Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2024 z dne 9. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2024 z dne 9. 4. 2024

Kazalo

908. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru, stran 2673.

  
Na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15, 26/17, 8/19, 36/21, 107/23), 1. točke prvega odstavka 253. člena in 1. točke prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 100/23 – UPB14) sta Senat Univerze v Mariboru na 9. redni seji dne 26. 3. 2024 in Upravni odbor Univerze v Mariboru na 30. redni seji dne 28. 3. 2024 sprejela v enakem besedilu naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Univerze v Mariboru 
1. člen 
V Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 100/23 – UPB14) se v 2. členu v četrtem odstavku besedilo »dekan oziroma direktor ali ravnatelj druge članice« nadomesti z besedilom »dekan, direktor ali ravnatelj članice univerze«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku črta besedilo »nacionalnega programa visokega šolstva kot«.
3. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku črtata besedili v obeh napovednih stavkih v oklepajih »(v nadaljnjem besedilu: članice univerze)« in »(v nadaljnjem besedilu: druge članice univerze)«.
4. člen 
V 8. členu se besedilo »ki jih določa ta Statut« nadomesti z besedilom »ki jih določa zakon in ta Statut«.
5. člen 
V naslovu poglavja za 10. členom »2. Dejavnost univerze in članic univerze« se beseda »Dejavnost« nadomesti z besedo »Dejavnosti« ter se za tem poglavjem doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
Univerza opravlja dejavnost javne službe v visokem šolstvu, ki obsega izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, umetniške in podporne dejavnosti.
Izobraževalna dejavnost, ne glede na način izvajanja, obsega študijske programe za pridobitev izobrazbe prve, druge in tretje stopnje.
Znanstvenoraziskovalna dejavnost obsega področja, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja znanstvenoraziskovalno dejavnost.
Umetniška dejavnost obsega umetniško ustvarjanje na področju izobraževalnega in raziskovalnega dela v okviru umetniških disciplin, katerega rezultati so javno dostopni.
Podporne dejavnosti so knjižnična, informacijska, administrativna, tehnična, strokovna in upravljavska dejavnost, dejavnost študentskih domov in druge podporne dejavnosti.
Javna služba v visokem šolstvu je financirana iz javnih virov, iz nejavnih virov pa, če tako določa Zakon o visokem šolstvu.«.
6. člen 
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Članice univerze lahko opravljajo tudi izobraževalne, raziskovalne, strokovne, razvojne in svetovalne ter umetniške dejavnosti ter druge, s temi dejavnostmi povezane dejavnosti, ki pomenijo prodajo blaga in storitev na trgu in ne sodijo v javno službo, če zagotovijo povračilo stroškov, ki nastanejo pri njihovem opravljanju. Opravljanje drugih dejavnosti iz tega odstavka ne sme posegati v obseg in kakovost zagotavljanja javne službe.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen iz opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, v celoti pripade članici univerze, ki ga je ustvarila. Članica univerze s prihodkom iz prejšnjega stavka razpolaga v skladu z veljavnimi predpisi in sklepi organov univerze.
Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega iz opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, univerza ali članica univerze ne sme poravnati iz sredstev javne službe. O načinu poravnave tega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora univerze.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena po uveljavitvi akta iz drugega odstavka tega člena imajo članice pravno in poslovno sposobnost.«.
7. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku za besedilom »po določilih« doda besedilo: »10.a,«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in dejavnosti drugih članic univerze«.
8. člen 
V 18. členu se v drugem odstavku za besedilom »znanstveno-raziskovalne dejavnosti iz« doda besedilo »10.a,«.
9. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku besedilo »dejavnosti za uresničevanje nacionalnega programa visokega šolstva, za katerega« nadomesti z besedilom »dejavnosti javne službe, za katere«.
V tretjem odstavku se besedna zveza »nacionalnega programa visokega šolstva« nadomesti z besedno zvezo »javne službe«.
10. člen 
V 22. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Poslovne listine iz pristojnosti dekanov, ravnatelja in direktorja članic, tajnikov članic ter drugih delavcev univerze in članic se podpisujejo v skladu z določili akta o finančnem poslovanju, ki ga na predlog rektorja sprejme Upravni odbor univerze.«
11. člen 
V 24. členu se v drugem odstavku se besedilo »predstojnik organizacijske enote fakultete ali druge članice univerze« nadomesti z besedilom »predstojnik organizacijske enote članice univerze« ter besedilo »dekanu članice oziroma ravnatelju ali direktorju druge članice univerze« se nadomesti z besedilom »dekanu, ravnatelju oziroma direktorju članice univerze«.
12. člen 
V 25. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri opravljanju dejavnosti po 14. členu tega Statuta članice univerze vodijo druga sredstva na podračunih v skladu s predpisi.«
13. člen 
V 25.a členu se v prvem odstavku besedilo »dekana članice, direktorja druge članice« nadomesti z besedilom »dekana, ravnatelja ali direktorja članice«.
V drugem odstavku se v prvi povedi črta besedilo »oziroma druga članica«.
14. člen 
V 49. členu se v drugem odstavku v napovednem stavku besedilo »ter drugih članic« črta, ter v drugi alineji se besedna zveza »drugo članico« nadomesti z besedilom »Študentske domove oziroma Univerzitetno knjižnico Maribor«.
15. člen 
V 53. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Strokovne službe članice univerze vodi tajnik članice univerze, ki ga po javnem razpisu in predhodnem mnenju senata članice univerze oziroma strokovnega sveta na predlog dekana članice univerze, ravnatelja Univerzitetne knjižnice Maribor oziroma direktorja Študentskih domov ter mnenja glavnega tajnika univerze izbere rektor univerze.«.
V drugem odstavku se v prvi povedi črta besedilo »oziroma druge članice univerze« ter besedilo »dekanu članice univerze oziroma ravnatelju/direktorju druge članice univerze« se nadomesti z besedilom »dekanu, ravnatelju oziroma direktorju članice univerze«.
V drugem odstavku se v drugi povedi besedilo »dekana članice univerze« nadomesti z besedilom »dekana, ravnatelja oziroma direktorja članice univerze«.
16. člen 
V 59. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Poleg programov iz prejšnjega odstavka lahko članice univerze organizirajo tudi različne oblike vseživljenjskega učenja, kot so krajša izobraževanja za podelitev mikrodokazila, in različne oblike neformalnega učenja, na primer krajša izobraževanja, tečaje, poletne šole, programe usposabljanja in podobno, če to ne vpliva na izvajanje študijskih programov za pridobitev izobrazbe.«.
17. člen 
V 61. členu se v prvem odstavku črta besedilo »iz nacionalnega programa visokega šolstva, ki jih izvajajo«.
18. člen 
V 72. členu se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »niso zajeti v nacionalnem programu visokega šolstva« nadomesti z besedilom »se ne izvajajo v okviru javne službe«.
19. člen 
Besedilo 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo za vpis prek spletnega portala eVŠ v rokih, določenih z razpisom za vpis.
Osebno vročanje in vsa preostala komunikacija s kandidati, vezana na prijavno-sprejemni postopek, potekata prek spletnega portala eVŠ, skladno z določbami zakona, ki ureja področje visokega šolstva, in pravilnika, ki ureja postopke in roke za prijavo na razpis za vpis in za izvedbo vpisa v visokem šolstvu.
Visokošolska prijavno-informacijska služba univerze oziroma članica univerze na osnovi prejetih prijav ugotovi potrebe po visokošolskem izobraževanju na posameznih študijskih programih.«.
20. člen 
Naslov poglavja pred 166. členom »4. Strokovni in znanstveni naslov« se spremeni tako, da se glasi: »4. Dokazila o opravljenem izobraževanju ter strokovni, znanstveni in umetniški naslov«.
21. člen 
V 166. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z diplomo dobi študent strokovni, znanstveni oziroma umetniški naslov, kot ga skladno z zakonom, ki ureja strokovne, znanstvene in umetniške naslove, določa študijski program.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Sestavni del diplome je Priloga k diplomi. Univerza jo izdaja v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije. Sestavine obrazca so skladne z določili zakona, ki ureja področje visokega šolstva.«.
22. člen 
V 167. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Po uspešno opravljenem krajšem izobraževanju za podelitev mikrodokazila prejme udeleženec mikrodokazilo, ki ga izda univerza, podpišeta pa ga rektor univerze in dekan članice univerze.«.
23. člen 
V 168. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Mikrodokazilo je javna listina, če je bilo krajše izobraževanje za podelitev mikrodokazila potrjeno na način in po postopku, kot jih opredeljuje posebni splošni akt, ki ga sprejme Senat univerze.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Oblika in vsebina diplome, potrdila in mikrodokazila se podrobneje urejata s posebnim splošnim aktom, ki ga sprejme Senat univerze in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
24. člen 
Besedilo 169. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razen diplom, prilog k diplomi in potrdil o dokončanju dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja in usposabljanja članice univerze na osnovi uradnih evidenc in ugotovitvenih postopkov izdajajo tudi druga potrdila o opravljenih drugih oblikah vseživljenjskega učenja, na primer o opravljenem krajšem izobraževanju in podobno.«.
25. člen 
V členih 169.a, 169.b, 169.c, 169.č in 169.e se besedilo »strokovni ali znanstveni naslov« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »strokovni, znanstveni ali umetniški naslov« v ustreznem sklonu.
26. člen 
V 214. členu se v tretjem odstavku besedna zveza »živorojenega otroka« nadomesti z besedno zvezo »rojenega otroka«.
27. člen 
Za 214. členom se doda nov 214.a člen, ki se glasi:
»214.a člen 
Osebe, ki jim je status študenta prenehal zaradi izpisa iz študijskega programa oziroma smeri na lastno željo, se v ta študijski program oziroma smer lahko znova vpišejo.
Kandidati lahko zaprosijo za ponovni vpis v študijski program oziroma smer, iz katere so se izpisali na lastno željo, in sicer na članici univerze, na kateri so bili v študijski program oziroma smer že vpisani.
O ponovnem vpisu v študijski program oziroma smer odloča pristojna komisija senata članice univerze na podlagi prošnje kandidata ter ob upoštevanju določil tega člena in določil, ki veljajo za postopek nadaljevanja študija po prekinitvi, opredeljen v prvem in drugem odstavku 122. člena. Kandidatu se glede na obseg priznanih obveznosti določi vpis v ustrezen letnik študija.
Vpis se skladno z določili zakona, ki ureja področje visokega šolstva, opravi najpozneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov pa najpozneje do 30. oktobra, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojna komisija senata članice univerze.«.
28. člen 
V 215. členu se v drugem odstavku za 7. točko doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a se lahko skladno z določili tega statuta in odločitvijo pristojne komisije senata članice univerze ponovno vpišejo v študijski program oziroma smer, iz katere so se izpisali na lastno željo,«.
29. člen 
V 223. členu se v drugem odstavku v 6. in 10. točki besedilo »univerze, članice oziroma druge članice univerze« ter v 11. točki besedilo »univerze, njene članice oziroma druge članice univerze« nadomesti z besedilom »univerze oziroma članice univerze«.
30. člen 
V 224. členu se v 1. točki besedilo »univerze, njene članice oziroma druge članice univerze« nadomesti z besedilom »univerze oziroma članice univerze«.
V 4. točki se besedilo »univerzi, članici oziroma drugi članici univerze« nadomesti z besedilom »univerzi oziroma članici univerze«.
31. člen 
V 225. členu se v tretjem odstavku besedilo »univerze, njene članice oziroma druge članice univerze« nadomesti z besedilom »univerze oziroma članice univerze«.
32. člen 
V 226. členu se v prvem odstavku besedilo »univerze, članice oziroma druge članice« nadomesti z besedilom »univerze oziroma članice univerze«.
V drugem odstavku se besedilo »univerzi, fakulteti ali drugi članici univerze« nadomesti z besedilom »univerzi ali članici univerze«.
33. člen 
Besedilo 244. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega statuta, ki se nanašajo na članice univerze oziroma dekana, se smiselno upoštevajo tudi za Študentske domove in Univerzitetno knjižnico Maribor oziroma direktorja Študentskih domov ali ravnatelja Univerzitetne knjižnice Maribor.«.
34. člen 
Naslov poglavja za 245. členom »VII. Organi univerze, fakultet, visokih strokovnih šol in drugih članic univerze« se spremeni tako, da se glasi: »VII. Organi univerze in članic univerze«.
35. člen 
V 247. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Organa Univerzitetne knjižnice Maribor in Študentskih domov sta ravnatelj oziroma direktor in strokovni svet.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
36. člen 
V 249.b členu se v prvem odstavku črta besedna zveza »druge članice«.
37. člen 
V 260.a členu se v drugem odstavku besedilo »najmanj ena petina študentov« nadomesti z besedilom »najmanj ena petina doktorskih študentov«.
38. člen 
V 268. členu se v petem odstavku v prvi povedi črtata besedili »fakultet, drugih« in », druge članice«.
39. člen 
V 269. členu se v četrtem odstavku besedilo »javno objavljeni na oglasnih deskah« nadomesti z besedilom »javno objavljeni na spletnih straneh«.
40. člen 
V 271. členu se v drugem odstavku v drugi povedi črta besedilo »in druge članice«.
41. člen 
V 287. členu se v drugem odstavku v 7. točki besedilo »univerze, njenih članic in drugih članic« nadomesti z besedilom »univerze in njenih članic.
V drugem odstavku se v 8. točki besedilo »iz nacionalnega programa visokega šolstva« nadomesti z besedilom », ki se izvajajo v okviru javne službe«.
V drugem odstavku se v 12. točki besedilo »dekana članice univerze, ravnatelja oziroma direktorja druge članice univerze,« nadomesti z besedilom »dekana, ravnatelja oziroma direktorja članice univerze« ter črta se besedilo »oziroma druge članice univerze«.
42. člen 
V 297. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prorektor iz vrst študentov ne sme biti v rednem delovnem razmerju.«.
43. člen 
V 299. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. če so rektor ali prorektorji iz vrst visokošolskih učiteljev izgubili naziv ali jim je prenehalo delovno razmerje na univerzi;«.
V prvem odstavku se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. če je prorektor iz vrst študentov izgubil status študenta ali se je redno zaposlil.«.
V drugem odstavku se v 2. točki črta besedilo »in drugim članicam«.
V drugem odstavku se v 3. točki besedilo »univerzi, članicam univerze ali drugim članicam univerze« nadomesti z besedilom »univerzi ali članicam univerze«.
44. člen 
V 303.b členu se v drugem odstavku črta besedilo »ter druge članice univerze«.
45. člen 
V 322. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Študentski svet članice univerze sestavljata po dva člana vsakega sveta letnika, sveta absolventov in sveta doktorskih študentov, ki sta na volitvah prejela največ glasov. Za konstituiranje študentskega sveta članice univerze je potrebna izvolitev več kot polovice njegovih članov.«.
46. člen 
V 323. členu se v prvem odstavku besedilo »druge članice Študentski domovi« nadomesti z besedilom »Študentskih domov«.
47. člen 
V 324. členu se v peti alineji besedilo »kandidatih za direktorja druge članice univerze« nadomesti z besedilom »direktorja članice univerze«.
48. člen 
V 330. členu se v prvem odstavku prva poved spremeni tako, da se glasi: »Dekan je strokovni vodja članice univerze in poslovodni organ pri izvajanju dejavnosti članice univerze iz 14. člena tega Statuta.«
V drugem odstavku se v 2. točki besedna zveza »nacionalnega programa visokega šolstva« nadomesti z besedno zvezo »javne službe«.
49. člen 
V 335. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prodekan za študentska vprašanja ne sme biti v rednem delovnem razmerju.«.
50. člen 
V 337. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Dekanu ali prodekanu preneha funkcija:
1. če odstopijo;
2. če so dekan ali prodekani iz vrst visokošolskih učiteljev izgubili naziv ali jim je prenehalo delovno razmerje na univerzi;
3. če je prodekan iz vrst študentov izgubil status študenta ali se je redno zaposlil.«.
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
51. člen 
Naslov poglavja za 338. členom »Č. Organi drugih članic univerze« se spremeni tako, da se glasi: »Č. Organi Univerzitetne knjižnice Maribor in Študentskih domov«.
52. člen 
V naslovu poglavja pred 339. členom »1. Strokovni svet druge članice univerze« se črta besedna zveza »druge članice univerze«.
53. člen 
V 339. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet je strokovni organ članic univerze Študentskih domov in Univerzitetne knjižnice Maribor, ki ga sestavljajo direktor oziroma ravnatelj, štirje zaposleni te članice, ki jih izvolijo vsi delavci članice, trije predstavniki univerze, ki jih na predlog rektorja imenuje Upravni odbor univerze, ter en študent, ki ga imenuje v strokovni svet članice za Študentske domove Študentski svet stanovalcev oziroma za Univerzitetno knjižnico Maribor Študentski svet Univerze v Mariboru.«
54. člen 
V 340. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku in 2.a točki ter v drugem odstavku črta beseda »druge«.
55. člen 
V 342. členu se v prvem odstavku prva poved spremeni tako, da se glasi: »Ravnatelj Univerzitetne knjižnice Maribor oziroma direktor Študentskih domov je strokovni vodja te članice.«.
V prvem odstavku se v drugi povedi črta besedilo »druge članice Univerze«.
V prvem odstavku se v tretji povedi črta beseda »drugi«.
V drugem odstavku se črta beseda »druge«.
56. člen 
V 343. členu se v prvem odstavku v 1. točki črta beseda »drugo«.
V prvem odstavku se v 2.a točki črta beseda »druge« in besedilo »Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerze, od leta 2004 do leta 2008« se nadomesti z besedilom: »uredbe, ki ureja javno financiranje visokošolskih zavodov in drugih zavodov,«.
V prvem odstavku se v točkah 2.b, 3. in 4. črta beseda »druge«.
57. člen 
V 344. členu se v drugem odstavku črtata besedi »drugih« in »druge«.
58. člen 
V 346. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Univerza in njene članice prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodijo ločeno v skladu z veljavnimi predpisi.«.
59. člen 
V 350. členu se v prvem odstavku besedilo »nacionalnega programa visokega šolstva in drugih programov, ki se izvajajo kot javna služba, v skladu s standardi in normativi,« nadomesti z besedilom »javne službe v skladu s standardi in normativi«.
V tretjem odstavku se besedna zveza »nacionalni program« nadomesti z besedno zvezo »javno službo«.
60. člen 
V 359. členu se besedilo »nacionalnega programa visokega šolstva« nadomesti z besedno zvezo »javne službe«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
61. člen 
Do uskladitve Pravilnika o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/3 z določili teh Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru se ta Pravilnik uporablja smiselno tudi za odvzem umetniškega naslova.
62. člen 
Prorektor iz vrst študentov in prodekani iz vrst študentov, ki te funkcije opravljajo na dan uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru, jih opravljajo do konca mandata skladno z določili doslej veljavnega Statuta.
63. člen 
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Senata Univerze v Mariboru 
rektor Univerze v Mariboru 
prof. dr. Zdravko Kačič
Predsednik Upravnega odbora Univerze v Mariboru 
prof. dr. Mitja Gorenak

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti