Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2000 z dne 12. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2000 z dne 12. 10. 2000

Kazalo

3974. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica, stran 10348.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) ter 8. in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 18. seji dne 21. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
1. člen
Ta odlok ureja vrsto, pogoje in način podeljevanja priznanj in nagrad Občine Žirovnica (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Priznanja in nagrade so:
– naziv častni občan,
– priznanje Občine Žirovnica,
– nagrada Občine Žirovnica.
3. člen
O podelitvi priznanj in nagrad Občine Žirovnica odloča občinski svet na predlog komisije za priznanja in nagrade (v nadaljevanju: komisija), ki jo sam tudi imenuje in za katero veljajo določila statuta in poslovnika, ki se nanašajo na delovna telesa občinskega sveta.
4. člen
Priznanja in nagrade podeli župan na slavnostni seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
5. člen
Naziv častni občan se podeli posameznikom, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in trajno prispevali k ugledu in razvoju občine doma in v tujini.
Častnemu občanu se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan ter njegovo pisno utemeljitev.
6. člen
Priznanje Občine Žirovnica je najvišje občinsko priznanje, ki se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine.
Prejemniku priznanja se podeli posebna plaketa v obliki grba občine in posebna listina, ki vsebuje sklep ter pisno utemeljitev o podelitvi priznanja.
Občina lahko podeli eno priznanje vsako leto.
7. člen
Nagrada Občine Žirovnica se podeli posameznikom, skupinam posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih delovanja.
Nagrajencu se ob podelitvi izroči posebna listina, ki vsebuje sklep in pisno utemeljitev o podelitvi nagrade ter denarni znesek v višini 60% povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji.
Občina podeli največ tri nagrade vsako leto.
8. člen
Priznanja in nagrade se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v časopisu Gorenjski glas in na oglasni deski v prostorih Občine Žirovnica. Razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Žirovnica objavi komisija najkasneje do 1. septembra za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo kriteriji za podelitev priznanj in nagrad, podatki, ki jih mora vsebovati predlog ter rok, do katerega morajo biti predlogi poslani.
Predlagatelji za podelitev priznanj in nagrad so lahko fizične in pravne osebe.
Prispele predloge obravnava komisija skladno z razpisnimi kriteriji ter oblikuje končni predlog za odločanje na občinskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.
9. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad je javno in je na vpogled v občinski upravi.
Priznanja in nagrade se vpisujejo v evidenco občinskih priznanj in nagrad kronološko. Evidenca vsebuje zaporedno številko, priimek in ime ter osebne podatke ali naziv prejemnika, številko sklepa ter datum podelitve.
10. člen
Strokovna in administrativna opravila v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj in nagrad opravlja občinska uprava.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00200-0003/00
Žirovnica, dne 21. septembra 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.