Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2057. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor, stran 5918.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 16., 83., 84. in 89. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99), 16., 83., 84. in 89. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 2. člena zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98) je Občinski svet občine Tabor na izredni seji dne 17. 4. 2000 in Občinski svet občine Vransko na 16. redni seji dne 29. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko–Tabor
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Vransko, s sedežem Vransko 59, p. Vransko in Občina Tabor s sedežem Tabor 25, p. Tabor (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljici) ustanavljata na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Vransko–Tabor (v nadaljevanju: zavod) in sicer tako, da Osnovna šola Vransko–Tabor postane javni zavod za izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih ter k zavodu pripoji enoti vrtca na območju Občine Vransko in Občine Tabor.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Vransko–Tabor.
Sedež zavoda: Vransko 23, p. Vransko
Skrajšano ime zavoda: OŠ Vransko – Tabor.
V sestavo OŠ Vransko–Tabor sodijo:
– matična osnovna šola na Vranskem;
– podružnica osnovne šole v Taboru;
– enoti vrtca na Vranskem in v Taboru (v nadaljnjem besedilu: vrtec).
3. člen
V okviru zavoda so lahko v obsegu potreb organizirane tudi naslednje strokovne službe:
– računovodstvo;
– tajništvo in
– tehnična služba.
4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Registrskem sodišču v Celju in je pravni naslednik OŠ Vransko, ki je vpisana pri Registrskem sodišču v Celju, pod reg. št. 1-5039-00.
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolsko in predšolsko vzgojo.
6. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Podružnična osnovna šola Tabor in vrtec v pravnem prometu nimata pooblastil.
2. Pečat zavoda
7. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime: Osnovna šola Vransko–Tabor.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 20 mm, z enako vsebino, kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
8. člen
Ravnatelj zavoda sprejme sklep, v katerem določi število posameznih pečatov, njihovo hrambo in uporabo, delavce, ki so zanje odgovorni ter način varovanja in uničevanja pečatov.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
9. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
10. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja, podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih potreb
11. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu otrok na področju Občine Vransko in Občine Tabor v okviru dveh šolskih okolišev. V šolski okoliš Občine Vransko spadajo naslednja naselja:
– Brode, Čeplje, Čreta, Jeronim, Limovce, Ločica pri Vranskem, Prapreče, Prekopa, Selo pri Vranskem, Stopnik, Tešova, Vologa, Vransko, Zahomce, Zajasovnik–del, Zaplanina.
V šolski okoliš Občine Tabor spadajo naselja:
– Črni Vrh, Kapla, Loke, Miklavž pri Taboru, Ojstriška vas, Pondor, Tabor.
Ravnatelj je dolžan smotrno in gospodarno oblikovati oddelke za celotno območje šolskega okoliša obeh občin. S tem, da otroci iz šolskega okoliša Občine Tabor obiskujejo od 1. do 4. razreda na podružnični osnovni šoli Tabor.
Vpisovanje otrok v osnovno šolo za šolski okoliš Občine Vransko je na OŠ Vransko, za šolski okoliš Občine Tabor je na POŠ Tabor.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
12. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu in v tem okviru opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.102 – Osnovnošolsko in splošno izobraževanje;
– M/80.101 – Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– vzgoja v vrtcih za otroke z motnjami v razvoju;
– M/80.400 – Izobraževanje odraslih;
– H/55.510 – Storitev menz;
– H/55.520 – Priprava in dostava hrane;
– R/74/832 – Fotokopiranje in razmnoževanje.
13. člen
Zavod izvaja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program za predšolske in šoloobvezne otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Zavod načrtuje dejavnosti in naloge iz prejšnjega člena za vsako šolsko leto v letnem delovnem načrtu. Letni delovni načrt sprejema svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in tem odlokom.
Zavod poleg z zakonom določenih sestavin letnega delovnega načrta v njem določi tudi obseg in izvedbo dodatnega oziroma nadstandardnega programa vzgojno-izobraževalnega dela ter tiste družbene aktivnosti in dejavnosti, ki so v interesu same lokalne skupnosti, in ki se financirajo s prispevki staršev oziroma iz sredstev ustanoviteljic.
Ob sprejemu letnega delovnega načrta, svet zavoda sprejme finančni načrt za izvedbo dejavnosti ter nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.
K delu letnega delovnega načrta, ki se nanaša na izvedbo dodatnega oziroma nadstandardnega programa si mora svet zavoda pred sprejemom pridobiti predhodno mnenje ustanoviteljic in soglasje sveta staršev.
Za mnenje iz prejšnjega odstavka, ki se mora nanašati na vsebino dela, kakor tudi na višino sredstev, ki bo potrebna za izvedbo posameznih aktivnosti iz programa, mora zavod zaprositi najkasneje do 1. 10. za tekoče šolsko leto.
V primeru, da ustanoviteljici oziroma svet staršev ne soglašajo s predlogom letnega delovnega načrta iz prejšnjega odstavka v 15 dneh od dneva zaprosila za mnenje, zavod in ustanoviteljici oziroma svet staršev v 15 dneh uskladijo predlog tega dela letnega delovnega načrta.
14. člen
Zavod opravlja svojo dejavnost tako, da zagotavlja vzgojo in varstvo predšolskih otrok in osemrazredno osnovno šolo, in sicer tako, da izvaja:
– v matični osnovni šoli Vransko osnovnošolsko izobraževalno dejavnost od 1. do 8. razreda,
– v podružnici OŠ Tabor osnovnošolsko izobraževalno dejavnost od 1. do 4. razreda,
– v enoti vrtec Vransko in vrtec Tabor vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke.
Vrtec lahko organizira tudi dnevno varstvo otrok, tudi v varstvenih družinah.
15. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljici ne dasta soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela, ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
16. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
17. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda;
– ravnatelj zavoda;
– strokovni organi;
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestava in način izvolitve oziroma imenovanja je določena v pravilih zavoda.
1. Svet zavoda
18. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic;
– pet predstavnikov delavcev zavoda;
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljic imenuje občinski svet posamezne občine, izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša
– iz Občine Vransko dva predstavnika;
– iz Občine Tabor en predstavnik.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in načinu, kot ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– iz enote na Vranskem      dva člana;
– iz enote v Taboru       en član;
– iz vrtca na Vranskem      en član;
– iz vrtca v Taboru       en član.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer:
– izmed staršev, katerih otroci obiskujejo
OŠ Vransko                    en predstavnik;
– izmed staršev, katerih otroci
obiskujejo POŠ Tabor               en predstavnik;
– izmed staršev, katerih otroci
obiskujejo vrtec Vransko in vrtec Tabor     en predstavnik.
Delavci zavoda ne morejo biti istočasno predstavniki ustanoviteljic in staršev v svetu zavoda.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat staršev v svetu zavoda je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učenca šole.
19. člen
Svet zavoda ima poleg nalog in pristojnosti, določenih v 48. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96), še naslednje naloge in pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;
– predlaga ustanoviteljicama spremembo ali razširitev dejavnosti;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– v soglasju z ustanoviteljicama odloča o najemanju kreditov;
– odloča v soglasju z ustanoviteljicama o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne ter periodične račune (računovodske izkaze);
– spremlja poslovanje zavoda in najmanj dvakrat letno (polletno in ob zaključnem računu) obravnava poročilo o finančnem poslovanju zavoda ter sprejema ustrezne sklepe v zvezi s poslovanjem;
– najmanj enkrat letno obravnava sodelovanje zavoda z ustanoviteljicama, ustanoviteljici obvešča o svojih ugotovitvah ter mu posreduje morebitne pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda;
– oblikuje mnenje k predlogu za oblikovanje ekonomske cene;
– na predlog sveta staršev oziroma ustanoviteljic sprejema nad standardne programe oziroma dodatne dejavnosti zavoda, ki se ne financirajo iz državnega proračuna;
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
20. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
21. člen
V svet zavoda imajo pravico voliti in biti izvoljeni vsi delavci razen ravnatelja in pomočnik ravnatelja.
Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda predlagajo po enotah zavoda.
22. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne šole in vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov posamezne šole ali vrtca, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih zavoda.
23. člen
Za člane sveta zavoda je izvoljenih toliko kandidatov, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz šol in vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz šole (matične ali podružnične) dobila enako število glasov, se glasovanje izvede ponovno.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku pet dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
24. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahtevek za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojal razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
25. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju delavcev v upravljanju.
2. Ravnatelj
26. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj skrbi za pogoje dela organov zavoda ter jim v skladu z njihovimi pooblastili zagotavlja ustrezno strokovno pomoč ter informacije, ki jih ti organi potrebujejo pri sprejemanju odločitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo;
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in dolžnosti učencev;
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora;
– oblikuje predlog nad standardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju v plačilne razrede;
– spremlja delo svetovalne službe;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja);
– obvešča starše o delu zavoda in spremembah pravic otrok in obveznostih učencev;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol oziroma vrtca;
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in je odgovoren za učni uspeh učencev;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
27. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda s tem, da predhodno pridobi soglasje Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanoviteljic.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski zbor ali ustanoviteljici ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
28. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
29. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi s tajnim glasovanjem pridobljenega mnenja učiteljskega zbora.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote vrtca na Vranskem in v Taboru ter podružnične šole v Taboru
30. člen
Enota vrtca na Vranskem in v Taboru ter podružnična osnovna šola imajo vodje enot.
Za vodjo enote šole oziroma vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja oziroma vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo enote podružnične osnovne šole in vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote šole oziroma vrtca na podlagi predhodnega mnenja občine kjer se enota nahaja.
Vodja enote šole oziroma vrtca opravlja poleg dela učitelja oziroma vzgojitelja tudi organizacijske naloge v enoti in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
31. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Strokovna organa v vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
32. člen
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor ima naslednje pristojnosti:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor ima naslednje pristojnosti:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku;
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo;
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
34. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
35. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
36. člen
Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev šole in svet staršev vrtca
37. člen
Za organizirano uresničevanje interesa se v zavodu oblikujeta svet staršev šole in svet staršev vrtca.
Svet staršev šole in svet staršev vrtca sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek šole oziroma vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
38. člen
Svet staršev ima predvsem naslednje pristojnosti:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole oziroma vrtca in o letnem delovnem načrtu;
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu;
– razpisuje volitve in voli predstavnike staršev v svet zavoda;
– sprejema finančno poročilo o višini prihodkov, pridobljenih s prispevki staršev, ter o višini stroškov v zvezi z izvajanjem nad standardnega programa, ki se financira iz prispevkov staršev;
– sprejema sklepe v zvezi z ugotovitvami iz prejšnje alinee in o ugotovitvah poroča svetu šole;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
c) Postopek izvolitve predstavnikov staršev v svet zavoda
39. člen
Svet staršev razpiše volitve predstavnikov staršev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov, ki se volijo v svet zavoda (iz posameznih enot zavoda). S sklepom o razpisu volitev se mora seznaniti vse starše. Izmed članov sveta staršev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika staršev v svetu zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
40. člen
Predstavnik staršev v svetu zavoda je lahko vsak od staršev ne glede na to ali je član sveta staršev ali ne, le da je njegov otrok na dan razpisa volitev vključen v program zavoda.
Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda imajo najmanj trije starši, izmed vseh staršev katerih otroci so vključeni v program zavoda in imajo aktivno volilno pravico.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje trideseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike staršev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda predlagajo po enotah zavoda.
Mandat staršev v svetu staršev je vezan na status otroka kot učenca vključenega v ta zavod.
41. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za člane sveta staršev, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak od članov sveta staršev ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne šole in vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov posamezne šole ali vrtca, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica članov sveta staršev z aktivno volilno pravico.
Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih sveta staršev.
42. člen
Za člane staršev v svet zavoda je izvoljenih toliko kandidatov, kot je predstavnikov staršev v svetu zavoda iz šol in vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov za posamezno enoto zavoda. Če sta dva kandidata iz šole (matične ali podružnične) dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ga določi žreb.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
č) Odpoklic predstavnikov staršev v svetu zavoda
43. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% staršev z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sveta staršev, če gre za člana sveta staršev, ki ga je ta kandidiral.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi staršev, ki predlagajo odpoklic.
Zahtevek za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji sveta staršev, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojal razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika staršev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik staršev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina članov sveta staršev, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika staršev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka.
5. Svetovalna služba in knjižnica
44. člen
Zavod zagotovi v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja ter nadaljnjega razvoja zavoda.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
45. člen
Zavod ima knjižnico, ki zbira knjižnično gradivo, katerega strokovno obdeluje, hrani in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo v okviru izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
46. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest. Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in morajo obvladati slovenski jezik.
47. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
48. člen
Ustanoviteljici in država zagotavlja pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in jih uporablja s skrbnostjo dobrega gospodarja, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
49. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev (državnega proračuna), sredstev ustanoviteljic, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter dotacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanoviteljic, sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena uporabi za plače, pri čemer ne sme pri delu sredstev upoštevati plačil ali doplačil za storitve, ki se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev in sodijo v okvir javne službe.
Zavod oddaja šolske prostore v najem v soglasju z ustanoviteljicama. Pogodbo o najemu podpiše ravnatelj zavoda, pooblaščen predstavnik ustanoviteljic in najemnik prostorov.
Sredstva pridobljena z oddajo prostorov, mora zavod uporabljati za plačilo materialnih stroškov in investicijsko vzdrževanje ter investicije za oddane prostore oziroma šolski prostor.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister oziroma ustanoviteljici.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krijeta ustanoviteljici oziroma država.
50. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi skupen šolski sklad (za POŠ Tabor in enoti vrtca se sklad vodi ločeno), iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda oziroma oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa ali dejavnosti vrtca oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standardnega pouka, vzgoje in varstva ipd..
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, dotacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so trije predstavniki zavoda, ostali člani pa predstavniki sveta staršev šole in sveta staršev vrtca.
Svet staršev imenuje člane upravnega odbora in predsednika s tem, da predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.
VII. PRAVICA, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
51. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zavodu zagotavlja za njegovo delovanje v skladu s predpisi in svojim proračunom.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI OBČINE VRANSKO IN OBČINE TABOR, KI NASTOPATA KOT USTANOVITELJICI ZAVODA
52. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Vransko in Občino Tabor kot ustanoviteljicama vzgojno-izobraževalnega zavoda so določene s posebno pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v zvezi z ustanovitvijo javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Vransko–Tabor«.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICAMA IN ZAVODOM
53. člen
Ustanoviteljici izvajata ustanoviteljske pravice in obveznosti v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi ter v tem okviru zlasti:
– zagotavlja sredstva in pogoje za delo zavoda;
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja zavoda;
– daje predhodno soglasje k letnemu delovnemu načrtu zavoda v delu, ki se nanaša na izvedbo dodatnega oziroma nadstandardnega programa, sprejema namembnost porabe sredstev;
– daje soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki sredstev v skladu z zakonom in tem odlokom;
– opravlja druge obveznosti in pravice v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod izvaja svoje pravice in obveznosti v skladu s predpisi in tem odlokom ter v tem okviru zlasti:
– daje predlog letnega delovnega načrta zavoda v delu, ki se nanaša na izvedbo dodatnega oziroma nad standardnega programa, v predhodno soglasje ustanoviteljic,
– najmanj enkrat letno poroča ustanoviteljicama o izvajanju programa razvoja šole in vrtca ter o izvajanju letnega delovnega načrta zavoda;
– zagotavlja ustanoviteljicama vse podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene, zlasti podatke, ki so potrebni za spremljanje namenske porabe sredstev in za ugotovitev presežka prihodkov nad odhodki;
– ustanoviteljicama daje poročilo o višini sredstev, zbranih s prispevki staršev, ter o namenski porabi teh sredstev;
– ustanoviteljicama zagotavlja vse podatke, ki so potrebni za ugotovitev in določitev ekonomske cene vrtca ter daje mnenje k predlogu ekonomske cene vrtca;
– uresničuje druge pravice in obveznosti v skladu s tem odlokom in predpisi.
X. JAVNOST DELA
54. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati varstvenemu in vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali če to dovoli ravnatelj. Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj zavoda ali oseba, ki jo pooblasti.
XI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
55. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
XII. NADZOR
56. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge institucije, določene z zakonom.
57. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljic nadzirata ustanoviteljici ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
58. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi ureja vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
59. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda razen splošnih aktov za katere je z zakonom izrecno določeno, da jih sprejema ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
61. člen
Zavod je pravni naslednik osnovne šole, ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču v Celju pod št. 1-5039-00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.
62. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Vransko (Uradni list RS, št. 6-7/97, 49/98, 89/98).
63. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022/01-2000
Vransko, dne 29. marca 2000.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Št. 022-1/2000
Tabor, dne 17. aprila 2000.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost