Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2024 z dne 7. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2024 z dne 7. 2. 2024

Kazalo

288. Pravilnik o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve, stran 665.

  
Na podlagi petega odstavka 16. člena in za izvrševanje 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ, 76/23 in 136/23 – ZIUZDS) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik za zdravstvene delavce oziroma zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), ki so zaposleni v ambulantah družinske medicine ter ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja (v nadaljnjem besedilu: ambulanta) v javnih zdravstvenih zavodih (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), določa višino dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve za posamezni poklic v zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: dodatek), podrobnejša merila za določitev višine dodatka, roke izplačil dodatka in hrambo dokumentacije v zvezi z izplačili dodatka.
2. člen 
(merila za določitev višine dodatka) 
Zdravstvenemu delavcu pripada dodatek na podlagi meril iz petega odstavka 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ, 76/23 in 136/23 – ZIUZDS), in sicer glede na preseganje glavarinskih količnikov na tim, sorazmerno z dejansko prisotnostjo in delom zdravstvenega delavca v ambulanti. Podrobnejša merila za določitev višine dodatka so:
– obseg tima, dogovorjenega v pogodbi med izvajalcem in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS),
– število glavarinskih količnikov na tim v ambulantah družinske medicine ter v ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja, realiziranih nad planiranim obsegom,
– obseg priznanega zdravstvenega kadra, kot izhaja iz standarda iz dogovora, ki ureja programe storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: dogovor).
3. člen 
(način izračuna višine dodatka) 
(1) Vrednost količnika za izračun dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve (v nadaljnjem besedilu: POD_PO) se izračuna na podlagi standarda iz dogovora za vsako od ambulant iz druge alineje prejšnjega člena posebej in za vsakega zdravstvenega delavca posebej.
(2) Če izračunana vrednost dodatkov, na ravni izvajalca, presega sredstva, pridobljena na podlagi preseganja glavarinskih količnikov in količnikov iz storitev nad planiranim obsegom programa, in sicer v višini, ki se nanaša na kalkulativni element plač in drugih prejemkov, se dodatek POD_PO posameznemu zdravstvenemu delavcu zniža sorazmerno, v razmerju med izračunanimi in zagotovljenimi sredstvi.
4. člen 
(način izračuna višine dodatka v ambulantah družinske medicine) 
(1) Dodatek pripada zdravstvenemu delavcu, ki opravlja delo v ambulanti družinske medicine, za pretekli mesec obračuna.
(2) Višina dodatka za posameznega zdravstvenega delavca v timu se določa na naslednji način:
– obseg tima (število timov v tabeli ZZZS),
– preseganje 1.895 glavarinskih količnikov na tim,
– delež priznanega posameznega zdravstvenega kadra v standardu,
– odstotek udeležbe v timu (dejanska prisotnost v ambulanti).
(3) Dodatek za POD_PO = obseg tima * delež priznanega kadra v standardu 302 001 * preseganje števila GK/tim * odstotek udeležbe v timu * vrednost količnika POD_PO.
(4) Vrednost količnika POD_PO za zdravnika specialista je 0,87 eura.
(5) Vrednost količnika POD_PO za tehnika zdravstvene nege je 0,30 eura.
(6) Vrednost količnika POD_PO za zdravstvenega administratorja je 0,29 eura.
5. člen 
(način izračuna višine dodatka v ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja) 
(1) Dodatek pripada zdravstvenemu delavcu, ki opravlja delo v ambulanti otroškega ali šolskega dispanzerja, za pretekli mesec obračuna.
(2) Višina dodatka za posameznega zdravstvenega delavca v timu se določa na naslednji način:
– obseg tima (število timov v tabeli ZZZS),
– preseganje 1.895 glavarinskih količnikov na tim,
– delež priznanega posameznega zdravstvenega kadra v standardu,
– odstotek udeležbe v timu (dejanska prisotnost v ambulanti).
(3) Dodatek za POD_PO = obseg tima * delež priznanega kadra v standardu 327 009 * preseganje števila GK/tim * odstotek udeležbe v timu * vrednost količnika POD_PO kurativa.
(4) Vrednost količnika POD_PO za zdravnika specialista za delo na področju kurativne dejavnosti je 1,09 eura.
(5) Vrednost količnika POD_PO za diplomirano medicinsko sestro/višjo medicinsko sestro na področju kurativne dejavnosti je 0,54 eura.
(6) Vrednost količnika POD_PO za tehnika zdravstvene nege je 0,38 eura.
(7) Vrednost količnika POD_PO za zdravstvenega administratorja je 0,36 eura.
6. člen 
(izključevanje dodatka) 
Dodatek se izključuje z delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela, plačilom na podlagi podjemne ali civilnopravne pogodbe ali drugo možnostjo nagrajevanja zdravstvenega delavca za zdravstvene storitve, opravljene v ambulanti iz druge alineje 2. člena tega pravilnika.
7. člen 
(višina dodatka v posebnih primerih) 
(1) V primeru začasne odsotnosti zdravnika nosilca tima z dela je nadomestni zdravnik upravičen do sorazmerne višine dodatka glede na čas nadomeščanja.
(2) Kadar je nosilec tima v skladu z 20.a členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21 in 136/23 – ZIUZDS) specializant, se za izračun višine dodatka smiselno uporabi 4. oziroma 5. člen tega pravilnika.
8. člen 
(hramba dokumentacije) 
Dokumentacija, povezana z izplačilom dodatkov, se hrani tri leta.
9. člen 
(odgovornost za pravilnost dodatkov) 
Za pravilnost dodeljevanja in izplačevanja dodatkov je odgovoren izvajalec.
10. člen 
(izplačilo dodatka) 
Dodatek se izplača pri plači za pretekli mesec.
KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(izplačilo dodatka za januar 2024) 
Dodatek za januar 2024 se izplača najpozneje do 20. februarja 2024.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-22/2024
Ljubljana, dne 7. februarja 2024
EVA 2024-2711-0006
Dr. Valentina Prevolnik Rupel 
ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti