Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2024 z dne 5. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2024 z dne 5. 2. 2024

Kazalo

287. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev, stran 663.

  
Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na 53. redni seji dne 15. februarja 2023 sprejela naslednji
S P L O Š N I  A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev 
1. člen 
V Splošnem aktu o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18, 68/19 in 39/23) se v 7. členu drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo drugi do šesti odstavek.
2. člen 
V 9. členu se za šestim odstavkom dodata nova, sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Če bi morala nadzorna komisija pri izvajanju strokovnega nadzora vpogledati v dokumentacijo, ki vsebuje tajne podatke, mora pooblaščeni inženir nadzorno komisijo na to opozoriti, jih seznaniti s stopnjo tajnosti in ravnati skladno s predpisi, ki urejajo tajne podatke. Če član nadzorne komisije nima dovoljenja za dostop do tajnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, v dokumentacijo ne vpogleda, nadzorna komisija pa o tem napravi uradni zaznamek.
(8) Če bi morala nadzorna komisija pri izvajanju strokovnega nadzora vpogledati v dokumentacijo, ki predstavlja poslovno skrivnost ali dokumentacijo, glede katere se je nadzorovani pooblaščeni inženir oziroma njegov delodajalec zavezal k nerazkritju, nadzorovani pooblaščeni inženir nadzorno komisijo na to opozori, ji odreče vpogled v dokumentacijo ter predloži dokazilo o poslovni skrivnosti oziroma dogovor o varovanju zaupnih informacij. Nadzorna komisija o tem napravi uradni zaznamek.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(pogoji za člane nadzorne komisije v prehodnem obdobju) 
(1) Do 31. decembra 2025 je lahko član nadzorne komisije, ki opravlja nadzor nad delom pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva, tudi pooblaščeni inženir s področja gradbeništva z ustreznimi desetletnimi praktičnimi izkušnjami s področja prometnega inženirstva, pridobljenimi kot pooblaščeni inženir s področja gradbeništva pred uveljavitvijo pooblastila pooblaščeni inženir s področja prometnega inženirstva.
(2) Do 31. decembra 2032 je lahko član nadzorne komisije, ki opravlja nadzor nad delom pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva, tudi pooblaščeni inženir s področja prometnega inženirstva z ustreznimi dveletnimi delovnimi izkušnjami s področja prometnega inženirstva, pridobljenimi kot pooblaščeni inženir s področja prometnega inženirstva.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IZS 01402-0009/2023
Ljubljana, dne 22. decembra 2023
EVA 2023-2560-0068
Predsednik 
Inženirske zbornice Slovenije 
mag. Črtomir Remec 
Minister za naravne vire in prostor je dal mnenje k temu splošnemu aktu pod št. 007-162/2023-2550-6 z dne 8. decembra 2023.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti