Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2000 z dne 15. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2000 z dne 15. 11. 2000

Kazalo

4369. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornja Radgona, stran 11068.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US; 45/94 – odločba US; 57/94; 14/95, 20/95 – odločba US; 63/95 – obvezna razlaga; 9/96 – odločba US; 39/96 – odločba US; 44/96 – odločba US; 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US; 74/98 in 59/99 – odločba US in 70/00), na podlagi določil zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 70/00) in na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona je Občinski svet občine Gornja Radgona na 16. redni seji dne 26. 10. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Gornja Radgona
1. člen
V statutu Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) se v 11. členu dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz drugega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.«
2. člen
V 25. členu se v drugem odstavku za besedo »večino« doda beseda: »opredeljenih«.
3. člen
V 42. členu se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji«.
4. člen
V drugem odstavku 84. člena se za besedilom »ki so glasovali« doda pika, besedilo »razen pri odločanju za uvedbo krajevnega samoprispevka« pa se črta.
5. člen
V tretjem odstavku 87. člena se črta beseda »vseh«, za besedo »volivcev« pa se doda vejica in besedilo »ki so glasovali«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornja Radgona začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03-1/99
Gornja Radgona, dne 27. oktobra 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti