Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2001 z dne 13. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2001 z dne 13. 6. 2001

Kazalo

2644. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (ZMPUPR-B), stran 5238.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (ZMPUPR-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (ZMPUPR-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. junija 2001.
Št. 001-22-68/01
Ljubljana, dne 11. junija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MINIMALNI PLAČI, O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST V OBDOBJU 1999–2001 (ZMPUPR-B)
1. člen
V zakonu o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99 in 124/00) se v 4. členu za besedama “plač zaposlenih” doda vejica in besedilo: “za katere velja Aneks k dogovoru o politiki plač za obdobje 1999–2001 (Uradni list RS, št. 33/01)”.
Besedi “v RS” se črtata.
2. člen
V 15. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“Izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti se ob izplačilu plač za mesec avgust 2001 uskladijo za 92,5% rasti cen življenjskih potrebščin, doseženih v prvem polletju 2001. Izhodiščne plače za januar 2002 se uskladijo za 2,7%, to je za 90% predvidene rasti cen življenjskih potrebščin od 1. julija do 31. decembra 2001.
V primeru, da rast cen življenjskih potrebščin v letu 2001 pred koncem leta preseže 7%, se pri uskladitvi izhodiščnih plač iz prejšnjega odstavka za mesec januar 2002 razlika nad 6,3% upošteva v celoti. Tako se k povečanju plač iz prejšnjega odstavka (2,7%) prišteje 100-odstotna razlika v rasti cen nad 7% in še 10% razlike v rasti cen med 6,3% in 7%. Ob tem skupno povečanje izhodiščnih plač za leto 2001 ne sme preseči 95% rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2001.”
3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Način usklajevanja izhodiščnih plač, določen v petem in šestem odstavku prejšnjega člena se uporablja tudi za usklajevanje zajamčenega osebnega dohodka in obsega sredstev za zajamčene osebne dohodke v skladu z zakonom o zajamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90 in 38/94).”
4. člen
V 17. členu se beseda “odstotek” nadomesti z besedo “odstotka”, besedi “ga objavi” pa z besedama “ju objavi”.
5. člen
V 20. členu se v prvem odstavku znesek “102.000 tolarjev” nadomesti z zneskom “117.298 tolarjev”.
6. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe tega zakona, ki se nanašajo na plače, način usklajevanja plač in regres za letni dopust se uporabljajo do 31. januarja 2002; določbe, ki se nanašajo na višino minimalne plače, pa se uporabljajo tudi po 31. januarju 2002, dokler z zakonom ni določen drugačen način določanja minimalne plače.”
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/99-16/7
Ljubljana, dne 1. junija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost