Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2001 z dne 17. 12. 2001

Kazalo

5074. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja - na območju naselja Vitanje, stran 10897.

Občinski svet občine Vitanje je na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter na podlagi 16. in 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99 in 46/01), na 25. redni seji dne 30. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – na območju naselja Vitanje
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje (v nadaljevanju besedila: osnovni odlok o PUP za dele naselij), (Uradni list SRS, št. 22/89 in Uradni list RS, št. 9/96 ter 80/98).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje z evi. št. 16/2, ter dodano evi. št. 16/6.
3. člen
V poglavju II. OPIS OBMOČIJ osnovnega odloka o PUP za dele naselij, se spremenijo in dopolnijo naslednji členi:
a) v 3. členu se v tabeli z navedbo območij urejanja na koncu tabele za zadnjo evidenčno št. 16/5 (del območja starega jedra naselja Vitanja) doda nova vrstica, ki glasi:
Evidenčna št. 16/6; Območje/naselje: Vitanje-Tičnica;
b) v 4. členu se doda nov odstavek, ki glasi: Območje urejanja z evidenčno št. 16/6, ter razširjeno območje evidenčnih št. 16/2 je vrisano na grafični prilogi, ki je evidentirano na Občini Vitanje pod št. 350-03-1/00 in je sestavni del tega odloka;
c) na koncu besedila 5. člena za odstavkom 29, se doda nov odstavek pod zap. št. 30, ki glasi: Območje z evidenčno št. 16/6, predel Vitanje-Tičnica, z obodnimi parc. št.: 63 (prečka), 85, 83, 82, 81, 80, 78, 77/1, 76/3, 72/4, 72/5, vse k. o. Vitanje.
4. člen
V poglavju III. FUNKCIJA OBMOČIJ S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V PROSTOR, v podpoglavju 1. Opredelitev možnih posegov v prostor, osnovnega odloka o PUP se dopolni:
– 7. člen z novo alineo m), ki se glasi: v razširjenem območju z evidenčno št. 16/2 na delu parc. št. 165 k. o. Vitanje je dovoljena gradnja stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja, ki sta nadomeščanje kmetijskega kompleksa v starem trškem jedru Vitanja,
– 7. člen z novo alineo n), ki se glasi: v območju 16/6 je dovoljena gradnja individualnih stanovanjskih hiš, z možnimi dodanimi poslovno storitvenimi funkcijami, ki nimajo motečega vpliva na okolico in so lahko organizirane tudi v ločenih objektih. Na parcelni številki 85 k. o. Vitanje je dovoljena funkcionalna prenova vodovodnega rezervoarja za naselje Vitanje.
5. člen
Grafične priloge iz točke b) 3. člena tega odloka so na vpogled pri pristojnih službah Občine Vitanje in na Upravni enoti Slov. Konjice.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-27/01
Vitanje, dne 30. novembra 2001.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost