Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2024 z dne 19. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2024 z dne 19. 3. 2024

Kazalo

701. Pravilnik o ureditvi plovbnega območja in vstopno izstopnih mest, o izvedbi sistema nakupa dovolilnic ter o izvedbi nadzora na plovbnem območju na reki Soči na območju Občine Kobarid, stran 1769.

  
Na podlagi 13. člena, 14. člena, 18. člena, 20. člena in 22. člena Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 103/23) in 18. in 60. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 10. redni seji dne 14. marca 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o ureditvi plovbnega območja in vstopno izstopnih mest, o izvedbi sistema nakupa dovolilnic ter o izvedbi nadzora na plovbnem območju na reki Soči na območju Občine Kobarid 
1. člen
(predmet pravilnika) 
Ta pravilnik določa način in obseg vzdrževanja plovbnega območja, način ter pogoje upravljanja in uporabe vstopno izstopnih mest, vsebino, obliko in sistem izdajanja dovolilnic, pogoje in postopek nakupa dovolilnic po subvencionirani ceni ter uniformo, označbe in ustrezno opremo nadzornikov in informatorjev na reki Soči v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 103/23 – v nadaljnjem besedilu: Odlok o določitvi plovbnega režima).
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot pojmi, uporabljeni v Zakonu o plovbi po celinskih vodah (v nadaljnjem besedilu: ZPCV) in v Odloku o določitvi plovbnega režima.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE PLOVBNEGA OBMOČJA 
3. člen 
(vzdrževanje plovbnega območja) 
(1) Vzdrževanje plovbnega območja izvaja skrbnik plovbnega območja.
(2) Skrbnik plovbnega območja v okviru vzdrževanja sam ali s pomočjo podizvajalca oziroma drugega strokovnega izvajalca:
– izvaja redne preglede plovbnega območja in odstranjuje manjše ovire, ki onemogočajo plovbo oziroma o ovirah obvešča izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč;
– obvešča uporabnike o stanju plovbnega območja;
– izvaja druge naloge v skladu s predpisi.
4. člen 
(izvajanje rednih pregledov in odstranjevanje ovir na plovbnem območju) 
(1) Redne preglede plovbnega območja izvaja skrbnik plovbnega območja v času, ko je dovoljena plovba v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima, najmanj enkrat tedensko. Skrbnik plovbnega območja opravi pregled plovbnega območja tudi enkrat v prvem tednu pred 15. marcem tekočega leta ter enkrat v prvem tednu po 31. oktobru tekočega leta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek skrbnik v času, ko je dovoljena plovba v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima, izvede pregled plovbnega območja po vsakem naravnem ali drugem dogodku, ki lahko vpliva na plovbno območje (npr. kamniti podori, večja neurja ipd.) ter vsakokrat, ko pretok reke preseže 100 m3/s na vodomerni postaji Agencije Republike Slovenije za okolje v kraju Kobarid.
(3) V primeru ugotovitve ovire, ki onemogoča plovbo, mora skrbnik plovbnega območja poskrbeti za njeno odstranitev, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti izvajalca gospodarske javne službe, ki je odgovoren za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja upravljanje z vodami.
5. člen 
(obveščanje uporabnikov) 
(1) Skrbnik plovbnega območja na opozorilno-informacijskih tablah na vstopno izstopnih mestih ter na svetovnem spletu pregledno predstavi vse pomembnejše informacije v zvezi s pravili plovbe ter klicne številke za klic v sili in pomoč v primeru nesreče na plovbnem območju.
(2) Skrbnik plovbnega območja na opozorilno-informacijskih tablah na vstopno izstopnih mestih objavi kontaktne podatke, preko katerih lahko uporabniki pridobijo podatke o dnevnem stanju na plovbnem območju in vstopno izstopnih mestih (nevarnosti na plovbnem območju, omejitve in prepovedi plovbe, zapore vstopno izstopnih mest ipd.).
VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE VSTOPNO IZSTOPNIH MEST 
6. člen 
(upravljanje vstopno izstopnih mest) 
Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja vstopno izstopnih mest v okviru upravljanja vstopno izstopnih mest izvaja:
– redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest;
– zbiranje odpadkov na vstopno izstopnih mestih;
– določanje reda na vstopno izstopnih mestih;
– odločanje o posebni rabi vstopno izstopnih mest;
– druge storitve v skladu s predpisi.
7. člen 
(redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan redno vzdrževati vstopno izstopna mesta na način, da je omogočeno varno vplutje in izplutje plovil ter vkrcanje in izkrcanje oseb.
(2) Redno vzdrževanje iz prejšnjega odstavka vključuje:
– ugotavljanje stanja na vstopno izstopnih mestih najmanj dvakrat tedensko v času, ko je dovoljena plovba v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima, ter enkrat pred začetkom plovbne sezone in enkrat po končani plovbni sezoni v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima;
– redno vzdrževanje zemljišč na vstopno izstopnih mestih, kar vključuje vsaj štirikrat v plovbni sezoni izvedeno strojno in ročno košnjo zemljišč ter obrezovanje dreves in grmovnic na način, da se v največji možni meri ohranja obstoječa zarast ter urejen izgled vstopno izstopnega mesta;
– redno vzdrževanje in obnavljanje označb na vstopno izstopnih mestih;
– redno vzdrževanje parkirišč, dostopnih poti in druge infrastrukture na vstopno izstopnih mestih.
8. člen 
(zbiranje odpadkov na vstopno izstopnih mestih) 
Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan zagotavljati pogoje za odlaganje odpadkov na vstopno izstopnih mestih in zagotavljati ravnanje s temi odpadki v skladu s predpisi. Prav tako je izvajalec gospodarske javne službe na območju vstopno izstopnih mest dolžan poskrbeti za odstranitev odpadkov oziroma predmetov, ki ogrožajo ali bi lahko ogrozili varnost plovbe.
9. člen 
(določanje reda na vstopno izstopnih mestih) 
(1) Izvajalec javne službe določi način in pogoje uporabe vstopno izstopnih mest za plovbo v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima in tem pravilnikom (v nadaljnjem besedilu: red na vstopno izstopnih mestih).
(2) Red na vstopno izstopnih mestih mora predhodno potrditi župan občine, ki je sprejela ta pravilnik.
(3) Izvajalec javne službe objavi red na vstopno izstopnih mestih na vidnem mestu na vsakem vstopno izstopnem mestu.
10. člen 
(odločanje o posebni rabi vstopno izstopnih mest) 
(1) Izvajalec javne službe lahko na podlagi vloge izjemoma dovoli uporabo vstopno izstopnih mest za druge namene (v nadaljnjem besedilu: posebna raba).
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka se izda v obliki soglasja. Soglasje oziroma odločbo o dovolitvi posebne rabe vstopno izstopnih mest mora predhodno potrditi župan občine, ki je sprejela ta pravilnik.
(3) Pri določitvi posebne rabe iz prvega odstavka tega člena je potrebno upoštevati določbe ZPCV in drugih predpisov. Posebna raba ne sme onemogočati uporabe vstopno izstopnih mest za dostop do plovbnega območja za plovbo.
POSTOPEK IZDAJE IN OBLIKA DOVOLILNICE 
11. člen 
(sistem izdajanja dovolilnice) 
(1) Uporabniki vstopno izstopnih mest lahko nakup dovolilnic opravijo preko spleta ali na pooblaščenih prodajnih mestih. Preko spleta je možno izključno brezgotovinsko plačilo, na prodajnih mestih pa je omogočeno plačevanje z gotovino ali s kreditno kartico.
(2) Pravne osebe in samostojni podjetniki lahko za potrebe svojih strank ali članov opravijo skupinski nakup dovolilnic. Navedeni nakup je mogoč samo ob predhodni registraciji pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, ki mora biti opravljena najmanj 5 delovnih dni pred predvidenim dnevom plovbe ter nakupom dovolilnice.
(3) Dovolilnico mora uporabnik plovbnega območja pred uporabo vstopno izstopnih mest potrditi v elektronskem sistemu, ki ga vodi skrbnik. Brez ustrezno potrjene dovolilnice uporaba vstopno izstopnega mesta ni dovoljena.
(4) Tehnični pogoji in način nakupa, varstvo osebnih podatkov v postopku nakupa ter ostale pomembne informacije, vezane na sistem nakupa oziroma izdajanja in potrjevanja dovolilnice, so opredeljeni v splošnih pogojih, ki so objavljeni na spletni strani skrbnika.
12. člen 
(vsebina in oblika dovolilnice) 
(1) Dovolilnica ima navedeno vrsto dovolilnice, območje veljavnosti, zaporedno številko dovolilnice, ceno, QR kodo ter v primeru imenske dovolilnice tudi ime in priimek uporabnika.
(2) Dovolilnica je v primeru nakupa na enem izmed pooblaščenih prodajnih mest izdana v fizični obliki, v primeru nakupa na svetovnem spletu pa je izdana v elektronski obliki ter poslana na elektronski naslov, ki ga je uporabnik v sistem vnesel tekom postopka nakupa.
13. člen 
(dovolilnice po subvencionirani ceni) 
Občina lahko določenim skupinam ljudi zagotovi dovolilnico po subvencionirani ceni. Po subvencionirani ceni je možen nakup izključno sezonske imenske dovolilnice pod pogojem, da ima oseba stalno prebivališče v Občini Kobarid ali je lastnik nepremičnine v Občini Kobarid. Nakup dovolilnice po subvencionirani ceni je možen izključno na pooblaščenih prodajnih mestih, kjer mora kupec ob nakupu na vpogled predložiti veljavni osebni dokument ali listino, ki dokazuje lastništvo nepremičnine.
OZNAČBE IN OPREMA NADZORNIKOV IN INFORMATORJEV 
14. člen 
(uniforma, označbe in ustrezna oprema nadzornikov in informatorjev) 
Nadzorniki in informatorji morajo imeti poleg opreme, navedene v Odloku o določitvi plovbnega režima, oblečeno polo majico temno modre barve z grbom Občine Kobarid.
15. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2024
Kobarid, dne 14. marca 2024
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti