Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001

Kazalo

824. Sklep o načinu sporazumne razdelitve premoženja med Občino Ribnica in Občino Sodražica, stran 1352.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na 1. izredni seji dne 6. 2. 2001 in Občinski svet občine Sodražica na 17. redni seji dne 5. 2. 2001 sprejel naslednji
S K L E P
o načinu sporazumne razdelitve premoženja med Občino Ribnica in Občino Sodražica
1. člen
Občina Ribnica in Občina Sodražica ugotavljata, da sta na podlagi določb zakona o lokalni samoupravi in zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98) na območju bivše Občine Ribnica s 1. 1. 1999 ustanovljeni dve novi občini, in sicer Občina Ribnica in Občina Sodražica.
Podlaga za razdelitev skupnega premoženja med Občino Ribnica in Občino Sodražica je premoženjska bilanca Občine Ribnica na dan 31. 12. 1998.
2. člen
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila in delitveni kriteriji navedeni v nadaljevanju:
1. po legi premoženja – premoženje pripada občini na območju katere leži,
2. po številu prebivalcev – delež Občine Ribnica znaša 80,92%, delež Občine Sodražica pa 19,08%,
3. po namenu – premoženje pripada občini, katere prebivalstvu služi.
3. člen
Kriterij delitve premoženja po legi se uporablja pri delitvi:
– nepremičnin, grajenega javnega dobra in javne infrastrukture,
– premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi.
4. člen
Kriterij delitve premoženja po številu prebivalcev se uporablja pri delitvi:
– denarnih sredstev in vezanih depozitov,
– naložb v vrednostne papirje,
– kapitalskih deležev v javnih podjetjih,
– kapitalskih deležev v gospodarskih družbah ter
– vseh terjatvah in obveznostih.
5. člen
Kriterij po namenu se uporablja pri delitvi:
– zemljišča komunalne deponije v Mali gori,
– javne infrastrukture na komunalni deponiji Mala gora in
– vodovodne infrastrukture skupnega pomena, ki se razdeli po kriteriju deleža števila prebivalcev.
6. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti javnih zavodov se uredijo tako, da vsaka občina postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati samo na njenem območju in za njene prebivalce.
Občina Ribnica prevzame ustanoviteljske pravice in obveznosti v naslednjih javnih zavodih:
– Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica,
– Vrtec Ribnica.
Občina Sodražica prevzame ustanoviteljske pravice in obveznosti v naslednjih javnih zavodih:
– Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica.
Občina Ribnica in Občina Sodražica postaneta soustanoviteljici javnih zavodov:
– Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
– Javni zavod Lekarna Ribnica
– Glasbena šola Ribnica
– Javnega zavoda Miklova hiša Ribnica.
Soustanoviteljici prevzemata pravice in obveznosti do navedenih javnih zavodov kot so v zakonu opredeljene pravice ustanovitelja.
Vsaka soustanoviteljica ima pravico in dolžnost v skupnem javnem zavodu zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju.
Občini sta dolžni zagotavljati financiranje obveznih javnih služb na podlagi normativov in standardov, ki jih na osnovi zakona določi pristojno ministrstvo. Za financiranje obveznih javnih služb se določi kriterij po številu prebivalcev.
Občini financirata izbirne javne službe na podlagi delitve stroškov, ki so finančno ovrednoteni v občinskih programih. Občina z javnim zavodom sklene pogodbo o obsegu opravljanja občinskega programa in načinu financiranja le-tega.
7. člen
Občini Ribnica in Sodražica sta soustanoviteljici javnih podjetij:
– javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d. o. o. in
– Hydrovod d. o. o., družba za komunalno dejavnost.
Soustanoviteljici prevzemata pravice in obveznosti do obeh javnih podjetij kot so v zakonu opredeljene pravice ustanovitelja.
Delež sofinanciranja oziroma uresničevanje soustanoviteljskih pravic in obveznosti občini podrobneje uredita v ustanovnem aktu podjetja ali s posebnim aktom.
8. člen
Za delitev premoženja, obveznosti in terjatev, ki bodo ugotovljene naknadno, vendar nakasneje v roku treh let po sprejemu tega sklepa, se uporabljajo kriteriji, na podlagi katerih je sprejeta delitev premoženja.
9. člen
Sporazum o razdelitvi premoženja skleneta župana Občine Ribnica in Občine Sodražica. Sporazum je podlaga za vpis lastninske pravice občine v zemljiško knjigo.
10. člen
Ta sklep je sklenjen in veljaven z dnem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-05/1/00
Ribnica, dne 5. februarja 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.
Št. 030-06-1/99
Ribnica, dne 6. februarja 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.