Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3847. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, stran 10090.

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 29/95, 44/96, 40/99 in 36/00), izdaja minister za malo gospodarstvo in turizem v soglasju z ministrom za okolje in prostor in ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah, pogoje glede zunanjih površin gostinskih obratov in pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov (v nadaljnjem besedilu: minimalni tehnični pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti) ter pogoje glede minimalnega obsega storitev za opravljanje gostinske dejavnosti v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (v nadaljnjem besedilu: minimalne storitve za opravljanje gostinske dejavnosti).
(2) Pri rekonstrukciji objektov, ki so zavarovani v skladu s predpisi o kulturni dediščini, se lahko minimalni tehnični pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti razlikujejo od predpisanih. Soglasje za odstopanje se lahko da v postopku izdaje dovoljenja za gradnjo ali rekonstrukcijo v skladu s predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, pod pogojem, da odstopanje ni takšno, da bi bilo zaradi tega ogroženo zdravje in življenje ljudi.
2. člen
Minimalni tehnični pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti se nanašajo na:
– označevanje gostinskega obrata,
– zunanje površine gostinskega obrata,
– poslovne prostore v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah,
– opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in kmetijah,
– opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata.
3. člen
Minimalni obseg storitev za opravljanje gostinske dejavnosti se nanaša na:
– posamezne vrste gostinskih obratov,
– sobodajalce,
– kmetije,
– opravljanje gostinskih storitev zunaj gostinskega obrata.
4. člen
(1) Gostinski obrati se delijo v nastanitvene gostinske obrate in prehrambene gostinske obrate. Ti obrati so:
A) nastanitveni gostinski obrati: hoteli, moteli, penzioni, gostišča, prenočišča, hotelska naselja, apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi;
B) prehrambeni gostinski obrati: restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.
(2) Poleg gostinskih obratov opravljajo gostinsko dejavnost tudi:
C) sobodajalci;
D) turistične kmetije.
(3) Kmetija, ki opravlja gostinske dejavnost kot dopolnilno dejavnost (v nadaljnjem besedilu turistična kmetija), mora imeti organizirano lastno kmetijsko pridelavo.
II. SKUPNE DOLOČBE
1. Označevanje gostinskega obrata
5. člen
(1) Gostinski obrat mora imeti vidno označeno vrsto in ime obrata.
(2) Vsi napisi morajo biti v slovenskem jeziku. Poleg slovenskega jezika se uporabljajo lahko tudi ustrezni mednarodni znaki ali napisi v drugih jezikih.
(3) Vhod v gostinski obrat in napis morata biti v času nočnega obratovanja osvetljena.
2. Zunanje površine gostinskega obrata
6. člen
Zunanje površine gostinskega obrata so:
– tisti del funkcionalnega zemljišča objekta ali dela objekta v katerem je gostinski obrat, ki je namenjen in potreben za redno opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskem obratu (v nadaljnjem besedilu: funkcionalno zemljišče) ter
– druge zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata in na prostem.
7. člen
Površine namenjene dostavi blaga in odvozu odpadkov morajo biti fizično in vidno ločene od zunanjih površin, namenjenih gostom in od drugih zunanjih javnih površin (obvezno pri novogradnjah in rekonstrukcijah).
8. člen
(1) Gostinski obrat mora imeti urejen dostop do vhoda za goste.
(2) Gostinski obrat, ki je dosegljiv z motornimi vozili, mora zagotoviti gostom parkiranje osebnih vozil. Za vsakih 10 sedežev ali 5 sob mora zagotoviti parkiranje enega osebnega vozila. Izjema je gostinski obrat v naselju, kjer so parkirni prostori urejeni v okviru javnih parkirnih površin (obvezno pri novogradnjah in rekonstrukcijah).
9. člen
Gostinski obrat mora imeti urejeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odplak, varstvo pred požarom, priključitev na električno omrežje ter zagotovljeno telefonsko povezavo z javnim telefonskim omrežjem.
10. člen
Zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti in so z gostinskim obratom (gostinski vrt ipd.) neposredno povezane, morajo biti primerno utrjene (popeskane ali popločene) in urejene (odvod meteorne vode in podobno) ter ograjene ali na drug način ustrezno označene.
11. člen
Druge zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, so površine za postavitev premičnih objektov oziroma objektov, sredstev ali naprav, prirejenih v ta namen.
3. Prostori, oprema in naprave
12. člen
(1) Poslovni prostori gostinskega obrata ter prostori pri sobodajalcih in na kmetijah so funkcionalno povezani ter opremljeni prostori, za opravljanje določene vrste gostinske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: prostori).
(2) Prostori so namenjeni za:
– nastanitev gostov,
– za pripravo in strežbo jedi in pijač ter
– za zaposlene.
A) Prostori za nastanitev gostov
13. člen
Prostori za nastanitev gostov so:
– prostor za sprejem gostov,
– sobe za nastanitev,
– komunikacijske poti (stopnišče, hodniki, dvigala),
– zajtrkovalnica,
– dnevni prostor za goste.
14. člen
(Prostor za sprejem gostov)
(1) Hotel, motel, penzion, hotelsko in apartmajsko naselje morajo urediti poseben prostor za sprejem gostov (v nadaljnjem besedilu: recepcijo), če ima posamezni obrat več kot 15 sob (obvezno pri novogradnji).
(2) Recepcija ima:
– prostor za goste,
– prostor za sprejemno osebje,
– prostor za odlaganje prtljage.
(3) Prostor za sprejemno osebje mora biti fizično ločen od prostora, kjer se zadržujejo gosti.
15. člen
(Soba za nastanitev)
Soba za nastanitev vključuje:
– bivalni prostor,
– kopalnico in
– predprostor (če je kopalnica pred vhodom v sobo).
16. člen
(1) Soba mora imeti najmanj:
– enoposteljna soba 8m2 površine (obvezno pri novogradnji),
– dvoposteljna soba 12m2 površine (obvezno pri novogradnji),
– na vsako dodatno ležišče 4 m2 površine (obvezno pri novogradnji),
– okno z naravno svetlobo,
– splošno razsvetljavo,
– električno vtičnico,
– posteljo, velikosti 90 x 190 in pri francoskih posteljah 135 x 190 cm,
– omarico ali polico pri ležišču,
– omaro za perilo in obleke z najmanj 5 obešalniki,
– mizo in 1 stol na vsako ležišče,
– nočno svetilko,
– zatemnitev sobe,
– pred vsakim ležiščem položen predposteljnik (če tla niso obložena s tekstilno oblogo),
– koš za odpadke,
– navodila v primeru požarne nevarnosti,
– splošne informacije,
– cenik storitev, ki se nudijo v sobi.
(2) Določila glede velikosti sobe in postelje se ne nanašajo na gostišča, prenočišča, sobodajalce, turistične kmetije z nastanitvijo, planinske in druge domove.
17. člen
(1) Soba, ki nima lastne kopalnice mora imeti:
– umivalnik s tekočo hladno in toplo vodo,
– ogledalo z osvetlitvijo in vtičnico,
– pred umivalnikom položeno pralno preprogo (brisačo),
– obešalnik za brisače,
– 2 brisači na osebo,
– polico za toaletni pribor,
– kozarec in milo na osebo.
(2) Določila glede umivalnika v sobi se uporabljajo za sobodajalce, turistične kmetije z nastanitvijo, planinske in druge domove.
18. člen
Kopalnica v sobi za nastanitev mora imeti najmanj:
– toplo in hladno tekočo vodo,
– kopalno kad ali prho z zaveso,
– umivalnik,
– polico za toaletni pribor,
– ogledalo z osvetlitvijo in vtičnico,
– splošno razsvetljavo, ki se prižge ob vhodu v kopalnico (obvezno pri novogradnji),
– stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru),
– obešalnik za brisače,
– 2 brisači na osebo,
– naravno ali umetno prezračevanje,
– 1 kozarec na osebo,
– 1 milo na osebo ali tekoče milo,
– pri kadi ali prhi pralno preprogo (brisačo),
– 2 zavitka toaletnega papirja,
– plastično vrečo za odpadke,
– zaprto posodo za odpadke,
– obesno kljuko,
– pribor za čiščenje stranišča.
19. člen
V nastanitvenih prostorih, kjer so sobe brez kopalnice in stranišča, mora biti v vsaki etaži na vsakih 20 postelj najmanj:
– 1 kopalnica,
– 1 žensko stranišče,
– 1 moško stranišče in 1 pisoar (obvezno pri novogradnji).
20. člen
(Komunikacijske poti)
(1) Komunikacijske poti so:
– stopnišča,
– hodniki in
– dvigala.
(2) V gostinskem obratu mora biti stopnišče oziroma dvigalo za goste ločeno od stopnišča oziroma dvigala za gospodinjsko oskrbo, če je v prenočitvenih poslovnih prostorih več kot 20 sob (obvezno pri novogradnji).
(3) Tla komunikacijskih poti, ki so namenjena gostom morajo biti proti hrupu zaščitena.
(4) Hodnik mora biti vedno primerno osvetlen in zračen.
(5) Nastanitveni gostinski obrat, ki ima več kot tri nadstropja, mora imeti dvigalo.
21. člen
(Zajtrkovalnica)
Zajtrkovalnica je prostor za pripravo in strežbo zajtrkov. Zajtrkovalnico mora imeti nastanitveni obrat, ki nudi zajtrk, nima pa kuhinje in jedilnice.
22. člen
(Dnevni prostor za goste)
Nastanitveni obrat mora imeti skupni dnevni bivalni prostor za goste. Če je na voljo le jedilnica ali zajtrkovalnica, mora biti le-ta dostopna gostom ves čas obratovanja.
B) Prostori za pripravo in strežbo jedi in pijač
23. člen
Prostori za pripravo in strežbo jedi in pijač (v nadaljnjem besedilu: prehrambeni prostori) so glavni prostori:
– kuhinja s pripadajočimi skladiščnimi in pomožnimi prostori,
– jedilnica,
– točilnica,
– premični objekti ter
pomožni prostori:
– stranišče za goste,
– garderobni prostori in stranišče za zaposlene.
24. člen
(Kuhinja)
(1) Kuhinja je prostor v katerem se v tehnološko povezanem procesu izvajajo nečisti in čisti delovni postopki.
(2) Nečisti postopki so:
– sprejem živil in drugih neživilskih izdelkov,
– hlajeno in nehlajeno skladiščenje živil,
– predpriprava živil,
– pomivanje posode in inventarja (kuhinjske posode, pribora in posode za transport jedi ter jedilne posode in pribora),
– kratkotrajno odlaganje odpadkov.
(3) Čisti postopki so:
– priprava jedi (toplotno obdelanih jedi, hladnih jedi, sladic),
– izdajanje jedi.
(4) Kuhinja, ki se oskrbuje s predpripravljenimi in očiščenimi živili ter polpripravljenimi jedmi, ne potrebuje prostora za predpripravo živil.
25. člen
Prostori za skladiščenje oziroma shranjevanje živil (kratkotrajno skladiščenje) morajo imeti:
– odlagalne površine za posamezne skupine živil (meso, zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, mesne izdelke, zamrznjena živila),
– naravno ali prisilno prezračevanje,
– zaščito pred glodalci in mrčesom.
26. člen
(Jedilnica)
(1) Jedilnica je prostor za strežbo jedi in pijač.
Ločimo:
– jedilnico restavracije in
– jedilnico gostilne.
(2) Jedilnica restavracije ima:
– 1,5 m2 površine na vsak restavracijski sedež,
– 1 m2 površine na sedež v specializirani restavraciji,
– opremo za shranjevanje strežnega inventarja.
(3) Jedilnica gostilne (gostilniška soba) ima:
– 1 m2 površine na vsak gostilniški sedež,
– točilno mizo, ki je odmaknjena od miz za goste najmanj 2m (če ni v posebnem prostoru).
27. člen
(Točilnica)
(1) Točilnica je prostor za točenje pijač. Točilnica mora biti vezana na jedilnico in ločena od priprave hrane.
(2) Točilnica ima:
– točilno mizo za izdajanje pijač in sprejemanje steklenine,
– pomivalni stroj za steklenino ali dve pomivalni koriti z odcejalnikom,
– priročni odlagalni prostor za embalažo, ki je fizično in vidno ločen od gostov,
– hladilno napravo za hlajenje pijač,
– priročno skladišče pijač,
– skladišče embalaže (v točilnici ali izven).
(3) V restavraciji kjer strežejo pijače gostom neposredno s točilne mize, mora biti točilna miza v posebnem prostoru (točilnici).
28. člen
(Stranišče za goste)
(1) Prostor za strežbo jedi in pijač mora imeti:
– do 50 sedežev: 1 stranišče za ženske ter 1 stranišče in 1 pisoar za moške,
– nad 50 do 100 sedežev: v restavraciji 2 stranišči za ženske ter 1 stranišče za moške in 2 pisoarja, v gostilni, okrepčevalnici in baru 1 stranišče za ženske, ter 1 stranišče za moške in 2 pisoarja,
– na vsakih nadaljnjih začetih 100 sedežev: 1 stranišče za ženske ter 1 stranišče in 1 pisoar za moške.
(2) V predprostoru stranišča mora biti najmanj:
– umivalnik s tekočo vodo,
– pribor za umivanje in sušenje rok,
– koš za odpadke.
(3) V kabini mora biti najmanj:
– toaletni papir,
– obešalna kljuka za obleko,
– pribor za čiščenje in
– posoda za odpadke.
(4) Število stranišč se določa glede na stalno število sedežev v gostinskem obratu.
(5) Število stranišč za večje število prehrambenih prostorov oziroma obratov (prireditveni centri, nakupovalni centri, sejmišča ipd.), se izračunajo na osnovi skupnega števila sedežev.
(6) Za obrate (okrepčevalnica, premični objekt ipd.), v katerih konzumacija jedi in pijače ni mogoča oziroma jih gost odnese s seboj, določbe tega člena niso obvezne.
29. člen
(Premični objekti)
(1) Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen.
(2) Premični objekt (kiosk, stojnica ipd.) mora imeti:
– površine za pripravo jedi (če jih nudi),
– hladilne oziroma grelne naprave za jedi in pijače (glede na obseg ponudbe),
– prostor za strežbo jedi in pijač (če je organizirana strežba oziroma samopostrežba jedi in pijač),
– umivalnik, ki mora imeti lastno napravo s tekočo vodo, če objekt ni priključen na vodovodno omrežje (razen pečenje kostanja, koruze ipd.),
– posodo za odpadke,
– stranišče za goste (če se jedi in pijača konzumirajo pri mizah).
Če se jedi in pijača ne strežejo v posodi za enkratno uporabo, mora biti urejeno pomivanje posode.
(3) Premični gostinski objekt sme nuditi:
– ožji izbor jedi po naročilu,
– v naprej pripravljene tople in hladne jedi,
– ožji izbor alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
(4) Površine za predpripravo jedi niso obvezne, če se objekt oskrbuje s predpripravljenimi živili.
(5) Če se gostinska dejavnost opravlja izven premičnega objekta s sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen, se lahko nudijo le:
– embalirane jedi,
– točenje pijač v posode za enkratno uporabo.
C) Prostori za zaposlene
30. člen
(1) Gostinski obrat mora imeti garderobo za zaposleno osebje, ki mora imeti:
– garderobne omarice,
– umivalnik s toplo in hladno vodo.
(2) Število garderobnih omaric mora ustrezati številu zaposlenih. Garderobne omarice morajo biti dvodelne za ločeno shranjevanje civilne in delovne obleke.
(3) V gostinskem obratu mora biti na vsakih 10 zaposlenih v eni izmeni 1 stranišče in na vsakih 10 zaposlenih v kuhinji 1 prha.
(4) Določbe tega člena ne veljajo za tiste obrate, kjer zaposleno osebje stanuje v istem objektu in so v sklopu stanovanjskih prostorov ustrezne sanitarije.
III. POSEBNE DOLOČBE
A) Nastanitveni gostinski obrati
31. člen
(Pogoji glede minimalnega obsega storitev)
(1) Pogoji glede minimalnega obsega storitev v posameznih vrstah nastanitvenih gostinskih obratov se nanašajo na količino, obseg in kakovost nudenih storitev.
(2) Pri sprejemu:
– prenočišče z zajtrkom,
– sprejem gostov najmanj 12 ur na dan,
– kontaktna oseba dosegljiva 24 ur na dan,
– čuvanje ključev,
– čuvanje vrednostnih predmetov,
– telefon za zunanje klice,
– posredovanje sporočil za gosta,
– prenašanje in čuvanje prtljage na željo gosta.
(2) V sobi:
– čisto posteljno perilo,
– menjava perila najmanj 1 krat tedensko,
– menjava brisač(e) vsak drugi dan, oziroma po potrebi, če gost želi.
(3) V jedilnici:
– kontinentalni zajtrk,
– nudenje zajtrka najmanj do 9. ure,
– nudenje jedi med 12. in 14. uro ter med 18. in 21. uro,
– čisto namizno perilo,
– dnevna menjava perila, oziroma po potrebi po posameznih obrokih,
– čista in nepoškodovana posoda, steklo in pribor.
(4) Ostalo:
– skupni dnevni prostor za goste opremljen z dnevnimi časopisi in s TV, če le-te ni v vseh sobah,
– dnevno čiščenje in vzdrževanje vseh prostorov, ki so na voljo gostu.
32. člen
(Hotel)
(1) Hotel je nastanitveni obrat, ki ima:
– najmanj 10 nastanitvenih enot (sobe, apartmaji),
– najmanj 30% sob s kopalnico,
– sobe z 1 ali 2 posteljama,
– recepcijo,
– zajtrkovalnico,
– skupni dnevni prostor za goste,
– parkirni prostor za goste,
– neobvezno tudi hotelske apartmaje in prostore za pripravo ter strežbo jedi in pijač.
(2) Hotel, ki nudi le nočitev z zajtrkom se označuje kot hotel z zajtrkom (garni).
33. člen
(1) Hotelski apartmaji imajo:
– najmanj 1 spalnico,
– dnevno sobo,
– kopalnico in
– predprostor.
Vsi prostori morajo biti med seboj funkcionalno povezani.
(2) Hotel, ki nudi nastanitev pretežno v hotelskih apartmajih se označuje kot aparthotel.
34. člen
Hotelska soba mora biti urejena v skladu z določbami 15. do19. člena tega pravilnika.
Dodatno mora imeti:
– prižiganje in ugašanje luči pri vratih in pri postelji (obvezno pri novogradnjah),
– telefon v vsaki etaži (če niso vse sobe opremljene s telefoni), z navodili v slovenskem in enem tujem jeziku,
– informacije o hišnem redu in varnosti v slovenskem in enem tujem jeziku.
35. člen
Depandansa je od hotela ločeni objekt s hotelskimi sobami, ki nudi le nastanitev. Vse ostale storitve izvaja matični hotel.
36. člen
(Motel)
(1) Motel je nastanitveni obrat, ki ima:
– najmanj 10 nastanitvenih enot,
– neposredno zvezo na prometne poti,
– prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač.
(2) Gostom nudi:
– prenočišče z zajtrkom,
– jedi in pijače,
– parkiranje oziroma garažiranje avtomobilov,
– informacije o prevoznosti cest in servisih za avtomobile.
(3) Ostale določbe tega pravilnika, ki veljajo za hotele, se smiselno uporabljajo tudi za motele.
37. člen
(Penzion)
(1) Penzion je gostinski obrat, ki nudi gostom nastanitev in prehrano.
(2) Penzion ima:
– najmanj 5 sob z eno, dvema ali tremi posteljami,
– prostor za pripravo in strežbo jedi in pijač.
(3) Gostom nudi:
– prenočišče z zajtrkom,
– jedi na osnovi polpenziona ali polnega penziona,
– vse vrste alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
38. člen
(Gostišče)
(1) Gostišče (gostilna z nastanitvijo) je gostinski obrat, ki nudi nastanitev in prehrano. Izbor jedi in urejenost obrata so prilagojeni domačemu in kraju značilnemu okolju.
(2) Gostišče ima:
– eno ali več sob z eno ali več posteljami,
– prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač.
(3) Gostom nudi:
– nastanitev z zajtrkom,
– ožji izbor toplih in hladnih jedi (lahko tudi v obliki polpenziona ali penziona),
– najmanj dve v naprej pripravljeni jedi in najmanj tri jedi značilne za območje,
– pijače in napitke vseh vrst.
39. člen
(Prenočišče)
(1) Prenočišče je gostinski obrat, ki nudi nastanitev v sobi ali v postelji (souporaba sobe).
(2) Prenočišče mora imeti:
– prostor za sprejem gostov (če ima več kot 20 sob),
– sobe z največ 4 posteljami,
– v sobi omaro z obešalniki za obleke in perilo, ki ima toliko predalov s ključem, kolikor je postelj,
– na vsakih 20 postelj 2 stranišči s predprostorom, 1 za ženske in 1 za moške (pri novogradnjah obvezno s pisoarjem),
– na vsakih 10 postelj 1 kopalnico,
– ločeno urejeno umivalnico za moške in ločeno za ženske (če v sobah ni umivalnika s tekočo vodo).
(3) V prenočišču, ki ima do 20 sob se ključi hranijo pri osebi, ki čisti in vzdržuje prenočišče.
40. člen
(Hotelsko naselje)
Hotelsko naselje je skupina nastanitvenih objektov hotelskega tipa, ki so zgrajeni na enovitem, prostorsko sklenjenem in označenem prostoru z enotnim upravljanjem in s skupno recepcijo.
41. člen
(Apartmajsko naselje)
(1) Apartmajsko naselje je eden ali več apartmajev na enovitem, prostorsko sklenjenem in označenem prostoru ali v večetažni zgradbi, s skupnim upravljanjem in s skupno recepcijo (če je več kot 20 apartmajskih enot).
(2) Apartma je enosobni (studio) ali večsobni nastanitveni prostor, kjer si gosti sami pripravljajo jedi.
(3) Apartma ima:
– skupni vhod,
– dnevni bivalni prostor,
– eno ali več spalnic,
– prostor za pripravo jedi,
– kopalnico in stranišče,
– navodila v primeru požarne nevarnosti,
– splošne informacije,
– cenik storitev, ki se nudijo v apartmaju,
– posodo za odpadke.
(4) Enosobni apartma (studio) ima spalni prostor urejen v dnevnem bivalnem prostoru.
(5) Dnevni bivalni prostor ima:
– okno z naravno svetlobo v velikosti najmanj 1/10 sobne površine,
– sedežno garnituro s toliko stoli (sedeži) kot je oseb v apartmaju in drugo potrebno funkcionalno opremo,
– splošno razsvetljavo in dodatno svetilko pri sedežni garnituri,
– največ 2 ležišči,
– prostor za pripravo jedi (kuhinjska niša, če ni urejena kuhinja),
– večnamensko mizo (če ni oddeljen jedilni prostor).
(6) Za spalnice se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka 16. člena tega pravilnika, z izjemo 14. do 17. alinee.
(7) Prostor za pripravo jedi ima:
– štedilnik, posodo in pribor za kuhanje,
– tekočo pitno hladno in toplo vodo ter pomivalno korito z odcejalnikom,
– posodo in jedilni pribor za serviranje,
– hladilnik in omaro za shranjevanje jedi in inventarja,
– omaro za hrambo čistil in čistilnega pribora,
– posodo za odpadke.
(8) V apartmajskem naselju mora biti organizirana oskrba z živili in drugimi proizvodi, če v oddaljenosti do 2 km ni tovrstne trgovine.
42. člen
(Kamp)
(1) Kamp je prostorsko in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan prostor, ki nudi gostom:
– prostore za postavitev avtodomov, šotorov, počitniških prikolic in hišic ter osebnih avtomobilov,
– nastanitev v že postavljenih šotorih, počitniških prikolicah in hišicah,
– hrambo vrednostnih stvari.
(2) Kamp mora imeti:
– napis in ponoči osvetljen vhod (kadar kamp obratuje),
– vstopno zapornico oziroma vrata,
– načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov,
– sprejemni prostor (recepcijo),
– dovozno cesto in dovozne poti, najmanj 3m širine,
– pribor za prvo pomoč,
– ravne in urejene kampirne površine,
– električne priključke (najmanj za 40% kampirnih prostorov),
– razsvetljene poti do sprejemnega prostora in do sanitarij,
– tekočo vodo (200 l/kampirni prostor/dan),
– posode za odpadke (pokrite posode, zabojnike) – 15 l/kampirni prostor,
– posebna mesta za kurišča, zavarovana pred požarom,
– prostor za postavitev šotora ali počitniške prikolice s povprečno velikostjo 55 m2 (brez glavnih dovoznih poti in objektov),
– v delih, kjer je strnjeno šotorišče, najmanjši odmik med šotori 3m,
– parkirni prostor pred vhodom v kamp, če ni možnosti postavitve avtomobila na kampirnem prostoru,
– 1 umivalnik in 1 tuš kabino s toplo vodo,
– 1 pipo s toplo vodo,
(3) Na skupno število kampirnih prostorov mora imeti na vsakih:
– 13 prostorov 1 umivalnik,
– 25 prostorov 1 prho,
– 25 prostorov 1 stranišče za ženske,
– 35 prostorov 1 stranišče za moške,
– 35 prostorov 1 pipo s pitno vodo,
– 50 prostorov 1 pralnik in 1 dvodelno korito za pomivanje posode z odcejalnikom (ločeno od stranišča),
– 100 prostorov 1 pisoar,
– 200 prostorov 1 prostor za čiščenje kemičnega stranišča.
43. člen
(Planinski dom)
(1) Planinski dom je gostinski obrat, če je dostopen z osebnimi avtomobili ali z žičnico za prevoz oseb preko celega leta in je vpisan v evidenco pri Planinski zvezi Slovenije.
(2) Planinski dom ima:
– sobe za nastanitev z do 4 posteljami (ležišči),
– skupne spalnice z do 8 posteljami (ležišči),
– skupna ležišča (ležišča v nizu),
– ležišča v dveh etažah,
– velikost postelje v sobi in skupni spalnici najmanj 80 x 190 cm,
– velikost ležišča v nizu (skupno ležišče) najmanj 70 x 190 cm,
– v prostorih za nastanitev police in obešalnike za odlaganje obleke in opreme,
– prostore za pripravo in strežbo ožjega izbora jedi in pijač,
– pribor za prvo pomoč,
– stranišče za goste.
(3) Če v sobah ni umivalnika s tekočo vodo, mora imeti planinski dom ločeno urejeno umivalnico za moške in ženske. Kolikor ima planinski dom etažno urejena stranišča, so lahko umivalnice urejene v predprostoru stranišča.
(4) Planinski dom nudi:
– sprejem in nastanitev,
– čuvanje ključev (upravitelj postojanke),
– ožji izbor jedi in pijač.
44. člen
(Drugi domovi)
(1) Če drugi domovi (mladinski, počitniški ipd.) opravljajo gostinsko nastanitveno dejavnost, se uvrščajo med gostinske obrate in se zanje upoštevajo določila tega pravilnika.
(2) Dom mora imeti:
– sobe za nastanitev (lahko tudi skupna ležišča),
– velikost postelje najmanj 80 x 190,
– v prostorih za prenočevanje omare oziroma obešalnike in police za odlaganje obleke, perila in osebnega pribora,
– prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač,
– stranišče za goste.
Za skupna ležišča se smiselno uporabljajo določbe 43. člena tega pravilnika.
(3) Če v sobah ni umivalnika s tekočo vodo, mora imeti dom ločeno urejeno umivalnico za ženske in moške. Kolikor ima dom etažno urejena stranišča je lahko umivalnica v predprostoru stranišča.
(4) Dom nudi:
– sprejem in nastanitev,
– čuvanje ključev,
– ožji (penzionski) izbor jedi in pijač.
B) Prehrambeni gostinski obrati
45. člen
(1) Prehrambeni gostinski obrati so obrati za pripravo in strežbo jedi ter pijač (v nadaljevanju: prehrambeni obrati).
(2) Prehrambeni obrati so:
– restavracija,
– gostilna,
– kavarna,
– slaščičarna,
– okrepčevalnica,
– bar,
– obrat za pripravo in dostavo jedi (catering).
46. člen
(Restavracija)
(1) Restavracija mora imeti:
– kuhinjo,
– eno ali več jedilnic za goste,
– točilnico (če se točijo pijače gostom neposredno s točilne mize),
– stranišče za goste,
– garderobo ali obešalnike za goste ter
– garderobo in stranišče za zaposlene.
(2) Restavracija nudi po naročilu:
– širok izbor toplih in hladnih jedi,
– menuje za kosilo in večerjo,
– napitke in pijače.
Jedi in pijače se strežejo pri mizah.
(3) Specializirana restavracija nudi specializirani izbor jedi (npr. ribja restavracija, vegetarijanska restavracija, kitajska restavracija ipd.).
47. člen
(Gostilna)
(1) Gostilna mora imeti:
– kuhinjo,
– gostilniško sobo (s točilnim pultom) ali
– točilnico in jedilnico,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
(2) Gostilna nudi po naročilu:
– ožji izbor toplih in hladnih jedi,
– najmanj tri za območje značilne tople jedi,
– najmanj dve v naprej pripravljeni topli jedi,
– napitke in pijače vseh vrst.
(3) Izbor jedi in urejenost gostilne so prilagojeni domačemu in kraju značilnemu okolju.
(4) Gostilna nudi gostom jedi ves čas obratovanja.
48. člen
(Kavarna)
(1) Kavarna mora imeti:
– prostor za pripravo jedi (če nudi jedi),
– prostor za strežbo, ki ima na vsak sedež najmanj 0,75 m2 površine,
– posebno udobne sedeže,
– prostor za glasbenike (če ima živo glasbo),
– plesišče (če ima glasbo za ples),
– urejeno garderobo ali obešalnike,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
(2) Kavarna nudi:
– tople in hladne napitke,
– slaščice in enostavne tople in hladne prigrizke,
– brezalkoholne in alkoholne pijače,
– dnevne časopise in revije.
Pijače strežejo na kavarniški način (strežba na tasi).
(3) Priprava in strežba enostavnejših toplih jedi in slaščic je lahko v istem prostoru, če je priprava ločena od gostov s strežnim pultom in je izvajanje nečistih del izven prostora za pripravo jedi v skladu z določbo 24. člena tega pravilnika.
49. člen
(Slaščičarna)
(1) Slaščičarna mora imeti:
– kuhinjo za pripravo sladic s pripadajočimi prostori (če pripravlja sladice v obratu),
– hladilni pult za sladice,
– prostor za goste,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
(2) Slaščičarna nudi:
– najmanj pet vrst sladic,
– hladne in tople napitke,
– brezalkoholne pijače.
Slaščičarna ne nudi alkoholnih pijač, lahko nudi le likerje, desertna in peneča vina.
50. člen
(Okrepčevalnica)
(1) Dejavnost okrepčevalnice je priprava in strežba hitro in v naprej pripravljenih jedi in pijač. Izbira jedi je ožja. Jedi in pijače se lahko konzumirajo v okrepčevalnici (s strežbo ali samopostrežbo) ali pa jih gost odnese s seboj.
(2) Okrepčevalnica mora imeti:
– prostor za pripravo jedi,
– prostor za strežbo jedi in pijač,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
(3) Okrepčevalnica nudi:
– tople in hladne jedi,
– pijače vseh vrst,
– tople in hladne napitke.
(4) Priprava in strežba jedi in pijač je lahko v istem prostoru, če je priprava jedi ločena od gosta s strežnim pultom. Izvajanje nečistih del mora biti izven prostora za pripravo jedi v skladu z določbo 24. člena tega pravilnika.
(5) Okrepčevalnica lahko nudi gostom le posamezne vrste jedi ali napitkov. Posebna ponudba mora biti označena v napisu (npr. mlečna okrepčevalnica, picerija, hitra prehrana itd.).
51. člen
(Bar)
(1) Bar mora imeti:
– točilnico s pripadajočimi prostori,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
(2) Bar nudi:
– pijače vseh vrst,
– tople in hladne napitke,
– lahko tudi v naprej pripravljene tople in hladne prigrizke.
Strežba gostom je praviloma pri točilni mizi.
(3) Bar lahko nudi gostom le posamezne vrste pijač ali napitkov (kava bar, čajnica ipd.).
52. člen
Gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program mora imeti:
– prostor za ples, ki mora biti označen in oddvojen od sedežev,
– proti hrupu zaščiten prostor tako, da glasba ne moti bližnje okolice,
– prostor za nastopajoče,
– garderobni prostor za nastopajoče.
53. člen
(Obrat za pripravo in dostavo jedi)
(1) Obrat za pripravo in dostavo jedi dobavlja naročnikom jedi v njihove prostore (letalom in drugim prevoznikom, organizatorjem banketov ipd.), lahko tudi s postrežbo in dodatnimi storitvami (catering).
(2) Za pripravo in dostavo jedi se smiselno upoštevajo določbe 23. in 25. člena tega pravilnika.
C) Opravljanje gostinske dejavnosti pri sobodajalcih
54. člen
(1) Sobodajalec oddaja gostom sobe, stanovanje ali hišo.
(2) Za sobe sobodajalca se smiselno uporabljajo določbe 15. do 19. člena tega pravilnika. Določila glede umivalnika v sobi, velikosti sobe in postelje niso obvezna.
(3) Stanovanje ali hiša mora imeti:
– eno ali več opremljenih sob,
– kuhinjo ali prostor za pripravo jedi (kuhinjsko nišo),
– kopalnico in stranišče.
(4) Stanovanje, ki ustreza predpisanim pogojem za apartma, se lahko oddaja kot apartma.
Določila 41. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za apartma pri sobodajalcih.
(5) Sobodajalec nudi:
– nastanitev,
– storitve v zvezi z nastanitvijo,
– čiščenje in vzdrževanje prostorov,
– neobvezno zajtrk.
(6) Če sobodajalec nudi gostom nastanitev z zajtrkom, mora imeti urejen prostor za pripravo zajtrka in strežbo zajtrka (če se ne streže v sobo).
D) Opravljanje gostinske dejavnosti na kmetijah (turistična kmetija)
55. člen
(1) Turistične kmetije so:
– kmetija z nastanitvijo,
– izletniška kmetija (kmetija odprtih vrat),
– vinotoč in osmica.
(2) Zunanja ureditev, prostori in oprema morajo biti prilagojeni krajevnim arhitekturnim značilnostim in avtentični okolju.
(3) Prostori, v katerih strežejo jedi in pijače morajo zagotavljati domačnost (kmečka kuhinja, kmečke izbe ipd.) in v njih ne sme biti značilne gostilniške opreme (točilni pulti ipd.).
(4) Prostor za pripravo hrane (kmečka kuhinja) mora biti ločen od prostora v katerem strežejo jedi in pijače.
(5) V kmečki kuhinji je treba ločiti delovna območja za čista opravila od delovnih območij za nečista opravila. V območju za nečista opravila se lahko uporabljajo isti prostori in oprema za vsa opravila pod pogojem, da se ne izvajajo istočasno in da se predhodno oprema očisti in po potrebi razkuži.
56. člen
(Kmetija z nastanitvijo)
(1) Kmetija z nastanitvijo ima:
– sobe (lahko tudi skupna ležišča), stanovanje (apartma) oziroma prostor za kampiranje,
– kuhinjo za pripravo jedi,
– prostor za strežbo jedi in pijač (kmečko izbo),
– stranišče za goste.
Če je nastanitev gostov v stanovanju (apartmaju) ali kampu, kjer si gosti sami kuhajo, kuhinja za pripravo jedi oziroma prostor za strežbo jedi in pijač gostom niso obvezni.
(2) V prostoru, v katerem strežejo jedi in pijače, mora biti najmanj toliko stolov, kolikor je ležišč.
(3) Kmetija lahko sprejema goste na nastanitev, če ima urejene nastanitvene prostore v skladu z določili 15. do 19. in 41. člena tega pravilnika. Za skupna ležišča se smiselno uporabljajo določila drugega in tretjega odstavka 43. člena.
Določila glede velikosti sobe in postelje niso obvezna.
(4) Kmetija nudi:
– nastanitev z zajtrkom,
– celodnevno oskrbo na osnovi pol ali polnega penziona,
– oskrbo z lastnimi pridelki (pri nastanitvi v apartmaju ali kampu).
(5) Za prostor za kampiranje se smiselno uporabljajo določbe 42. člena tega pravilnika. Sanitarni prostori (umivalnica, stranišče), ki so urejeni v sklopu hiše, ne smejo biti oddaljeni od prostora za kampiranje več kakor 200 m.
57. člen
(Izletniška kmetija)
(1) Izletniška kmetija (kmetija odprtih vrat) ima:
– kuhinjo za pripravo jedi,
– prostor za strežbo jedi in pijač (kmečko izbo),
– stranišče za goste.
(2) Izletnikom nudi:
– jedi iz domačega okolja,
– doma pridelane in predelane pijače,
– napitke in mineralno vodo.
(3) Kmetija, ki ima v prostoru za strežbo jedi in pijač več kot 50 sedežev, mora prilagoditi minimalne tehnične pogoje določbam štirindvajsetega, petindvajsetega in zadnjega odstavka 26. člena tega pravilnika.
58. člen
(Vinotoč in osmica)
(1) Vinotoč in osmica sta obliki strežbe in prodaje lastnega vina in drugih doma pridelanih alkoholnih in brezalkoholnih pijač. Gostinske storitve se nudijo na kmetiji oziroma v vinski kleti.
(2) Vinotoč ima:
– prostor za točenje pijač,
– prostor za pripravo prigrizkov,
– tekočo hladno in toplo vodo,
– stranišče za goste.
(3) Vinotoč nudi:
– lastno vino in druge alkoholne in brezalkoholne pijače,
– hladne prigrizke, domač kruh in domače pecivo.
V vinotoču prodajajo in strežejo čez vse leto, dokler imajo lastno pijačo.
(4) Osmica lahko nudi:
– lastno pijačo,
– hladne prigrizke, domači kruh in domače pecivo,
– eno krajevno značilno jed.
(5) V osmici lahko prodajajo in strežejo jedi in pijačo največ dvakrat na leto do deset dni.
Za osmico se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 29. člena tega pravilnika.
(6) Vinogradnik lahko prodaja lastno vino v skladu z določili zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
Za novogradnjo po tem pravilniku se šteje tisti gostinski objekt, za gradnjo katerega ob uveljavitvi tega pravilnika še ni bila vložena vloga za izdajo dovoljenja za gradnjo oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo.
60. člen
Obstoječi gostinski obrati, sobodajalci in turistične kmetije morajo uskladiti:
– minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na opremo ter pogoje glede obsega minimalnih storitev v posamezni vrsti obrata v roku enega leta po uveljavitvi tega pravilnika,
– minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na poslovne prostore in naprave, ki zahtevajo gradbeno-tehnične preureditve v treh letih po uveljavitvi tega pravilnika.
61. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96).
62. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Janko Razgoršek l. r.
Minister za malo gospodarstvo in turizem
Soglašam!
dr. Andrej Umek l. r.
Minister za okolje in prostor
Soglašam!
Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti