Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2024 z dne 26. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2024 z dne 26. 3. 2024

Kazalo

770. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, stran 1978.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), drugega odstavka 2. in prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1), 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) so Občinski svet Občine Gornja na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015 in 9/2023) na 2. dopisni seji zaključeni dne 11. 3. 2024, Občinski svet Občine Radenci na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011, 67/2015) na 3. redni seji dne 12. 3. 2024, Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) na 12. redni seji dne 21. 2. 2024 in Občinski svet Občine Apače na podlagi 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2021) na 4. izredni seji dne 20. 2. 2024 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/99 in 41/11) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja Svet zavoda, ki ima 7 članov. Svet zavoda sestavljajo:
– 2 predstavnika delavcev zavoda (en predstavnik s strani zdravnikov in zobozdravnikov ter en predstavnik s strani ostalih delavcev);
– 4 predstavniki občin ustanoviteljic, in sicer: Občina Apače 1 predstavnik, Občina Gornja Radgona 1 predstavnik, Občina Radenci 1 predstavnik in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 1 predstavnik;
– 1 predstavnik zavarovancev, ki ga ZZZS imenuje iz območja Upravne enote Gornja Radgona.
Posamezni predstavnik v svetu zavoda ima moč glasu, kot je prikazana v spodnji tabeli:
Člani sveta zavoda
Deleži v 100 % (zavarovanci in delavci) in deleži v 100 % (občine)
Št. predstavnikov
Delež v okviru 100 %
Moč glasu v 100 %
Predstavnik zavarovancev
33,33 %
1
33,33 %
11,11 %
Predstavnika delavcev zavoda
66,67 %
2
11,11 %
11,11 %
Predstavnik Občine Gornja Radgona
42,89 %
1
66,67 %
28,60 %
Predstavnik Občine Radenci
25,06 %
1
16,71 %
Predstavnik Občine Apače
18,14 %
1
12,09 %
Predstavnik Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
13,91 %
1
9,27 %
SKUPAJ
7
100 %
«. 
2. člen 
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma najmanj drugo bolonjsko stopnjo organizacijske, pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
– ter izpolnjuje dodatne pogoje določene s statutom in v skladu z zakonom.«
3. člen 
Zavod je dolžan imenovati predstavnika delavcev v svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. Imenovani predstavniki občin ustanoviteljic in zavarovancev v svetu zavoda nadaljujejo s svojim delom do poteka njihovega mandata.
4. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga v istem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2023-6-U102
Gornja Radgona, dne 15. marca 2024
Županja 
Občine Gornja Radgona 
Urška Mauko Tuš 
Št. 160-3/2019-33
Radenci, dne 15. marca 2024
Župan 
Občine Radenci 
Roman Leljak 
Št. 160-0001/2011-013
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 15. marca 2024
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel 
Št. 007-14/2009
Apače, dne 15. marca 2024
Župan 
Občine Apače 
dr. Andrej Steyer 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti