Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2024 z dne 19. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2024 z dne 19. 3. 2024

Kazalo

694. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A), stran 1751.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. marca 2024.
Št. 003-02-1/2024-32
Ljubljana, dne 15. marca 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-3A) 
1. člen
V Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) se v 77. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Pripravljavec regionalnega prostorskega plana je regionalna razvojna agencija ali druga razvojna institucija, vključena v regijsko razvojno mrežo v razvojni regiji. Pripravljavec regionalnega prostorskega plana mora imeti sedež v razvojni regiji in zaposlenega najmanj enega strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
(2) Pripravljavca regionalnega prostorskega plana za celotno območje posamezne razvojne regije določijo občine v razvojni regiji s sklepom sveta regije, minister pa mu podeli javno pooblastilo v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za izdelavo regionalnega prostorskega plana, okoljskega poročila in strokovnih podlag pripravljavec regionalnega prostorskega plana pridobi izdelovalce. Pri izdelavi regionalnega prostorskega plana mora sodelovati interdisciplinarna skupina strokovnjakov iz 45. člena tega zakona, katere delovanje zagotovi izdelovalec regionalnega prostorskega plana.«.
V petem odstavku se besedilo »izdelavo regionalnega prostorskega plana« nadomesti z besedilom »izvajanje nalog regionalnega prostorskega planiranja«.
2. člen 
V 298. členu se v prvem odstavku za besedo »drugim« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »tretjim« pa se doda besedilo »in četrtim«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-01/23-13/13
Ljubljana, dne 7. marca 2024
EPA 1250-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti