Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

929. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrna, stran 1563.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US; 45/94 – odl. US; 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US; 63/95 – obvezna razlaga; 9/96 – odl. US; 39/96 – odl. US; 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US; 74/98 in 59/99 – odl. US in Uradni list RS, št. 70/00) in na podlagi 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 17. redni seji dne 6. 2. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dobrna
1. člen
V statutu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) se v prvem odstavku 10. člena za besedo “ima“ doda beseda “enovito“.
Drugi odstavek 10. člena se v celoti črta.
2. člen
V zadnjem stavku 11. člena se za besedo “večina“ dodajo besedi: “opredeljenih glasov“.
3. člen
V 12. členu statuta Občine Dobrna se dodajo trije novi odstavki, ki glasijo:
“Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.“
4. člen
V osmi alinei 15. člena se za besedilom “imenuje člane nadzornega odbora“ doda besedilo: “najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji“.
5. člen
V drugem stavku prvega odstavka 20. člena se za besedo “večino“ doda beseda “opredeljenih“.
6. člen
V drugem odstavku 23. člena se doda nova četrta alinea, ki glasi:
“– obravnava vprašanja v zvezi z zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo“.
7. člen
V šesti alinei 29. člena se črta besedilo: “predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije“.
V sedmi alinei 29. člena se na koncu besedila črta vejica in besedilo: “predstojnike organov občinske uprave“.
8. člen
V 46. členu se črta beseda “potrdi“, ki se nadomesti z besedo “določi“.
9. člen
Tretji odstavek 70. člena se spremeni tako, da se črta beseda “vseh“ za besedo “volivcev“ pa se doda vejica in besedilo, ki glasi: “ki so glasovali“.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160/01-6
Dobrna, dne 19. februarja 2001.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost