali več predpisov omogočajo proizvajalcu, da v prehodnem obdobju sam izbere, katera določila bo uporabil, mora oznaka CE sporočati, da hladilni aparat izpolnjuje skladnost izključno s tistimi predpisi, ki jih je upošteval proizvajalec. V tem primeru mora biti seznam predpisov naveden v dokumentih, sporočilih ali navodilih, priloženih hladilnemu aparatu, kot to zahtevajo predpisi.
Minister, pristojen za energetiko, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za trg, seznam slovenskih standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami te odredbe.
III. POSTOPEK UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI
5. člen
Postopki ugotavljanja skladnosti in zahteve, ki se nanašajo na označevanje hladilnih aparatov z oznako CE, so določeni v Prilogi II, ki je sestavni del te odredbe.
Dobavitelj mora za vse hladilne aparate, ki so v skladu s to odredbo, podati izjavo o skladnosti. Izjava o skladnosti mora biti na vpogled inšpekcijskim organom pri dobavitelju.
Izjava o skladnosti mora vsebovati dovolj podatkov, da zagotavlja identifikacijo za vse električne aparate, na katere se nanaša. Če veljajo za hladilne aparate tudi drugi predpisi, lahko dobavitelj izda samo eno izjavo o skladnosti, v kateri potrdi, da izdelek ustreza vsem ustreznim predpisom.
Izjava o skladnosti in navodila za uporabo, vzdrževanje ali montažo morajo biti v slovenščini. Kopija izjave o skladnosti mora biti priložena vsakemu izdelku.
IV. OZNAČEVANJE SKLADNOSTI Z OZNAKO CE
6. člen
Ko so hladilni aparati dani v promet, morajo biti opremljeni z oznako CE, ki je sestavljena iz črk CE. Oblika, ki mora biti uporabljena, je prikazana v Prilogi III. Oznaka CE mora biti razločno vidna, čitljiva in neizbrisljiva ter stalno pritrjena na hladilnem aparatu in po potrebi tudi na embalažo.
Na hladilne aparate ni dovoljeno pritrjevati drugih oznak, ki bi jih tretja oseba zaradi pomena in videza lahko zamenjala z oznako CE. Pod pogojem, da ostane oznaka CE vidna in čitljiva, se sme na aparat, njegovo embalažo, navodila ali dokumente pritrditi tudi druge oznake.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODREDBE
7. člen
V primeru, ko obstaja razlog za dvom v upravičenost uporabe oznake CE, lahko pristojna inšpekcijska organa iz 11. člena te odredbe zahtevata, da dobavitelj predloži dokazila iz Priloge II zaradi ugotavljanja izpolnjevanja zahtev te odredbe. Pristojni inšpekcijski organ lahko v primeru dvoma pridobi na stroške inšpekcije poročilo o ugotovljeni porabi električne energije, ki ga izda organ za ugotavljanje skladnosti. V primeru, da na podlagi poročila pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje zahtev te odredbe, plača dobavitelj vse stroške za pridobitev takšnega poročila.
Če se ugotovi, da je bila oznaka CE pritrjena neupravičeno, mora proizvajalec hladilnega aparata, njegov predstavnik s sedežem v Sloveniji ali oseba, odgovorna za dajanje aparatov promet, odpraviti neskladnosti in odpraviti kršitev skladno z določili te odredbe.
Če neskladnost ni odpravljena, mora inšpekcijski organ ukreniti vse potrebno, da skladno s prvim odstavkom 11. člena omeji ali prepove dajanje v promet oziroma trgovanje s tovrstnimi izdelki ali zagotovita njihov umik s trga.
8. člen
Vsaka odločba, ki vsebuje omejitev dajanja hladilnega aparata v promet in je sprejeta na podlagi določb te odredbe, mora biti natančno utemeljena in izvajana skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00). Prizadeti stranki mora biti odločitev nemudoma sporočena, hkrati z informacijo o pravnih sredstvih, ki so ji na voljo, vključno z roki za njihovo uporabo.
9. člen
Minister, pristojen za trg, v soglasju z ministrom, pristojnim za energetiko, določi organe za ugotavljanje skladnosti v Republiki Sloveniji.
Pred izdajo odločbe o določitvi organa za ugotavljanje skladnosti iz prejšnjega člena minister, pristojen za trg, v sodelovanju s Slovansko akreditacijo, pri organu za ugotavljanje skladnosti ugotovi izpolnjevanje zahtev za izvajanje nalog.
Organi, ki so vključeni v postopke ugotavljanja skladnosti, morajo pred začetkom opravljanja postopkov zadostiti minimalnim kriterijem, ki so določeni v Prilogi IV, ki je sestavni del te odredbe in imeti odločbo v skladu z 12. členom zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.
Organe, navedene v prvem odstavku tega člena, lahko minister pristojen za priglaševanje, priglasi Komisiji EU, državam članicam EU in Evropskega gospodarskega prostora.
Če organ za ugotavljanje skladnosti ne izpolnjuje več kriterijev, določenih v Prilogi IV, mora pristojni minister priglasitev umakniti in o tem takoj obvestiti Komisijo EU in države članice EU po predpisanem postopku.
Organ za ugotavljanje skladnosti mora zahteve izpolnjevati trajno. Če jih v času določitve preneha izpolnjevati, se odločba prekliče. Zoper odločbo o preklicu ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
Šteje se, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve v smislu prejšnjega odstavka, če je bila njegova usposobljenost za delovanje predhodno preverjena po pravilih akreditacije v skladu z zakonom oziroma podzakonskimi akti.
10. člen
Organi za ugotavljanje skladnosti, izdajo izjave o skladnosti na podlagi zahteve stranke. Medsebojna vprašanja v zvezi s pridobitvijo in vzdrževanjem izjav o skladnosti uredita organ za ugotavljanje skladnosti in stranka s pisno pogodbo.
11. člen
Izvajanje nadzora v prometu po tej odredbi opravljata Tržni in Energetski inšpektorat Republike Slovenije. Posamezni inšpektorat lahko aparate, ki ne izpolnjujejo zahtev te odredbe, umakne iz prodaje, prepove prodajo ali omeji prosti pretok aparatov.
Informacija o ukrepih, ki jih izvede pristojni inšpekcijski organ v skladu s prvim odstavkom tega člena, mora biti takoj posredovana ministru, pristojnem za industrijo, če se nanaša na omejitev dajanja hladilnih aparatov v promet oziroma odreditev njihovega umika iz prometa. Njena vsebina mora biti na voljo inšpekcijskim in ostalim državnim organom, ki jih to zadeva.
Informacija o ukrepih iz prejšnjega odstavka mora biti takoj posredovana ministru, pristojnemu za obveščanje Komisije ES.
12. člen
V Republiki Sloveniji veljajo izjave o skladnosti in znaki skladnosti, izdani v tujini, če so bili izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenije. Te izjave o skladnosti in znaki skladnosti morajo ustrezati zahtevam te odredbe. Dobavitelj mora priskrbeti ustrezen prevod izjav o skladnosti v slovenščino.
Minister, pristojen za energetiko, lahko z odločbo, izdano na predlog ali po uradni dolžnosti, prizna veljavnost izjav o skladnosti in znakov skladnosti, izdanih v tujini, če ti izkazujejo skladnost s to odredbo in če je bilo ugotovljeno da organi, ki so sodelovali v postopku ugotavljanja skladnosti izpolnjujejo minimalne kriterije iz Priloge IV.
Organ, pristojen za učinkovito rabo energije, vodi evidenco vrst veljavnih izjav o skladnosti in znakov skladnosti kakor tudi organov za ugotavljanje skladnosti. Evidenca je javna knjiga.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Določila te odredbe glede dajanja v promet novih hladilnih aparatov, izdelave tehnične dokumentacije in izjav o skladnosti se začnejo uporabljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določila te odredbe glede dajanja v promet hladilnih aparatov, ki so na dan objave te odredbe že na zalogi pri trgovcu v Republiki Sloveniji, se začnejo uporabljati dvanajst mesecev po objavi odredbe.
Določbe 6. in 7. člena te odredbe, Prilog II in III, ki se nanašajo na fizično pritrjevanje oznake CE na izdelek ter določbe četrtega in petega odstavka 9. člena ter tretjega odstavka 11. člena, začnejo veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji ali z uveljavitvijo ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
14. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-58/01
Ljubljana, dne 7. decembra 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
PRILOGA II


POSTOPEK UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI (MODUL A)

 1. Tu je opisan postopek, s katerim proizvajalec ali njegov
pooblaščeni zastopnik s sedežem v Sloveniji, ki izvršuje
obveze, določene v točki 2, zagotavlja in izjavlja, da
hladilni aparat izpolnjuje ustrezne zahteve te odredbe.
Proizvajalec mora pritrditi oznako CE na vsak hladilni
aparat, ki ga proizvede, ter  sestaviti pisno izjavo o
skladnosti.

2. Proizvajalec mora izdelati tehnično dokumentacijo, katere
vsebina je določena v 3. točki. Tehnična dokumentacija mora
biti  pri njem ali njegovem pooblaščenem zastopniku, s
sedežem v Sloveniji, na voljo ustreznim organom nadzora iz
11. člena še najmanj tri leta po prenehanju proizvodnje
tovrstnega hladilnega aparata.

 V primeru, da niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni
zastopnik nimata sedeža v Sloveniji, mora oseba, ki daje
hladilne aparate v promet v Sloveniji, prevzeti obvezo
hranjenja tehnične dokumentacije in kopijo izjave o
skladnosti ter ju imeti na razpolago zaradi inšpekcije.

3. Tehnična dokumentacija mora omogočati ocenitev skladnosti
hladilnega aparata z zahtevami te odredbe. Kjer je to
smiselno za tako ocenitev, mora pokrivati fazo konstruiranja,
proizvodnje in uporabe hladilnega aparata ter vsebuje:

- ime in naslov proizvajalca,
- splošen opis modela, zadosten za nedvoumno
identifikacijo,
- podatke, vključno z relevantnimi načrti, glede osnovnih
konstrukcijskih značilnosti modela s posebnim poudarkom na
postavkah, ki v znatni meri vplivajo na njegovo porabo
električne energije, kot so dimenzije, volumen (volumni),
karakteristike kompresorja, posebne značilnosti itd.,
- navodilo za uporabo,
- rezultate meritev porabe električne energije kot je to
zahtevano v t. 5,
- detajle glede skladnosti teh meritev v primeri z
zahtevami po porabi električne energije, določenimi v
Prilogi I.

4. Tehnična dokumentacija, ki je pripravljena zaradi drugih
slovenskih tehničnih predpisov, se lahko uporablja, če
zadošča zahtevam te Priloge.

5. Proizvajalci hladilnih aparatov so odgovorni, da ugotovijo
porabo električne energije vsakega hladilnega aparata,
obravnavanega v odredbi, na način, kot je to zahtevano v
evropskem standardu EN 153, ter morajo tudi ugotoviti
ustreznost aparata zahtevam iz 2. člena odredbe.

6. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Sloveniji
mora hraniti kopijo izjave o skladnosti s tehnično
dokumentacijo.

7. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da bo
proizvodni proces zagotavljal skladnost hladilnih aparatov s
tehnično dokumentacijo iz točke 2 ter z ustreznimi zahtevami
odredbe.
PRILOGA IV


MINIMALNI KRITERIJI, JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI DOLOČANJU
ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

Za organe, ki izpolnjujejo ocenjevalne kriterije, ki so navedeni
v ustreznih evropskih standardih, se domneva, da izpolnjujejo
naslednje kriterije. Predhodna akreditacija se šteje kot pomembno
sredstvo pri dokazovanju, da so ti kriteriji izpolnjeni.

1. Direktor in odgovorno strokovno osebje organa, ki opravlja
preskuse za preverjanje, ne smejo biti vključeni v fazo
razvoja, konstruiranja, proizvodnje, dobave, trženja, montaže
ali vzdrževanja hladilnih aparatov, ki jih pregledujejo. Ne
smejo biti vključeni niti neposredno niti kot pooblaščeni
zastopniki proizvajalca. To ne izključuje možnosti za
izmenjavo tehničnih informacij med proizvajalcem in organom.

2. Strokovno osebje organa mora opraviti preskuse za preverjanje z
največjo stopnjo strokovne poštenosti in tehničnega znanja, in
se nanj ne sme vršiti pritiskov in nagovarjanj, zlasti ne
gmotnih, kar bi lahko vplivalo na njegovo presojo ali na
rezultate pregleda, zlasti ne strani oseb ali skupin, ki jih
zanimajo rezultati preverjanj.

3. Organ mora imeti na voljo ustrezno strokovno usposobljeno
osebje ter potrebno tehnično opremo, da lahko strokovno
opravlja administrativne in tehnične naloge, ki so v zvezi s
preverjanjem; imeti mora tudi dostop do opreme, ki je potrebna
za specialno preverjanje.

4. Strokovno osebje, ki je odgovorno za preskušanje, mora:

- biti tehnično in poklicno usposobljeno z ustrezno prakso,
- imeti zadovoljivo znanje o zahtevah za preskuse, ki jih
  opravlja, in imeti ustrezne izkušnje s takimi preskusi,
- biti sposobno sestaviti certifikate, zapise in poročila,
  ki so potrebna za overjanje  opravljenih preskusov.

5.   Zagotovljeno mora biti, da je osebje za preverjanje
nepristransko. Ne sme se jih nagrajevati po številu opravljenih
preskusov ali po rezultatih teh preskusov.

6. Organ se mora zavarovati za jamstvo.

7. Osebje organa mora varovati poslovno tajnost vseh podatkov, do
katerih je prišlo med opravljanjem svojih nalog (razen do
pristojnih upravnih državnih organov) po tej odredbi ali po
kakršnihkoli določilih drugih zakonov oz. podzakonskih aktov, ki
veljajo v Republiki Sloveniji.
* Ta odredba vsebinsko povzema direktivo 96/57/ES o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti