Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998

Kazalo

1291. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto, stran 2071.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96), 46. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96), je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 34. seji dne 26. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ustanovitelj javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) je Mestna občina Novo mesto s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: ustanovitelj).
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Razvojno izobraževalni center Novo mesto.
Skrajšano ime zavoda je: RIC Novo mesto.
Sedež zavoda je v Novem mestu, na naslovu Novi trg 5.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano: Razvojno izobraževalni center Novo mesto.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod je ustanovljen za izvajanje javnega nacionalnega in lokalnega – občinskega programa izobraževanja odraslih. Dejavnost zavoda, ki je financirana iz javnih sredstev, šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnost, ki nima javnega vira financiranja, je tržna poslovna dejavnost, ki jo zavod izvaja glede na kadrovske in prostorske možnosti in glede na potrebe prebivalcev Mestne občine Novo mesto in regije. Te dejavnosti dopolnjujejo in prispevajo k boljšemu izkoriščanju zmogljivosti zavoda ter zvišujejo izobrazbeno strukturo prebivalstva v občini in regiji.
5. člen
Zavod lahko v skladu s potrebami in dejavnostjo oblikuje organizacijske enote. Organizacijske enote opredeli v pravilih.
6. člen
Zavod se registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– M/80.421 Glasbene in druge umetniške šole,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
Zavod lahko registrira kot dopolnilne dejavnosti tudi naslednje dejavnosti:
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.50 Agencije za zaposlovanje in posredovanje delovne sile,
– K/74.831 Prevajanje,
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela,
– G/52.50 Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– DE/22.11 Izdajanje knjig,
– DE/22.22 Drugo tiskarstvo, d.n.,
– DE/22.23 Knjigoveštvo in dodelava,
– DE/22.24 Priprava tiskovnih sestavkov,
– H/55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
– H/55.51 Storitve menz,
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
– G/52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi upravljanja zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni organi.
8. člen
1. Svet zavoda
Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda, ki šteje pet članov in sicer dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda in en predstavnik udeležencev.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah. Kandidate lahko predlagajo strokovni svet, reprezentativni sindikati zavoda ter delavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo.
Predstavnika udeleženca izobraževanja izvolijo udeleženci izobraževanja po postopku in na način, ki ga določajo pravila zavoda.
9. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko volilno komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica zaposlenih delavcev zavoda.
Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila največ glasov delavcev, ki so volili.
10. člen
Člani sveta na prvi konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika sveta in njegovega namestnika.
Svet odloča z večino glasov vseh svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Mandat predstavnikov udeležencev izobraževanja odraslih je povezan z njegovim statusom udeleženca izobraževanja v zavodu.
11. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije v svetu zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu,
– predstavniku udeležencev izobraževanja odraslih preneha mandat zaradi prenehanja njegovega statusa udeleženca izobraževanja v zavodu.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz zgoraj navedenega razloga prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s prvim odstavkom 9. člena tega odloka.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot polovici članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
12. člen
Pristojnosti sveta zavoda so:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– zaproša ustanovitelja za soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda za kar svet zavoda ustanovitelju poda svoje mnenje,
– razpisuje volitve članov v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– po potrebi podrobneje določi postopek volitev predstavnikov delavcev zavoda,
– opravlja druge, z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
13. člen
2. Direktor
Poslovodni organ in andragoški vodja zavoda je direktor. Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom o izobraževanju odraslih in druge posebne pogoje, določene s pravili zavoda.
Zavod s pravili določi naloge in pristojnosti direktorja.
14. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja 4 leta.
3. Strokovni organi
15. člen
Zavod ima strokovne organe. Vrste, naloge, sestavo in vse druge zadeve povezane s strokovnimi organi, se opredelijo s pravili zavoda.
V. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
16. člen
Zavod opravlja dejavnost s sredstvi, ki mu jih zagotavlja ustanovitelj in s sredstvi, ki jih zavod sam pridobiva.
17. člen
Za opravljanje dejavnosti ustanovitelj zagotovi zavodu nepremičnine in opremo v stavbi Novi trg 5, in sicer naslednje prostore:
------------------------------------------------------------------
Kota     Lamela         Prostor      Izmera (m2)
------------------------------------------------------------------
“-4.00”    0 – 7         učilnica        62,00
“-4.00”    0 – 7         učilnica        62,00
“-4.00”    0 – 7         učilnica        62,00
“-4.00”    0 – 7         hodnik         42,24
“-4.00”    0 – 7         učilnica        23,60
“-4.00”    0 – 7         depo          11,60
“-4.00”    0 – 7         WC ženski        5,70
“-4.00”    0 – 7         WC moški         5,70
“-4.00”    0 – 7         garderoba        11,60
“-4.00”    0 – 7         arhiv          11,60
“-4.00”    0 – 7         čistila         7,92
“-4.00”    0 – 7         pisarna         34,00
“-4.00”    0 – 7         pisarna         34,10
“-4.00”    0 – 7         pisarna         16,00
“-4.00”    0 – 7         predprostor       13,00
“-4.00”    0 – 7         hodnik – stopnišče   39,04
“-4.00”    0 – 7         pisarna         15,60
------------------------------------------------------------------
18. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz proračuna,
– iz donacij,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.
19. člen
Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda.
Zavod je dolžan do meseca avgusta tekočega koledarskega leta predložiti finančno ovrednoteni program za delovanje zavoda v naslednjem koledarskem letu.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod samo za opravljanje in razvoj osnovne dejavnosti, po predhodnem pisnem soglasju ustanovitelja pa tudi za razvoj ostalih dejavnosti in plače.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno, razen za promet z nepremičninami, za katerega je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja. Nepremičnine, ki jih ima v uporabi lahko daje v najem le v skladu s pogodbo o najemu, ki jo ima sklenjeno z javnim zavodom Kulturni center Janeza Trdine.
22. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 16., 17. in 19. členom tega odloka.
23. člen
Zavod je dolžan predložiti ustanovitelju polletna poročila o svojem delovanju in uresničevanju dogovorjenih nalog in programov ter zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
VII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
24. člen
Direktor zavoda in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, s katerimi razpolagajo, oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija,
– podatki in dokumenti o vseh v zavodu zaposlenih delavcih.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka mandata, za katerega je imenovan, oziroma do imenovanja novega direktorja zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
26. člen
Zavod prične s postopkom za izvolitev oziroma imenovanje članov sveta neposredno po uveljavitvi tega odloka.
Svet zavoda se mora v skladu s tem odlokom konstituirati v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
27. člen
Svet zavoda mora sprejeti pravila zavoda ter pridobiti soglasje ustanovitelja na pravila v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
28. člen
Vsi poslovni prostori, ki jih je ustanovitelj zagotavljal za izvajanje dejavnosti zavoda v skladu z dosedanjim aktom o ustanovitvi in ki se ne nahajajo na s tem aktom določenem sedežu zavoda, se prenesejo nazaj v uporabo ustanovitelja. Ustanovitelj za njih od dneva uveljavitve tega odloka plačuje vse davke in druge predpisane prispevke.
29. člen
Javni zavod Razvojno izobraževalni center Novo mesto in javni zavod Kulturni center Janeza Trdine skleneta v roku 30 dni od dneva uveljavitve tega odloka pogodbo o uporabi poslovnih prostorov, v kateri uredita plačilo stroškov upravljanja in stroškov vzdrževanja.
30. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto p.o., ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču v Novem mestu v vložku, št. 1/0066/00, in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
31. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/94.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-91/98-12
Novo mesto, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti