Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2000 z dne 15. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2000 z dne 15. 11. 2000

Kazalo

4377. Odlok o parkiranju avtobusov in tovornjakov na urejenem parkirišču v Občini Vitanje, stran 11081.

Na podlagi 16., 25., 125. in 128. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99), 4., 6., 16., 23., 24., 26., 27. in 28. člena odloka o javnem redu in miru v občini (Uradni list RS, št. 50/96) je Občinski svet občine Vitanje na 16. redni seji dne 26. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o parkiranju avtobusov in tovornjakov na urejenem parkirišču v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja parkiranje avtobusov in tovornjakov na urejenem parkirišču v Občini Vitanje na parc. št. 371/1 k. o. Vitanje, ki ga je uredila Občina Vitanje in je v lasti Občine Vitanje.
2. člen
Parkirišče je površina na parc. št. 371/1 k. o. Vitanje, namenjena za parkiranje vseh avtobusov, ki opravljajo javni prevoz potnikov v Občini Vitanje in tovornjakov, ki so registrirani za opravljanje tovornih prevozov.
3. člen
Parkirišče je bilo izgrajeno z vsemi soglasji in dovoljenji in ima za to uporabno dovoljenje.
4. člen
Občina Vitanje je v celoti sama financirala izgradnjo parkirišča. Zato se bodo za samo parkiranje sklenila najemne pogodbe za avtobuse in tovornjake.
5. člen
Prioriteto pri sklepanju najemnih pogodb imajo avtobusi. Ko bodo za vse avtobuse sklenjene najemne pogodbe, se bodo sklenile najemne pogodbe za tovornjake. Prednost imajo lastniki tovornjakov, ki živijo v Trški skupnosti Vitanje in nimajo zagotovljenega mesta in možnosti za parkiranje.
6. člen
Vrstni red sklepanja najemnih pogodb, čas trajanja najemnih pogodb in višino najemnine določi občinska uprava z županom.
Kolikor Občina Vitanje zahteva od upravljavca oziroma lastnika vozila, da mora svoje vozilo parkirati na tem urejenem parkirišču, mora to nemudoma storiti, in sicer najkasneje v 15 dneh od poziva Občine Vitanje za sklenitev najemne pogodbe.
Ko je parkirišče zapolnjeno in so sklenjene najemne pogodbe, upravljavec oziroma lastnik vozila, ki nima možnosti parkiranja na tem urejenem parkirišču, ni podvržen kazenskim določbam tega odloka.
Na omenjenem urejenem parkirišču ne sme parkirati nihče drugi razen upravljavcev oziroma lastnikov vozil, ki imajo sklenjene najemne pogodbe z Občino Vitanje. Za vsako vozilo, za katere ni sklenjene najemne pogodbe se uporabljajo določbe 16., 17. in 18. člena odloka o javnem redu in miru v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 50/96), ki govorijo o ravnanju z opuščenimi vozili. Poleg tega za upravljavca oziroma lastnika takega vozila veljajo vse kazenske določbe tega odloka.
7. člen
Za izvajanje določil tega odloka je zadolžena Občinska uprava občine Vitanje, ki mora letno poročati Občinskemu svetu občine Vitanje o izvajanju tega odloka.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Odbor za okolje in prostor ter komunalo pri Občinskem svetu občine Vitanje ter osebe navedene v 13. členu tega odloka.
9. člen
Prihodek od pobrane najemnine je prihodek občinskega proračuna in se namenja za vzdrževanje tega parkirišča in za urejanje dodatnih parkirišč v Občini Vitanje.
II. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje posameznik, ki krši določila tega odloka.
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti krši določbe tega odloka.
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
11. člen
Z denarno kaznijo do 5.000 SIT se lahko na kraju samem kaznuje posameznik, ki krši določila tega odloka.
Za takšne vrste prekrškov lahko izterja kazen na kraju samem policist, inšpektor oziroma komunalni nadzornik, kolikor bo postavljen s strani občine. Za kazen se izda potrdilo o plačilu.
III. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Zoper kršitelje se uvede postopek o prekršku.
13. člen
Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku lahko predlagajo pristojni upravni organi, inšpektorji, policijska postaja, okrožni državni tožilec, komunalni nadzornik, kolikor bo postavljen s strani Občine Vitanje, drugi organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila in občani.
14. člen
Za vse kar ni izrecno navedeno v tem odloku, se smiselno v povezavi s tem odlokom uporabljajo tudi določbe odloka o javnem redu in miru v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 50/96).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-16/00-05
Vitanje, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti