Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2001 z dne 29. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2001 z dne 29. 6. 2001

Kazalo

2923. Odlok o ureditvenem načrtu Mestnega pokopališča Slovenj Gradec, stran 5684.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je svet Mestne občine Slovenj Gradec dne 31. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu Mestnega pokopališča Slovenj Gradec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme UreditvenI načrt Mestnega pokopališča Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: UN), ki ga je izdelalo podjetje ARH DEKO, d.o.o. iz Slovenj Gradca, Prečna ul. 3 pod projektno številko: 2/2000.
2. člen
Odlok o ureditvenem načrtu mestnega pokopališča Slovenj Gradec se sprejema zaradi razširitve obstoječega pokopališča, njegove sanacije in novih funkcionalno – vsebinskih potreb.
Na obravnavanem območju se izvaja pokopališka in pogrebna dejavnost. Ta obsega: pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem in oddajanje prostorov za grobove v najem in terciarne dejavnosti povezane z osnovno dejavnostjo.
Urejanje pokopališča obsega vzdrževanje, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališča.
3. člen
Območje novega pokopališča se navezuje na obstoječe pokopališče, ga razširja ter ga enotno zaokroža. Pokopališče je odmaknjeno od drugih objektov (Prikaz v kartografski prilogi – karta št. 7).
4. člen
Ureditveni načrt Mestnega pokopališča Slovenj Gradec vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta
– obrazložitev
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti z obrazložitvijo pogojev.
Grafične priloge:
– Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Slovenj Gradec M = 1: 10000
– Območje urejanja M = 1: 2000
– Obstoječe stanje – topografski načrt M = 1: 1000
– Značilnosti širšega prostora M = 1: 10000
– Značilnosti prostora M = 1: 2000
– Oblikovalska izhodišča M = 1: 1000
– Ureditvena situacija M = 1: 1000
– Ureditvena situacija M = 1: 500
– Hortikulturna ureditev M = 1: 500
– Pogledi/Prerezi M = 1: 500
– Prometna ureditev M = 1: 1000
– Programska zasnova komunalnih, energetskih, in telekomunikacijskih objektov in naprav M = 1: 1000
– Regulacijsko – količbeni načrt M = 1: 1000
– Razdelitev na pokopališčne oddelke, grobna polja in grobove M = 1: 500
– Načrt za zaščito in reševanje – zaščitni ukrepi M = 1: 1000
– Etapnost izvajanja načrta M = 1: 1000
5. člen
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, prikazane na regulacijskih kartah:
Pomen regulacijskih elementov je:
– gradbena meja (GM) je linija, ki jo novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost;
– gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade (delov fasade) od gradbene linije. Objekt lahko presega gradbeno mejo ali linijo le s funkcionalnimi elementi, ki bistveno ne vplivajo na oblikovni vtis gradbene mase. To so nadstrešnice, nastopne stopnice, vetrolovi in podobno.
– funkcionalna enota (F) je površina ene ali več parcel, za katere veljajo enaka določila za posege v prostor.
– cestni odsek (C) je površina, namenjena prometu in ne predstavlja vedno površine v javni rabi;
– višina (V) je maksimalna višina objekta ali dela objekta.
– Pokopališčni oddelki (PO) so povzete površine (enote) z različnimi vrstami grobov deljene na segmente (na obstoječem pokopalšču je delitev na 4 osnovne oddelke: 1, 2, 3 in 4). Delitev se vsebinsko navezuje na večje (osnovne, primarne) poti.
– Grobna polja (GP) so površine z istimi vrstami grobov (funkcionalne enote). Funkcionalno so ločeni s potmi. Na območju novega dela pokopališča se za vsako zvrst grobov določijo oddelki ter določijo posebni kriteriji oblikovanja
Če regulacijski elementi ne določajo odmikov med posameznimi objekti, veljajo naslednja pravila za odmike predvidenega objekta:
– minimalno toliko od objekta na sosednji parceli oziroma funkcionalni enoti, kot to določajo svetlobno tehnične zahteve;
– minimalno toliko od parcelne meje, da je možna njegova normalna uporaba;
– minimalno toliko od parcelne meje, kot določajo požarnovarstveni predpisi.
6. člen
Ureditveno območje obdelave Ureditvenega načrta Mestnega pokopališča Slovenj Gradec je območje ki predstavlja celotni prostor, ki je v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana opredeljen za prostor, namenjen pokopališču.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
7. člen
Območje urejanja Ureditvenega načrta Mestnega pokopališča Slovenj Gradec predstavlja obstoječi pokopališčni prostor, prostor do republiške ceste I. razreda št. 227 na južni strani (smer Kotlje na južni strani ter Podgorske ceste na vzhodni strani) in v enem segmentu republiške ceste III. razreda št. 696, (Podgorska cesta) s predvideno rekonstrukcijo priključka na cesto I. razreda št. 227, reka Suhodolnica na zahodni strani ter rob individualne stanovanjske soseske na severni strani.
Območje urejanja je prikazano v grafični prilogi (kartografski prikaz, list št. 1)
III. SKUPNA MERILA IN POGOJI
8. člen
Skupna merila in pogoji veljajo na celotnem območju urejanja, če ni v posebnih merilih in pogojih določeno drugače.
9. člen
Merila in pogoji glede vrste posegov
Na celotnem območju so, razen če je v posebnih merilih in pogojih določeno drugače, dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje: pokopališki objekti ter servisni prostori,
– dozidave ob obstoječi mrliški vežici,
– tekoča vzdrževalna dela,
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,
– gradnja nadomestnih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije (funkcionalne izboljšave),
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru osnovne namembnosti območja urejanja,
– vodnogospodarske ureditve, postavitev mikrourbane opreme ter urejanje odprtih površin.
Spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dovoljene le, če velikost funkcionalnega zemljišča ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost in če nova dejavnost ne povzroča motenj v okolju.
10. člen
Namembnost objekta v predvideni širitvi na južni strani mrliške vežice je definirana kot poslovitveni prostor. Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi, ki niso v direktni navezavi na pogrebno svečanost.
11. člen
Začasni objekti in reklamna znamenja se lahko postavijo na javnih površinah pred pokopališčem tako, da dopolnjujejo javni prostor, da se prilagajajo njegovi ureditvi in ne ovirajo komunalnih in prometnih objektov in naprav.
Postavitve reklamnih znamenj niso dovoljene ob vhodih v pokopališče, in sicer v najmanjšem radiusu 50m od vhoda.
Začasni objekti (stojnice...) se izjemoma postavljajo za potrebe pokopališke dejavnosti ali svečanosti na za to predvidenem prostoru.
Za postavitev teh objektov si mora investitor pridobiti soglasje pristojne občinske strokovne službe in vzdrževalca pokopališča.
Reklamnih znamenj in stojnic ni dovoljeno postaviti znotraj pokopališča.
Informacijske table znotraj pokopališča so dovoljene le za potrebe označevanja pokopališča. Predvidena lokacija informacijskih tabel je ob južnem vhodu na pokopališče in vzhodnem vhodu (ob mrliški vežici).
12. člen
Merila in pogoji za oblikovanje novogradenj
Vsi posegi naj upoštevajo naravne značilnosti prostora in jih vključijo pri nadaljnji izvedbi.
Posebej je potrebno upoštevati naslednje vedutne osi:
Referenčna Os 1:
Cerkev sv. Pankracija nad Starim ţrgom – cerkev sv. Radegunde (Stari trg) – Kapelica Pokopališče
Referenčna Os 2 in Referenčna Os 3:
Pokopališče – Uršlja Gora.
Referenčna Os 4:
Pokopališče – Colatio
Referenčna Os 1:
Vedutno os pokopališče – cerkev sv. Pankracija nad Starim ţrgom – cerkev sv. Radegunde (Stari trg) se naj upošteva pri postavitvi in oblikovanju sakralnega prostora (kapelice in kostnice) ter pomnika padlim.
Referenčna Os 2:
Pokopališče – Uršlja Gora.
Vedutno os pokopališče – Uršlja Gora naj se upošteva pri oblikovanju poslovitvenega prostora in eventualno katafalka (znotraj poslovitvene dvorane), ter za pogrebne svečanosti. Ta os naj služi kot navezava na osrednji prostor novega dela pokopališča. Ob tej osi naj se predvidi “Aleja velikanov” – postavitev spomenikov zaslužnim osebam v zgodovini Slovenj Gradca.
Referenčna Os 3:
Pokopališče – Uršlja Gora.
Pri načrtovanju zunanjih površin na severni strani pokopališča (severno parkirišče, severna ploščad, poti, navezave) naj se upošteva vedutno os v smeri Uršlje Gore.
Referenčna Os 4:
Pokopališče – Colatio
Vedutno os pokopališče – Colatio (gradbena linija X4) naj se upošteva pri oblikovanju osrednje poti vzhod–zahod kot naravne ločnice starega in novega dela pokopališča ter ob osrednji mikroambientalni postavitvi vodne bariere.
Posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju zunanje ureditve in tistih fasad pokopališča, ki mejijo s prometnico (vzhodna in južna fasada), katere prehajajo v zelene površine (zahodna fasada obzidja) ali so v neposredni bližini roba grajene strukture (severna fasada pokopališča).
13. člen
Ureditveni in hortikulturni načrti morajo biti sestavni del gradbene dokumentacije. Upoštevati morajo hortikulturne smernice tega ureditvenega načrta.
Primarne osi se navezujejo na obstoječe pokopališče.
Sekundarne osi smiselno zaokrožujejo osnovne poteze poti (“aleja velikanov” – poslovitveni prostor – osrednji prostor pokopališča – kapelica).
Zelene bariere
Naloga ostalih zelenih površin znotraj pokopališča je členitev posameznih grobnih polj. Členitve se pojavljajo v treh oblikah:
– kot prosto postavljena drevesa,
– strižene žive meje
– travnate površine.
Pred pridobitvijo upravnih dovoljenj se načrti predložijo na vpogled in soglasje pristojni občinski strokovni službi.
14. člen
Komunalni, energetski objekti (črpališče, transformatorji, plinske postaje ...) ter objekti prometa in zvez se lahko locirajo v novogradnjah oziroma predvidijo pri rekonstrukcijah. Če so grajeni na odprtem prostoru, morajo biti postavljeni kar se da nevpadljivo in oblikovno usklajeno z obstoječimi in predvidenimi sosednjimi objekti.
15. člen
Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
– lokacijo in vsebinsko členitev grobnih polj,
– urbanistične zahteve (dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, zelene površine),
– sanitarno-tehnične zahteve,
– indeks zazidanosti ureditvenega območja naj ne presega vrednosti 0,40.
16. člen
Evidenca posegov v prostor
Po vseh zaključenih posegih v prostor izvajalec na tehničnem pregledu preda ažurirano geodetsko stanje. Geodetska situacija (fizična in v vektorizirani obliki ustreznega formata) se preda pristojni občinski službi in soglasodajalcem.
17. člen
Merila in pogoji za prometno urejanje
Javne prometnice so odseki cest označeni s:
– C1 – republiška cesta I. razreda št. 227 (odsek Podgorske ceste – priključek severnega parkirišča),
– C2 – republiška cesta I. razreda št. 227 (odsek vzhodnega vhoda v pokopališče),
– C3 – sedanje križišče republiške ceste I. razreda št. 227 in republiške ceste III. Razreda št. 696 (priključka Podgorske ceste na Koteljsko cesto – obstoječe križišče),
– C4 – novo križišče republiške ceste I. razreda št. 227 in republiške ceste III. Razreda št. 696 (novega priključka Podgorske ceste z Koteljsko, južnega parkirišča na Podgorsko cesto),
– C5 – most – povezava zahodnega dela pokopališča preko Suhodolnice,
– C6 – pešpot (pešpot in kolesarska pot Pokopališče – Colatio – Mestno jedro) in
– C7 – pešpot ob Suhodolnici(peš promet stanovanjsko naselje pokopališče – ob desni strani Suhodolnice).
Notranje komunikacije pokopališča se funkcionalno navezujejo na notranjo dispozicijo pokopališča.
Prečni profil rekonstruirane javne prometnice C1-
republiška cesta I. razreda št. 227 (odsek Podgorske ceste – priključek severnega parkirišča):
Novi priključek parkirišča na cesto
– cestišče za dvosmerni promet,
– parkingi kot segment – priključek na cesto,
– enostranski hodnik za pešce,
– dvostranski hodnik za pešce.
Prečni profil rekonstruirane prometnice C2,
– republiška cesta I. razreda št. 227 (odsek vzhodnega vhoda v pokopališče).
Priključek rekonstruiranega parkirišča
– dvosmerna cesta z priključkom na obojestranske parkinge v vzdolžni smeri ceste,
– vzdolž navedenega odseka ceste je že delno realiziran segment priključka (pred objektom mrliške vežice),
– enostranski hodnik za pešce,
– urejena prečkanja vozišča ob sedanjem urejenem vhodu v pokopališče.
Prečni profil rekonstruirane prometnice C3
sedanje križišče republiške ceste I. razreda št. 227 in republiške ceste III. razreda št. 696 (priključka Podgorske ceste na Koteljsko cesto – obstoječe križišče) – ovinek:
– cestišče za dvosmerni promet,
– enostranski hodnik za pešce in pešpot ob pokopališču,
– urejena prečkanja vozišča ob novopredvidenem osrednjem parkirišču.
Prečni profil novega križišča C4
– novo križišče republiške ceste I, razreda št. 227 in republiške ceste III. Razreda št. 696 (novega priključka Podgorske ceste z Koteljsko, južnega parkirišča na Podgorsko cesto),
– cestišče za dvosmerni promet s tretjim zavijalnim pasom na obeh cestah,
– enostranski hodnik za pešce.
Prečni profil nove povezave dveh bregov C5
– most – povezava zahodnega dela pokopališča preko Suhodolnice za potrebe peš prometa se navezuje na vertikalne komunikacije (stopnice) do vhoda na pokopališče,
– potrebno je upoštevati Referenčno Os 1 (os pokopališče – cerkev sv. Pankracija nad Starim trgom).
Prečni profil novega križišča C6
– pešpot (pešpot in kolesarska pot Pokopališče – Colatio – Mestno jedro) združuje tri poti.
– hodnik za pešce in kolesarska steza v smeri mestnega jedra in v smeri Colatio.
Prečni profil novega križišča C7
– pešpot ob Suhodolnici (peš promet stanovanjsko naselje pokopališče – ob desni strani Suhodolnice).
– hodnik za pešce ob robu stanovanjske soseske do roba brežine reke Suhodolnice.
18. člen
Pri vseh novogradnjah ali spremembah namembnosti je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov v okviru funkcionalnega zemljišča uporabnika. Deficit potrebnih parkirnih površin in še posebej ob specifičnih konicah (ob dnevu mrtvih...) je potrebno nadomestiti tudi na za to predvidenem rezervatu (P3 – list št. 10).
Vsa parkirišča morajo biti realizirana sočasno z načrtovanim gradbenim posegom. Pri načrtovanju parkirišča je potrebno vključiti hortikulturno ureditev tudi manjših površin (“zelena parkirišča“). Izjema je le parkirni rezervat (parkirni rezervat P3 – list št. 3).
Vse obstoječe površine za mirujoči promet je potrebno preveriti in sanirati glede na zahteve varovanja okolja.
19. člen
Komunalno, enregetsko urejanje, telekomunikacije in mikrourbana oprema
a) Kanalizacija
Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječo kanalizacijo v skladu s projektom generalnega koncepta zbiranja, odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda Mestne občine Slovenj Gradec.
Fekalne odpadne vode in primerno predčiščene tehnološke odpadne vode je potrebno voditi v javno kanalizacijo. Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna.
Celoten kanalizacijski sistem mora biti zgrajen v ločenem sistemu (fekalne vode ločene od meteornih vod). Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno.
Onesnažene tehnološke odpadne vode morajo biti pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje fizikalno – kemijsko predčiščene do dovoljene stopnje onesnaženosti, skladno z veljavnimi predpisi.
V meteorno kanalizacijo lahko neposredno odtekajo le čiste padavinske vode. Padavinske vode iz manipulativnih, prometnih in parkirnih površin pa se morajo voditi v meteorno kanalizacijo preko lovilcev olj in usedalnikov.
Pri načrtovanju rabe prostora je potrebno upoštevati minimalne odmike od primarnega kanala in od sekundarnih kanalov. Poseg v varstveni pas primarnega kanala je dopusten le pod pogoji, ki jih predpiše upravljalec kanalizacije. Sekundarna kanalizacija naj poteka po prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da bo možno vzdrževanje tako sekundarnih kanalov kot priključkov objektov v skladu z veljavnimi predpisi. Pri načrtovanju meteorne kanalizacije je potrebno upoštevati relief prostora.
b) Vodovod
Območje pokopališča je priključeno na javno vodovodno omrežje. Vodovodno omrežje je treba načrtovati in dimenzionirati tako, da bo:
– omogočeno neposredno priključevanje potrošnikov v skladu s predpisi,
– zagotavljalo požarno zaščito skladno z veljavnimi predpisi,
– zagotovljen predpisan odmik od drugih objektov ter komunalnih naprav in vodov.
c) Ravnanje s komunalnimi odpadki
S komunalnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavnim občinskim odlokom. Urejene ploščadi in posode za komunalne odpadke (komunalne in ločeno zbrane odpadke) morajo biti dobro dostopne za dostavni promet in za pešce, dobro osvetljene in ne smejo skupaj s posodami za odpadke (kontejnerji) predstavljati oviro za preglednost prometa. Okvirno je na območju pokopališča predvideno 5 kontejnerskih mest, ki so večinoma dostopna na zunanji strani obzidja za dostavni promet.
Posode za komunalne odpadke za poslovne objekte, trgovine in druge lokale naj bodo locirane v objektih oziroma bližini le-teh. Pri lociranju in načrtovanju zbirališč odpadkov je potrebno upoštevati vedutne značilnosti območja (na izpostavljenih legah je nujno predvideti zeleno bariero ali drug primeren način umestitve).
d) Plin
Oskrbo območja urejanja z zemeljskim plinom zagotavlja mestno plinovodno omrežje. Pristojna javna gospodarska družba mestne občine mora za napajanje objektov izdelati programske rešitve oziroma pogoje priključitve za vsak objekt oziroma funkcionalno enoto.
e) Električno omrežje
Električno omrežje se v območju urejanja napaja iz transformatorske postaje v nepostredni bližini (severna stran pokopališča).
Za vzpostavitev vseh predvidenih vsebin v območju urejanja bo potrebno zgraditi dodatne transformatorske postaje na podlagi programsko-tehničnih pogojev upravljalca.
f) Javna razsvetljava
Na vseh javnih in internih prometnicah ter območjih mirujočega prometa se postavi javna razsvetljava, ki se izvede sočasno z gradnjo objektov. Javna razsvetljava mora biti izvedena s tipskimi elementi in oblikovno poenotena na celotnem območju. Elementi javne razsvetljave naj bodo sestavni del elaborata. Pred izbiro in postavitvijo javne razsvetljave mora izvajalec pridobiti soglasje pristojne občinske službe.
g) Telefonsko in kabelsko omrežje
Na območju je že obstoječe telefonsko kabelsko omrežje, ki ga bo potrebno ustrezno razširiti v skladu s pogoji distributerja, isto velja za sistem razvoda za kabelsko televizijo.
20. člen
Mikrourbana oprema
Načelo enotne izbire in postavitve velja tudi za mikrourbano opremo (koši za smeti, klopi na zelenicah, ekološki otoki ipd.) in je predmet pokopališkega reda.
Znamenja (križ...), vodna os, voda na pokopališču, fontana pred vhodom na vzhodni strani obzidja, most, interna razsvetljava, ozvočenje poslovitvenega prostora in ostali elementi mikrourbane opreme so predmet posebnega izvedbenega projekta. Pred izbiro in postavitvijo komunalne opreme mora izvajalec pridobiti soglasje pristojne občinske službe.
21. člen
Zaščitni ukrepi
Novi posegi morajo biti izvedeni tako, da se ne ogroža individualna in kolektivna varnost občanov in materialnih dobrin ter narave.
Za potrebe zaščitnih ukrepov (v slučaju naravnih nesreč, epidemije...) je predviden rezervat za grobišča. Rezervat se uporablja kot parkovna površina.
Za celotno okolje je predvideno hidrantno omrežje.
22. člen
Merila in pogoji za varovanje okolja
a) Splošno
Pred posegom v prostor, ki bi imel kakršenkoli vpliv na okolje, mora investitor izpolniti zahteve zakona o varstvu okolja, podzakonskih predpisov in občinskih predpisov, ki urejajo varstvo okolja.
Na območju Ureditvenega načrta Mestnega pokopališča Slovenj Gradec ni dovoljeno umeščati dejavnosti z emisijskimi učinki. Nove dejavnosti, novogradnje in drugi posegi v prostor so dovoljeni le, če se bo z njihovo realizacijo izboljšalo obstoječe stanje. Vse obstoječe dejavnosti, ki povzročajo prekomerno onesnaževanje zraka, vode, tal in hrup je potrebno sanirati oziroma, kolikor to ni možno, jih je potrebno opustiti.
Za vsak poseg v prostor, kjer bi prišlo do negativnih vplivov na okolje, mora investitor v skladu z veljavno zakonodajo pred izdelavo lokacijske dokumentacije pridobiti strokovno oceno oziroma celovito poročilo o vplivih na okolje. Pred izdajo dovoljenja za tak poseg v prostor, je potrebno predložiti projektno dokumentacijo pristojni službi Mestne občine Slovenj Gradec v soglasje.
b) Varstvo voda
Območje se nahaja v neposredni bližini Podgorske ceste, meteorne vode so speljane prek ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob in usedalnikov in tečejo po ustreznem kanalu neposredno v vodotok. Na mestih izpusta meteorne kanalizacije v vodotok mora biti omogočen odvzem vzorcev vode za analizo kakovosti.
Pred zasipom novozgrajene ali rekonstruirane kanalizacije, mora biti izvršen preizkus vodotesnosti, ki ga izvede podjetje, ki ima koncesijo za to dejavnost.
c) Varstvo zraka
Ob pozidavi objektov na območju pokopališča je za ogrevanje objektov predvidena priključitev na mestni plin v skladu s pogoji upravljalca in v skladu z ustreznim občinskim odlokom.
Nove dejavnosti ne smejo prekoračevati predpisanih emisijskih vrednosti, prav tako ne sme prihajati do neprijetnih vonjav, ki bi moteče vplivale na ljudi.
d) Hrup
Za vsak poseg v prostor, ki predstavlja potencialni vir hrupa, je potrebno izdelati strokovno oceno vplivov nastajajočega hrupa na okolje in njena navodila upoštevati v načrtih za poseg v prostor (lokacije dovozov, parkirišč, nakladalne rampe, ventilacijski sistemi ipd.).
V ureditvenem območju velja – na podlagi pretežne namenske rabe – pokopališče – II. stopnja varstva pred hrupom. Načrtovalec posega v prostor mora upoštevati, da se lahko na mejnem območju s Koteljsko cesto pojavijo prekoračitve hrupa v primeru intenzivnega prometa. Iz tega razloga je potrebno predvideno obzidje načrtovati tako, da bo obremenitev pokopališča s hrupom minimalna.
e) Tla
Na lokaciji bivše deponije je potrebno izvesti sanacijo tal. Potrebno je izdelati načrt sanacije le-tega dela.
IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI PO FUNKCIONALNIH ENOTAH
23. člen
Celotno ureditveno območje je zaradi posebnosti pri posegih v obstoječo pokopališčno strukturo in načrtovane vsebinske in oblikovalske posege razdeljeno na štiri funkcionalne sklope:
– pokopališčno arhitekturo in infrastrukturo;
– grobna polja, in grobove;
– grobna znamenja, pomniki in spomeniki;
– zelene površine.
Zaradi vedutne izpostavljenosti območja ter njegovih mestotvornih značilnosti mora investitor pred izdelavo lokacijske dokumentacije za območje funkcionalne enote pridobiti celostno urbanistično-arhitektonsko rešitev ter pozitivno mnenje pristojne občinske službe.
24. člen
Pokopališka arhitektura in infrastruktura
1.0. Oblikovanje obzidja
Vertikalni gabariti: V max. = 3,50m
Oblikovanje strehe: zaščita s klasičnim materialom;
Širina zida: dmax. = 0,70m
Možni posegi: Del obzidja je predviden za grobna polja, in sicer:
O1, O2,O3 in O4 – dvojni grobovi, grobnice in
O5 – žarni zid.
Na določenih delih obzidja se pojavljajo arhitekturni poudarki in preboji, ki jih obrvnavamo kot specifičnosti obzidja.
Zid je predviden na gradbenih linijah:
Severni del:
gradbena linija X7
(med gradbenima linijama Y2 do Y14);
Vzhodni del:
gradbena linija Y14
(med gradbenima linijama X7 do X4);
gradbena linija Y10
(med gradbenima linijama X2 do izhodiščne osi X);
Južni del:
izhodiščna gradbena os X
(med gradbenima linijama Y2 do Y10);
gradbena linija x 8
(med gradbenima linijama Y2 do Y1);
zahodni del:
gradbena linija Y1
(med gradbenima linijama X8 do X2);
gradbena linija Y2
(med gradbenima linijama X2 do X7);
Specifičnosti obzidja:
Prehod obzidja na jugozahodni strani
Na gradbeni liniji Y1 (od gradbene linije X8 do stičišča z gradbeno linijo X2, osjo pokopališče Colatio) se zid izvede v vogalu do max. dolžine 8m. Na ostali dolžini zida ni dovoljeno postaviti. Predvidena je izdelava škarpe in nasutja ter zasaditev s pokrovnimi rastlinami.
Portik, kolonade
Portik (kolonade) se izvedejo na gradbeni liniji Y2 med gradbenima linijama X2 ter izhodiščno gradbeno osjo X.
Oblikovanje arhitekturnih elementov v obzidju
Na obzidju se pojavljajo objekti, vhodi in preboji.
25. člen
Objekti
GMOb. (obstoječi objekt)
Gradbena meja – obstoječa
Gradbena meja obstoječega objekta mrliške vežice je definirana z obstoječim volumnom objekta.
Možni posegi: Na pokritem prostoru sedanjega poslovitvenega prostora je možno objekt funkcionalno vsebinsko zaokrožiti.
Možne dejavnosti:
mirovalnice;
čajne kuhinje;
prostor za sorodstvo;
prostor za odlaganje vencev;
sanitarije;
pisarna za uslužbenca;
sprejem mrličev;
hladilnica;
soba za delavce pokopališča;
kotlovnica;
cvetličarna;
bife;
garažiranje vozil.
Merila in pogoji za oblikovanje poslovitvene dvorane
GM1. (poslovitvena dvorana)
Vertikalni gabariti:
V1 max. = višina obstoječega objekta
V2 max. = 4m + / -1 m
Gabariti: Max.: 28,40m x 17,15m, R =24,01m (vodna os) – glej grafični predlog
Oblikovanje strehe:
– V1: klasično, kot na obstoječem objektu – simetrična dvokapnica; bitumenska skodla
– V2: ravna streha z minim. naklonom;
Možni posegi: Ob projektiranju poslovitvenega objekta naj se upošteva referenčna os 3 – Vedutna os na Uršljo goro (katafalk) ter vizualna korelacija s pomnikom (GM4) na južnem delu obzidja.
Zahodna stena poslovitvenega objekta (veduta nad Uršljo Goro) naj se predvidi v montažno – demontažni stekleni izvedbi.
Objekt je potrebno oblikovno uskladiti z amfiteatralnim poslovitvenim prostorom.
Merila in pogoji za oblikovanje južnega vhoda
GM2. (južni vhod v obzidju)
Gabariti: Max.: 18m x 12,46m (os – gradbena linija Y8) – glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V max. = 5m + / -1m
Oblikovanje strehe:
– klasično – simetrična dvokapnica;
Možni posegi: Fasada na južni steni naj se uskladi z obzidjem.
Možne dejavnosti:
Predvideni servisni prostori za potrebe pokopališča;
cvetličarna;
bife;
Merila in pogoji za oblikovanje kapelice
GM3. (kostnica, kapelica)
Gabariti: Max.: 20,70m x 12,73m (os – gradbena linija X1 in Y2) – glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 7m + / - 0,50m
V2 max. = 8m + / - 1m
Oblikovanje strehe: dvokapnica;
Možni posegi: Objekt naj upošteva stike portika – kolonad kot arhitekturne prehode v odprti prostor.
Fasada objekta in kolonad naj se izvede istočasno.
Možne dejavnosti: kapelica, kostnica.
Merila in pogoji za oblikovanje pomnika
GM4. (pomnik padlim)
Gabariti: Max.: 8m x 8m (os – gradbena linija Y3, izhodiščna gradbena os X ter referenčna os 3) – glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 6m + / - 1m
Oblikovanje strehe: dvokapnica;
Možni posegi: Pomnik naj upošteva vedutno os pokopališče – Uršlja Gora (referenčna os 3) ter korelacijo (vedutno) s poslovitvenim objektom.
Možne dejavnosti: pomnik
26. člen
Merila in pogoji za oblikovanje vhodov
GM5. (severozahodni vhod)
Gabariti: Max.: 10m x 10m (os – gradbena linija Y2, gradbena linija X7) – glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 5m + / -1m
Oblikovanje strehe: možno pokritje
Možni posegi: Severozahodni vhod naj upošteva lokacijo in pristopne poti k pokopališču.
GM6. (zahodni vhod)
Gabariti: Max.: 10m x 10m (os – gradbena linija Y2, gradbena linija X2 – referenčne osi Colatio) – glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 5m + / -1m
Oblikovanje strehe: možno pokritje
Možni posegi: V osi zahodnega vhoda (v osi gradbene linije X2 – referenčne osi Colatio) je speljana vodna os. Vhod naj se načrtuje kot vedutno križišče.
GM7. (servisni vhod)
Gabariti: Max.: 10m x 10m (os – gradbena linija Y2, izhodiščna gradbena linija X, ter gradbene linije X8) – glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 5m + / -1m
Oblikovanje strehe: možno pokritje
Možni posegi: Jugozahodni vhod naj upošteva lokacijo in pristopne poti k pokopališču.
Merila in pogoji za oblikovanje vhoda pri mrliški vežici
GM8. (vzhodni vhod)
Gabariti: Max.: 8m x 8m (os – gradbena linija Y10) – glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 5m + / -1m
Oblikovanje strehe: možno delno pokritje
Možni posegi: Vhod sledi arhitekturni logiki poudarkov v obzidju. Oblikovanje vhoda naj upošteva pomembnost (hierarhijo) vhodov na pokopališče.
Merila in pogoji za oblikovanje zaključka obzidja ob obstoječem vhodu pri vežici
GM9. (vzhodni, obstoječi vhod)
Gabariti: Max.: 8m x 7,58m (os – gradbena linija Y10, gradbena linija Y14 – glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 5m + / -1m
Oblikovanje strehe: možno delno pokritje
Možni posegi: Vzhodni vhod je lociran ob obstoječem pokritem poslovitvenem prostoru. Pri načrtovanju vhoda naj se funkcionalno – vsebinsko zaokroži in uskladi z arhitekturo predvidenega kompleksa. Celotni poseg vhoda naj bo sestavni del reševanja posega poslovitvenega objekta in rekonstrukcije obstoječega pokritega poslovilnega prostora (naj se obravnava kot integralna celota).
Obstoječi vhod na gradbeni liniji X6 naj se prenovi in uskladi z novim obzidjem.
27. člen
Preboji
GM10. (prostor za kontejnerje za smeti)
Gabariti: Max.: 8m x 4m
Severni del
(os – gradbena linija X7 in gradbena linija Y12; gradbena linija X7 in gradbena linija Y13)
Južni del
(os – izhodiščna gradbena linija X in gradbena linija Y6; izhodiščna gradbena linija X in gradbena linija Y9)
Zahodni del
(os – gradbena linija Y2 in os gradbena linije X5) – glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 4m + / -1m
Oblikovanje strehe: možno delno pokritje
Možni posegi: Prostor za kontejnerje je dostopen za uporabnike z notranje strani pokopališča. Dostavni promet je predviden na zunanji strani pokopališča. Izjema je le na zahodni strani, kjer je predvidena namestitev manjše posode za odpadke.
Pri oblikovanju dostavnih vhodov je potrebno oblikovati vhod za dostavo tako, da bo odpiranje vhodov omogočeno le servisni službi. Dostop do kontejnerjev naj bo primerno označen in pred vhodom naj se izvede paravanska stena.
Paravanska stena
Vertikalni gabariti: V max. = 2,5m + / -1m
28. člen
Pokopališki oddelki
Obstoječe pokopališče – sanacija
Obstoječe pokopališče je razdeljeno na štiri oddelke – sklope: 1, 2, 3 in 4. Med oddelki je speljana osnovna (primarna) komunikacija.
Vsak sklop je razdeljen po grobnih poljih, ki tvori zaključene celote, in sicer
1 A, 1B, 1C in 1D
2 A, 2B, 2C in 2D
3 A, 3B, 3C in 3D
4 A, 4B, 4C in 4D.
Znotraj pokopališčnih oddelkov ni jasne ločitve grobnih polj.
Novi del pokopališča
Novi del pokopališča se logično nadaljuje z označevanjem pokopališčnih oddelkov (nadaljevanje s številkami).
Novi del pokopališča je razdeljen na tri oddelke:
– 5, 6 in O (obzidje).
– Segment 5 ima 7 grobnih polj
– Segment 6 ima 6 grobnih polj
– Segment O ima 5 grobnih polj.
Na novem delu pokopališča je prostor grobnih polj deljen na:
– klasične grobove in
– žarni pokop.
Klasični pokopi so nameščeni na pretežno vzhodni strani, medtem ko so žarni pokopi pretežno na zahodni strani.
29. člen
Grobna polja, grobovi
---------------------------------------------------------------
ODDELEK 5
Gr. polje      Vrsta groba           Št. grobov
5a          OSAMELCI                24
5B          RAZTROSITEV PEPELA
5C1         ŽARNI AMFITEAT. GR.          125
5C2         ŽARNI AMFITEAT.            140
5D          ŽARNI GROBOVI             240
5E1         DVOJNI GROBOVI             42
5E1         DVOJNI GROBOVI             34
5F          ENOJNI KOMB. GROBOVI          52
5G          DVOJNI GR. (POMEMB. OBČ.)        26
---------------------------------------------------------------
ODDELEK 6
6A          ŽAR. PARKOVNI GROBOVI          47
6B          OTROŠKI GROBOVI             69
6C1         ANONIMNI GROBOVI            14
6C2         ANON. ŽARNI GROBOVI           55
6D          ŽARNI GROBOVI             232
6E1         GROBIŠČA/REZERVAT            77
6E2         GROBIŠČA/REZERVAT            48
6F          ENOJNI GROBOVI             166
---------------------------------------------------------------
ODDELEK O /OBZIDJE/
O1          DVOJNI GR. V OBZIDJU          37
O1          GROBNICE VOBZIDJU            13
O2          DVOJNI GR. V OBZIDJU          34
O2          GROBNICE VOBZIDJU            9
O3          DVOJNI GR. V OBZIDJU           6
O3          GROBNICE VOBZIDJU            3
O4          DVOJNI GR. V OBZIDJU          17
O4          GROBNICE VOBZIDJU            4
O5          ŽARNI ZID               264
---------------------------------------------------------------
30. člen
Merila in pogoji za grobna polja
5A – osamelci
Prostor za osamelce obkrožajo tri gradbene linije, in sicer:
Gradbena linija X1 na jugu, gradbena linija Y1 na zahodu in referenčna os1.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 24 grobov.
Osamelci predstavljajo zatravljeno površino z možnostjo klasičnega in žarnega pokopa.
Za osamelce je določen enotni nagrobnik. Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Velikost grobne plošče je definirana z max. velikostjo 40 x 40 cm.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
5B – raztrositev pepela
Prostor za raztrositev pepela je umeščen med gradbeno linijo Y2 (kolonadami), referenčno osjo1 na severni strani in gradbeno linijo X2 (referenčna os Colatio) na severni strani.
5C1,5C2 – amfiteatralni žarni grobovi
Amfiteatralne žarne grobove obkrožajo štiri gradbene linije in sicer:
gradbena linija X2 (referenčna os Colatio) na severu, gradbena linija X1 na jugu, gradbena linija Y2 na zahodu in gradbena linija Y4 na vzhodu.
Na obravnavanih grobnih poljih je predvideno 265 grobov (5C1 =125, 5c2 =140).
Amfiteatralni grobovi predstavljajo zatravljeno površino z žarnim pokopom.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je utrjena in zatravljena.
Za amfiteatralne žarne grobove je določen enotni nagrobnik maksimalne višine 1m.
Velikost grobne plošče je definirana z max. velikostjo 50% grobne površine.
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi izven zelenice.
5D – žarni grobovi
Žarne grobove obkrožajo štiri gradbene linije in sicer:
Gradbena linija X2 na severu, gradbena linija X1 na jugu, gradbena linija Y4 na zahodu in gradbena linija Y6 na vzhodu.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 240 grobov.
Žarni grobovi predstavljajo utrjeno površino z žarnim pokopom.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je utrjena.
Prostor med grobovi je zasajen s striženo živo mejo do max. višine 1m.
Obod grobnega polja je zasajen s striženo živo mejo do max. višine 1,30m.
Za žarne grobove je določen enotni nagrobnik maksimalne višine 0,80m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo grobne površine.
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
5E1,5E2 – dvojni grobovi
Dvojne grobove obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
Gradbena linija X2 na severu, gradbena linija X1 na jugu, gradbena linija Y6 na zahodu in gradbena linija Y9 na vzhodu.
Na obravnavanih grobnih poljih je predvideno 76 grobov.
Dvojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in grobno polje.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je utrjena.
Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Obod grobnega polja na severni strani (gradbena linija X2) je zasajen s striženo živo mejo do max. višine 1,30m.
Za dvojne grobove je določen nagrobnik enotne maksimalne višine 1 m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 50% grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan travnati prostor.
Grobna plošča
Dimenzije, barve, oblika nagrobnikov in grobne plošče naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
5F – enojni kombinirani grobovi
Enojne grobove obkrožajo poslovitvena ploščad, tri gradbene linije, in sicer:
gradbena linija X2 na severu, gradbena linija Y9 na zahodu in referenčna os 3.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 52 radialno postavljenih grobov.
Enojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in grobno polje.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je utrjena in zatravljena.
Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Obod grobnega polja na severni strani (gradbena linija X2) je zasajen z striženo živo mejo do max. višine 1,30m.
Obod grobnega polja na referenčni osi 3 je zasajen s striženo živo mejo (strižene žive meje kot kulisa) do max. višine 1,80 m.
Za enojne grobove je določen nagrobnik enotne maksimalne višine 1 m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 50% grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan travnati prostor.
Dimenzije, barve, oblika nagrobnikov in grobne plošče naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.
Na južnem delu prostora, pred striženimi živimi mejami kot kulisa (referenčna os 3), je predvidena postavitev “ aleje velikanov “ – točkovna postavitev spomenikov. Spomeniki so nameščeni na vsaki strani poti, na enakem razmaku.
Višina spomenika: do 2m.
5G – dvojni grobovi / pokop pomembnih občanov
Dvojne grobove obkrožajo poslovitvena ploščad in tri gradbene linije:
Gradbena linija X2 na severu, gradbena linija X1 na jugu in gradbena linija Y13 na zahodni strani.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 26 radialno postavljenih grobov.
Dvojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in grobno polje.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je utrjena in zatravljena.
Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Obod grobnega polja na Referenčni Osi 3 je zasajen s striženo živo mejo (strižene žive meje kot kulisa) do max. višine 1,80 m.
Za dvojne grobove je določen nagrobnik enotne maksimalne višine 1 m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 50% grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan travnati prostor.
Dimenzije, barve, oblika nagrobnikov in grobne plošče naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.
Na severnem delu prostora, pred striženimi živimi mejami kot kulisa (referenčna os 3), je predvidena postavitev “aleje velikanov“ – točkovna postavitev spomenikov. Spomeniki so nameščeni na vsaki strani poti, na enakem razmaku.
Višina spomenika: do 2m.
ODDELEK 6
6A – žarni parkovni grobovi
Žarni parkovni grobovi so obkroženi s štirimi gradbenimi linijami, in sicer:
gradbena linija X1na severu, gradbena linija X (referenčna gradbena os) na jugu, gradbena linija Y1 na zahodu in gradbena linija Y2 na vzhodu.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 47 grobov.
Žarni parkovni grobovi predstavljajo zatravljeno površino z žarnim pokopom.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je utrjena in zatravljena.
Za žarne parkovne grobove ni predviden nagrobnik.
Velikost grobne plošče je definirana z max. velikostjo 40 x 40 cm.
Dimenzije, barve in oblika grobne plošče naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi
6B – otroški grobovi
Otroški grobovi so obkroženi z anonimnimi grobovi na vzhodni strani in tremi gradbenimi linijami: gradbena linija X1 na severu, gradbena linija X (referenčna gradbena os) na jugu, gradbena linija Y1 na zahodu in gradbena linija Y2 na vzhodu.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 69 radialno postavljenih otroških grobov.
Otroški grobovi predstavljajo zatravljeno površino z žarnim ali klasičnim pokopom.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je utrjena in zatravljena.
Za otroške grobove je predviden nagrobnik enotne maksimalne višine 1m in minimalne višine 0,80 m. Dovoljeni so tudi grobovi brez nagrobnikov (samo grobna plošča).
Velikost grobne plošče je definirana z max. velikostjo 40 x 40 cm.
Dimenzije, barve, oblika nagrobnikov in grobne plošče naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
6C1,C2 anonimni grobovi
Žarni anonimni grobovi so obkroženi s štirimi gradbenimi linijami (gradbena linija X1na severu, gradbena linija X (izhodiščna gradbena os X) na jugu, gradbena linija Y2 na zahodu in gradbena linija Y4 na vzhodu) in otroškimi grobovi.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 69 radialno postavljenih žarnih grobov.
Anonimni žarni grobovi predstavljajo zatravljeno površino z žarnim pokopom.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je utrjena in zatravljena.
Za anonimne žarne grobove ni predviden nagrobnik.
Velikost grobne plošče je definirana z max. velikostjo 40 x 40 cm. Dovoljeni so tudi grobovi brez grobne plošče.
Dimenzije, barve, oblika nagrobnikov oziroma grobne plošče naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi
6D – žarni grobovi
Žarne grobove obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
gradbena linija X1 na severu, izhodiščna gradbena linija X na jugu, gradbena linija Y4 na zahodu in gradbena linija Y6 na vzhodu.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 232 žarnih grobov.
Žarni grobovi predstavljajo utrjeno površino z žarnim pokopom.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je utrjena.
Prostor med grobovi je zasajen s striženo živo mejo do max. višine 1m.
Obod grobnega polja je zasajen s striženo živo mejo do max. višine 1,30m.
Za žarne grobove je določen enotni nagrobnik maksimalne višine 0,80m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo grobne površine.
Dimenzije, barve, oblika nagrobnikov in grobne plošče naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi
6E1,6E2 – grobišča
Grobišča predstavljajo rezervat grobov za potrebe zaščitnih ukrepov (v slučaju nesreč, epidemije... ipd.). Grobišča so načrtovana kot enojni klasični grobovi.
Grobišča obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
6E1-Gradbena linija X1 na severu, izhodiščna gradbena linija X na jugu, gradbena linija Y6 na zahodu in gradbena linija Y7 na vzhodu.
6E2-Gradbena linija X1 na severu, izhodiščna gradbena linija X na jugu, gradbena linija Y8 na zahodu in gradbena linija Y9 na vzhodu.
Na obravnavanih grobnih poljih je predvideno 125 grobov (6E1-77,6E2-48).
Grobovi predstavljajo parkovno urejeno zeleno površino.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov naj se predvidi kot utrjena travnata površina.
Prostor med grobovi je zasajen z vzdrževanimi travnatimi površinami.
Za grobišča naj se določi enotni nagrobnik. Ob posegu naj se upošteva hortikulturna zasaditev.
Velikost grobne plošče naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
6F – enojni grobovi
Enojne grobove obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
gradbena linija X1 na severu, izhodiščna gradbena os X na južni strani, gradbena linija Y9 na zahodu in gradbena linija Y10 na vzhodu.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 166 enojnih grobov.
Enojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in grobno polje.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je utrjena.
Prostor med grobovi je zasajen s striženo živo mejo do max. višine 1m.
Obod grobnega polja je zasajen s striženo živo mejo do max. višine 1,30m.
Za enojne klasične grobove je določen enotni nagrobnik maksimalne višine 0,80m.
Obod grobnega polja na referenčni osi 3 je zasajen s striženo živo mejo (strižene žive meje kot kulisa) do max. višine 1,80 m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 50% grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan travnati prostor.
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov in grobne plošče naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Grobovi ob obzidju in ob meji z obstoječim pokopališčem
O1 – Dvojni grobovi
Dvojne grobove in grobnice ob obzidju obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
gradbena linija X7 na severu, gradbena linija X3 na jugu, gradbena linija Y2 na zahodu in izhodiščna gradbena linija Y na vzhodu.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 37 grobov.
Dvojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in grobno polje.
Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je utrjena.
Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Za dvojne grobove je določen nagrobnik enotne maksimalne višine 2m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 80% grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan travnati prostor.
Grobna plošča
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov in grobne plošče naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O1 – grobnice
Grobnice ob obzidju obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
gradbena linija X7 na severu, gradbena linija X3 na jugu, gradbena linija Y2 na zahodu in izhodiščna gradbena linija Y na vzhodu.
Za grobnice v našem primeru tretiramo dvojne grobove z možnostjo pokopa do 6 oseb (max. 4 klasični pokopi in 2 žarna pokopa). Pokop je izveden v zemlji.
Pod nazivom grobnica smatramo le zahtevnejša arhitekturna znamenja (nagrobniki), ki so omogočena na celotnem prostoru groba in služijo za razlikovanje med dvojnimi grobovi.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 13 grobnic.
Grobnice predstavljajo utrjeno površino poti in grobno polje.
Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je utrjena.
Prostor med dvojnimi grobovi in grobnico je zasajen z zelenico.
Za grobnico je določena možnost postavitve objekta.
Maksimalnimi tlorisni gabariti: 3 x 2,50m. Izjema je le grobnica v osi gradbene linije X5.
Višina: max. višina slemena 3,50m
Maksimalni gabarit grobnice v osi gradbene linije X5 je 4 m.
Dimenzije, barve in oblika grobnice naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Za vsako grobnico mora naročnik predložiti načrt vzdrževalcu pokopališča. Vzdrževalec pokopališča mora za tovrstne posege ustanoviti strokovno komisijo, ki dovoljuje tovrstne posege. 50% članov te komisije mora biti iz arhitekturne in likovne stroke.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O2 – dvojni grobovi
Dvojne grobove in grobnice ob meji z obstoječim pokopališčem obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
gradbena linija X3 na severu (meja z obstoječim pokopališčem), gradbena linija X2 na jugu, izhodiščna gradbena linija Y na zahodu in gradbena linija Y10 na vzhodu.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 34 grobov.
Dvojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in grobno polje. Med te grobove so enakomerno nameščene tudi grobnice.
Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je utrjena.
Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Za dvojne grobove je določen nagrobnik enotne maksimalne višine 2 m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 80% grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan travnati prostor.
Grobna plošča
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov in grobne plošče naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O2 – grobnice
Grobnice ob meji z obstoječim pokopališčem obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
gradbena linija X3 na severu (meja z obstoječim pokopališčem – na njej je naslonjen nagrobnik), gradbena linija X2 na jugu, izhodiščna gradbena linija Y na zahodu in gradbena linija Y10 na vzhodu.
Za grobnice v našem primeru tretiramo dvojne grobove z možnostjo pokopa do 6 oseb (max. 4 klasični pokopi in 2 žarna pokopa). Pokop je izveden v zemlji.
Pod nazivom grobnica smatramo le zahtevnejša arhitekturna znamenja (nagrobniki), ki so omogočena na celotnem prostoru groba in služijo za razlikovanje med dvojnimi grobovi.
Na obravnavanih grobnih poljih je predvideno 9 grobnic.
Grobnice predstavljajo utrjeno površino poti in grobno polje.
Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je utrjena.
Prostor med dvojnimi grobovi in grobnico je zasajen z zelenico.
Za grobnico je določena možnost postavitve objekta.
Maksimalnimi gabariti: 2,50 x 3m.
Višina: max. višina slemena 3m
Dimenzije, barve in oblika grobnice naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Za vsako grobnico mora naročnik predložiti načrt vzdrževalcu pokopališča. Vzdrževalec pokopališča mora za tovrstne posege ustanoviti strokovno komisijo ki dovoljuje tovrstne posege. 50% članov te komisije mora biti iz arhitekturne in likovne stroke.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O3 – dvojni grobovi
Dvojni grobovi in grobnice ob obzidju so postavljeni v gradbeni liniji Y10. Mejo območja predstavlja gradbena linija X1 na severu in izhodiščna gradbena linija X na jugu.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 6 dvojnih grobov.
Dvojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in grobno polje. Med te grobove so enakomerno nameščene tudi grobnice.
Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je utrjena.
Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Za dvojne grobove je določen nagrobnik enotne maksimalne višine 3 m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 80% grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan travnati prostor.
Grobna plošča
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov in grobne plošče naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O3 – grobnice
Grobnice ob obzidju so postavljene v gradbeni liniji Y10. Mejo območja predstavlja gradbena linija X1 na severu in izhodiščna gradbena linija X na jugu.
Za grobnice v našem primeru tretiramo dvojne grobove z možnostjo pokopa do 6 oseb (max. 4 klasični pokopi in 2 žarna pokopa). Pokop je izveden v zemlji.
Pod nazivom grobnica smatramo le zahtevnejša arhitekturna znamenja (nagrobniki), ki so omogočena na celotnem prostoru groba in služijo za razlikovanje med dvojnimi grobovi.
Na obravnavanem grobnem polju so predvidene 3 grobnice.
Grobnice predstavljajo utrjeno površino poti in grobno polje.
Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je utrjena.
Prostor med dvojnimi grobovi in grobnico je zasajen z zelenico.
Za grobnico je določena možnost postavitve objekta.
Maksimalnimi gabariti: 2,50 x 2,50 m.
Višina: max.višina slemena 3,00m
Dimenzije, barve in oblika grobnice naj bo usklajena z pokopališčnim redom.
Za vsako grobnico mora naročnik predložiti načrt vzdrževalcu pokopališča. Vzdrževalec pokopališča mora za tovrstne posege ustanoviti strokovno komisijo ki dovoljuje tovrstne posege. 50% članov te komisije mora biti iz arhitekturne in likovne stroke.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O4 – dvojni grobovi
Dvojni grobovi in grobnice ob obzidju so postavljeni v izhodiščni gradbeni liniji Y. Mejo območja predstavlja južni vhod (gradbena linija Y8) na zahodni strani in gradbena linija Y10 na vzhodni strani.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 17 dvojnih grobov.
Dvojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in grobno polje. Med te grobove so enakomerno nameščene tudi grobnice.
Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je utrjena.
Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Za dvojne grobove je določen nagrobnik enotne maksimalne višine 3 m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 80% grobne površine. Ostali prostor je predviden kot zvzdrževan travnati prostor.
Grobna plošča
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov in grobne plošče naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O4 – grobnice
Grobnice ob obzidju so postavljene v izhodiščni gradbeni liniji X. Mejo območja predstavlja južni vhod (gradbena linija Y8) na zahodni strani in gradbena linija Y10 na vzhodni strani.
Za grobnice v našem primeru tretiramo dvojne grobove z možnostjo pokopa do 6 oseb (max. 4 klasični pokopi in 2 žarna pokopa). Pokop je izveden v zemlji.
Pod nazivom grobnica smatramo le zahtevnejša arhitekturna znamenja (nagrobniki), ki so omogočena na celotnem prostoru groba in služijo za razlikovanje med dvojnimi grobovi.
Na obravnavanem grobnem polju so predvidene 4 grobnice.
Grobnice predstavljajo utrjeno površino poti in grobno polje.
Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je utrjena.
Prostor med dvojnimi grobovi in grobnico je zasajen z zelenico.
Za grobnico je določena možnost postavitve objekta.
Maksimalnimi gabariti: 2,50 x 2,50 m.
Višina: max. višina slemena 3m
Dimenzije, barve in oblika grobnice naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Za vsako grobnico mora naročnik predložiti načrt vzdrževalcu pokopališča.
Vzdrževalec pokopališča mora za tovrstne posege ustanoviti strokovno komisijo, ki dovoljuje tovrstne posege. 50% članov te komisije mora biti iz arhitekturne in likovne stroke.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O4 – žarni zid
Žarni zid je postavljen v izhodiščni gradbeni liniji X. Mejo žarnega zida predstavlja gradbena linija Y2 na zahodni strani in južni vhod pokopališča (gradbena linija Y8) na vzhodni strani.
Žarni zid je razdeljen na žarna polja. V vsakem polju je lociranih 8 žar.
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov in grobne plošče naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
31. člen
Grobna znamenja spomeniki, pomniki
Grobna znamenja, spomeniki, pomniki in vsi ostali elementi so predmet posebnega projekta in pokopališkega reda.
32. člen
Ureditvenega načrta Mestnega Pokopališča Slovenj Gradec je stalno na vpogled pri:
– oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec,
– upravni enoti Slovenj Gradec.
33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-00004/2001
Slovenj Gradec, dne 1. junija 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.