Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2024 z dne 26. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2024 z dne 26. 3. 2024

Kazalo

7. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu čez potok Kamenica med naseljema Božakovo (Republika Slovenija) – Obrež (Republika Hrvaška) na slovensko-hrvaški državni meji, stran 39.

  
Na podlagi prve alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O IZGRADNJI CESTNEGA MOSTU ČEZ POTOK KAMENICA MED NASELJEMA BOŽAKOVO (REPUBLIKA SLOVENIJA) – OBREŽ (REPUBLIKA HRVAŠKA) NA SLOVENSKO-HRVAŠKI DRŽAVNI MEJI 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu čez potok Kamenica med naseljema Božakovo (Republika Slovenija) – Obrež (Republika Hrvaška) na slovensko-hrvaški državni meji, podpisan v Opatiji 29. marca 2023.
2. člen 
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O IZGRADNJI CESTNEGA MOSTU ČEZ POTOK KAMENICA MED NASELJEMA BOŽAKOVO (REPUBLIKA SLOVENIJA) – OBREŽ (REPUBLIKA HRVAŠKA) NA SLOVENSKO-HRVAŠKI DRŽAVNI MEJI 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se,
ob ugotovitvi, da je obstoječi cestni most čez potok Kamenica med slovenskim naseljem Božakovo in hrvaškim naseljem Obrež na slovensko-hrvaški državni meji dotrajan in ne zadovoljuje tehničnih in infrastrukturnih pogojev, potrebnih za varen in nemoten promet in prehod meje,
odločeni zagotoviti varnejši in hitrejši prestop državne meje vsem potnikom, zlasti pa prebivalcem obmejnega območja,
odločili skupaj izgraditi nov cestni most čez potok Kamenica na slovensko-hrvaški državni meji ter se s tem ciljem sporazumeli kot sledi:
1. člen 
Predmet sporazuma 
Predmet tega sporazuma je izgradnja novega cestnega mostu preko potoka Kamenica med slovenskim naseljem Božakovo in hrvaškim naseljem Obrež na slovensko-hrvaški državni meji (v nadaljnjem besedilu: most) oziroma zagotoviti projektne, premoženjskopravne in tehnične pogoje, potrebne za izgradnjo mostu ter dostopnih cest.
2. člen 
Pristojni organi za izvedbo sporazuma 
Pristojna organa za izvedbo tega sporazuma sta:
– v Republiki Sloveniji: ministrstvo, pristojno za infrastrukturo,
– v Republiki Hrvaški: ministrstvo, pristojno za prometno infrastrukturo, izgradnjo cest in mostov.
3. člen 
Projektiranje, priprava in izvedba 
Pogodbenici sta se dogovorili, da bosta pred začetkom del uskladili projektne elemente (dokumentacijo), povezane z izvedbo del na mostu, na dostopnih cestah in pripadajoči infrastrukturi.
Projektiranje, priprava in izvedba del na mostu ter postopki za izdajo dovoljenj bodo izpeljani v skladu z obstoječimi notranjimi predpisi pogodbenic.
Pogodbenici sta se dogovorili, da je za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo mostu zadolžena slovenska stran.
Inšpekcijski nadzor del v času gradnje mostu bodo izvajali skupni predstavniki pristojnih služb obeh pogodbenic, ki jih določita organa, pristojna za izvajanje tega sporazuma.
4. člen 
Razpis za izvajalca del 
Pogodbenici soglašata, da bo za izgradnjo mostu izveden mednarodni javni razpis.
Objava mednarodnega javnega razpisa in njegova vsebina (specifikacija) se izvedeta v skladu s predhodnim dogovorom med organi, pristojnimi za izvajanje tega sporazuma.
5. člen 
Stroški izgradnje mostu 
Pogodbenici sta se sporazumeli o razdelitvi stroškov projektantskih, pripravljalnih in izvedbenih del na naslednji način:
a) stroške za projektno dokumentacijo za izgradnjo mostu krije slovenska stran;
b) stroške, ki se nanašajo na pridobivanje dovoljenj, krije vsaka pogodbenica zase;
c) stroške izgradnje mostu in ureditve korita na območju mostu krijeta pogodbenici v enakih deležih;
d) stroške izgradnje in prilagoditve dostopnih cest do mostu na svojem državnem območju bo krila vsaka pogodbenica sama.
6. člen 
Rok za dokončanje del 
Pogodbenici sta se dogovorili, da se bodo pripravljalna dela in vsa ostala dela za izgradnjo mostu izvajala v skladu s pravili stroke in v razumnih rokih, ki bodo omogočili dokončanje izgradnje mostu in dostopnih cest v čim krajšem času, da bi tako lahko stekel neoviran mednarodni cestni promet.
7. člen 
Vzdrževanje in upravljanje 
Vzdrževanje in upravljanje mostu se bosta uredila s posebnim sporazumom.
8. člen 
Odgovornost za škodo 
Če ena od pogodbenic brez utemeljenega razloga odstopi od prevzetih obveznosti iz tega sporazuma pred začetkom gradnje ali v času same gradnje, odgovarja drugi pogodbenici za povzročeno škodo in nastale stroške ter jih je dolžna nadomestiti.
9. člen 
Reševanje sporov 
Morebitne spore o razlagi ali uporabi tega sporazuma bosta pogodbenici reševali sporazumno.
10. člen 
Končne določbe 
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega pisnega obvestila, s katerim se pogodbenici po diplomatski poti obvestita o izpolnitvi pogojev, ki so predvideni z njuno notranjo zakonodajo za začetek njegove veljavnosti.
Ta sporazum se lahko kadar koli spremeni in dopolni s pisnim soglasjem pogodbenic. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati v skladu s postopkom, določenim v prvem odstavku tega člena.
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum s pisnim obvestilom drugi pogodbenici po diplomatski poti. V tem primeru sporazum preneha veljati šest (6) mesecev od dne, ko je druga pogodbenica prejela obvestilo o odpovedi.
Sestavljeno v Opatiji dne 29. marca 2023 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za 
Vlado Republike Slovenije 
 
Alenka Bratušek, l.r.
Za 
Vlado Republike Hrvaške 
 
Oleg Butković, l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00704-48/2024
Ljubljana, dne 12. marca 2024
EVA 2024-1811-0006
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti