Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2001 z dne 30. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2001 z dne 30. 5. 2001

Kazalo

2423. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2000, stran 4774.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 19. 4. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Žalec za leto 2000, katerega sestavni del sta zaključna računa rezervnega sklada in sklada za obnovo Novega Celja.
2. člen
1. Zaključni račun PRORAČUNA izkazuje:
v SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki                 1.802,858.913,53
II.  Odhodki                 1.851,283.181,52
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)      48,424.267,99
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev         46,807.156,00
V.  Dana posojila in povečanje 
   kapitalskih deležev                –
VI.  Prejeta minus dana posojila in 
   spremembe kapitalskih deležev
   (IV.–V.)                   46,807.156,00
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna            87,400.000,00
VIII. Odplačila dolga               24,231.128,59
IX.  Neto zadolževanje (VII.–VIII.)        63,168.871,41
X.  Povečanje sredstev na računih 
   (I.–II. + VI. + IX.)             61,551.759,42
2. Zaključni račun REZERVNEGA SKLADA izkazuje:
– Prihodke                     13,598.801,52
– Odhodke                     11,491.350,80
– Presežek prihodkov                2,107.450,72
3. Zaključni račun SKLADA ZA OBNOVO NOVEGA CELJA izkazuje:
– Prihodke                     2,756.053,30
– Odhodke                      2,692.756,37
– Presežek prihodkov                  63.296,93
3. člen
Povečanje sredstev na računih v znesku 61,551.759,42 SIT se prenese v splošni sklad. Upoštevaje prenos sredstev po zaključnem računu iz leta 1999 je v zaključnem računu občinskega proračuna ob koncu leta 2000 izkazan ostanek sredstev v višini 69,962.679,67 SIT, ki se prenaša v leto 2001.
4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 2,107.450,72 SIT se prenese v sredstva rezerv Občine Žalec za leto 2001.
5. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu sklada za obnovo Novega Celja v znesku 63.296,93 SIT se prenese v sredstva sklada za obnovo Novega Celja za leto 2001.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2000 je sestavni del tega zaključnega računa.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/0001/2000
Žalec, dne 19. aprila 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.