Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1999 z dne 30. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1999 z dne 30. 6. 1999

Kazalo

2488. Zakon o davkih na motorna vozila (ZDMV), stran 6562.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o davkih na motorna vozila (ZDMV)
Razglašam zakon o davkih na motorna vozila (ZDMV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 1999.
Št. 001-22-97/99
Ljubljana, dne 30. junija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DAVKIH NA MOTORNA VOZILA (ZDMV)
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davkov od prometa motornih vozil.
2. člen
Prihodki od davkov pripadajo proračunu Republike Slovenije.
3. člen
Davek se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90 kombinirane nomenklature carinske tarife (Uradni list RS, št. 81/98), ki se dajo prvič v promet na območju Republike Slovenije.
Davek se plačuje tudi od prometa rabljenih motornih vozil iz prejšnjega odstavka in drugih rabljenih motornih vozil, za katere je obvezna registracija, če od njihovega prometa ni bil obračunan davek na dodano vrednost.
4. člen
Zavezanec za obračunavanje in plačevanje davka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je proizvajalec oziroma uvoznik motornih vozil.
Uvoznik iz prejšnjega odstavka je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi oziroma prejemnik motornega vozila.
Zavezanec za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona je kupec ali fizična oseba, ki brezplačno ali na podlagi zamenjave pridobi motorno vozilo, za katerega je obvezna registracija, razen če gre za prvi dedni red.
5. člen
Davka od cestnih motornih vozil se ne plačuje:
1. od vozil, ki se izvozijo;
2. od vozil, ki so nabavljena za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok, in sicer od enega novega osebnega ali kombi vozila s 5 ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini, ki ima tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let. Oprostitev se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri pristojnem davčnem organu, če gre za končni uvoz pa pri pristojnem carinskem organu, na podlagi potrdila o skupnem gospodinjstvu, ki ga izda pristojni organ za notranje zadeve. Pristojni davčni oziroma carinski organ je dolžan vrniti plačani davek iz tega zakona v 15 dneh po prejemu zahtevka. V prometno dovoljenje in register gospodinjstev se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka. Oseba iz prvega stavka te točke motornega vozila ne sme prodati ali ga brezplačno ali kako drugače odtujiti pred potekom triletnega roka od dneva nakupa, sicer mora plačati razliko do polnega zneska davka, obrestovano po obrestni meri za zamudne obresti, določeni v posebnem zakonu;
3. od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer od enega novega osebnega avtomobila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dieselskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dieselskega motorja do 2,2 l za novi osebni avtomobil z avtomatskim upravljanjem ter od kombi vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v 5 letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.
Za osebe po tej točki se štejejo:
– osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80% telesna okvara;
– osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 19/76 in 3/80);
– otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.
Oprostitev po prvi in drugi alinei prejšnjega odstavka se uveljavlja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Oprostitev po tretji alinei drugega odstavka te točke se uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi iz te alinee oziroma odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Oprostitev po četrti alinei drugega odstavka te točke se uveljavlja na podlagi potrdila zdravstvenega doma oziroma drugega zdravstvenega zavoda, ki opravlja specialistično pediatrično dejavnost.
Oprostitev za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila Urada Republike Slovenije za invalide.
Oprostitev po tej točki se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri pristojnem davčnem organu, če gre za končni uvoz pa pri pristojnem carinskem organu. Pristojni davčni oziroma carinski organ je dolžan vrniti plačani davek iz tega zakona v 15 dneh po prejemu zahtevka.
V prometno dovoljenje tako kupljenega oziroma uvoženega avtomobila se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka.
Če invalidska organizacija, invalid oziroma njegovi starši ali skrbniki prodajo osebni avtomobil ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza, morajo plačati davek v višini davka, za katerega se je zahtevalo vračilo in pripadajoče obresti od dneva nakupa oziroma uvoza do dneva plačila davka. Ob izpolnjevanju osnovnih pogojev se pravica do oprostitev po tej točki na novo vzpostavi dan po takšnem plačilu. Če je bil osebni avtomobil poškodovan v prometni nesreči za več kot 70% tržne vrednosti avtomobila na dan nesreče, se sme poškodovani osebni avtomobil prodati, ne da bi bil plačan davek. Če invalid umre pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza avtomobila, smejo zakoniti dediči prodati osebni avtomobil, ki so ga podedovali, ne da bi plačali davek. Vojni invalid prve skupine, ki uveljavi pravico do doplačila k stroškom tehničnega pripomočka – osebnega motornega vozila po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97 in 75/97), nima pravice do davčne oprostitve iz te točke.
Če upravičenci po tej točki niso vozniki, lahko v njihovem imenu motorno vozilo po tej točki vozijo starši oziroma skrbnik ali osebe, ki imajo pisno pooblastilo upravičenca, njegovih staršev oziroma skrbnika brez obvezne navzočnosti invalida v motornem vozilu;
4. od vozil za:
– službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev, akreditiranih v Sloveniji;
– službene potrebe mednarodnih organizacij, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo;
– osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev, akreditiranih v Sloveniji, vključno z njihovimi družinskimi člani;
– osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij, vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo;
5. od uvoza rabljenih vozil muzejske vrednosti, starejših od 30 let;
6. od vozil, ki se začasno uvozijo, če so popolnoma oproščena plačila uvoznih dajatev v skladu s carinskimi predpisi;
7. od športnih vozil, ki niso prirejena za vožnjo v cestnem prometu in so namenjena samo za uporabo na tekmovališčih;
8. od terenskih motornih vozil, ki se nabavljajo za potrebe Slovenske vojske in policije ter od interventnih motornih vozil, ki se nabavljajo za potrebe civilne zaščite, gasilske in reševalne službe. Razvrstitev motornih vozil med interventna v skladu s prejšnjim stavkom določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za obrambo.
6. člen
Osnova za davek je prodajna cena posameznega novega motornega vozila, ki ne vključuje tega davka in davka na dodano vrednost, pri uvozu pa vrednost, določeno v 22. členu zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98).
Davek od posameznega novega motornega vozila se plačuje po naslednjih stopnjah od davčne osnove iz prejšnjega odstavka:
-------------------------------------------------------------------
Če znaša davčna osnova                   Stopnja
-------------------------------------------------------------------
           do 1,0 mio SIT             1,0
nad 1,0 mio SIT   do 1,4 mio SIT             1,4
nad 1,4 mio SIT   do 1,8 mio SIT             2,0
nad 1,8 mio SIT   do 2,4 mio SIT             3,5
nad 2,4 mio SIT   do 3,0 mio SIT             5,0
nad 3,0 mio SIT   do 4,0 mio SIT             7,0
nad 4,0 mio SIT   do 5,0 mio SIT             9,0
nad 5,0 mio SIT   do 6,0 mio SIT            11,0
nad 6,0 mio SIT                      13,0
-------------------------------------------------------------------
Davek na promet rabljenih motornih vozil in drugih motornih vozil iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se plača po stopnji 5% od nakupne cene, če ta cena ustreza prometni vrednosti. Če nakupna cena ne ustreza prometni vrednosti, je davčna osnova prometna vrednost teh motornih vozil, ki jo ugotovi davčni organ v kraju sedeža oziroma stalnega prebivališča davčnega zavezanca.
7. člen
Obveznost za obračun davka nastane takrat, ko je opravljen promet motornih vozil.
Obveznost za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona nastane v trenutku nakupa oziroma pridobitve. Zavezanec za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona mora nastanek davčne obveznosti prijaviti davčnemu organu v kraju sedeža ali stalnega prebivališče v 15 dneh od dneva nakupa oziroma pridobitve.
Šteje se, da je promet motornih vozil opravljen:
1. ko je izdan račun o prodaji motornega vozila;
2. ko je motorno vozilo izročeno, če je izročeno pred izdajo računa ali brez izdaje računa;
3. pri uvozu: ko nastane carinski dolg ali bi nastal, če ne bi bila predpisana oprostitev plačila carine oziroma določena carinska stopnja prosto;
4. ko se motorno vozilo vzame za lastno rabo;
5. ko se motorno vozilo izroči, če se odtuji brezplačno.
8. člen
Davčni zavezanec, ki ni uvoznik, mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec.
Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke po vrstah motornih vozil glede na delovno prostornino motorja, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek.
Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi davčni zavezanec mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.
Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni: obdobje, za katero se plačuje davek, opravljen promet motornih vozil po vrstah vozil iz 6. člena tega zakona ter zneski obračunanega davka.
Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun davka ne glede na to, ali je za obdobje, za katerega predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne.
9. člen
Davčni zavezanec mora obračunani davek plačati do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je nastala davčna obveznost.
Davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se plača v roku 15 dni od nastanka davčne obveznosti. Davek obračuna pristojni davčni organ v kraju sedeža oziroma stalnega prebivališča davčnega zavezanca. Brez dokazila o plačilu davka se motorno vozilo iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ne sme registrirati.
10. člen
Pri uvozu motornih vozil obračunava davek pristojni carinski organ, davek pa se obračunava in plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev v smislu 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99 – popr.).
11. člen
Če oseba, ki opravlja trgovsko dejavnost, izvozi motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, ima pravico do vračila plačanega davka, če davčnemu organu predloži dokazilo o plačilu ter izvozno carinsko deklaracijo, potrjeno s strani carinskega organa, iz katere mora biti razvidno, da je motorno vozilo zapustilo carinsko območje Republike Slovenije.
12. člen
Davek od motornih vozil se ne všteva v osnovo za obračun davka na dodano vrednost.
13. člen
V skladu z ekonomsko politiko Slovenije lahko Vlada Republike Slovenije zmanjša ali poveča zneske davka iz 6. člena tega zakona do 50%.
14. člen
Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sredstev, postopka prisilne izterjave ter vseh drugih vprašanj postopka, stvarne in krajevne pristojnosti davčnega oziroma carinskega organa, ki niso urejena s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno službo oziroma carinski zakon in zakon, ki ureja carinsko službo.
Obvezna navodila za izvajanje tega zakona izda, če je potrebno, minister, pristojen za finance.
15. člen
Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000 do 12,000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000 tolarjev, če:
1. ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu z 8. členom tega zakona;
2. ne plača davka v roku iz 9. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
16. člen
Določba 8. točke 5. člena tega zakona se uporablja do 31. 12. 2000.
17. člen
Davek na promet rabljenih motornih vozil in drugih motornih vozil po drugem odstavku 3. člena tega zakona se plača tudi od prenosa lastninske pravice na motornih vozilih, ki so bila izročena kupcem pred 1. julijem 1999 na podlagi leasing pogodbe in prodajnih pogodb s pridržkom lastninske pravice, sklenjenih pred 1. julijem 1999, razen od prenosa, od katerega se obračunava davek na dodano vrednost, in sicer od odkupne vrednosti motornega vozila.
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/98-19/1
Ljubljana, dne 22. junija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti