Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/1999 z dne 27. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/1999 z dne 27. 12. 1999

Kazalo

5027. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-D), stran 16526.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-D)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. decembra 1999.
Št. 001-22-185/99
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-D)
1. člen
V zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98 - odločba US, 82/98 in 91/98) se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Po tem zakonu postopa tudi javni zavod Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: javni zavod), kadar odloča o zadevah obračunavanja, plačevanja in prisilne izterjave prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija.«
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
2. člen
4., 5., 6. in 7. člen se črtajo.
3. člen
V 29. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Davčni zavezanci, ki računalniško obdelujejo podatke, morajo na zahtevo davčnega organa zagotoviti izpis podatkov na zahtevanih medijih ter dostop do programske in strojne opreme, preizkušanje ustreznosti računalniških programov in ustreznosti računalniške obdelave podatkov.”
4. člen
V 39. členu se v prvem odstavku doda nova druga alinea, ki se glasi:
“– fizična oseba ne napove prejemkov od opravljenih storitev in poslov ali drugih prejemkov, dohodkov oziroma dobičkov;”
Dosedanje druga, tretja, četrta in peta alinea postanejo tretja, četrta, peta in šesta alinea.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
“Davčni organ oceni davčno osnovo na podlagi uradnih podatkov in podatkov, ki jih zbere v ugotovitvenem postopku v zvezi z zavezancem, njegovimi družinskimi člani in povezanimi osebami, kot so podatki o številu zaposlenih, izplačanih osebnih prejemkih, prihodkih in odhodkih, vrednosti premoženja in drugih zunanjih znakov posedovanja premoženja, proizvodnih kapacitetah oziroma opremljenosti ter lokaciji poslovnih in stanovanjskih prostorov, številu najemnikov ter obdobju oddajanja v najem.
Pri oceni davčne osnove se lahko davčni organ opre tudi na podatke, kot so primeroma navedeni v prejšnjem odstavku, pri osebah, ki opravljajo enako ali podobno dejavnost oziroma pri osebah, ki dosegajo primerljive vrste dohodkov.”
5. člen
V 49. členu se črta 15. točka.
Dosedanja 16. točka postane 15. točka.
6. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
“49.a člen
Na sredstva na računih pri bankah in hranilnicah je s prisilno izterjavo mogoče seči do 90% plačil.”
7. člen
V 56. členu se v prvem odstavku v drugem stavku za besedami “osebnega prejemka, da” dodajo besede “v 15 dneh”, v tretjem stavku pa se za besedami “z odločbo naloži, da” dodajo besede “v 15 dneh”.
8. člen
V 64. členu se v prvem odstavku črta tretji stavek.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Če se zarubi motorno ali priklopno vozilo, in ga davčni organ pusti v hrambi pri dolžniku, pošlje sklep o prisilni izterjavi z rubežnim zapisnikom ter registrskimi tablicami in prometnim dovoljenjem, izdanim za zarubljeno vozilo, organu, pri katerem je motorno ali priklopno vozilo vpisano v evidenco registriranih vozil, z zahtevo, da vozilo odjavi iz prometa ter vpiše v prometno dovoljenje in evidenco registriranih vozil, da je vozilo zarubljeno. Do preklica pristojnega davčnega organa se takega vozila ne sme registrirati, vpisati spremembe lastnika vozila v prometno dovoljenje in podaljšati veljavnosti dovoljenja.”
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
9. člen
V 87. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Davčni dolg se šteje za neizterljivega, če je pravica do izterjave davčnega dolga zastarala.
Davčni dolg, ki se šteje za neizterljivega, se odpiše, če ni z zakonom določeno drugače.”
10. člen
V 88. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za besedama “v letu” dodajo besede “oziroma po letu”.
11. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Plačila davkov se poračunavajo z najstarejšim davčnim dolgom in sicer najprej z obrestmi in nato zneskom davka.”
12. člen
Za 108. členom se doda nov 108.a člen, ki se glasi:
“108.a člen
Odmerni postopek se ustavi, če odmerjeni davek ne bi presegel 1000 tolarjev.”
13. člen
V 191. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Zavezanci, katerim davek za tekoče leto še ni bil odmerjen, plačujejo akontacije davka za tekoče leto na podlagi odločbe iz preteklega leta.”
14. člen
Za 196. členom se doda nov 196.a člen, ki se glasi:
“196.a člen
Ne glede na določbe 96. in 97. člena tega zakona prične v primerih, ko zavezanec ne napove pravočasno davčne obveznosti, teči zastaralni rok za odmero davka na promet nepremičnin po preteku leta, v katerem je bila davčna obveznost napovedana oziroma odkrita. Davka ni mogoče odmeriti po preteku desetih let od dneva, ko je zastaralni rok pričel teči.”
15. člen
214. člen se črta.
16. člen
Za 223.a členom se doda novo XXI.a poglavje z naslovom: “PLAČEVANJE PRISPEVKOV ZA PROGRAME RTV SLOVENIJA” ter členi 223.b, 223.c, 223.č, 223.d in 223.e, ki se glasijo:
“223.b člen
Prispevek za programe Radiotelevizije Slovenija (v nadaljnjem besedilu: prispevek) plačuje zavezanec do 15. dne v mesecu za tekoči mesec v višini, določeni z zakonom o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, 29/94 - popr., 73/94 - odločba US, 88/99 in 90/99 - popr.) oziroma s sklepom Vlade Republike Slovenije na podlagi omenjenega zakona.
Javni zavod mesečno obvešča zavezanca o višini prispevka.
223.c člen
Fizični in pravni osebi, ki ne plača prispevka in za katero javni zavod ugotovi, da je zavezanec za prispevek, izda javni zavod odločbo o obveznosti plačila prispevka, s katero mu naloži, da neplačane prispevke plača v 15 dneh od vročitve odločbe.
223.č člen
O olajšavah in oprostitvah plačevanja prispevka, določenih v zakonu o Radioteleviziji Slovenija, odloči javni zavod z odločbo, ki mora biti izdana v 30 dneh od prejema vloge za olajšavo oziroma oprostitev.
223.d člen
Odločbo iz 223.c člena in prejšnjega člena tega zakona izda generalni direktor javnega zavoda.
Zoper odločbo iz 223.c in prejšnjega člena tega zakona je dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za kulturo, v 15 dneh od vročitve odločbe. Pritožbo je možno vložiti tudi v primeru, če odločba iz prejšnjega člena ni izdana v predpisanem roku.
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene izvršitve.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, lahko do odločitve o pritožbi zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena odloži prisilno izterjavo, če oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi, ker obstoji verjetnost, da ne obstajajo zakonite podlage za nastanek obveznosti plačevanja prispevka iz 15. člena zakona o Radioteleviziji Slovenija oziroma, ker verjetno obstoje dejstva, na podlagi katerih je mogoče uveljavljati olajšave in oprostitve v skladu s 15.a členom zakona o Radioteleviziji Slovenija.
223.e člen
Prisilno izterjavo zoper zavezanca, ki prispevka ni plačal v določenem roku, uvede in vodi javni zavod po tem zakonu, razen prisilne izterjave iz premičnega premoženja, ki jo opravljajo pooblaščeni delavci davčnega organa.”
17. člen
V 230. členu se za številko “84.” postavi vejica in doda številka “108.a”.
18. člen
234. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe 54. in 85. člena tega zakona se za pravne osebe začnejo uporabljati 24. julija 2000.”
19. člen
235. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe 26., 49.a in 54. člena tega zakona - razen za primere iz 69.a člena zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98 in 26/99) ter 55., 56., 94. in 101. člena tega zakona, ki se nanašajo na banke in hranilnice, veljajo tudi za Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet.”
20. člen
Za 235. členom se doda nov 235.a člen, ki se glasi:
“235.a člen
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na predlog upravnega odbora zavoda do sprejetja kriterijev v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, odpisuje, delno odpisuje in odlaga prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob smiselni uporabi predpisov o odpisovanju, delnem odpisovanju oziroma odlaganju prispevkov za zdravstveno zavarovanje.”
21. člen
Ne glede na 49. člen zakona so do 23. julija 2000 od prisilne izterjave izvzeta tudi sredstva na žiro računu dolžnika - kmeta v znesku, ki ustreza najnižji zavarovalni osnovi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmeta in tistih članov kmečkega gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic.
22. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 2. člena, ki začne veljati 2. aprila 2000 in razen 5. in 6. člena tega zakona, ki začneta veljati 24. julija 2000.
Št. 432-01/94-8/17
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.