Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2024 z dne 29. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2024 z dne 29. 1. 2024

Kazalo

215. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, stran 537.

  
Na podlagi 4.a člena, osmega in enajstega odstavka 10. člena, šestega odstavka 13. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa kategorije, v katerih se uradno potrdijo in tržijo razmnoževalni material in sadike hmelja, zahteve glede zdravstvenega stanja, sortne pristnosti in čistosti in drugih meril kakovosti, ki jih mora za trženje izpolnjevati posamezna kategorija razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, zahteve glede pakiranja, zapiranja in označevanja, podrobnejše pogoje za trženje sadik sorte v postopku vpisa v sortno listo ter podrobnejši postopek in zahteve za uradno potrditev razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
(2) Ta pravilnik določa tudi način izvajanja ukrepov za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastlinah Humulus lupulus L. za saditev, razen na semenih, za izvajanje 6. člena in Dela J Priloge V Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne 10. 12. 2019, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1787 z dne 14. septembra 2023 o spremembi prilog III, IX in X k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 glede seznama varovanih območij in z njimi povezanih karantenskih škodljivih organizmov za varovana območja, prepovedi vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na nekatera varovana območja ter posebnih zahtev za njihov vnos na nekatera varovana območja ali premike po njih (UL L št. 230 z dne 19. 9. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/2072/EU).
2. člen 
(postopek informiranja in klavzula) 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito:
1. proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in Turčiji ali
2. proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 1).
3. člen 
(pomen izrazov) 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. hmelj so rastline vrste (Humulus lupulus L.);
2. razmnoževalni material hmelja so cele rastline hmelja, ki so namenjene nadaljnjemu razmnoževanju ali pridelavi sadik hmelja (v nadaljnjem besedilu: matične rastline), in deli matičnih rastlin, vključno s tkivnimi kulturami;
3. sadike hmelja so ukoreninjeni potaknjenci in podzemni deli rastlin hmelja z brsti in koreninami, ki so namenjene sajenju v hmeljišča;
4. mesto pridelave razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja (v nadaljnjem besedilu: mesto pridelave) je mesto pridelave, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin;
5. enota pridelave razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja (v nadaljnjem besedilu: enota pridelave) je del mesta pridelave, ki je namenjena pridelavi razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja in je lahko rastlinjak, plastenjak ali drug zavarovan prostor ali matično hmeljišče;
6. nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi hmelja so nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi iz dela L Priloge IV Izvedbene uredbe 2019/2072/EU.
4. člen 
(zahteve za trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja) 
Razmnoževalni material in sadike hmelja se lahko tržijo, če:
1. je sorta vpisana v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja vpis sorte v sortno listo in vodenje sortne liste;
2. so uradno potrjeni v eni od kategorij iz 5. člena tega pravilnika;
3. so označeni z uradnimi etiketami v skladu s 6. členom tega pravilnika.
5. člen 
(kategorije razmnoževalnega materiala in sadik hmelja) 
Kategorije, v katerih se uradno potrdijo in tržijo razmnoževalni material in sadike hmelja:
1. izvorne matične rastline so razmnoževalni material hmelja, ki:
a) je pridobljen in se vzdržuje v skladu s postopki in metodami iz 1., 2. in 3. točke Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika,
b) izpolnjuje zahteve za uradno potrditev izvornih matičnih rastlin iz 12. člena tega pravilnika,
c) je namenjen razmnoževanju in pridelavi osnovnih matičnih rastlin ali certificiranih sadik;
2. osnovne matične rastline so razmnoževalni material hmelja, ki:
a) je pridelan z vegetativnim razmnoževanjem uradno potrjenih izvornih matičnih rastlin v skladu s postopki iz 4. točke Priloge 1 tega pravilnika,
b) izpolnjuje zahteve za uradno potrditev osnovnih matičnih rastlin iz 12. člena tega pravilnika,
c) je namenjen razmnoževanju in ponovni pridelavi osnovnih matičnih rastlin ali pridelavi certificiranih sadik A;
3. certificirane sadike A so ukoreninjeni potaknjenci hmelja, ki:
a) so pridelane z vegetativnim razmnoževanjem uradno potrjenih izvornih ali osnovnih matičnih rastlin v skladu s postopki iz 5. točke Priloge 1 tega pravilnika,
b) izpolnjujejo zahteve za uradno potrditev certificiranih sadik A iz 13. člena tega pravilnika,
c) so namenjene sajenju v matično hmeljišče iz 15. člena tega pravilnika ali v hmeljišče za pridelavo pridelka hmelja;
4. certificirane sadike B so podzemni deli rastlin hmelja z brsti in koreninami, ki:
a) so pridelane v skladu s postopki iz 6. točke Priloge 1 tega pravilnika z vegetativnim razmnoževanjem uradno pregledanih certificiranih matičnih rastlin v matičnem hmeljišču, ki izpolnjuje zahteve za matično hmeljišče iz 15. člena tega pravilnika,
b) izpolnjujejo zahteve za uradno potrditev certificiranih sadik B iz 14. člena tega pravilnika,
c) so namenjene sajenju v hmeljišče za pridelavo pridelka hmelja.
6. člen 
(označevanje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja) 
(1) Vsako pakiranje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja se označi z uradno etiketo, ki se pritrdi na zunanji strani pakiranja tako, da je ni mogoče odstraniti in ponovno pritrditi, ne da bi to bilo opazno.
(2) Uradna etiketa je bele barve za izvorne in osnovne matične rastline, modre barve za certificirane sadike A in rdeče barve za certificirane sadike B.
(3) Na uradni etiketi se navedejo naslednji podatki:
1. oznaka organa za potrjevanje, ki izdaja uradno etiketo;
2. oznaka kode države 'SI' in neponovljiva registrska številka dobavitelja;
3. referenčna oznaka partije;
4. botanično ime vrste;
5. ime sorte;
6. kategorija razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja;
7. količina razmnoževalnega materiala hmelja ali število sadik hmelja v pakiranju;
8. leto pridelave razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja;
9. zaporedna številka uradne etikete.
(4) Uradna etiketa mora biti iz materiala, odpornega na vlago. Podatki na uradni etiketi morajo biti natisnjeni z neizbrisljivo, fotostabilno barvo.
(5) Če je uradna etiketa nameščena na isti podlagi kot rastlinski potni list, ki se izda v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4), zadnjič dopolnjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/2404 z dne 14. septembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil za preiskave karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in razveljavitvi Direktive Komisije 92/70/EGS (UL L št. 317 z dne 9. 12. 2022, str. 42), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU), na uradni etiketi ni treba navesti podatkov iz 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka tega člena, upoštevati pa je treba zahteve za uradno etiketo iz prejšnjega odstavka.
7. člen 
(izjema za sadike sorte v postopku vpisa v sortno listo) 
(1) Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika se lahko tržijo tudi sadike hmelja sorte, ki je prijavljena za vpis v sortno listo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: sadike sorte v postopku vpisa v sortno listo), če:
1. je dobavitelj pridobil dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) za trženje sadik sorte v postopku vpisa v sortno listo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
2. je bilo v postopku uradne potrditve ugotovljeno, da:
– so bile sadike sorte v postopku vpisa v sortno listo pridelane iz rastlin kandidatk, ki so bile testirane najmanj na naslednje škodljive organizme: Verticillium dahliae Kleb., Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R. M. Davis & K. V. Subbarao; Apple mosaic virus, Arabis mosaic virus in Citrus bark cracking viroid, ter so bili rezultati testiranj negativni,
– izpolnjujejo zahteve za uradno potrditev certificiranih sadik A iz 2. in 3. točke tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika;
3. so označene z uradnimi etiketami za sadike sorte v postopku vpisa v sortno listo iz drugega odstavka tega člena na način, kot je določeno v prvem odstavku prejšnjega člena.
(2) Uradna etiketa za sadike sorte v postopku vpisa v sortno listo je oranžne barve, na njej pa se navedejo naslednji podatki:
1. oznaka organa za potrjevanje, ki izdaja uradno etiketo;
2. oznaka kode države 'SI' in neponovljiva registrska številka dobavitelja;
3. referenčna oznaka partije;
4. botanično ime vrste;
5. ime sorte;
6. količina razmnoževalnega materiala hmelja ali število sadik hmelja v pakiranju;
7. leto pridelave razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja;
8. zaporedna številka uradne etikete;
9. navedba: »Sorta v postopku vpisa v sortno listo«;
10. številka in datum dovoljenja Uprave za trženje sadik sorte v postopku vpisa v sortno listo.
(3) Določbe četrtega in petega odstavka prejšnjega člena se uporabljajo tudi za uradno etiketo za sadike sorte v postopku vpisa v sortno listo.
8. člen 
(dovoljenje za trženje sadik sorte v postopku vpisa v sortno listo) 
(1) Dobavitelj navede v vlogi za pridobitev dovoljenja Uprave za trženje sadik sorte v postopku vpisa v sortno listo podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež;
2. sorti hmelja, na katero se nanaša vloga za pridobitev dovoljenja za trženje sadik sorte v postopku vpisa v sortno listo: ime sorte ali začasno žlahtniteljevo oznako sorte, registrsko številko sorte, ki jo dodeli Uprava ob vložitvi prijave za vpis sorte hmelja v sortno listo;
3. količini sadik sorte v postopku vpisa v sortno listo, ki jih namerava tržiti.
(2) Uprava dovoli dobavitelju trženje sadik sorte v postopku vpisa v sortno listo največ do količine, ki je potrebna za posaditev skupaj 10 ha hmeljišč.
9. člen 
(dokazila in zapisi, ki jih hrani in vodi dobavitelj) 
(1) Za izpolnitev obveznosti dobavitelja, določenih z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, dobavitelj hrani dokazila in vodi zapise o:
1. enotah pridelave in vseh hmeljiščih, ki pripadajo mestu pridelave;
2. razmnoževalnem materialu, ki ga razmnožuje ali vzdržuje za namen nadaljnjega razmnoževanja: sorta, kategorija, količina in poreklo;
3. razmnoženem ali pridelanem razmnoževalnem materialu ali sadikah hmelja: sorta, kategorija, količina, poreklo in leto razmnožitve ali pridelave;
4. ukrepih iz Dela J Priloge V Izvedbene uredbe 2019/2072/EU, ki jih je izvedel za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov hmelja;
5. opravljenih pregledih in izvedenih ukrepih na enoti pridelave v zvezi z nadzorom in zatiranjem ostalih škodljivih organizmov hmelja, zlasti tistih, ki so navedeni v Preglednici 1 v 1. točki Priloge 3 tega pravilnika;
6. ostalih ukrepih, izvedenih pri pridelavi razmnoževalnega materiala ali sadik z namenom zagotavljanja njihove skladnosti z zahtevami tega pravilnika.
(2) Dobavitelj, ki prideluje oziroma vzdržuje izvorne matične rastline, poleg dokazil in zapisov iz prejšnjega odstavka hrani dokazila in vodi zapise tudi o:
1. izvedenih postopkih in metodah pridobitve izvornih matičnih rastlin v skladu s 1. in 2. točko Priloge 1 tega pravilnika ter o opravljenih pregledih, vzorčenjih in testiranjih rastlin kandidatk na škodljive organizme v skladu s 1. točko Priloge 1 tega pravilnika;
2. vzdrževanju izvornih matičnih rastlin v skladu s 3. točko Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Dobavitelj, ki prideluje certificirane sadike B, vodi poleg dokazil in zapisov iz prvega odstavka tega člena tudi zapise o izvajanju higienskih ukrepov za preprečevanje prenosa oziroma širjenja Citrus bark cracking viroida (v nadaljnjem besedilu: higienski ukrepi) iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
(postopek uradne potrditve) 
(1) Postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik hmelja izvede na podlagi prijave dobavitelja organ, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje).
(2) V prijavi, ki jo vloži najpozneje do 30. aprila tekočega leta, dobavitelj za vsako enoto pridelave navede naslednje podatke o:
1. dobavitelju: osebno ime in naslov ali firma in sedež ter neponovljiva registrska številka dobavitelja, s katero je vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: register dobaviteljev), ki ga vodi Uprava v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
2. mestu pridelave: naslov in identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID), ki se vodi v registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: register KMG) v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
3. enoti pridelave:
– identifikacijska oznaka in domače ime grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) ali dela GERK-a, s katerima je GERK vpisan v register KMG; za matično hmeljišče se navede tudi oznaka enote hmeljišča v obdelavi, ki se vodi v registru KMG v skladu s predpisom, ki ureja register KMG,
– površina enote pridelave;
4. razmnoževalnem materialu ali sadikah hmelja na enoti pridelave: sorta, kategorija, referenčna oznaka partije ali druga oznaka, ki omogoča razločevanje in sledljivost razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, ter količina.
(3) Dobavitelj, ki prijavlja v uradno potrjevanje certificirane sadike B, priloži prijavi iz prejšnjega odstavka tudi seznam vseh hmeljišč, ki pripadajo mestu pridelave, na katerem za vsako hmeljišče navede:
1. identifikacijsko oznako in domače ime GERK-a;
2. vrsto rabe: hmeljišče v obdelavi ali hmeljišče v premeni.
(4) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve uradno ugotovi, da so izpolnjene zahteve za uradno potrditev izvornih, osnovnih matičnih rastlin, certificiranih sadik A ali certificiranih sadik B, predpisane s tem pravilnikom, potrdi razmnoževalni material ali sadike hmelja v ustrezno kategorijo iz 5. člena tega pravilnika
(5) Za vsako partijo uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik hmelja izda organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja uradne etikete in potrdilo o uradni potrditvi razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o uradni potrditvi), Na potrdilu o uradni potrditvi navede poleg podatkov iz tretjega odstavka 6. člena ali drugega odstavka 7. člena tega pravilnika tudi datum izdaje potrdila o uradni potrditvi in skupno količino razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja v partiji.
(6) Uradno potrjen razmnoževalni material in sadike hmelja organ za potrjevanje uradno označi z uradnimi etiketami na način, kot je določeno v prvem odstavku 6. člena tega pravilnika.
(7) O prejetih prijavah iz drugega odstavka tega člena obvesti organ za potrjevanje Upravo najpozneje do 31. maja tekočega leta. Organ za potrjevanje posreduje Upravi podatke o izvedenih postopkih uradne potrditve in o količinah uradno potrjenega razmnoževalnega materiala ter sadik hmelja, po sortah in kategorijah, najpozneje v 30 dneh po končanem postopku uradne potrditve.
(8) Ne glede na določbe tega člena organ za potrjevanje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja ne potrdi, če v postopku uradne potrditve ugotovi, da niso izpolnjene zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za EU, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih v pravnih aktih EU, sprejetih za izvajanje Uredbe 2016/2031/EU.
11. člen 
(označitev pod uradnim nadzorom) 
(1) Ne glede na določbe šestega odstavka prejšnjega člena lahko organ za potrjevanje dovoli, da uradno potrjene certificirane sadike A, certificirane sadike B in sadike sorte v postopku vpisa v sortno listo z uradnimi etiketami označi dobavitelj pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, če dobavitelj zagotovi strokovno usposobljeno osebo, ki bo za označevanje certificiranih sadik A, certificiranih sadik B in sadik sorte v postopku vpisa v sortno listo z uradnimi etiketami odgovorna neposredno organu za potrjevanje.
(2) Dobavitelj, ki označuje uradno potrjene certificirane sadike A in certificirane sadike B pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, vodi evidenco o količinah tako označenih sadik hmelja ter o uporabi uradnih etiket, in sicer po partijah. Po končanem označevanju organu za potrjevanje sporoči podatke o uradnih etiketah, ki jih je uporabil za označitev posamezne partije sadik hmelja, in o morebitnih poškodovanih uradnih etiketah. Neporabljene in poškodovane uradne etikete vrne organu za potrjevanje.
(3) Organ za potrjevanje izvaja uradni nadzor dobavitelja iz prvega odstavka tega člena tako, da strokovni delavec organa za potrjevanje najmanj dvakrat v času označevanja pri dobavitelju preveri, ali dobavitelj označuje sadike hmelja v skladu s 6. in 7. členom tega pravilnika in vodi evidence iz prejšnjega odstavka.
12. člen 
(uradna potrditev izvornih in osnovnih matičnih rastlin) 
(1) Organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve izvornih in osnovnih matičnih rastlin izvede uradne preglede, ki vključujejo:
1. pregled dokazil in zapisov iz 9. člena tega pravilnika;
2. najmanj dva vizualna pregleda izvornih in osnovnih matičnih rastlin v času rasti;
3. odvzem vzorcev izvornih in osnovnih matičnih rastlin za testiranje na škodljive organizme v skladu s 3. točko Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
4. odvzem vzorcev izvornih in osnovnih matičnih rastlin v primeru suma na navzočnost karantenskih škodljivih organizmov.
(2) Z uradnimi pregledi iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje preveri:
1. sortnost in vitalnost izvornih in osnovnih matičnih rastlin;
2. zdravstveno stanje izvornih in osnovnih matičnih rastlin;
3. postopke in metode pridobitve in vzdrževanja ter razmnoževanja izvornih in osnovnih matičnih rastlin; pri tem ugotovi število izvornih in osnovnih matičnih rastlin, ki se vzdržujejo in razmnožujejo ter število izvornih in osnovnih matičnih rastlin, ki so bile odstranjene iz enote pridelave, vključno z razlogi za odstranitev.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi izvorne in osnovne matične rastline, če na podlagi uradnih pregledov iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da:
1. so bile izvorne in osnovne matične rastline pridelane oziroma se vzdržujejo v skladu s Prilogo 1 tega pravilnika;
2. izpolnjujejo zahteve glede zdravstvenega stanja, določene v 1. točki Priloge 3 tega pravilnika;
3. so sortno pristne in vitalne ter brez vidnih poškodb ali drugih napak, ki bi lahko vplivale na njihovo sposobnost nadaljnjega razmnoževanja.
13. člen 
(uradna potrditev certificiranih sadik A) 
(1) Organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve certificiranih sadik A izvede uradne preglede, ki vključujejo:
1. pregled dokazil in zapisov iz 9. člena tega pravilnika;
2. najmanj en vizualni pregled certificiranih sadik A med rastjo;
3. en vizualni pregled certificiranih sadik A pred trženjem.
(2) Z uradnimi pregledi iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje preveri:
1. sortnost, vitalnost in kakovost certificiranih sadik A;
2. zdravstveno stanje certificiranih sadik A;
3. postopek pridelave certificiranih sadik A; pri tem ugotovi število izvornih in osnovnih matičnih rastlin, iz katerih so bile pridelane certificirane sadike A, in število pridelanih certificiranih sadik A, ugotovi tudi število certificiranih sadik A, ki so bile odstranjene z enote pridelave, vključno z razlogi za odstranitev.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi certificirane sadike A, če na podlagi uradnih pregledov iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da certificirane sadike A:
1. so bile pridelane iz uradno potrjenih izvornih ali osnovnih matičnih rastlin v skladu s postopki iz 5. točke Priloge 1 tega pravilnika;
2. izpolnjujejo zahteve glede zdravstvenega stanja certificiranih sadik A iz 2. točke Priloge 3 tega pravilnika;
3. so sortno pristne in izpolnjujejo zahteve glede kakovosti certificiranih sadik A iz 1. točke Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
14. člen 
(uradni pregledi certificiranih matičnih rastlin in uradna potrditev certificiranih sadik B) 
(1) Organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve certificiranih sadik B izvede uradne preglede, ki vključujejo:
1. pregled dokazil in zapisov iz 9. člena tega pravilnika;
2. najmanj dva vizualna pregleda certificiranih matičnih rastlin, od katerih bodo pridelane certificirane sadike B, med rastjo v matičnem hmeljišču;
3. odvzem vzorcev certificiranih matičnih rastlin za testiranje na škodljive organizme v skladu s 3. točko Priloge 3 tega pravilnika;
4. odvzem vzorcev certificiranih matičnih rastlin v primeru suma na navzočnost karantenskih škodljivih organizmov;
5. vizualni pregled certificiranih sadik B, pridelanih v matičnem hmeljišču, pred trženjem;
6. vizualni pregled 10 % oziroma najmanj 1 ha površin ostalih hmeljišč, ki pripadajo mestu pridelave iz 2. točke drugega odstavka 10. člena tega pravilnika, na navzočnost Citrus bark cracking viroida.
(2) S pregledi iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje preveri:
1. izpolnjevanje zahtev za matično hmeljišče iz 15. člena tega pravilnika;
2. sortnost in vitalnost certificiranih matičnih rastlin v matičnem hmeljišču;
3. zdravstveno stanje certificiranih matičnih rastlin;
4. število certificiranih matičnih rastlin v matičnem hmeljišču, vključno s številom odstranjenih in dosajenih certificiranih matičnih rastlin;
5. število pridelanih certificiranih sadik B;
6. izvajanje higienskih ukrepov iz Priloge 2 tega pravilnika na mestu pridelave ter navzočnost Citrus bark cracking viroida v hmeljiščih, ki pripadajo mestu pridelave.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi certificirane sadike B, če na podlagi pregledov, vzorčenj in testiranj iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se na mestu pridelave izvajajo higienski ukrepi iz Priloge 2 tega pravilnika in da:
1. so certificirane sadike B pridelane v matičnem hmeljišču, ki izpolnjuje zahteve iz 15. člena tega pravilnika;
2. so certificirane sadike B pridelane v skladu s postopki iz 6. točke Priloge 1 tega pravilnika iz certificiranih matičnih rastlin, ki so sortno pristne in izpolnjujejo zahteve glede zdravstvenega stanja, določenega v 1. točki Priloge 3 tega pravilnika;
3. certificirane sadike B izpolnjujejo zahteve glede zdravstvenega stanja certificiranih sadik B iz 2. točke Priloge 3 tega pravilnika;
4. so certificirane sadike B sortno pristne in izpolnjujejo zahteve glede kakovosti certificiranih sadik B iz 2. točke Priloge 4 tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbe tega člena se v primeru novega matičnega hmeljišča certificirane sadike B prvič uradno potrdijo, potem ko je organ za potrjevanje izvajal preglede iz prvega odstavka tega člena dve popolni rastni dobi po posaditvi matičnih rastlin v matično hmeljišče in pri tem ugotovil, da so matične rastline v obeh rastnih dobah izpolnjevale zahteve za uradno potrditev certificiranih sadik B iz prejšnjega odstavka.
15. člen
(zahteve za matično hmeljišče) 
(1) Matično hmeljišče se lahko posadi na zemljišče, na katerem se najmanj dve rastni dobi pred sajenjem tega matičnega hmeljišča niso pridelovale rastline hmelja. Če je bila na gostiteljskih rastlinah na tem zemljišču ugotovljena navzočnost gliv Verticillium dahliae Kleb. in Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R. M. Davis & K. V. Subbarao, pa se lahko matično hmeljišče posadi, če se na njem najmanj štiri leta pred sajenjem tega matičnega hmeljišča niso pridelovale rastline hmelja.
(2) Matično hmeljišče mora biti oddaljeno:
– dve medvrstni razdalji oziroma najmanj 4,8 m od hmeljišč ali enot hmeljišča v obdelavi, ki pripadajo istemu mestu pridelave in niso matična hmeljišča, in
– najmanj 20 m od hmeljišč, ki pripadajo drugemu mestu pridelave.
(3) V matično hmeljišče se lahko za vzgojo certificiranih matičnih rastlin posadijo le certificirane sadike A iste sorte, ki so bile uradno potrjene v letu sajenja v matično hmeljišče. Vanj se lahko dosadijo le uradno potrjene certificirane sadike A. V posameznem letu je lahko dosajenih največ 2 % sadik, v vseh letih pa največ 10 %.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČNE 
16. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Za izvorne in osnovne matične rastline, ki so bile pred uveljavitvijo tega pravilnika uradno potrjene v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13, 24/15 in 67/20), se šteje, da so uradno potrjene kot izvorne in osnovne matične rastline v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za certificirane sadike A, ki so bile pred uveljavitvijo tega pravilnika uradno potrjene v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13, 24/15 in 67/20), se šteje, da so uradno potrjene kot certificirane sadike A v skladu s tem pravilnikom.
(3) Postopki uradne potrditve izvornih in osnovnih matičnih rastlin ter certificiranih sadik A, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13, 24/15 in 67/20), se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
(4) Hmeljišče ali enota hmeljišča v obdelavi, ki je bila pred uveljavitvijo tega pravilnika posajena s certificiranimi sadikami A, se šteje za matično hmeljišče, če organ za potrjevanje ugotovi, da:
1. izpolnjuje zahteve za matično hmeljišče iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena;
2. v obdobju od posaditve oziroma najmanj v zadnjih petih rastnih dobah v njem ni bila ugotovljena navzočnost Citrus bark cracking viroida in gliv Verticillium dahliae Kleb. ter Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R. M. Davis & K. V. Subbarao;
3. na mestu pridelave, ki mu pripada matično hmeljišče, v zadnjih dveh popolnih rastnih dobah ni bila ugotovljena navzočnost Citrus bark cracking viroida.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13, 24/15 in 67/20).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2022
Ljubljana, dne 22. januarja 2024
EVA 2022-2330-0002
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti