Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2024 z dne 4. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2024 z dne 4. 4. 2024

Kazalo

823. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu, stran 2189.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu ter zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) (kodificirana različica) (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 50), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2024/869 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2024 o spremembi Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Sveta 98/24/ES v zvezi z mejnimi vrednostmi svinca in njegovih anorganskih spojin ter diizocianatov (UL L št. 2024/869 z dne 19. 3. 2024).
2. člen 
(področje uporabe) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za vsa dela, pri katerih so delavci izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni rakotvornim, mutagenim snovem ali reprotoksičnim snovem.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za dela, pri katerih so delavci izpostavljeni ionizirajočemu sevanju.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za dela, pri katerih so prisotni azbest ter izdelki in pripravki, ki vsebujejo azbest, če ta pravilnik določa višjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu.
3. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Rakotvorna snov je snov ali zmes, ki:
– izpolnjuje merila za razvrstitev v kategorijo 1A ali 1B rakotvornih snovi v skladu s Prilogo I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES),
– snov, zmes ali postopek iz Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika ter
– snov ali zmes, sproščeno pri postopkih iz Priloge I tega pravilnika.
2. Mutagena snov je snov ali zmes, ki izpolnjuje merila za razvrstitev v kategorijo 1A ali 1B mutagenih snovi za zarodne celice v skladu s Prilogo I Uredbe 1272/2008/ES.
3. Reprotoksična snov je snov ali zmes, ki izpolnjuje merila za razvrstitev v kategorijo 1A ali 1B snovi, strupenih za razmnoževanje v skladu s Prilogo I Uredbe 1272/2008/ES.
4. Reprotoksična snov brez praga je reprotoksična snov, za katero ni varne ravni izpostavljenosti za zdravje delavcev in je kot takšna opredeljena v stolpcu za opombe v Prilogi III, ki je sestavni tega pravilnika.
5. Reprotoksična snov s pragom je reprotoksična snov, za katero obstaja varna raven izpostavljenosti, pod katero ni tveganja za zdravje delavcev in je kot takšna opredeljena v stolpcu za opombe v Prilogi III tega pravilnika.
6. Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost je povprečna koncentracija rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi v zraku na delovnem mestu, znotraj območja vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi, osem ur na dan/40 ur na teden, polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost je podana za osemurno izpostavljenost. Mejna vrednost je podana pri temperaturi 20°C in tlaku 1,013·105 Pa.
7. Biološka mejna vrednost je meja koncentracije snovi, njenih metabolitov ali bioloških učinkov, nastalih zaradi delovanja te snovi v organizmu, v ustreznem biološkem gojišču.
8. Biološki monitoring je določanje škodljive snovi oziroma njenih metabolitov oziroma bioloških učinkov, nastalih zaradi delovanja te snovi v organizmu.
9. Zdravstveni nadzor je ocena zdravstvenega stanja posameznega delavca v povezavi z izpostavljenostjo določenim rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu.
10. Delo z rakotvornimi, mutagenimi ali reprotoksičnimi snovmi je vsaka aktivnost, pri kateri so delavci izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem, in sicer pri uporabi, proizvodnji, skladiščenju, obdelavi, predelavi, pretakanju, mešanju, odstranjevanju, uničevanju le-teh in podobne aktivnosti. Med takšna dela spadajo tudi dejavnosti, pri katerih se zaradi razmer pri postopkih sproščajo ali nastajajo rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi.
4. člen 
(ocenjevanje tveganja) 
(1) Pri izvajanju del, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost delavcev rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem, delodajalec ugotovi naravo, stopnjo in trajanje izpostavljenosti delavcev, da lahko oceni tveganje za varnost in zdravje delavcev, ki izvajajo takšna dela, in na podlagi te ocene določi potrebne varnostne ukrepe.
(2) Delodajalec pri oceni tveganja upošteva zlasti:
1. nevarne lastnosti rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi,
2. ustrezne varnostne liste in druge podatke o varnosti in zdravju, ki jih priskrbi dobavitelj v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1),
3. raven, vrsto in trajanje izpostavljenosti,
4. količino rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi,
5. druge okoliščine pri delu z rakotvornimi, mutagenimi ali reprotoksičnimi snovmi,
6. mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost ter biološke mejne vrednosti,
7. učinek preventivnih ukrepov, ki so ali bodo sprejeti,
8. rezultate že uvedenega zdravstvenega nadzora, če so na razpolago.
(3) Oceno delodajalec redno obnavlja in dopolnjuje, še posebej pa v primeru, če se spremenijo razmere, ki lahko vplivajo na izpostavljenost delavcev rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem.
(4) Pri ocenjevanju tveganja se upoštevajo vse poti izpostavljenosti, še posebno pozornost pa je treba nameniti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem, ki imajo lastnost lažjega prehajanja skozi kožo, pri katerih lahko pride do absorbcije rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi v kožo oziroma skozi kožo.
(5) Delodajalec na delovnih mestih, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost delavcev rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem, oceni tveganje za nastanek poklicnih bolezni.
(6) Delodajalec s posebno skrbnostjo opravi oceno tveganja za posebne skupine delavcev, ki lahko pridejo v stik z rakotvornimi, mutagenimi ali reprotoksičnimi snovmi, ter pri tem upošteva možnost razporeditve teh skupin delavcev na takšna delovna mesta, kjer ne bodo prihajali v stik z rakotvornimi, mutagenimi snovmi ali reprotoksičnimi snovmi.
(7) Delodajalec inšpekciji dela na njeno zahtevo zagotovi podatke, ki so bili uporabljeni pri oceni tveganja.
II. UKREPI DELODAJALCA 
5. člen 
(zamenjava in nadomestitev) 
(1) Delodajalec zamenja in nadomesti rakotvorno, mutageno ali reprotoksično snov na delovnem mestu s snovjo, zmesjo ali procesom, ki pod pogoji uporabe niso nevarni ali so manj nevarni za varnost in zdravje delavcev, če je to tehnično mogoče.
(2) Delodajalec inšpekciji dela na njeno zahtevo predloži podatke o ugotovitvah in preiskavah, ki jih je opravil glede odločitev iz prejšnjega odstavka.
6. člen 
(zmanjšanje izpostavljenosti) 
(1) Kadar iz rezultatov ocene iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika izhaja, da obstaja tveganje za varnost in zdravje delavcev, delodajalec prepreči izpostavljenost delavcev.
(2) Kadar rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi tehnično ni mogoče nadomestiti s snovjo, zmesjo ali procesom, ki pod pogoji uporabe niso nevarni ali so manj nevarni za varnost in zdravje delavcev, delodajalec zagotovi, da se rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi proizvaja in uporablja v zaprtem sistemu.
(3) Kadar zaprtega sistema tehnično ni mogoče zagotoviti, delodajalec zagotovi, da je stopnja izpostavljenosti delavcev rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem brez praga, zmanjšana na najnižjo možno stopnjo, kot je to tehnično mogoče.
(4) Kadar uporaba ali proizvodnja reprotoksične snovi s pragom v zaprtem sistemu tehnično ni mogoča, delodajalec zagotovi, da se tveganje, povezano z izpostavljenostjo delavcev tej reprotoksični snovi s pragom, zmanjša na najnižjo možno stopnjo.
(5) Ne glede na to, ali gre za reprotoksično snov s pragom ali reprotoksično snov brez praga, delodajalec pri ocenjevanju tveganja iz 4. člena tega pravilnika, upošteva zahteve iz prejšnjega odstavka, pri čemer upošteva tudi možnost, da za določeno reprotoksično snov varna stopnja izpostavljenosti ne obstaja, ter sprejme ustrezne ukrepe.
(6) Delodajalec zagotovi, da delavci ne bodo izpostavljeni koncentracijam rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi v zraku na delovnem mestu, višjim od mejnih vrednosti, določenih v Prilogi III tega pravilnika.
(7) Delodajalec za vsa dela, pri katerih se ni mogoče izogniti uporabi rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi, sprejme in izvaja naslednje ukrepe:
1. zmanjšanje količine rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi na delovnem mestu na najmanjšo možno mero;
2. zmanjšanje števila delavcev, ki so izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem, na najnižjo možno število;
3. načrtovanje delovnih postopkov in tehničnih kontrolnih ukrepov tako, da bo sproščanje rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi v zrak na delovnem mestu preprečeno ali zmanjšano na najmanjšo možno mero;
4. odstranjevanje rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi pri viru, z uvedbo lokalnega ali splošnega prezračevalnega sistema, pri čemer morajo biti vsi načini odstranjevanja primerni in združljivi z načeli varovanja zdravja ljudi in okolja;
5. uporaba ustreznih obstoječih postopkov za merjenje koncentracij rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi v zraku na delovnem mestu, še zlasti za zgodnje odkrivanje neobičajne izpostavljenosti zaradi nepredvidenega dogodka ali nezgode, ob upoštevanju standarda SIST EN 689;
6. izvajanje obdobnih preiskav škodljivosti rakotvornih, mutagenih in reprotoksičnih snovi v skladu s standardom SIST EN 689;
7. uporaba ustreznih delovnih postopkov in metod dela;
8. izvajanje kolektivnih varnostnih ukrepov oziroma izvajanje osebnih varovalnih ukrepov, kjer se izpostavljenosti ni mogoče izogniti z izvajanjem drugih ukrepov;
9. izvajanje higienskih ukrepov, kot so redno čiščenje tal, sten in drugih površin;
10. obveščanje delavcev;
11. označevanje nevarnih območij z ustreznimi opozorilnimi in varnostnimi znaki, vključno z znaki “prepovedano kajenje” in “prepovedano uživanje hrane in pijače”, na območjih, kjer so delavci izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem;
12. priprava načrtov za ukrepanje v izrednih primerih, ki so posledica neobičajno visoke stopnje izpostavljenosti;
13. zagotovitev ustrezne opreme za varno shranjevanje, ravnanje in prevoz rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi, še posebno zagotovitev uporabe zapečatenih in jasno ter vidno označenih vsebnikov rakotvornih, mutagenih snovi ali reprotoksičnih snovi;
14. zagotovitev sredstev, s katerimi lahko delavci varno zbirajo, shranjujejo in odstranjujejo odpadke, ter zagotovitev zapečatenih in jasno ter vidno označenih vsebnikov rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi, ki se morajo pri delu tudi uporabljati.
7. člen 
(obveščanje) 
(1) Delodajalec vsaj 15 dni pred začetkom uporabe rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi o tem pisno obvesti inšpekcijo dela. Delodajalec v pisnem obvestilu iz Priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika, navede:
– podatke o delodajalcu;
– podatke o proizvodnji ali uporabi rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi, s kratkim opisom postopka in razlogi za uporabo rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi;
– podatke o rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snoveh;
– podatke o varnostnih ukrepih;
– podatke o izpostavljenosti.
(2) Kadar iz rezultatov ocene tveganja iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika izhaja, da obstaja tveganje za varnost in zdravje delavcev zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu, delodajalec inšpekciji dela na njeno zahtevo omogoči dostop do podatkov o:
1. aktivnostih in industrijskih procesih, ki jih izvaja, vključno z razlogi za uporabo rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi;
2. vrsti proizvedenih ali uporabljenih rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi;
3. količini proizvedenih ali uporabljenih rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi ter zmesi, ki vsebujejo rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi;
4. številu izpostavljenih delavcev;
5. sprejetih preventivnih ukrepih;
6. vrsti uporabljene varovalne opreme;
7. naravi, stopnji in trajanju izpostavljenosti;
8. morebitni zamenjavi.
(3) Delodajalec najpozneje 15 dni po prenehanju uporabe rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi o tem pisno obvesti inšpekcijo dela.
8. člen 
(nepredvidena izpostavljenost) 
(1) Če pride pri delu do nepredvidenega dogodka ali nezgode, ki lahko povzroči neobičajno izpostavljenost delavcev rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem, delodajalec o tem takoj obvesti delavce.
(2) Dokler ni ponovno vzpostavljeno normalno stanje in niso odstranjeni vzroki za neobičajno izpostavljenost, delodajalec:
– zagotovi, da delajo na prizadetem območju le tisti delavci, ki so nujno potrebni za izvedbo popravil in drugega potrebnega dela;
– delavcem, ki delajo na prizadetem območju, zagotovi varovalno obleko in osebno varovalno opremo za varovanje dihal, ter zagotovi, da jo delavci tudi uporabljajo;
– za vsakega delavca posebej zagotovi, da njegova izpostavljenost rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem ne bo stalna in da bo omejena na najkrajši možni čas;
– nezaščitenim delavcem prepove delo na prizadetem območju.
9. člen 
(predvidena izpostavljenost) 
(1) Pri izvajanju določenih del, kot so vzdrževanje, sanacija, rušenje, kontrola, popravila na strojih, napravah, pripravah in objektih, za katera se predvideva znatno povečana izpostavljenost delavcev in za katera so že bili izvedeni vsi tehnični preventivni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti, delodajalec po posvetovanju z delavci ali njihovimi predstavniki določi varnostne ukrepe za zmanjšanje trajanja izpostavljenosti delavcev na najmanjšo možno mero in zagotovi varnost in zdravje delavcev med opravljanjem takih del.
(2) V skladu z določbo prejšnjega odstavka delodajalec vsem izpostavljenim delavcem zagotovi varovalno obleko in osebno varovalno opremo za varovanje dihal, ki jo morajo delavci uporabljati ves čas trajanja izpostavljenosti.
(3) Izpostavljenost iz prvega odstavka tega člena ne sme biti stalna, čas izpostavljenosti vsakega delavca pa mora biti omejen na najkrajši možni čas.
(4) Delodajalec zagotovi, da je dostop do območij iz prvega odstavka tega člena dovoljen le pooblaščenim osebam. Ta območja morajo biti od ostalih območij jasno razmejena in ustrezno označena.
10. člen 
(dostop na ogrožena območja) 
Delodajalec sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da je dostop na območja, na katerih se izvajajo aktivnosti, ki na podlagi ocene tveganja iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika predstavljajo tveganje za varnost in zdravje delavcev, dovoljen le tistim delavcem, ki morajo zaradi narave svojega dela delati ali vstopati na ta območja.
11. člen 
(higienski in individualni varovalni ukrepi) 
(1) Delodajalec za vse aktivnosti, pri katerih obstaja tveganje za kontaminacijo z rakotvornimi, mutagenimi ali reprotoksičnimi snovmi, sprejme in izvaja higienske in individualne varnostne ukrepe in z njimi zagotovi:
1. ustrezen prostor za uživanje hrane in pijače ter zagotovi, da delavci ne bodo uživali hrane in pijače ter kadili na delovnih območjih, na katerih obstaja tveganje za kontaminacijo z rakotvornimi, mutagenimi ali reprotoksičnimi snovmi;
2. delavcem ustrezno varovalno obleko ali drugo ustrezno posebno varovalno obleko;
3. ločene garderobne prostore za ločeno shranjevanje delovne ali varovalne obleke in civilne obleke;
4. delavcem ustrezne in zadostne umivalnice, kopalnice s prhami in toaletne prostore;
5. primerno hrambo varovalne opreme na točno določenem mestu ter kontrolo in čiščenje varovalne opreme po možnosti pred vsako uporabo, v vsakem primeru pa po vsaki uporabi;
6. popravilo ali zamenjavo pokvarjene ali ne brezhibno delujoče opreme pred nadaljnjo uporabo.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka ne smejo delavcem povzročati nobenih finančnih obveznosti.
12. člen 
(usposabljanje in obveščanje delavcev) 
(1) Delodajalec v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, na podlagi vseh razpoložljivih podatkov z različnimi oblikami podajanja informacij zagotovi, da so delavci oziroma njihovi predstavniki zadostno in primerno usposobljeni in obveščeni, predvsem v obliki obvestil in navodil o:
1. tveganju za njihovo zdravje zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem in o dodatnem tveganju za zdravje delavcev zaradi uporabe tobačnih izdelkov;
2. tveganju za nastanek poklicnih bolezni;
3. sprejetih preventivnih ukrepih za preprečitev izpostavljenosti in za preprečitev nastanka poklicnih bolezni;
4. higienskih ukrepih;
5. nošenju in uporabi osebne varovalne opreme in varovalne obleke;
6. ukrepih za preprečevanje nevarnih pojavov ali nezgod in postopkih ukrepanja delavcev in reševalcev v primeru nevarnih pojavov ali nezgod.
(2) Usposabljanje je prilagojeno posebnostim delovnega mesta ter novim in spremenjenim tveganjem na delovnem mestu, zlasti kadar delavci so ali bi lahko bili izpostavljeni novim rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem ali več različnim rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem hkrati, vključno s tistimi v nevarnih zdravilih.
(3) Usposabljanje se zagotovi tudi za vse delavce, ki so izpostavljeni rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem v zdravstvenih ustanovah, še zlasti pri uporabi novih nevarnih zdravil, ki vsebujejo rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi.
(4) Usposabljanje se izvaja periodično, v rednih časovnih presledkih, ali kadar je to potrebno zaradi drugih vzrokov.
(5) Delodajalec delavce podrobno seznani z vsebniki in instalacijami, ki vsebujejo rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi.
(6) Delodajalec zagotovi, da so vsi vsebniki, embalaža in instalacije, ki vsebujejo rakotvorne, mutagene ali reprotoksične snovi, jasno in čitljivo označeni z jasno vidnimi opozorilnimi znaki in znaki za opozarjanje na nevarnost.
13. člen 
(dostopnost podatkov) 
Delodajalec sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da:
1. lahko delavci oziroma njihovi predstavniki preverijo, ali se določbe tega pravilnika dosledno izvajajo, in jim omogočiti enakopravno sodelovanje pri izvajanju tega pravilnika, še zlasti glede:
– posledic za varnost in zdravje delavcev zaradi izbire, nošenja, in uporabe varovalne obleke in osebne varovalne opreme ne glede na obveznost delodajalca, da predhodno določi učinkovitost varovalne obleke in osebne varovalne opreme;
– varnostnih ukrepov delodajalca iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika, ne glede na odgovornost delodajalca, da določi takšne ukrepe;
2. so delavci oziroma njihovi predstavniki kakor hitro mogoče seznanjeni s primeri nepredvidenih izpostavljenosti, vključno s primeri iz 9. člena tega pravilnika, kjer se predvideva znatno povečana izpostavljenost delavcev, o vzrokih za takšno izpostavljenost ter o ukrepih, ki so bili sprejeti ali ki bodo sprejeti za izboljšanje stanja;
3. se vodi in stalno dopolnjuje seznam izpostavljenih delavcev, ki opravljajo aktivnosti, ki na podlagi ocene tveganja iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika predstavljajo tveganje za varnost in zdravje delavcev z navedbo elementov izpostavljenosti: vrste snovi, trajanja izpostavljenosti in koncentracij rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snovi, katerim so bili delavci izpostavljeni;
4. imajo izvajalec medicine dela oziroma pristojni organ ter drugi delavci, odgovorni za varnost in zdravje pri delu, dostop do seznama iz prejšnje točke;
5. ima vsak delavec dostop do podatkov na seznamu iz 3. točke tega odstavka, ki se nanašajo nanj osebno;
6. imajo delavci oziroma njihovi predstavniki dostop do anonimnih kolektivnih podatkov.
14. člen 
(posvetovanje in sodelovanje z delavci) 
Delodajalec zagotovi posvetovanje in sodelovanje z delavci oziroma njihovimi predstavniki pri vseh zadevah, ki jih ureja ta pravilnik, v obsegu in na način, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
III. ZDRAVSTVENI NADZOR 
15. člen 
(zdravstveni nadzor) 
(1) Delodajalec izvaja zdravstveni nadzor delavcev za vse delavce, za katere iz rezultatov ocene tveganja iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika izhaja, da obstaja tveganje za njihovo varnost in zdravje. Izvajalec medicine dela oceni, ali je treba zdravstveni nadzor izvajati tudi po koncu izpostavljenosti, in sicer tako dolgo, kot presodi, da je potrebno za varovanje zdravja delavcev.
(2) Zdravstveni nadzor za vsakega delavca se opravi pred izpostavljenostjo in v rednih časovnih obdobjih po izpostavljenosti.
(3) Kadar so delavci izpostavljeni rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem, za katere je uvedena zavezujoča biološka mejna vrednost, se izvaja tudi biološki monitoring delavcev. Biološki monitoring se izvaja, kadar je prepoznavno bolezen ali škodljiv vpliv na zdravje mogoče povezati z izpostavljenostjo in obstaja velika verjetnost, da se bolezen ali učinek lahko pojavi pod konkretnimi pogoji dela ter obstajajo veljavne tehnike zaznavanja indikacije bolezni ali škodljivega vpliva. Izvajalec medicine dela rezultate biološkega monitoringa, ki je pokazatelj ustreznosti, zadostnosti in učinkovitosti uvedenih ukrepov za varovanje zdravja delavcev, posreduje delodajalcu.
(4) Če se pri določenem delavcu odkrijejo spremembe v zdravstvenem stanju delavca, ki bi lahko bile posledica izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem, ali se ugotovi, da je bila presežena zavezujoča biološka mejna vrednost, lahko izvajalec medicine dela, ki izvaja naloge zdravstvenega varstva delavcev, zahteva izreden zdravstveni nadzor tudi za druge delavce, ki so bili podobno izpostavljeni.
(5) V takšnih primerih se v skladu s prvim odstavkom 4. člena tega pravilnika ponovno oceni tveganje zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem.
(6) Za vsakega delavca, za katerega je bil izveden zdravstveni nadzor, se vodi zdravstvena dokumentacija.
(7) Na podlagi rezultatov zdravstvenega nadzora izvajalec medicine dela priporoči preventivne in varnostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti za vsakega posameznega delavca.
(8) Izvajalec medicine dela delavce obvesti in jim svetuje o za njih primernem zdravstvenem nadzoru po koncu izpostavljenosti.
(9) Vsakemu delavcu je omogočen dostop do rezultatov zdravstvenega nadzora, ki se nanašajo nanj osebno.
(10) Delavec, za katerega je bil izveden zdravstveni nadzor, ali delodajalec lahko zahtevata presojo rezultatov zdravstvenega nadzora.
(11) Praktična priporočila za izvajanje zdravstvenega nadzora delavcev so podana v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
(12) O vseh primerih raka ter škodljivih vplivih na spolno delovanje in plodnost pri odraslih delavcih in delavkah ali razvojnih nepravilnostih pri njihovih potomcih, ki so posledica poklicne izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem, izvajalec medicine dela obvesti inšpekcijo dela.
(13) Inšpekcija dela mora Evropski komisiji na njeno zahtevo omogočiti dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka.
IV. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
16. člen 
(hramba dokumentacije) 
(1) Seznam iz 3. točke 13. člena tega pravilnika in zdravstvena dokumentacija iz šestega odstavka prejšnjega člena se hranita še najmanj 40 let po koncu izpostavljenosti, kadar so delavci izpostavljeni rakotvornim ali mutagenim snovem.
(2) Seznam iz 3. točke 13. člena tega pravilnika in zdravstvena dokumentacija iz šestega odstavka prejšnjega člena se hrani še najmanj pet let po koncu izpostavljenosti, kadar so delavci izpostavljeni reprotoksičnim snovem.
(3) Če delodajalec preneha z dejavnostjo, seznam iz 3. točke 13. člena tega pravilnika preda inšpekciji dela.
V. KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 79/19 in 89/22).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 5. aprila 2024.
Št. 0072-29/2023
Ljubljana, dne 2. aprila 2024
EVA 2023-2611-0078
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti