Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

263. Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, stran 525.

Na podlagi 25a. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) in 43. člena zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: urad) in se v skladu z zakonom določijo strokovne naloge urada in njegova organizacija.
2. člen
Urad je vladna služba in opravlja naslednje strokovne naloge oziroma izvršuje zakonsko določene naloge na naslednji način:
1. Spremlja stanje na področju določanja in varovanja tajnih podatkov preko poročil, ki so jih na njegovo zahtevo dolžni predložiti posamezni državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter gospodarske družbe in organizacije, ki pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki (v nadaljnjem besedilu: organi).
Predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v sprejem standarde za fizično, organizacijsko in tehnično varovanje tajnih podatkov. Pri pripravi standardov za varstvo tajnih podatkov sodeluje z drugimi organi, še zlasti z Generalno policijsko upravo in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo. Pri pripravi standardov za varstvo tajnih podatkov pri elektronskem poslovanju urad sodeluje s Centrom vlade za informatiko.
2. Sodeluje z ustreznimi organi Evropske unije, zveze NATO in organi drugih mednarodnih organizacij in držav ter skrbi za izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih pogodb o varovanju podatkov. Če vlada za posamezne primere ne določi drugače, je urad dolžan voditi ažuren pregled in nadzor nad distribucijo tajnih podatkov mednarodnih organizacij in držav.
3. Za vlado in ministrstva pripravlja predloge predpisov, ki se nanašajo na varovanje tajnih podatkov.
4. Daje mnenje o skladnosti splošnih aktov o določanju, varovanju in dostopu do tajnih podatkov z zakonom. Posamezni organi so dolžni osnutek splošnega akta predložiti uradu v pregled pred njegovim sprejemom. Če urad ne poda mnenja v 14 dneh od prejema predloga, se šteje, da na predlog akta nima pripomb.
Za posamezne vrste splošnih aktov organov lahko urad izdaja priporočila, vzorčne akte itd.
5. Koordinira delovanje državnih organov, pristojnih za varnostno preverjanje v skladu s predpisom, ki ureja način in postopek varnostnega preverjanja ter postopek izdaje in preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.
6. Vodi evidenco izdanih dovoljenj, ki vsebuje identifikacijske podatke imetnika dovoljenja (ime in priimek ter datum in kraj rojstva), organ pri katerem je imetnik zaposlen ter stopnjo tajnosti podatkov, do katerih lahko dostopa.
Urad je dolžan zagotoviti ustrezno varovanje podatkov iz navedene evidence.
Za zaposlene v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, Obveščevalno-varnostni službi Ministrstva za obrambo in v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave, ki opravljajo operativno delo izven prostorov organa, se ne sporoča identifikacijskih podatkov iz prvega odstavka te točke, če bi njihovo razkritje lahko povečalo nevarnost za njihovo zdravje ali življenje. V teh primerih se navede samo podatek o zasedbi delovnega mesta ter o stopnji tajnosti podatkov, do katerih oseba lahko dostopa.
Navedene podatke in njihove spremembe so uradu dolžni tekoče sporočati državni organi in službe, ki so pristojne za varnostno preverjanje.
7. Vodi evidenco oseb iz četrtega odstavka 23. člena zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01). Predstojnik organa je uradu dolžan takoj sporočiti identifikacijske podatke navedenih oseb, navedbo funkcije ali delovnega mesta, na katero je oseba razporejena ter stopnjo tajnosti podatkov, do katerih ima oseba dostop. Predstojnik organa je dolžan urad obvestiti tudi o morebiti kasneje pridobljenem dovoljenju oziroma o nadaljnjih prerazporeditvah osebe.
8. Organom predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov, jim svetuje, organizira izobraževanja in odgovarja na strokovna vprašanja s področja varovanja tajnih podatkov.
9. V skladu s predpisi, sklepi vlade in navodili generalnega sekretarja vlade opravlja druge naloge s področja varovanja tajnih podatkov.
3. člen
Urad ima direktorja, ki ga imenuje in razrešuje vlada na predlog generalnega sekretarja vlade.
Direktor je za svoje delo in delo urada odgovoren vladi in generalnemu sekretarju vlade.
4. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu izda na predlog direktorja urada in po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije generalni sekretar vlade najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
5. člen
Urad je dolžan predložiti vladi v sprejem predloge predpisov iz 46. člena zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01) najkasneje do 1. 5. 2002.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-32/2001-1
Ljubljana, dne 17. januarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti