Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2024 z dne 10. 5. 2024

Kazalo

16. Popravek Uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem sodelovanju pri nudenju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja ter Upravnega sporazuma o sodelovanju na področju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja, stran 53.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) dajem
P O P R A V E K 
Uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem sodelovanju pri nudenju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja ter Upravnega sporazuma o sodelovanju na področju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja 
V Uredbi o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem sodelovanju pri nudenju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja ter Upravnega sporazuma o sodelovanju na področju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/23) se 2. člen pravilno glasi:
»2. člen 
Sporazum in upravni sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasita1:
1 Besedili sporazuma in upravnega sporazuma v hrvaškem jeziku sta na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.
SPORAZUM 
MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 
VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 
O ČEZMEJNEM SODELOVANJU PRI NUDENJU NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN BOLNIŠNIČNEGA ZDRAVLJENJA 
Vlada Republike Slovenije na eni strani in Vlada Republike Hrvaške na drugi strani, v nadaljevanju besedila: stranki sporazuma,
se zavedata tradicije mobilnosti prebivalcev med Slovenijo in Hrvaško, kot tudi začetka različnih projektov čezmejnega sodelovanja,
z željo postavitve temeljev celovitega čezmejnega sodelovanja pri nudenju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja med Slovenijo in Hrvaško s ciljem izboljšanja dostopa do medicinske pomoči in zagotovitve kontinuitete medicinske pomoči za osebe, ki na obmejnem območju potrebujejo nujno medicinsko pomoč,
z željo, da se poenostavijo administrativni postopki, z upoštevanjem določb nacionalnih predpisov, mednarodnih pogodb in predpisov Evropske unije,
soglasno določata sledeče:
1. člen
Predmet sporazuma 
S tem sporazumom se vzpostavlja čezmejno sodelovanje pri zagotavljanju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja med Slovenijo in Hrvaško, s ciljem zagotovitve boljšega dostopa do nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja za osebe, ki na obmejnem območju potrebujejo nujno medicinsko pomoč in zagotovitve kontinuitete medicinske pomoči tem osebam.
2. člen
Območje uporabe 
Ta sporazum se uporablja na naslednjem obmejnem območju:
– v Republiki Hrvaški: mesta Umag, Novigrad, Buje; občine Brtonigla, Grožnjan in Oprtalj,
– v Republiki Sloveniji: Mestna občina Koper; občini Izola in Piran.
Ta sporazum se uporablja za osebe na obmejnem območju iz 1. alineje prvega odstavka tega člena, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč.
3. člen
Prehod meje 
Za potrebe nujne medicinske pomoči iz 1. člena tega sporazuma bosta stranki sporazuma v primeru uvedbe nadzora državne meje zagotovili prednostno opravljanje nadzora na mejnih prehodih.
4. člen
Stroški
Za izvajanje tega sporazuma se za kritje stroškov medicinske pomoči nudene skladno s tem sporazumom uporabljajo določbe nacionalnih predpisov, mednarodnih pogodb in predpisov Evropske unije.
5. člen
Izvajanje in administrativni okvir 
Za izvajanje tega sporazuma sta pristojni ministrstvo, pristojno za zdravje Republike Slovenije in ministrstvo, pristojno za zdravstvo Republike Hrvaške.
Z upravnim sporazumom, ki ga skleneta ministrstvi iz prvega odstavka tega člena, se določita način in pogoji za izvajanje tega sporazuma ter osebe, za katere se ta sporazum uporablja.
6. člen
Začetek veljavnosti 
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega pisnega obvestila, s katerim se stranki sporazuma po diplomatski poti medsebojno obvestita, da so izpolnjeni njuni ustrezni notranji pravni pogoji, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
7. člen
Trajanje in prenehanje veljavnosti 
Ta sporazum se sklepa za nedoločen čas.
Vsaka stranka sporazuma lahko odpove ta sporazum s pisnim obvestilom po diplomatski poti drugi stranki sporazuma šest (6) mesecev vnaprej. Prenehanje tega sporazuma ne vpliva na dokončanje aktivnosti, ki so bile dogovorjene na podlagi tega sporazuma in začete pred njegovim prenehanjem, razen če se stranki sporazuma ne dogovorita drugače.
Sklenjeno v Zagrebu dne 14. julija 2023 v dveh izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado Republike Slovenije 
 
dr. Robert Golob l.r.
Za Vlado Republike Hrvaške 
 
mr. sc. Andrej Plenković l.r.
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
in
Ministrstvo za zdravstvo Republike Hrvaške
v nadaljevanju besedila »podpisnika«,
sta sklenila naslednji
UPRAVNI SPORAZUM 
O SODELOVANJU NA PODROČJU NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN BOLNIŠNIČNEGA ZDRAVLJENJA 
1. člen 
S ciljem razvijanja medsebojnega sodelovanja na področju zdravstva v skladu s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem sodelovanju pri nudenju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja (v nadaljevanju besedila: sporazum), podpisanim dne 14. julija 2023, se s tem upravnim sporazumom podrobneje določajo pogoji za nudenje zdravstvenih storitev nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja osebam iz sporazuma.
2. člen
Ta upravni sporazum se uporablja za naslednje kategorije oseb iz sporazuma:
1. zavarovane osebe Republike Slovenije,
2. zavarovane osebe Republike Hrvaške,
3. zavarovane osebe drugih držav članic EU, EGP, Švice in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske,
4. zavarovane osebe iz držav, ki imajo sklenjene bilateralne sporazume z Republiko Slovenijo in/ali Republiko Hrvaško,
5. osebe iz tretjih držav,
ki so z vozilom službe nujne medicinske pomoči pripeljane iz Republike Hrvaške v Splošno bolnišnico Izola.
Če ne gre za osebo iz 1. odstavka tega člena, se uporabljajo nacionalni predpisi podpisnikov.
3. člen
Pogoji za nujno medicinsko oskrbo oseb iz 2. člena tega upravnega sporazuma se določijo s Protokolom o čezmejnem prevozu življenjsko ogroženih pacientov v Splošno bolnišnico Izola, ki ga skleneta podpisnika.
4. člen
Stroški zdravstvenih storitev iz 1. člena tega upravnega sporazuma v zvezi z zagotavljanjem nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja v Splošni bolnišnici Izola se določijo v skladu s 4. členom sporazuma.
Način izvajanja prvega odstavka tega člena bosta s posebnim dogovorom določili pristojni ustanovi strank sporazuma, in sicer Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje.
5. člen
Ta upravni sporazum se sklepa za nedoločen čas ter začne in preneha veljati hkrati s sporazumom.
6. člen
Ta upravni sporazum se lahko kadar koli spremeni s pisnim soglasjem podpisnikov.
Vsak podpisnik lahko odpove ta upravni sporazum s pisnim obvestilom drugemu podpisniku šest (6) mesecev vnaprej.
Prenehanje tega upravnega sporazuma ne vpliva na dokončanje aktivnosti, ki so bile dogovorjene s tem upravnim sporazumom in začete pred njegovim prenehanjem, razen če se podpisnika ne dogovorita drugače.
Podpisano v Zagrebu dne 17. julija 2023 v dveh izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Ministrstvo za zdravje 
Republike Slovenije
Za Ministrstvo za zdravstvo 
Republike Hrvaške 
Gašper Dovžan l.r.
veleposlanik 
Republike Slovenije 
v Republiki Hrvaški
izr. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med. l.r.
minister
«. 
Št. 00704-315/2023
Ljubljana, dne 24. aprila 2024
Vlada Republike Slovenije 
Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti