Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3711. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-C), stran 9785.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. avgusta 2000.
Št. 001-22-174/00
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST (ZPSV-C)
1. člen
V zakonu o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 18/96 – ZDavP, 3/98 in 7/98 – odločba US) se v 1. členu v prvem odstavku za besedami “ter stopnje prispevkov za“ doda beseda “obvezno“ ter na koncu odstavka črta pika in doda besedilo, ki se glasi “ter določa osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov za zaposlovanje.“
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prispevke za socialno varnost plačujejo zaposleni, zavarovanci, delodajalci, Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in drugi zavezanci (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) skladno z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00), z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98 in 6/99), z zakonom o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95 in 26/99) in z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94 in 69/98) – v nadaljnjem besedilu: zakoni)“.
3. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji in so bili poslani na delo v tujino, plačujejo prispevke za socialno varnost od plače za enaka dela v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodnimi pogodbami drugače določeno.“
V tretjem odstavku se pika na koncu odstavka nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
“razen od odpravnin, izplačanih zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih in od premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, od katerih se po drugem odstavku 368. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo prispevki za socialno varnost.“
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
“Zavezanci po tem členu so tudi osebe iz petega odstavka 13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki plačujejo prispevke za socialno varnost iz prejetih plačil, razen če ni z zakoni drugače določeno.
Zavezanci iz prejšnjih odstavkov tega člena, za katere ni s predpisi določeno, da prispevke za socialno varnost za njih obračunajo in plačajo delodajalci, plačujejo prispevke za socialno varnost do 15. v mesecu za pretekli mesec.“
4. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanci, ki nimajo plač, plačujejo prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zavarovalne ali druge osnove, določene v skladu s predpisi o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če z zakoni ni drugače določeno.“
V tretjem odstavku se podpičje nadomesti s piko, preostalo besedilo do konca odstavka pa se črta.
5. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanci-kmetje, člani kmečkih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, plačujejo prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zavarovalne osnove, določene v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.“
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Če zavezanec iz prvega odstavka tega člena ne plača prispevkov za socialno varnost v roku, določenem z zakoni, odmeri davčni organ prispevke za socialno varnost z odločbo.“
6. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanci za prispevke delodajalcev iz prvega odstavka tega člena so tudi zavezanci iz 4. člena tega zakona in izplačevalci plačil za delo po petem odstavku 13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, razen zavarovancev iz 5. člena tega zakona.“
V četrtem odstavku se podpičje nadomesti s piko, preostalo besedilo do konca odstavka pa se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na to, če je z zakoni drugače določeno, se za delodajalca po tem zakonu šteje tudi pravna oseba, katero bremenijo nadomestila plač iz prvega odstavka tega člena (Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije).“
7. člen
V 7. členu se za besedilom “iz 4. člena tega zakona“ doda besedilo, ki se glasi: “in prispevki delodajalcev za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje“.
8. člen
7.a člen se črta.
9. člen
V poglavju “III. STOPNJE PRISPEVKOV“ se v podnaslovu “1. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje“ za besedami “Prispevki za“ doda beseda “obvezno“.
10. člen
9. člen se črta.
11. člen
V 11. členu se za 1. točko doda nova 1.a točka, ki se glasi:
“1.a za vse pravice ne glede na določbo prve alinee 2. točke 48. člena ZZZ
– zavarovanci iz 9. točke prvega odstavka 15. člena ZZZ po stopnji 6,36%
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za zavarovance iz 9. točke prvega odstavka 15. člena ZZZ po stopnji 6,36%.“
V 2. točki se črta besedilo, ki se glasi “Republiški zavod za zaposlovanje za zavarovance iz 9. točke prvega odstavka 15. člena,“.
12. člen
V 13. členu se v prvi alinei za besedo “ZZZ“ doda besedilo, ki se glasi:
“in zavarovanci iz 9. točke prvega odstavka 15. člena ZZZ“.
13. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Glede obračunavanja, odmere in plačevanja prispevkov za socialno varnost, zamudnih obresti, prisilne izterjave, zastaranja, poroštva in drugih vprašanj postopka se uporabljajo določbe tega zakona, zakona o davčnem postopku in zakonov.
Postopki odpisov, delnih odpisov, odlogov ter obročnega odplačevanja prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 228. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se začnejo na podlagi vlog, vloženih na Skupščino Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije po 1. 1. 2000. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije obravnava vloge ne glede na čas nastanka dolga.“
14. člen
V 16. členu se v prvem odstavku za besedo “plač“ doda besedilo, ki se glasi “oziroma nadomestil plač“.
V drugem odstavku se vejica za besedami “za pretekli mesec“ nadomesti s piko, preostalo besedilo do konca odstavka pa se črta.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Delodajalci so dolžni od 1. januarja 2003 dalje dostavljati davčnemu organu obračun prispevkov za socialno varnost po tem zakonu po zavarovancih. Obračun prispevkov za socialno varnost po tem odstavku predpiše minister, pristojen za finance, najkasneje do 31. decembra 2001.“
15. člen
Za 17. členom se dodata nova 17.a in 17.b člen, ki se glasita:
“17.a člen
Ne glede na določbo prve alinee 222. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so zavezanci za plačilo prispevkov zavarovancev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi zavarovanci iz 22. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
17.b člen
Ne glede na to, če je z zakoni in tem zakonom drugače določeno, se od bruto nadomestil za čas odsotnosti z dela, ki bremenijo Republiko Slovenijo (nadomestilo za čas porodniškega dopusta), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (nadomestila iz invalidskega zavarovanja), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (nadomestilo med začasno zadržanostjo z dela po 28. členu ZZZ) v letu 2000 ne plačujejo prispevki delodajalca za socialno varnost iz prvega odstavka 6. člena tega zakona.
Od bruto nadomestila za čas brezposelnosti se v letu 2000 ne plačujejo prispevki delodajalca za socialno varnost iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, razen prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.“
16. člen
Od 1. januarja 2001 dalje plačujejo delodajalci prispevek za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem, po 10. členu zakona samo za zavarovance iz četrtega odstavka 430. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
17. člen
Postopki nadzora pravilnosti obračunavanja in plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, začeti pred uveljavitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št, 106/99 in 72/00) se dokončajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
18. člen
S 1. januarjem 2001 se preneha uporabljati tretji odstavek 216. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št, 106/99 in 72/00).
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 11., 12. in 17.a člena, ki začnejo veljati s 1. januarjem 2001.
Št. 433-02/96-11/9
Ljubljana, dne 30. avgusta 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti