Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001

Kazalo

5078. Pravilnik o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov, stran 10901.

Na podlagi 68. in 126. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se za določene vrste gospodinjskih aparatov (v nadaljnjem besedilu: aparati), določajo zahteve glede navajanja podatkov o porabi energije in drugih bistvenih virov na nalepkah ter drugih standardiziranih informacijah o proizvodu, kar omogoča kupcu izbiro energijsko učinkovitejšega aparata.
(2) Ta pravilnik se ne nanaša na napisne ploščice ali podobne označbe, pritrjene na aparate zaradi varnostnih razlogov.
2. člen
Ta pravilnik velja za naslednje vrste aparatov, tudi če se ne prodajajo za uporabo v gospodinjstvu:
1. hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije,
2. pralne stroje, sušilnike in njihove kombinacije,
3. pomivalne stroje,
4. pečice,
5. grelnike in hranilnike tople vode,
6. svetlobne vire,
7. klimatske naprave.
3. člen
Natančnejše in dodatne zahteve so za posamezne vrste aparatov oziroma skupine aparatov iz prejšnjega člena določene s posebnimi predpisi.
4. člen
V tem pravilniku imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
– Dobavitelj je proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji, če proizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji, uvoznik oziroma druga oseba, ki je dala proizvod v promet ali omogočila njegovo uporabo;
– Podatkovna kartica je standardna preglednica podatkov o določenem aparatu;
– Drugi bistveni viri so voda, kemikalije ali katerikoli drugi vir, ki ga naprava troši pri normalnem obratovanju;
– Dodatne informacije so drugi podatki o lastnostih aparata, ki se nanašajo na njegovo porabo energije ali drugih bistvenih virov ali so koristni za oceno porabe.
II. DAJANJE V PROMET
5. člen
Podatke o porabi električne energije in drugih oblik energije, podatke o porabi drugih bistvenih virov in dodatne informacije je potrebno navesti na podatkovnih karticah in nalepkah, ki pripadajo aparatu. To velja za aparate, ki so ponujeni za prodajo, najem, nakup na obroke ali so razstavljeni za končnega uporabnika.
6. člen
(1) Vsi dobavitelji, ki dajejo v promet aparate, morajo zagotoviti nalepko.
(2) Dobavitelji morajo zagotoviti tudi informacije o proizvodu v obliki podatkovne kartice. Podatkovna kartica mora biti sestavni del vseh prospektov o proizvodu. Če dobavitelj ne izda prospektov, je treba podatkovno kartico priskrbeti skupaj z ostalo dokumentacijo, dobavljeno z aparatom.
(3) Dobavitelji odgovarjajo za točnost podatkov na dobavljenih nalepkah in v podatkovnih karticah.
(4) Šteje se, da je dobavitelj pristal na objavo informacij, ki jih vsebujejo nalepke in podatkovne kartice.
7. člen
(1) Uporaba drugih nalepk, znakov, simbolov ali opisov, ki se nanašajo na porabo energije in niso v skladu s tem pravilnikom in predpisi, ki so izdani za posamezne vrste aparatov in skupine aparatov, ni dovoljena, če utegnejo zavajati kupca ali ga spraviti v zmoto.
(2) Dovoljena je uporaba znaka za okolje, ki ga določa zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93).
8. člen
Za označevanje z nalepkami in dostopnost informacij o proizvodu veljajo naslednje zahteve:
a) kadar so aparati razstavljeni, morajo trgovci pritrditi ustrezno nalepko na jasno vidno mesto, predpisano za vsak posamezni aparat in imeti informacije o proizvodu na razpolago morebitnemu kupcu. Nalepka in informacije o proizvodu morajo biti v slovenskem jeziku;
b) dobavitelj dobavi nalepke, ki so zahtevane v prejšnjem odstavku, trgovcu brezplačno in izbere lasten postopek za dobavo nalepk. Poskrbeti morajo, da so nalepke dobavljene trgovcu takoj, ko jih ta zahteva.
9. člen
Če so aparati za prodajo, najem ali prodajo na obroke ponujeni po pošti, preko kataloške prodaje ali na kakšen drug podoben način, ki ne omogoča kupcu seznanitve z aparatom, je treba zagotoviti, da je morebitni kupec še pred nakupom aparata seznanjen z bistvenimi podatki z nalepke ali podatkovne kartice.
10. člen
(1) Za aparat mora biti izdelana ustrezna tehnična dokumentacija. Ta mora biti zadostna, da je možno oceniti točnost podatkov na nalepki in podatkovni kartici in mora vsebovati najmanj:
– splošen opis aparata;
– rezultate opravljenih razvojnih, konstrukcijskih izračunov, kjer je to smiselno;
– poročila o preskusih, ki lahko vključujejo poročila organov za ugotavljanje skladnosti, ki so določeni na podlagi drugih tehničnih predpisov.
Če so vrednosti izpeljane iz vrednosti za podobne modele aparatov, je treba podati prej zahtevane informacije za te modele.
(2) Tehnično dokumentacijo po prejšnjem odstavku izdela dobavitelj. V ta namen lahko uporabi dokumentacijo, ki je zahtevana na podlagi drugih predpisov (npr. tehnično mapo).
(3) Tehnična dokumentacija mora biti za namene inšpekcijskega pregleda pri dobavitelju na voljo stalno, najmanj pa še pet let po prenehanju proizvodnje takega aparata.
III. NADZOR IN OBVEŠČANJE
11. člen
Izvajanje nadzora po tem pravilniku opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pristojni inšpekcijski organ). Pristojni inšpekcijski organ lahko aparate, ki ne izpolnjujejo zahtev tega pravilnika, umakne iz prodaje, prepove prodajo ali omeji njihov prosti pretok.
12. člen
(1) Če pristojni inšpekcijski organ prepove dajanje nekega aparata v promet, ga umakne iz prodaje ali omeji njegov prosti pretok, mora o tem nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za trg ter podati razloge za tako odločitev.
(2) O ukrepih iz prejšnjega odstavka se obvesti vse prizadete države članice EU in Komisijo Evropskih Skupnosti v skladu z veljavnimi predpisi in sklenjenimi mednarodnimi sporazumi. Komisijo se obvesti tudi o vsakem pripravljanju novosti v tej zakonodaji.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
13. člen
(1) Dokler ni dokazil o nasprotnem, se nalepke in podatkovne kartice obravnava kot ustrezne temu pravilniku.
(2) V primeru, ko obstaja razlog za dvom, pristojni inšpekcijski organ zahteva, da dobavitelj predloži dokazila iz prvega odstavka 10. člena zaradi ocene točnosti podatkov, objavljenih na nalepkah ali podatkovnih karticah. Pristojni inšpekcijski organ lahko sam sproži postopek za pridobitev ustreznih dokazil o točnosti podatkov, navedenih na nalepkah ali podatkovnih karticah.
(3) V primeru, da na podlagi poročila o preskusu pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da dobavitelj ne navaja točnih podatkov ali je navajanje zavajajoče, plača stroške pridobitve poročila dobavitelj. Če se ugotovi, da je bila nalepka pritrjena neupravičeno, mora dobavitelj odpraviti neskladnosti in odpraviti kršitev skladno z določili iz odločbe pristojnega inšpekcijskega organa.
(4) Če neskladnost ni odpravljena, mora pristojni inšpekcijski organ ukreniti vse potrebno, da omeji ali prepove dajanje tovrstnih proizvodov v promet oziroma trgovanje z njimi ali zagotovi njihov umik s trga.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Določba drugega odstavka 12. člena se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji, razen če se z mednarodnimi pogodbami ne določi drugače.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-49/01
Ljubljana, dne 7. decembra 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo 92/75/EGS o navajanju porabe energije in drugih bistvenih virov z nalepkami in standardnimi informacijami o proizvodu za določene vrste gospodinjskih aparatov

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti