Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2000 z dne 17. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2000 z dne 17. 3. 2000

Kazalo

1089. Odlok o ureditvi cestnega prometa, stran 3330.

Na podlagi 21. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 16., 17., in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 11. seji dne 24. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za nemoten in varen potek prometa na javnih prometnih površinah v naseljih Občine Gornja Radgona predpisuje prometna ureditev, ki določa in ureja:
1. omejitve prometa,
2. parkirne prostore in parkiranje,
3. omejitve hitrosti vožnje,
4. cestno prometno signalizacijo,
5. posebni prometni režim,
6. odvoz počitniških prikolic in zapuščenih vozil,
7. prometni režim v mestu Gornja Radgona.
Območje naselja nakazujejo cestne table z imenom kraja.
2. člen
Javne prometne površine, po določbah tega odloka so vse ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površine, avtobusna postaja, avtobusna postajališča, urejene pešpoti ter vse druge javne poti in druge prometne površine, ki jih kot javne določa zakon in občinski odlok o cestah in kategorizaciji občinskih cest.
II. OMEJITEV PROMETA
3. člen
Na območju naselij Občine Gornja Radgona je dovoljen promet za vsa motorna vozila, razen na mestih, kjer je prepovedan ali omejen s prometnimi znaki.
4. člen
Na Trgu svobode v Gornji Radgoni je od 23. do 6. ure prepovedana vožnja z motornimi kolesi in kolesi z motorjem.
Omejitev vožnje kandidatov za voznika v času prometnih konic po potrebi odredi pristojni občinski organ.
III. PARKIRNI PROSTORI IN PARKIRANJE
5. člen
Na območju Občine Gornja Radgona so namenjene ustavljanju in parkiranju naslednje vrste javnih prostorov:
– splošni in rezrervirani parkirni prostori,
– urejeni javni parkirni prostori, določeni s prometnimi znaki, kjer je parkiranje časovno omejeno in nadzorovano,
– javni parkirni prostori za tovorna motorna vozila in avtobuse v medkrajevnem prometu.
6. člen
Splošni parkirni prostori so na odsekih javnih cest, ulic in na drugih javnih prometnih površinah, kjer jih ne prepovedujejo cestno-prometna signalizacija in prometni predpisi.
Na teh prostorih je mogoče po potrebi organizirati parkiranje za določen čas.
7. člen
Rezervirani parkirni prostori so:
– prostori za potrebe službenih vozil javnih ustanov (šola, vrtec, sodišče, banka, zdravstveni dom, pošta, občina in upravna enota),
– prostori rezervirani za parkiranje vozil invalidnih oseb,
– prostori za parkiranje tovornih vozil in avtobusov,
– prostori za parkiranje intervencijskih vozil in uporabnikov urgentnih storitev zdravstvenega doma.
Rezervirane parkirne prostore določi z odločbo pristojna služba občinske uprave. Rezervirani parkirni prostori morajo biti vidno označeni s predpisano prometno signalizacijo. Ti prostori morajo biti redno vzdrževani in urejeni. Stroški signalizacije in vzdrževanja teh prostorov gredo v breme uporabnika, razen prostorov, ki so namenjeni izključno za intervencijska vozila.
Na njih lahko parkirajo le motorna vozila, katerim to dovoljuje označba parkirnega prostora.
Parkirni prostori za potrebe službenih vozil se lahko rezervirajo za posamezne časovne termine, ter se v ostalem času uporabljajo kot splošni ali urejeni javni parkirni prostori.
Za uporabo rezerviranih parkirnih prostorov plačujejo uporabniki komunalno takso za uporabo javne površine, ki jo določa odločba občinske uprave skladno z odlokom o komunalnih taksah. Uporabniki, ki so financirani iz občinskega proračuna ne plačujejo komunalne takse.
8. člen
Urejeni javni parkirni prostori so prostori določeni s tem odlokom. Urejeni parkirni prostori morajo biti vidno označeni s cestno prometno signalizacijo. Vertikalna signalizacija mora biti označena z ustreznimi prometnimi znaki, horizontalna signalizacija pa z ustrezno talno signalizacijo (modre označbe).
Upravljalec javnega parkirnega prostora skrbi za vzdrževanje prometne signalizacije, skrbi za red in čistočo.
Za parkiranje motornih vozil na urejenih javnih parkirnih prostorih mora uporabnik vozila plačati parkirnino.
9. člen
Na območju mesta Gornja Radgona in drugih strnjenih naseljih v občini je prepovedano parkiranje tovornih vozil in avtobusov, razen na mestih, kjer je dovoljeno s prometnim znakom.
10. člen
Nepravilno parkirano vozilo
Vozilo je nepravilno parkirano, če je parkirano:
– na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred prehodom,
– na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali kolesarskem pasu,
– na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od prehoda oziroma proge,
– v križišču in v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega prečnega roba vozišča,
– v predoru, podvozu, galeriji, na mostu in nadvozu,
– na označenem avtobusnem postajališču na vozišču ali manj kot 15 m od njega; dovoljena je ustavitev na postajališču izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet,
– na ozkem in nepreglednem odseku ceste (ovinku, pod klancem), če drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo,
– na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m,
– na pospeševalnem, zaviralnem, prehitevalnem in odstavnem pasu,
– na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeno prometno signalizacijo ali napravo, ki daje svetlobne ali zvočne signale,
– na vozišču ceste, razen če je prometni režim urejen drugače,
– na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil,
– na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranem vozilu,
– na cestah v naseljih z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v isto smer,
– na označenem parkirnem prostoru za invalide,
– na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom,
– na zelenicah in v parkih,
– pred vhodom v stavbo ali garažo oziroma na dovozu do stavbe,
– na posebnem parkirnem prostoru,
– na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za smeti ipd.),
– na cestišču, ki je posebej označeno s posebno obvestilno tablo, na kateri je odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe prireditve,
– na delih javne parkirnine površine med vrisanimi parkirnimi prostori tako, da onemogočajo izvoz že parkirnemu vozilu oziroma uvoz vozila na vrisan parkirni prostor.
11. člen
Kolo, kolo z motorjem in motorno kolo je dovoljeno parkirati (pustiti) le na za to določenih in urejenih parkirnih površinah.
Na ulicah in javnih površinah, kjer ni urejenih odstavnih površin za kolesa ali kolesa z motorjem, le ti ne smejo ovirati pešcev niti kolesarskega ali motornega prometa.
IV. OMEJITEV HITROSTI
12. člen
Hitrost vožnje na območju naselij v Občini Gornja Radgona je omejena na 50 km/h razen, če ni s posebnim prometnim znakom označeno drugače.
13. člen
Območja pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju se štejejo za območja za katera velja poseben prometni režim. Ta območja se označijo z ustrezno prometno signalizacijo.
14. člen
Župan Občine Gornja Radgona lahko omeji hitrost v naseljih pod 50 km/h na predlog sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, krajevne skupnosti, upravljalca cest ali nadzornih organov.
Hitrost ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.
V. CESTNO-PROMETNA SIGNALIZACIJA
15. člen
Prometno signalizacijo postavlja in vzdržuje upravljalec, ki redno vzdržuje lokalne ceste. Ta opravlja stalen nadzor nad:
– stanjem in vzdrževanjem ceste in objektov na njih,
– postavljanjem prometne signalizacije,
– zagotavljanjem pogojev za varen in neoviran promet.
Župan lahko za strokovno proučevanje prometnih razmer in priprav ukrepov s področja urejanja prometa v naseljih, imenuje komisijo za tehnično urejanje cestnega prometa.
16. člen
Upravljalec rednega vzdrževanja lokalnih cest uredi in vodi register cestno-prometne signalizacije. En izvod registra z vsemi spremembami in dopolnitvami hrani pristojna služba občinske uprave.
VI. POSEBNI PROMETNI REŽIM
Dostava blaga
17. člen
Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme ovirati normalnega poteka prometa in mora biti opravljena hitro in brez odlašanja. Po odstranitvi blaga je treba prometno površino temeljito počistiti.
Blago in embalažo, dostavljeno in odloženo na javne površine, je treba odstraniti najkasneje do 10. ure.
Delo na javnih prometnih površinah.
18. člen
Prekopavanje in druga dela na javni prometni površini se morajo opravljati tako, da je pri tem zagotovljena varna vožnja vozilom in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.
Delovišče na cesti ali neposredno ob cesti mora biti ponoči in ob slabi vidljivosti označeno po predpisih.
Kadar je potrebno zaradi značaja dela postaviti gradbeni oder, mora izvajalec del zagotoviti pešcem varno hojo.
19. člen
Za dela in posege na javnih prometnih površinah, razen za redna vzdrževalna in intervencijska dela, si mora izvajalec pridobiti dovoljenje občine.
Zahtevo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena je treba vložiti najmanj 15 dni pred pričetkom del in mora vsebovati podatke o začetku in trajanju del in o načinu zavarovanja kraja. V dovoljenju se določijo pogoji za poseg v javno prometno površino.
V dovoljenju se tudi določi, da je treba delo opravljati neprekinjeno ali samo v nočnem času in določi še druge ukrepe za varnost prometa, lahko pa se pred izdajo dovoljenja zahteva plačilo varščine.
Višino varščine določi župan.
Na javne prometne površine je prepovedano postavljati, odlagati ali deponirati stvari in predmete, razen če je tako določeno v dovoljenju.
Posebna uporaba javnih prometnih površin.
20. člen
Na trgih, pločnikih in cestah, ki niso razvrščene v državne ceste ter ostalih javnih površinah je z dovoljenjem občine možno:
– občasno postavljanje prodajalnih stojnic,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizirati zborovanja, kulturno zabavne in druge prireditve.
Najmanj 24 ur pred pričetkom prireditve mora organizator na prireditvenem prostoru postaviti opozorilni prometni trak ali gradbeno vrvico z obvestilom, da je na tem prostoru dovoljena prireditev v navedenem času in parkiranje prepovedano. Če to navodilo ni upoštevano, se ukrepa, kot da je vozilo nepravilno parkirano.
V primeru zapore občinske ceste, zaradi prireditve se uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah.
Odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil
21. člen
Pooblaščeni delavec občinske uprave (redar, inšpektor) lahko odredi odvoz vozila:
1. če je vozilo neupravičeno parkirano na rezerviranem parkirnem prostoru,
2. če je vozilo parkirano na površinah, namenjenih pešcem,
3. če je vozilo parkirano na zelenicah in v parkih,
4. če je vozilo parkirano pred vhodom v stavbo ali garažo, pred okni stanovanjskih hiš ali poslovnih prostorov,
5. če je vozilo parkirano na avtobusnih postajališčih in označenih avtobusnih postajah javnega prometa, ter postajališčih za taksije,
6. če je vozilo parkirano na prostorih določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za smeti, pred prometno zapornico...),
7. če je vozilo zapuščeno in parkirano na katerikoli površini (nima registrskih tablic ali ni registrirana ali nihče ne skrbi zanj),
8. če je vozilo parkirano na površinah, kjer to prepoveduje vertikalna ali horizontalna prometna signalizacija,
9. če voznik ne zahteva odstranitve naprave iz 22. člena tega odloka v osmih urah od postavitve naprave,
10. če je vozilo parkirano ali ustavljeno na mestu, na katerem onemogočajo vključitev v promet že parkiranemu vozilu,
11. če je vozilo parkirano tako, da ogroža druge udeležence v cestnem prometu (če je prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m),
12. če za izločeno vozilo obstaja nevarnost, da se pomanjkljivost ne bo odpravila v roku danem za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne more trajati dlje kot 24 ur,
13. v vseh drugih primerih naštetih v 10. členu tega odloka.
Pooblaščena oseba na kraju samem odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila z vozilom za odvoz vozil (pajek). Kopija odredbe oziroma odločba se vroči lastniku vozila. Pritožba ne zadrži izvršitve.
Odvoz vozila se opravi na stroške lastnika. Pred začetkom naložitve vozila, je le tega potrebno fotografirati in opisati stanje vozila (predvsem že obstoječe vidne poškodbe).
Vrednost pavšalnega odvoza vozila znaša 30 točk. Vrednost točke določa župan.
Če voznik, lastnik ali imetnik uporabe vozila, odstrani vozilo potem, ko je bila izdana odredba o odvozu vozila in pozvan izvajalec, da odstrani vozilo, mora voznik, lastnik ali imetnik uporabe vozila plačati 50% določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler vlečno vozilo ni odpeljalo.
Postavitev naprave
22. člen
Pooblaščeni delavec občinske uprave odredi postavitev naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo (v nadaljevanju: naprava):
– če je izpolnjen pogoj za odvoz vozila iz 21. člena, vozilo pa neposredno ne ovira prometa ali odvoz ni mogoč.
– če parkira na urejenih parkirnih površinah, kjer se plačuje parkirnina in le-te ne plača, kot to določata 8. in 34. člen.
Napravo se postavi tako, da voznik ne more uporabljati vozila do identifikacije kršilca oziroma poravnave mandatne kazni ali prevzema plačilnega naloga.
Napravo se praviloma namešča na prednje levo kolo vozila. Odredbo o blokadi se prilepi na bočno voznikovo stran vozila ali drugo vidno mesto, če je na bočno voznikovo stran ni mogoče prilepiti. S tem se šteje, da je odredba vročena vozniku.
Pooblaščena oseba mora vsako nepravilno parkirno vozilo, na katero se postavi naprava, fotografirati. Na odredbi zabeleži stanje vozila.
Če voznik ne zahteva odstranitve naprave v osmih urah od postavitve se odredi odvoz vozila.
Takoj oziroma najkasneje v roku 15 minut po plačilu oziroma izstavitvi plačilnega naloga ter poravnavi stroškov namestitve naprave, se mora le-ta odstraniti.
Izvajalec namestitve in odstranitve naprave je pooblaščeni delavec občinske uprave oziroma izvajalec odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil.
Vrednost pavšalne poravnave stroškov zaklepa in odklepa vozila znaša 10 točk.
Vrednost točke določa župan.
23. člen
Če je na površinah, navedenih v 20. členu, potrebno zaradi varnosti športne, kulturne ali druge prireditve s prireditvenega prostora odstraniti parkirana vozila, se to opravi na stroške prireditelja, kolikor so bila vozila na tem prostoru pred postavitvijo opozorilnega prometnega traku ali gradbene vrvice kot to določa drugi odstavek 20. člena.
Hramba odpeljanih vozil
24. člen
Izvajalec odvoza vozil opravlja storitve odvoza s posebnim tovornim vozilom (»pajkom«) na območju Občine Gornja Radgona na podlagi klica pooblaščenega delavca občinske uprave ali policije. Po izdaji odredbe katere kopijo se izroči izvajalcu odvoza, le-ta vozilo odpelje na za to določen in urejen prostor. Kopija odredbe se izroči izvajalcu hrambe, ki potrdi prevzem vozila na potnem nalogu.
Kopija odredbe se vroči lastniku vozila. Pritožba zoper odredbo ne zadrži izvršitve.
Izvajalec hrambe je dolžan:
1. Označiti prostor za hrambo vozil na vidnem mestu s firmo, urnikom poslovanja oziroma urnikom izdajanja vozil in obesiti druga obvestila pomembna za prevzemnike vozil.
2. Voditi evidenco pripeljanih vozil (tip vozila, registracija, datum in ura prevzema ter eventualno opazne poškodbe).
3. O vsakem pripeljanem vozilu takoj obvestiti Policijsko postajo Gornja Radgona.
4. Zagotavljati celodnevno hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
5. Po plačilu stroškov hrambe in odvoza se z računom izroči prevzemniku vozila in pri tem v evidenčno knjigo vpiše datum in uro prevzema ter prevzemnika vozila (izkaz na podlagi osebnega dokumenta).
6. Po preteku sedem dni hrambe vozila je izvajalec dolžan o tem obvestiti občinskega redarja ali policijo (tistega, ki je izdal odredbo).
Izvajalec odvoza ali hrambe vozil ima pridržno pravico do odpeljanih vozil, dokler ni plačan račun za opravljeno storitev. Če je postal lastnik vozila plačilno nesposoben, ima izvajalec pridržno pravico, čeprav njegova terjatev še ni zapadla.
25. člen
Hramba vozila se plača. Višina plačila je odvisna od časa hrambe, in sicer:
– za prvi dan (od časa prevzema vozila
do 24 ur za eno vozilo)                 20 točk
– do 2 dni                        30 točk
– do 3 dni                        40 točk
– do enega tedna (7 dni)                 60 točk
– do dva tedna (14 dni)                 100 točk
– do enega meseca                    200 točk
– do dveh mesecev                    400 točk
– od dva do šest mesecev                600 točk
Vrednost točke določi župan.
VII. ODVOZ POČITNIŠKIH PRIKOLIC IN ZAPUŠČENIH VOZIL
26. člen
Na javnih prometnih površinah po tem odloku in drugih javnih površinah (zelenice, parki ipd.) je prepovedano puščati zapuščena vozila, poškodovana in dotrajana vozila, počitniške prikolice in ostala priklopna vozila, ter zasesti te površine z drugimi predmeti.
Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano ali nihče ne skrbi zanj.
V nadaljevanju vse, kar je predpisano za zapuščena vozila, velja tudi za ostala vozila in predmete iz prvega odstavka tega člena.
Odvoz se opravi na stroške lastnika zapuščenega vozila.
27. člen
Pooblaščeni delavec občinske uprave odredi odvoz zapuščenih vozil na javnih prometnih površinah in drugih površinah. Pritožba ne zadrži izvršitve odvoza.
28. člen
Odvoze opravlja fizična ali pravna oseba, s katero župan občine sklene pogodbo. V pogodbi se določijo tudi cene, na katere daje ob vsaki spremembi soglasje župan občine.
29. člen
Pooblaščeni delavec občinske uprave mora najprej ugotoviti lastnika in mu odrediti odstranitev vozila na njegove stroške.
Če lastnik v petdnevnem roku od vročitve odredbe ne odstrani vozila, po predhodnem obvestilu lastniku pooblaščena oseba odredi odstranitev na stroške lastnika.
V primeru, ko pooblaščena oseba ne more ugotoviti lastnika, vozilo označi s posebno nalepko o odstranitvi vozila, na kateri mora biti zaporedna številka, datum, grb Občine Gornja Radgona in napis »POSTOPEK ZA ODVOZ«.
O najdenem zapuščenem vozilu in njegovi odstranitvi mora pooblaščena oseba sestaviti zapisnik, ki mora vsebovati:
– dan, uro in lokacijo najdbe vozila,
– tip vozila,
– barvo vozila,
– registrsko številko (če jo ima),
– stanje vozila,
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
– če je vozilo poškodovano se v zapisnik navedejo še drugi podatki, ki so potrebni za identifikacijo lastnika vozila,
– fotografijo vozila,
– datum opozorila lastniku vozila,
– lokacijo hrambe vozila,
– opis odvoza vozila.
Najkasneje po preteku desetih dni hrambe zapuščenega vozila je fizična ali pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo za odvoz z občino, dolžna pozvati lastnika zapuščenega vozila, da le-to prevzame proti plačilu vseh stroškov. Istočasno mora obvestiti lastnika, da bo vsaka nadaljna storitev – hramba, bremenila lastnika in da se šteje, da se lastnik zapuščenega vozila, po preteku 30 dni hrambe odpoveduje lastništvu in se vozilo lahko proda na javni dražbi.
Fizična ali pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo za odvoz z občino ima pridržano pravico na odpeljanih vozilih, dokler ni plačan odvoz.
Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, pooblaščena oseba razglasi najdbo z oglasom na oglasni deski občine ali na drug krajevno običajen način. V razglasu se tudi navede, da po preteku 30 dni, zaradi opustitve, postane lastnik vozila Občina Gornja Radgona. Zapuščeno vozilo se sprejme v hrambo z dnem objave oglasa, in sicer za 30 dni.
Kolikor se v tem času lastnik ne javi ali noče poravnati vseh nastalih stroškov, se zapuščeno vozilo proda ali uniči. Vrednost vozila ugotovi uradni cenilec in o tem poda pisno mnenje. Opuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni dražbi, vozilo manjše vrednosti, pa uniči. Šteje se, da je vozilo manjše vrednosti, če stroški odvoza, hrambe, cenitve in javne dražbe, presegajo uradno ocenjeno vrednost vozila.
Iztržena cena zapuščenega vozila, dosežena na javni dražbi, se uporabi za kritje stroškov, povezanih z zapuščenim vozilom. Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, razlika med stroški in iztrženo ceno, bremeni Občino Gornja Radgona.
Stroški uničenja zapuščenega vozila se izterjajo od lastnika zapuščenega vozila, kolikor je le-ta znan, v nasprotnem primeru pa bremenijo Občino Gornja Radgona.
30. člen
Za zapuščena vozila, ki se nahajajo na površinah v zasebni lasti (na skupnih funkcionalnih, kmetijskih, gozdnih, stavbnih ipd. zemljiščih), se za odstranitev smiselno uporabljajo določila tega poglavja. Postopek se uvede na zahtevo pristojne osebe po stanovanjskem zakonu, lastnika zemljišča, policije ali pooblaščene osebe občinske uprave.
VIII. PROMETNI REŽIM V MESTU GORNJA RADGONA
31. člen
Za ožji del mesta Gornja Radgona velja posebni prometni režim (modra cona).
Ožji del mesta Gornja Radgona obsega:
1. parkirišče pred avtobusno postajo, parkirišče pred vojašnico in parkirišče pri marketu,
2. parkirišče na Prežihovi ulici med osnovno šolo in pokopališčem.
Za parkiranje na prej navedenih parkirnih mestih se ne plačuje parkirnina.
Parkirnina se časovno omeji, in sicer:
– Pod 1. točko – parkiranje dovoljeno do 1 ure
– Pod 2. točko – parkiranje dovoljeno do 3 ur,
3. na parkirišču na Trgu svobode se plačuje parkirnina.
Parkiranje se plačuje vsak delovni dan od 7. do 16. ure in v soboto od 8. do 12. ure. V ostalem času pa se parkiranje ne plačuje.
Na navedenih parkirnih mestih lahko parkirajo upravičenci iz 32. člena tega odloka proti plačilu parkirnine po mesečnem pavšalu (abonma).
Vozila imetnikov abonmajev morajo biti označena na vidnem mestu z posebnim znakom (na levem sprednjem delu vetrobranskega stekla).
32. člen
Pravico do abonmaja imajo:
– občani s stalnim prebivališčem na Trgu svobode za svoje vozilo,
– pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v ožjem delu mesta Gornja Radgona.
Vrednost abonmaja določi župan. Upravičenost abonmajev ugotavlja pristojna služba občinske uprave.
33. člen
Višina parkirnine se določi z naslednjimi tarifami:
– tarifa I.                      0 do 1 ure
– tarifa II.                     1 do 2 uri
– tarifa III.                     2 do 4 ure
– tarifa IV.                     4 do 6 ur
– tarifa V.                    nad 6 ur dnevno
34. člen
– tarifa I.                       1 točka
– tarifa II.                       3 točke
– tarifa III.                      5 točk
– tarifa IV.                       7 točk
– tarifa V.                       10 točk
Vrednost točke določa župan.
35. člen
Upravičenci do abonmaja iz 32. člena tega odloka plačujejo mesečni pavšal.
Višina pavšalov za posamezne upravičence določi župan Občine Gornja Radgona.
VIII. NADZOR
36. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo:
1. Policisti neposredno urejajo in nadzorujejo promet v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa.
2. Inšpektor za ceste izvaja nadzor v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa in predpisi o cestah.
3. Občinski redar nadzira izvajanje določil:
– o prepovedi parkiranja na javnih površinah namenjenih pešcem, na zelenicah in parkih,
– pred vhodi v stavbe in garaže,
– pred okni stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov,
– na avtobusnih postajališčih,
– na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil,
– ob dovozih in odvozih iz gradbišč,
– na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za odpadke, prometne zapornice),
– o spoštovanju določil o dostavi blaga,
– o izvajanju del na javnih prometnih površinah, o posebni uporabi javne površine za prireditve,
– kontrolirajo uporabnike abonmajev,
– odrejajo odvoz in postavitev naprave za blokiranje vozila nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil,
– kontrolirajo o plačevanju parkirnine.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek:
1. če parkirni prostori iz 7. člena odloka niso predpisano označeni in vzdrževani,
2. če se upravljalec javnih parkirnih prostorov in upravljalec rednega vzdrževanja cest ne ravna po določilih 8. oziroma 16. člena odloka,
3. če pri dostavi blaga ne upošteva določil 17. člena odloka,
4. če na delovišču ne zagotavlja varnost v skladu z 18. členom tega odloka,
5. če si ne pridobi dovoljenja za dela in posege na javnih prometnih površinah (18. in 19. člen),
6. če brez dovoljenja uporablja javne prometne površine za druge namene (20. člen),
7. če ne zagotavlja varne hrambe in izdajanje odpeljanih vozil (24. člen),
8. če je lastnik zapuščenega vozila (26. in 30. člen tega odloka).
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali posameznika, če stori prekršek iz tega člena, razen 4. točke za posameznika.
38. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje posameznik:
1. če se ne ravna v skladu z določili 17. člena tega odloka,
2. če zlorabi (posoja) abonmajsko kartico,
3. če je lastnik zapuščenega vozila iz 26. in 30. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje pravna oseba, če krši drugo točko tega člena.
39. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje posameznika na kraju samem, če stori katerega od naslednjih prekrškov:
1. če parkira vozilo na rezerviranih parkirnih prostorih iz 7. člena tega odloka,
2. če parkira vozilo na prepovedanih mestih iz 10. člena tega odloka,
3. če pri dostavi blaga ne počisti prometne površine (17. člen),
4. če vozila imetnikov abonmajev niso na videnem mestu označena (31. člen),
5. če parkira kolesa ali kolesa z motorjem v nasprotju z 11. členom,
6. če prekorači čas parkiranja iz 1. in 2. točke 31. člena.
40. člen
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje posameznika na kraju samem, če:
1. ne plača parkirnine, kot to določa 8., 31. in 33. člen odloka,
2. parkira avtobus oziroma tovorno vozilo v nasprotju z določili 9. člena,
3. ne parkira vozila na rezerviranem parkirnem prostoru oziroma v garaži,
4. na javno prometno površino postavi, odloži ali deponira stvari in predmete (peti odstavek 19. člena).
Z mandatno kaznijo v znesku 40.000 SIT se kaznuje za prekrške iz prejšnjih odstavkov samostojni podjetnik, ki stori prekršek.
41. člen
Denarne kazni se plačujejo v skladu z zakonom o prekrških.
42. člen
V primeru zlorabe pravice abonmajev lahko občinski redar kršitelju začasno odvzame abonma za šest mesecev, ne da bi vrnil že plačani pavšal.
Kršitev določb odloka po 17., 18., 19. in 20. členu predstavljajo vznemirjanje javnosti, kršenja javnega reda in miru ter varnosti prometnih udeležencev. Kršitelju navedenih določb odloka občinski redar odredi takojšnjo odstranitev oziroma ureditev. Ker gre v tem primeru za nujne ukrepe v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlagati, se v primeru, da zavezanec ne ravna po odredbi se, ta odredba izvrši takoj po preteku roka, ki ga je določil občinski redar.
O primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski redar v skrajšanem postopku z ustno odločbo.
Prisilna izvršba, vzpostavitev v prejšnje stanje, hramba zaseženih predmetov ipd. se opravlja kot javna služba, če župan ne določi drugo službo ali podjetje.
Če je potrebno, zaprosi občinski redar, pri zgoraj navedenem postopku, policijo za asistenco.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Zaradi nemotenega in varnega poteka prometa v naseljih, župan občine sam ali na predlog sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu z odredbo določi:
– prednostne in stranske ceste,
– enosmerne ulice,
– slepe ulice,
– zaprte ulice za ves ali samo za določeno vrsto prometa,
– potek dostave blaga,
– cone brezplačnega parkiranja in cone parkiranja proti plačilu ter višino točke,
– postavitev fizičnih ovir,
– prometni režim v času kmetijsko-živilskega sejma, drugih sejmov in večjih prireditev,
– dostavo blaga, nakladanje in razkladanje blaga na nekaterih javnih površinah, ko zaradi utesnjenosti ali omejenosti prostora ni možno tega organizirati po določbi 17. člena tega odloka,
– lokacijo hrambe vozil.
44. člen
Župan Občine Gornja Radgona sklene posebno pogodbo z izvajalcem odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil in izvajalcem shranjevanja in varovanja odpeljanih vozil.
45. člen
Urejanje prometa po tem odloku izvaja občinska uprava. Sredstva, ki jih pridobi občinska uprava se namenijo za kritje vseh stroškov, ki so potrebni za nemoteno izvajanje ureditve prometa.
46. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 24/85 in 26/87).
47. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-01-3/00-3
Gornja Radgona, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti