Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2024 z dne 17. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2024 z dne 17. 6. 2024

Kazalo

1734. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, stran 4749.

  
Na podlagi 2. točke 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00, 17/04 in 43/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 
1. člen 
(1) Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
(2) Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v tej uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest. Za avtoceste in hitre ceste se štejejo ceste, kot jih določa uredba, ki ureja kategorizacijo državnih cest.
2. člen 
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-95), dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: dizel) in kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).
(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja.
3. člen 
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena naftnega derivata) za NMB-95 in dizel se določi z izračunom po naslednji formuli:Slika 1
pri čemer je:
Pt
modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
Pt (Min)
modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/liter;
Δt (Bio)
dodatek za biokomponento, ki se primešava mineralnim gorivom, v eurih/liter;
M
marža distributerjev v eurih/liter, navedena v 13. členu te uredbe;
r
nadomestilo za oblikovanje varnostnih zalog Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v eurih/liter, ki ga na podlagi 53. člena Zakona o državnih blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 23/24) z uredbo določi Vlada Republike Slovenije.
4. člen 
Modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/liter iz izračuna v prejšnjem členu se določi z naslednjo formulo:Slika 2
pri čemer je:
Pt (Min)
modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/liter;
r
gostota naftnega derivata (za motorne bencine znaša 0,755 kg/l, za dizel 0,845 kg/l);
i = 1, 2, 3 … n;
n
n = 10; za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij;
1 USD = x eur (objavljeni dnevni tečaj Banke Slovenije);
CIF Med Hi 
Platts kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po viru: Platts European Marketscan v rubriki »Mediterranean Cargoes CIF Med High (Genova/Lavera)«), pri čemer je: 
– Prem Unl 10 ppm = NMB-95, 
– 10 ppm ULSD = dizel.
5. člen 
Dodatek za biokomponento v eurih/liter iz izračuna v 3. členu te uredbe se izračuna, kot sledi:
a) za NMB-95 po naslednji formuli:Slika 3
pri čemer je:
Δt (Bio-bencin)
dodatek za biokomponento v mineralnem bencinu NMB-95 v eurih/liter;
i
i = 1, 2, 3 … n;
n
n = 10; za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij;
FOBRottT2EthH
Platts kotacija bioetanola (najvišja dnevna vrednost v eurih/m3 po viru: Platts-Biofuelscan v rubriki »Platts key daily ethanol assessments - Northwest Europe (€/cu m)« pod vrstico »Ethanol FOB T2 Rotterdam H)«;
Pt (Min.bencin)
modelska cena mineralnega naftnega derivata NMB-95 v eurih/liter, izračunana po formuli za mineralne naftne derivate iz prejšnjega člena;
TQ (Bio-b)
priznani strošek prevoza z železniško cisterno za bioetanol prostornine 60 m3 na relaciji Ljubljana–Rotterdam–Ljubljana v eurih/liter po tarifniku Slovenskih železnic, ki znaša 0,056 eura/liter;
D Bio-b
delež vsebnosti bioetanola v mineralnem bencinu NMB-95, izražen v volumskem odstotku, ki znaša 5 %;
b) za dizel po naslednji formuli:Slika 4
pri čemer je:
Δt (Bio-dizel)
dodatek za biodizel v mineralnem dizlu v eurih/liter;
i
i = 1, 2, 3 … n;
n
n = 10; za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij;
RME FOB ARA H
Platts kotacija biodizla (najvišja dnevna vrednost, v USD/mt, po viru: Platts-Biofuelscan v rubriki »Platts key daily biodiesel assessments–Northwest Europe (USD/mt)« pod vrstico »RME (RED) FOB ARA High)«;
ρ
gostota za biodizel, ki znaša 0,883 kg/liter;
Pt (Min.dizel)
modelska cena mineralnega dizla v eurih/liter, izračunana po formuli za mineralne naftne derivate iz 4. člena te uredbe;
TQ (Bio-d)
priznani strošek prevoza z železniško cisterno za biodizel prostornine 60 m3 na relaciji Ljubljana–Rotterdam–Ljubljana v eurih/liter po tarifniku Slovenskih železnic, ki znaša 0,063 eura/liter;
D Bio-d
delež vsebnosti biodizla v mineralnem dizlu, izražen v volumskem odstotku, ki znaša 7 %.
6. člen 
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za KOEL se določi z naslednjim izračunom:
Slika 5
pri čemer je:
Pt
modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
r
gostota naftnega derivata (za KOEL 0,845 kg/l);
r
nadomestilo za oblikovanje varnostnih zalog Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v eurih/liter, ki ga na podlagi 53. člena Zakona o državnih blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 23/24) z uredbo določi Vlada Republike Slovenije;
M
marža distributerjev, določena v skladu s 13. členom te uredbe;
i
i = 1, 2, 3 … n;
n
n = 10; za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij;
1 USD = x eur (objavljeni dnevni tečaj Banke Slovenije);
CIFMedH
PLATTS kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po viru: Platt's European Marketscan pod rubriko »Mediteranean Cargoes CIF Med (Genova/Lavera), pri čemer se za KOEL uporabijo kotacije 10 ppm ULSD.
7. člen 
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev, izražena v eurih/liter in popravljena po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
8. člen 
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski ceni naftnega derivata iz 3. in 6. člena te uredbe v skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obremenitve, izražene v eurih/liter. Drobnoprodajna cena se zaokroži na tri decimalna mesta. S ponovnim preračunom se po odbitku vseh davčnih obremenitev določi najvišja popravljena prodajna cena brez dajatev P*t, ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t + 1.
(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kakršnega predvideva prejšnji odstavek, se popravljena prodajna cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*t določi kot najvišja prodajna cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t + 1 (P*t = Pt).
9. člen 
Postopek delovanja mehanizma iz 4. in 6. člena te uredbe je naslednji:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v eurih/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije CIF MedH (CIF Mediteran – High), izražene v ameriških dolarjih/tono;
b) modelska cena v eurih/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za katere so na voljo podatki;
c) če za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
č) dejansko se modelska cena izračuna na podlagi podatkov za deset dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o borznih kotacijah CIF MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2. Navedeni podatki se za izračun modelske cene štejejo za dokončne podatke;
d) izračunana modelska cena, izražena v eurih/tono, se prek gostote (ρ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v eure/liter ter se ji prištejeta v eurih/liter izraženo nadomestilo Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve in v eurih/liter izražena bruto marža.
10. člen 
(1) Postopek delovanja mehanizma za izračun dodatka biokomponente v mineralnem bencinu NMB-95 je naslednji:
a) osnova za izračun modelske cene bioetanola so dnevne kotacije bioetanola, objavljene v Platts Bio-fuelscan v rubriki »Northwest Europe Ethanol Price Assesments« in za »Ethanol T2 FOB Rotterdam High«, izražene v eurih/m3;
b) modelska cena za bioetanol se izračuna tako, da se dnevni podatek za bioetanol deli s 1000, skupna vsota dnevnih podatkov pa se deli s številom dni, za katere so podatki na voljo;
c) od tako dobljene modelske cene za bioetanol v eurih/liter se odšteje po formuli iz 4. člena te uredbe izračunana modelska cena za mineralni bencin NMB-95 v eurih/liter in prišteje strošek prevoza TQ (Bio-b) v eurih/liter za železniški prevoz bioetanola;
č) seštevek iz prejšnje točke se pomnoži s 5 %, s čimer se dobi dodatek za biokomponento za mineralni bencin NMB-95 v eurih/liter;
d) dejansko se dodatek za biokomponento za mineralni bencin NMB-95 izračuna na podlagi podatkov za deset dni, in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o Platts Bio-fuelscan kotacijah za »Ethanol T2 FOB Rotterdam High«, ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun dodatka za biokomponento za mineralni bencin NMB-95 štejejo za dokončne podatke.
(2) Postopek delovanja mehanizma za izračun dodatka biodizla v mineralnem dizlu je naslednji:
a) osnova za izračun modelske cene biodizla so dnevne kotacije biodizla, objavljene v Platts Bio-fuelscan v rubriki »Northwest Europe Bio-diesel Price Assesments« in za »RME (RED) FOB ARA High«, izražene v ameriških dolarjih/tono;
b) modelska cena za biodizel v eurih/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna Platts Bio- fuelscan kotacija pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za katere so podatki na voljo;
c) če za kakšen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot relevanten podatek upošteva zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
č) izračunana modelska cena za biodizel, izražena v eurih/tono, se prek gostote (r) biodizla in faktorja 1/1000 preračuna v eure/liter;
d) tako izračunani modelski ceni za biodizel v eurih/liter se odšteje po formuli iz 4. člena te uredbe izračunana modelska cena za mineralni dizel v eurih/liter in se prišteje strošek transporta TQ(Bio-b) v eurih/liter za železniški transport biodizla;
e) seštevek iz prejšnje točke se pomnoži s 7 %, s čimer se dobi dodatek za biokomponento za dizel v eurih/liter;
f) dejansko se dodatek za biokomponento za dizel izračuna na podlagi podatkov za deset dni, in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o Platts Bio-fuelscan kotacijah za »RME (RED) FOB ARA High« in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun dodatka za biokomponento za mineralni dizel štejejo kot dokončni podatki.
11. člen 
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 in velja do ponedeljka v tednu x + 4.
(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji dela prost dan, se nova najvišja cena na trgu uveljavi drugi naslednji delovni dan po dela prostem dnevu.
12. člen 
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v ameriških dolarjih/tono: 
dve decimalni mesti (vhodni podatek);
– tečaj Banke Slovenije: 
štiri decimalna mesta (vhodni podatek);
– borzna cena derivata  v eurih/liter:
zaokrožitev na pet decimalnih mest;
– modelska cena:
zaokrožitev na pet decimalnih mest;
– prodajna cena brez dajatev:
zaokrožitev na pet decimalnih mest;
– drobnoprodajna cena:
zaokrožitev na tri decimalna mesta.
13. člen 
Najvišja dovoljena višina marže znaša za dizel 0,0783 eura/liter, za NMB-95 0,0794 eura/liter in za KOEL 0,08 eura/liter.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
Za prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje od 3. junija 2024 do 14. junija 2024.
15. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 66/23, 120/23, 15/24 in 25/24).
16. člen 
Ta uredba začne veljati 18. junija 2024 in velja eno leto.
Št. 00704-155/2024
Ljubljana, dne 13. junija 2024
EVA 2024-2570-0038
Vlada Republike Slovenije 
Klemen Boštjančič 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti