Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001

Kazalo

793. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ilirska Bistrica, stran 1306.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 19. seji dne 2. 2. 2001, na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave. Znotraj organizacijskih enot se lahko oblikujejo notranje organizacijske enote.
2. člen
Občinska uprava opravlja v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter v skladu s statutom in drugimi akti občine upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenim s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi predstojniki organov občinske uprave ali drug delavec občinske uprave.
5. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, naslednje upravne naloge:
– izvajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta,
– izdajanje posamičnih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in gradiv za občinske odbore in občinski svet,
– opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za občinske organe,
– opravljanje vseh računovodskih, knjigovodskih in blagajniških ter drugih administrativno-tehničnih del v zvezi z izvajanjem občinskega proračuna, delovanjem občinskih organov in uprave,
– upravljanje z občinskim premoženjem, zagotavljanje izvajanja javnih služb in zavodov ter nadzor nad njihovim izvajanjem,
– izvajanje in vodenje investicij v pristojnosti občine,
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva, gospodarske infrastrukture, družbenih dejavnosti ter zaščite in reševanja,
– priprava aktov za odločanje o prostoru v občini, ki vključuje tudi pripravo in sprejem prostorskih planskih aktov,
– priprava aktov za odločanje o posegih v prostor lokalnega pomena,
– priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih podjetij,
– priprava koncesijskih aktov, vodenje postopkov za dodelitev koncesij in izdajanje odločb o koncesijah,
– predlaganje ukrepov urejanja prometa, ki je v pristojnosti občine,
– opravljanje drugih del in nalog, ki jih določi župan.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
6. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
7. člen
Naloge po tem odloku iz pristojnosti občine po pooblastilu župana opravljajo direktor občinske uprave, organizacijske enote in občinske javne službe.
8. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednje organizacijske enote:
– urad župana,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za gospodarstvo in finance,
– oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
V oddelku za gospodarsko infrastrukturo se ustanovi naslednja notranja organizacijska enota:
– režijski obrat.
9. člen
Urad župana opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, ki se nanašajo na:
– delovanje občinskega sveta, župana in občinske uprave,
– pripravo odlokov in drugih splošnih aktov, pogodb, gradiv in osnutkov sklepov,
– strokovna dela v zvezi z volitvami in imenovanji,
– tehnične, organizacijske in druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave,
– strokovne in organizacijske naloge za organe občine, občinski svet, delovna telesa in druge organe,
– kadrovske zadeve,
– vloge in pripombe na delo občinske uprave,
– stiki z javnostjo,
– protokolarne zadeve (mednarodne, medobčinske in druge),
– administrativno in tehnično pomoč krajevnim skupnostim,
– naloge in dela s področja čiščenja prostorov, telefonije in naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave,
– naloge, ki izhajajo iz opravil in dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles in sicer:
– pisanje zapisnikov, sestava sklepov, vprašanj in predlogov in pobud svetnikov ter posredovanje le-teh odgovornim,
– spremljanje izvajanja sklepov sveta,
– strokovno svetovanje pri tolmačenju občinskih aktov in drugih zakonskih predpisov,
– druge naloge in opravila v skladu z zakoni in občinskimi predpisi za občinski svet in občinsko upravo na zahtevo občinskega sveta, župana in direktorja občinske uprave,
– nadzor in ukrepanje za varovanje zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, zbiranje in odlaganje odpadkov, varnost cest in druge dejavnosti iz občinske pristojnosti.
10. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– varstvo, vzgojo, izobraževanje in informacijsko dejavnost,
– zdravstvo,
– kulturo in kulturno dediščino,
– socialno varstvo,
– šport, telesno kulturo in rekreacijo,
– izvajanje programov javnih del,
– naloge s področja zaščite, reševanja in požarne varnosti,
– izvajanje javnih razpisov (prijave na razpise, objava razpisov), strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi,
– sodelovanje pri pripravi nalog za prijavo na natečaje,
– pripravo aktov, gradiv, poročil in drugih informacij za občinske organe in za potrebe zunanjih institucij ter državnih organov,
– druge naloge iz pristojnosti občinske uprave na področju družbenih dejavnosti in prenesenih nalog s strani države.
11. člen
Oddelek za gospodarstvo in finance opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– izdelava in vodenje registra premoženja občine,
– pripravo razvojnih programov,
– svetovanje na področju podjetništva in obrti,
– skrb za razvoj gospodarstva, pospeševanje malega gospodarstva, obrti in podjetništva, trgovske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– skrb za razvoj in pospeševanje kmetijstva in gozdarstva ter prometa s kmetijskimi in drugimi zemljišči,
– spremljanje cen iz občinske pristojnosti,
– sodelovanje pri pripravi nalog za prijavo na natečaje,
– izvajanje programov javnih del,
– finančno spremljanje investicij, v katere so vključena občinska sredstva,
– izvajanje javnih razpisov (prijave na razpise, objava razpisov), strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi,
– priprava občinskih odlokov s področja gospodarstva,
– priprava koncesijskih aktov s področja gospodarstva,
– pripravo, nadzor, sodelovanje ali vodenje posameznih projektov v okviru svojega delovnega področja,
– sodelovanje z ostalimi subjekti in dejavniki na področju gospodarstva,
– opravljanje drugih nalog iz pristojnosti občinske uprave in področju gospodarske dejavnosti,
– pripravo občinskega proračuna in zaključnega računa,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– obračun plač,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– fakturiranje,
– pripravo strokovnih nalog v zvezi s financiranjem javnih služb,
– pripravo občinskih odlokov s področja financ,
– pripravo aktov, gradiv, poročil in drugih informacij za občinske organe in za potrebe zunanjih institucij ter državnih organov,
– druge naloge s področja javnega sektorja,
– druge naloge iz pristojnosti občinske uprave na področju gospodarstva in financ in prenesenih nalog s strani države.
12. člen
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– lokalne gospodarske javne službe (vodooskrba, kanalizacija, ravnanje z odpadki),
– lokalne javne ceste in javne poti,
– urejanje prometa,
– varstvo okolja,
– urejanje okolja in urbanizem,
– prostorsko planiranje,
– vodenje investicij,
– izvajanje javnih razpisov (prijave na razpise, objava razpisov), strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi,
– pripravo aktov in gradiv, poročil in drugih informacij za občinske organe in za potrebe zunanjih institucij ter državnih organov,
– opravljanje drugih nalog iz pristojnosti občinske uprave na področju komunalnih dejavnosti in prenesenih nalog s strani države.
13. člen
Režijski obrat opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– stanovanjsko gospodarstvo,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– naloge in dela s področja vzdrževanja zgradb, okolice in opreme, vzdrževanje voznega parka,
– opravljanje drugih nalog iz pristojnosti občinske uprave na področju urejanja stavbnih zemljišč in stanovanjskega gospodarstva.
14. člen
Naloge iz pristojnosti občinske uprave, ki niso naštete v členih od 9 do 13 opravlja tisti oddelek, v čigar delovno področje spada naloga po svoji naravi. O tem odločata župan in direktor občinske uprave.
15. člen
Naloge občinske inšpekcije se opravljajo v okviru občinske uprave.
Občinska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
16. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije se določijo s posebnim odlokom.
17. člen
Za območje več občin se lahko organizira skupna inšpekcija. Organizacija, naloge in pooblastila se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
18. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
19. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– koordinira delo organizacijskih enot ter skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam občinske uprave,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občinami,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organizacijskih enot vodje teh enot, ki jih imenuje in razrešuje župan.
20. člen
Organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave in županu. Režijski obrat vodi pomočnik vodje oddelka, ki ga imenuje župan.
Urad župana neposredno vodi direktor občinske uprave.
Vodje organizacijskih enot odločajo v upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za katere je organizirana organizacijska enota v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Vodje organizacijskih enot med seboj sodelujejo pri reševanju skupnih zadev ter v okviru svoje pristojnosti sodelujejo z državnimi organi.
21. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest, v skladu z pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni vodji organizacijske enote, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
22. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Kolegij sestavljajo župan, podžupana, direktor občinske uprave in vodje organizacijskih enot.
Glede na obravnavano problematiko lahko župan na sejo povabi tudi strokovne delavce občinske uprave.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi.
23. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih organov občinske uprave oziroma organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
24. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
25. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan na podlagi pravilnika o sistemizaciji delovnih mest.
26. člen
Za delavce v občinski upravi se smiselno uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi.
Delavcem v občinski upravi določi plačo župan v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Župan Občine Ilirska Bistrica v roku enega meseca po sprejetju tega odloka izda pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Ilirska Bistrica, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta oziroma razpiše prosta delovna mesta.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN 21/95 in 24/95).
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 03100-1/01-10
Ilirska Bistrica, dne 2. februarja 2001.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.