Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2001 z dne 17. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2001 z dne 17. 9. 2001

Kazalo

3903. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice, stran 7518.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86) v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 16/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) ter 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS št. 49/99 in 86/99) je občinski svet na 26. redni seji dne 10. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Brežice plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče.
1. V zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlorisna površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani (stanovanje, poslovni prostor, garaža …). Upoštevajo se samo zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene faze.
2. Nadomestilo se plačuje tudi za zemljišča na katerih stojijo visokonapetostni vodi (3kV in več) in telekomunikacijske naprave, za vsak nosilni steber in za napravo se plača za površino v izmeri 100 m2.
3. Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, nepokrita skladišča, delavnice na prostem, igrišča …), ki je namenjena poslovni dejavnosti.
4. Nezazidano stavbno zemljišča je zemljišče, ki je po prostorskem planu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi tako, da se upošteva površina, skupno število točk po merilih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet in oprostitve, ki so določene na osnovi tega odloka.
Za nepokrite poslovne površine se upošteva samo 50% površine.
4. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik…), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik, zavezanec za plačilo nadomestila za elektro vode je elektrodistribucijsko podjetje, za telekomunikacijske naprave pa telekomunikacijsko podjetje.
5. člen
Nadomestilo se ne odmerja za sakralne objekte, in za zavode in institucije katerih ustanovitelj je Občina Brežice.
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki se uporabljajo:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za svojo versko dejavnost.
– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih podobnih humanitarnih in prostovoljnih organizacij,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd.),
– za parke in zelenice,
– če zavezanec prejema socialno pomoč.
6. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila je evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nadomestila o zgradbah in funkcionalnih enotah na območju občine.
Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Brežice. Na podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo in izda odločbo pristojni davčni organ.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
7. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. Območje (spada naselje): Brežice.
II. Območje (spadajo naselja): Bizeljsko (v to območje spadajo naslednje ulice: Sodarska pot, Pot na Žalce, Vinarska cesta, Mizarska pot, Vidova pot, Kumrovška cesta, Hribček, Florjanova pot, Bizeljska cesta), Bukošek, Cundrovec, Dobova, Čatež ob Savi, Cerklje ob Krki, Krška vas, Jesenice, Slovenska vas, Obrežje, Nova vas pri Mokricah,
III. Območje (spadajo naselja): Bizeljsko (v to območje spadajo naslednje ulice: Župjek, Pišeška cesta), Bračna vas, Nova vas ob Sotli, Pišece, Brezovica na Bizeljskem, Gregovce, Stara vas-Bizeljsko, Dramlja, Bojsno, Mali vrh, Župelevec, Piršenbreg, Arnovo selo, Dečno selo, Artiče, Dolenja vas pri Artičah, Slogonsko, Globoko, Spodnja Pohanca, Glogov brod, Vrhje, Trebež, Zgornji Obrež, Jereslavec, Sela pri Dobovi, Kapele, Podvinje, Rakovec, Gorenje Skopice, Veliki Obrež, Mali Obrež, Gornji Lenart, Dolenje Skopice, Gabrje pri Dobovi, Zasap, Hrastje pri Cerkljah, Mostec, Črešnjice pri Cerkljah, Župeča vas, Rigonce, Račja vas, Mihalovec, Boršt, Loče, Velike Malence, Dvorce, Mrzlava vas, Gazice, Prilipe, Dolenja Pirošica, Gorenja Pirošica, Podgračeno, Bušeča vas, Ribnica, Velika dolina, Sromlje.
IV. Območje (spadajo naselja): Bizeljsko (v to območje spadajo naslednje ulice: Vrhovnica, Janeževa gorca, Okrogi, Nimnik, Bošt, Drameljšek, Gradišče), Orešje na Bizeljskem, Bizeljska vas, Bukovje, Drenovec pri Bukovju, Podgorje pri Pišecah, Pečice, Pavlova vas, Križe, Silovec, Vitna vas, Zgornja Pohanca, Blatno, Dednja vas, Curnovec, Volčje, Brezje pri Bojsnem, Oklukova Gora, Cerina, Žejno, Cirnik, Dobeno, Stankovo, Sobenja vas, Globočice, Kraška vas, Brvi, Poštena vas, Stojanski vrh, Vrhovska vas, Izvir, Gaj, Koritno, Mali Cirnik, Vinji vrh, Ponikve, Brezje pri Veliki dolini, Kamence, Laze, Perišče, Čedem, Mala dolina, Rajec.
III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK
8. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. namembnost stavbnega zemljišča,
3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča.
9. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Število točk
a) vodovod                          20
b) električno omrežje                     20
c) javna razsvetljava                     20
d) javna kanalizacija                     40
e) plinovod                          40
2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
a) makadamska cesta                      20
b) asfaltna cesta                       40
10. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje.
– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško uporabo in bivalni prostori v zidanicah,
– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti,
– za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za nepridobitno poslovno dejavnost.
Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
-------------------------------------------------------------------------
Namembnost         I. ob-   II. ob-   III. ob-   IV. ob-
               močje    močje    močje    močje
-------------------------------------------------------------------------
Stanovanjski namen       50      30      20      10
Počitniški namen        80      80      80      80
Poslovni namen –
nepridobitni          300     200     100     100
Poslovni namen –
pridobitni           600     500     400     200
Nezazidano stavbno
zemljišče            50      40      20      10
Zemljišča visokonapetostnih
vodov in telekomunikacijske
naprave            400     400     400     400
-------------------------------------------------------------------------
11. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradbe z naslednjimi točkami:
-------------------------------------------------------------------------
Vrsta zidave       I. ob-   II. ob-   III. ob-    IV. ob-
              močje    močje    močje     močje
-------------------------------------------------------------------------
Individualna samostojna
hiša             50      30      20       10
Vrstna hiša          30      20      10       10
Hiša z gospodarskim
poslopjem           30      20      10       10
Blokovna gradnja       20     10.      10       10
-------------------------------------------------------------------------
12. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino stanovanjske in poslovne površine ali površina nezazidanega stavbnega zemljišča, določene v 2. členu tega odloka in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
13. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice, za vsako leto določi občinski svet s sklepom, na predlog župana občine najkasneje do 31. 12. za naslednje leto. Če se oceni, da v naslednjem letu ni spremembe vrednosti točke, se upošteva vrednost iz preteklega obdobja.
14. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v trimesečnih ali polletnih obrokih v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi postopke odmere, pobiranja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
15. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Brežice posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Brežice, pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo.
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Brežice nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku.
Podatke za odmero nadomestila je občinski organ dolžan dostaviti davčnemu organu najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje odmerno leto.
16. člen
Sredstva zbrana z nadomestili za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice so element občinskega proračuna, 50% teh zbranih sredstev pa se nameni KS, kjer so se ta sredstva zbrala, v skladu z programi KS in občinskega proračuna za tekoče leto.
III. OPROSTITVE PLAČILA
17. člen
Poleg primerov navedenih v 5. členu odloka lahko davčni organ dovoli odlog plačila, obročno odplačilo, odpis dolga v celoti ali deloma, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine, predvsem tistim, ki so doživeli elementarno nezgodo, bolezen v družini in invalidnost (dokazati z ustreznimi dokazili) v skladu z zakonom o davčnem postopku.
Funkcionalne enote za katere so zavezanci sami financirali izgradnjo komunalnih naprav (delno ali v celoti), se lahko vrednost nadomestila iz 1. točke 8. člena tega odloka zmanjša do 50% na pismeno zahtevo zavezanca. O zahtevi odloča občinski svet. Zahtevek je potrebno vložiti na Občino Brežice do 1. novembra, ugodno rešeni zahtevki se bodo upoštevali pri odmeri za naslednje leto.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
18. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 60.000 SIT do 360.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
V. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so osnova za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se vsem zavezancem posredujejo v preverjanje in potrditev. Če podatki niso pravilni, so jih zavezanci dolžni v določenem roku popraviti in posredovati občinski upravi. Kolikor zavezanci ne posredujejo popravljenih podatkov, se poslani podatki smatrajo za pravilne in se uporabijo za odmero.
20. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 53/96 in 77/96).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2002.
Št. 462-141/01
Brežice, dne 10. septembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l.r.