Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2024 z dne 5. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2024 z dne 5. 2. 2024

Kazalo

Št. 313-2/2024/4 Ob-1285/24, Stran 195
Na podlagi sedmega odstavka 13. člena in 15. člena Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (Uradni list RS, št. 78/23) Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv 
za izbor rokodelskih centrov kot nosilcev podpornega okolja rokodelstva 
1. Izvajalec javnega poziva: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
2. Upravičenci do prijave na javni poziv: na poziv se lahko prijavijo pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 13. člena Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (Uradni list RS, št. 78/23, v nadaljnjem besedilu: ZORR).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva:
3.1 Namen javnega poziva: z javnim pozivom želi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) izbrati rokodelske centre, ki bodo kot nosilci podpornega okolja rokodelstva izvajali naloge, usmerjene v uresničevanje namena ohranjanja in razvoja rokodelstva v skladu s 15. členom ZORR ter bodo v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZORR skrbeli za spodbujanje delovanja in povezovanja subjektov, ki delujejo na področju rokodelstva.
3.2 Cilj javnega poziva: z javnim pozivom želi ministrstvo izbrati rokodelske centre, ki izpolnjujejo pogoje za nosilce podpornega okolja rokodelstva iz tretjega odstavka 13. člena ZORR.
3.3 Predmet javnega poziva: javni poziv je namenjen izboru rokodelskih centrov, ki bodo opredeljeni kot nosilci podpornega okolja rokodelstva in katerih naloge bodo usmerjene v uresničevanje namena ohranjanja in razvoja rokodelstva v skladu s 15. členom ZORR. Ministrstvo bo na podlagi dokazil iz 4. točke pozivne dokumentacije preverjalo izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka 13. člena ZORR in rokodelskim centrom, ki izpolnjujejo te pogoje, izdalo sklepe o določitvi rokodelskega centra kot nosilca podpornega okolja rokodelstva skladno z ZORR.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: prijavitelj je upravičen do kandidiranja za določitev za rokodelski center (kot nosilec podpornega okolja rokodelstva skladno z drugim odstavkom 13. člena ZORR), če izpolnjuje naslednje splošne obvezne pogoje na dan oddaje prijave:
1. je pravna oseba s sedežem na območju Republike Slovenije, 
2. deluje na področju rokodelstva najmanj pet let samostojno in tako, da združuje posamezne rokodelce ali rokodelske organizacije, 
3. razpolaga s prostori za izvajanje dejavnosti, 
4. ima najmanj dva zaposlena, 
5. sodeluje z najmanj petimi rokodelci, ki imajo vsak po najmanj en certificiran rokodelski izdelek ali imajo naziv priznani rokodelec, 
6. omogoča vključenost vsakemu rokodelcu ali rokodelski organizaciji, ki za to izkaže interes, 
7. je v obdobju treh let pred objavo tega javnega poziva samostojno ali v sodelovanju z drugimi subjekti izvedel vsaj tri projekte na področju rokodelstva v posameznem letu, 
8. ima sprejet dvoletni program dela, v katerem so podrobno opredeljene tiste naloge, ki jih namerava izvajati v tekočem programskem obdobju. 
Seznam dokazil, ki jih morajo prijavitelji predložiti prijavi, je naveden v 4. točki pozivne dokumentacije.
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
– vsebuje vsa dokazila iz 4. točke pozivne dokumentacije ter v celoti izpolnjene obrazce (št. 1–7), določene v pozivni dokumentaciji, in
– je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedena na posameznih obrazcih.
5. Prijavni rok in način pošiljanja prijave
Prijavitelj mora natisnjeno prijavo, izpolnjeno v celoti in v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošiljko na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, najpozneje do 5. 3. 2024. Prijavitelji pošljejo pisne vloge v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – izbor rokodelskih centrov«.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo do vključno 24. ure zadnjega dne za prijavo oddane s priporočeno pošiljko. Prijava mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo.
5.1 Odpiranje in obravnava prispelih vlog: postopek odpiranja vlog se bo začel v roku 3 delovnih dni po izteku roka za oddajo vlog. Pregled in obravnavanje prispelih vlog se bo izvajalo na naslovu izvajalca javnega poziva, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana in ne bo javno.
Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog, bodo s sklepom zavržene.
5.2 Dopolnitve in pojasnila vlog
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo v 8 dneh po zaključenem odpiranju pozvan k pisni dopolnitvi. Prijavitelj, ki bo pozvan k dopolnitvi, mora vlogo dopolniti v roku, ki ga določi pooblaščena oseba in ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolna vloga, ki je prijavitelj v določenem roku ne dopolni oziroma, če je ne dopolni v skladu s pozivom k dopolnitvi, se s sklepom zavrže.
Dopolnitve so namenjene zagotovitvi manjkajočih podatkov ali dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev. Vloga se dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Vloga se formalno dopolnjuje zgolj enkrat.
Ministrstvo lahko kadarkoli, v času od odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-tega posredovati v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. Ministrstvo pozove k pojasnilu po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavitelja. Če prijavitelj v roku ne poda pojasnila o pomenu informacije iz vloge, odloča pooblaščena oseba po prostem preudarku.
Ministrstvo lahko kadarkoli, v času od odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Rok za posredovanje dodatnih dokazil je 5 delovnih dni od prejema poziva. Ministrstvo pozove k dopolnitvi po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavitelja. Če prijavitelj dokumentov ne posreduje v roku, se navedbe iz vloge ne upoštevajo.
6. Zaključek izvedbe javnega poziva: po zaključku izvedbe postopka javnega poziva za izbor rokodelskih centrov kot nosilcev podpornega okolja rokodelstva, ministrstvo v roku 60 dni izda sklepe o določitvi subjektov (prijaviteljev) za rokodelske centre skladno s 15. členom ZORR in sklepe, s katerimi se vloge zavržejo oziroma zavrnejo. Pritožba na sklep ni dopustna. V kolikor se prijavitelj z odločitvijo v sklepu ne strinja, lahko sproži upravni spor. Rezultati poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
7. Upravičenost do sredstev iz proračuna Republike Slovenije: izbrani rokodelski centri kot nosilci podpornega okolja rokodelstva bodo na podlagi sklenjene pogodbe upravičeni do sredstev iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje nalog, ki so usmerjene v uresničevanje namena ohranjanja in razvoja rokodelstva, skladno s 15. členom ZORR.
8. Razpoložljivost dokumentacije poziva: pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalca javnega poziva (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave).
9. Morebitna vprašanja: morebitna vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge posredujete na naslov: gp.mgts@gov.si, pri čemer se obvezno sklicujte na št. zadeve 313-2/2024/4. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del pozivne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani izvajalca javnega poziva (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave).
10. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, torej Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22).
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministrstva je navedeno v Obrazcu št. 7 (obrazci so del pozivne dokumentacije).
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi – poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 7/18 in 141/22, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti