Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2024 z dne 19. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2024 z dne 19. 3. 2024

Kazalo

693. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), stran 1749.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. marca 2024.
Št. 003-02-1/2024-33
Ljubljana, dne 15. marca 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-2A) 
1. člen
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) se v 18. členu v drugem odstavku za piko na koncu tretjega stavka doda nov četrti stavek, ki se glasi: »Vlada z namenom zmanjšanja znatnega tveganja za zdravje ljudi in za okolje določi za naprave za sosežig odpadkov iz 110. člena tega zakona mejne vrednosti emisij najmanj tako strogo, kot so določene v zaključkih o BAT za naprave za sežig odpadkov, razen če zaključki o BAT za naprave za sosežig odpadkov določajo strožje mejne vrednosti emisij.«.
2. člen 
V 150. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Povzročitelj obremenitve mora podatke obratovalnega monitoringa najmanj enkrat letno sporočati ministrstvu in občini, na območju katere obratuje, ter o njegovih rezultatih obveščati javnost. Povzročitelj obremenitve z emisijami snovi v zrak mora veljavne polurne povprečne vrednosti in izračunane veljavne dnevne povprečne vrednosti, ki jih pridobi s trajnimi meritvami emisij snovi v zrak v skladu s predpisom iz petega odstavka tega člena, objaviti na svoji spletni strani takoj, ko so na voljo, in jih enkrat mesečno za pretekli mesec posredovati ministrstvu ter v isti obliki in na isti način tudi občini, na območju katere obratuje. Povzročitelj obremenitve z emisijami snovi v zrak mora podatke, ki jih pridobi na podlagi trajnih meritev, telemetrično in v dejanskem času poročati ministrstvu. Povzročitelj obremenitve z emisijami snovi v zrak mora podatke občasnih meritev sporočati ministrstvu in občini, na območju katere obratuje, v enem mesecu od opravljenih meritev.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne uprave obvešča javnost o rezultatih monitoringa, določenega v okoljevarstvenem dovoljenju, ki jih povzročitelj obremenitve pošilja ministrstvu. Ministrstvo zagotovi sprotno objavo podatkov o trajnih meritvah emisij snovi v zrak iz drugega in tretjega stavka tretjega odstavka tega člena, ki jih prejme od povzročitelja obremenitve, na osrednjem spletnem mestu državne uprave.«.
Za osmim odstavkom se dodata nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Vlada predpiše, da se obratovalni monitoring izvaja tudi na vseh posameznih izpustih naprave glede na višino največjega urnega prostorninskega pretoka in masnega pretoka snovi, za katere se določa mejne vrednosti emisij v zrak.
(10) Vlada predpiše, da se obratovalni monitoring v napravah za sosežig odpadkov iz 110. člena tega zakona izvaja tako kot v napravah za sežig odpadkov iz 110. člena tega zakona, razen kadar je za te naprave za sosežig odpadkov predpisano izvajanje pogostejših meritev.«.
3. člen 
V 260. členu se v prvem odstavku za 52. točko dodata novi 52.a in 52.b točka, ki se glasita:
»52.a kot povzročitelj obremenitve ne zagotavlja obratovalnega monitoringa ali ne sporoča podatkov obratovalnega monitoringa ministrstvu in občini najmanj enkrat letno (prvi odstavek in prvi stavek tretjega odstavka 150. člena);
52.b kot povzročitelj obremenitve z emisijami snovi v zrak ne objavi na svoji spletni strani veljavnih polurnih povprečnih vrednosti in izračunanih veljavnih dnevnih povprečnih vrednosti, ki jih pridobi s trajnimi meritvami emisij snovi na podlagi predpisa iz petega odstavka 150. člena tega zakona takoj, ko so na voljo, ali jih ne posreduje ministrstvu enkrat mesečno za pretekli mesec ter v isti obliki in na isti način tudi občini, na območju katere obratuje, ali ne poroča ministrstvu podatkov, ki jih pridobi na podlagi trajnih meritev, telemetrično in v dejanskem času ministrstvu, ali ne sporoča podatkov občasnih meritev ministrstvu in občini, na območju katere obratuje, v enem mesecu od opravljenih meritev (drugi, tretji in četrti stavek tretjega odstavka 150. člena);«.
4. člen 
V 261. členu se v prvem odstavku 3. točka črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(uskladitev predpisov) 
(1) Vlada uskladi Uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16, 116/21 in 44/22 – ZVO-2) z dopolnjenim drugim odstavkom 18. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Vlada uskladi Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22) s spremenjenim tretjim ter novima devetim in desetim odstavkom 150. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Minister uskladi Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2) s spremenjenim tretjim ter novima devetim in desetim odstavkom 150. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
6. člen 
(začetek izvajanja spremenjenega obratovalnega monitoringa) 
Upravljavec naprave, ki za obratovanje naprave ne potrebuje okoljevarstvenega dovoljenja, začne izvajati obratovalni monitoring emisij snovi v zrak v skladu s spremenjenim tretjim ter novima devetim in desetim odstavkom 150. člena zakona najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.
7. člen 
(okoljevarstvena dovoljenja) 
(1) Ministrstvo po uradni dolžnosti preveri in uskladi pravnomočna okoljevarstvena dovoljenja, ki obratujejo na dan uveljavitve tega zakona, z dopolnjenim drugim odstavkom 18. člena zakona, s spremenjenim tretjim ter novima devetim in desetim odstavkom 150. člena zakona, najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona, pri čemer se ne uporabljata določbi tretjega in četrtega odstavka 121. člena zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec naprave za sosežig, ki obratuje na dan uveljavitve tega zakona, uskladi obratovanje naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem v delu, ki se nanaša na dopolnjeni drugi odstavek 18. člena zakona v štirih letih od njegove pravnomočnosti.
(3) Upravljavec naprave, ki ima za obratovanje naprave pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, obveznost iz spremenjenega tretjega odstavka 150. člena zakona prvič izpolni najpozneje v šestih mesecih od pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.
(4) Postopki za pridobitev ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/23-10/87
Ljubljana, dne 7. marca 2024
EPA 1056-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti