Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

930. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrna, stran 1564.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US; 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US; 39/96 – odl. US; 44/96 – odl. US; 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US; 74/98 in 59/99 – odl. US in Uradni list RS, št. 70/00) in na podlagi 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 17. redni seji dne 6. 2. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P OS L O V N I K A
Občinskega sveta občine Dobrna
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) se v 5. členu črta besedica “in“ katera se nadomesti z vejico, črta se beseda “sejah“ in se nadomesti z besedilom “in korespondenčnih sejah“.
2. člen
V zadnjem stavku 23. člena se doda besedilo, ki glasi: “Odločitev na korespondenčni seji je sprejeta, če za njo glasujejo vsi člani občinskega sveta“.
3. člen
44. člen se spremeni tako, da prvi stavek 44. člena po spremembi glasi: “Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih glasov navzočih članov izrekla “ZA“ njen sprejem.
Drugi stavek 44. člena po spremembi glasi: “Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 161/01-6
Dobrna, dne 19. februarja 2001.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost