Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2024 z dne 22. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2024 z dne 22. 1. 2024

Kazalo

153. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 425.

  
Na podlagi osmega odstavka 40. člena ter za izvajanje prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 40. člena, 41. člena, prvega odstavka 65. člena in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1, 100/22 – ZSZUN in 102/23) minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu 
1. člen 
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 6/22 in 4/23) se v 2. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V postopkih po tem pravilniku osebno vročanje oziroma posredovanje dokumentov in obvestil kandidatom v zvezi z razpisom za vpis v visoko šolstvo potekata prek spletnega portala eVŠ v skladu z določbami zakona, ki ureja visoko šolstvo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen 
V 5. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Prosta vpisna mesta iz 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena so namenjena tudi tujcem, ki so v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, v Republiki Sloveniji dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo, ali pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, ali pod pogojem, da se uporablja načelo vzajemnosti.
(2) Za redni in izredni študij po dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih se za tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest. Znotraj dodatnega števila prostih vpisnih mest iz prejšnjega stavka se lahko ločeno razpišejo prosta vpisna mesta za državljane držav Zahodnega Balkana, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene bilateralne sporazume na področju izobraževanja. Število prostih vpisnih mest iz prvega stavka tega odstavka praviloma ne sme presegati števila prostih vpisnih mest iz 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena za 20 % v primeru rednega študija in 50 % v primeru izrednega študija.«.
V tretjem odstavku se besedilo »sedme alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »7. točke prvega odstavka prejšnjega člena«.
3. člen 
V 6. členu se besedilo »sedme alinee« nadomesti z besedilom »7. točke«.
4. člen 
V 13. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na način prijave iz prejšnjega odstavka kandidat vlaga zahtevane dokumente in priloge k prijavi elektronsko prek spletnega portala eVŠ.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Visokošolski zavodi in visokošolske prijavno-informacijske službe vročajo oziroma posredujejo kandidatom v seznanitev dokumente in obvestila v zvezi z razpisom za vpis z odložitvijo dokumenta oziroma obvestila v spletni portal eVŠ.
(5) Visokošolski zavod oziroma visokošolske prijavno- informacijske službe o vložitvi dokumenta oziroma obvestila iz prejšnjega odstavka prek spletnega portala eVŠ tudi obvestijo kandidata, in sicer da je prejel dokument, ki mu ga je treba vročiti, ali obvestilo, s katerim mora biti seznanjen.
(6) Kandidat prevzame dokument oziroma obvestilo s spletnega portala eVŠ v elektronski obliki po predhodni avtentikaciji.
(7) Ob osebni vročitvi dokumenta prek spletnega portala eVŠ kandidat elektronsko potrdi elektronsko vročilnico. Dan elektronske potrditve elektronske vročilnice iz prejšnjega stavka se šteje za dan vročitve dokumenta. Če kandidat dokumenta ne prevzame v petih dneh od dneva prejema informativnega sporočila o elektronsko odloženem dokumentu na spletnem portalu eVŠ, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.
(8) Elektronska vročilnica iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– številko dokumenta,
– navedbo prejemnika (kandidata),
– naslov prejemnika (kandidata) ter
– datum in uro vročitve.«.
5. člen 
V 14. členu se v šestem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Prijavijo se lahko kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku, kandidati, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi ali drugi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku, in kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.«.
6. člen 
V 26. členu se v prvem odstavku za besedo »predložijo« doda besedilo »elektronsko prek spletnega portala eVŠ«.
7. člen 
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izbirni postopek opravi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani do roka, določenega z razpisom. Visokošolske prijavno-informacijske službe pošljejo sezname sprejetih kandidatov visokošolskim zavodom in vsakega kandidata elektronsko seznanijo z rezultati izbirnega postopka.
(2) Osebno vročanje oziroma posredovanje dokumentov in obvestil kandidatom v zvezi s prijavno-sprejemnim postopkom poteka prek spletnega portala eVŠ v skladu s 13. členom tega pravilnika.«.
8. člen 
Besedilo 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolske prijavno-informacijske službe kandidate iz prejšnjega člena in visokošolske zavode, na katere so se uvrstili, z rezultati izbirnega postopka elektronsko seznanijo v skladu s 13. členom tega pravilnika najpozneje do 20. septembra.«.
9. člen 
V 36. členu se v drugem odstavku besedilo »pisno seznanjen« nadomesti z besedilom »elektronsko seznanjen prek spletnega portala eVŠ v skladu s 13. členom tega pravilnika.«.
10. člen 
V 37. členu se v prvi alineji beseda »alineje« nadomesti z besedo »točke«.
11. člen 
V 38. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izbirni postopek se opravi najpozneje do roka, določenega z razpisom, kandidata pa se z rezultatom elektronsko seznani prek spletnega portala eVŠ v skladu s 13. členom tega pravilnika.«.
12. člen 
V 46. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prosta vpisna mesta iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena so namenjena tudi tujcem, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ali pod pogojem, da se uporablja načelo vzajemnosti.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za redni in izredni študij po magistrskih študijskih programih se za tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest. Znotraj dodatnega števila prostih vpisnih mest iz prejšnjega stavka se lahko ločeno razpišejo prosta vpisna mesta za državljane držav Zahodnega Balkana, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene bilateralne sporazume na področju izobraževanja. Število vpisnih mest iz prvega stavka tega odstavka praviloma ne sme presegati števila prostih vpisnih mest iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena za 20 % v primeru rednega študija in 50 % v primeru izrednega študija.«.
V tretjem odstavku se besedilo »šeste alinee prvega odstavka 45. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »6. točke prvega odstavka prejšnjega člena«.
13. člen 
V 47. členu se besedilo »šeste alinee« nadomesti z besedilom »6. točke«.
14. člen 
V 50. členu se v prvem odstavku število »30« nadomesti z besedo »sedem«.
15. člen 
V 51. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na način prijave iz prejšnjega odstavka kandidat vlaga zahtevane dokumente in priloge k prijavi elektronsko prek spletnega portala eVŠ v skladu s 13. členom tega pravilnika.«.
16. člen 
V 52. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ob omejitvi vpisa iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda izbere enega od naslednjih načinov za izbiro zadnjega kandidata za zadnje razpisano vpisno mesto:
– sprejme vse kandidate, ki dosežejo enako število točk za zadnje razpisano vpisno mesto, ali
– med kandidati, ki dosežejo enako število točk za zadnje razpisano vpisno mesto, izbere kandidata z izvedbo dodatnega izbirnega izpita, lahko tudi v obliki intervjuja.
(3) O izbranem načinu izbire iz prejšnjega odstavka je kandidat seznanjen z javno objavljenim razpisom za vpis in obveščen s sporočilom visokošolskega zavoda, ki izvaja postopke prijav in izbire kandidatov.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
17. člen 
V 54. členu se za četrtim odstavkom dodata nova, peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Tuji državljani se lahko izobražujejo na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije pod pogojem, da:
– imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ali
– se uporablja načelo vzajemnosti.
(6) Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko za tujce, ki so državljani držav Zahodnega Balkana, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene bilateralne sporazume na področju izobraževanja, razpiše ločeno število prostih vpisnih mest.«.
18. člen 
V 55. členu se besedilo »šeste alinee prvega odstavka 54. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »6. točke prvega odstavka prejšnjega člena«.
19. člen 
V 57. členu se v prvem odstavku število »30« nadomesti z besedo »sedem«.
20. člen 
V 58. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na način prijave iz prejšnjega odstavka kandidat vlaga zahtevane dokumente in priloge k prijavi elektronsko prek spletnega portala eVŠ v skladu s 13. členom tega pravilnika.«.
21. člen 
V 59. členu se za prvim odstavkom dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ob omejitvi vpisa iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda izbere enega od naslednjih načinov za izbiro zadnjega kandidata za zadnje razpisano vpisno mesto:
– sprejme vse kandidate, ki dosežejo enako število točk za zadnje razpisano vpisno mesto, ali
– med kandidati, ki dosežejo enako število točk za zadnje razpisano vpisno mesto, izbere kandidata z izvedbo dodatnega izbirnega izpita, lahko tudi v obliki intervjuja.
(3) O izbranem načinu izbire iz prejšnjega odstavka je kandidat seznanjen z javno objavljenim razpisom za vpis in obveščen s sporočilom visokošolskega zavoda, ki izvaja postopke prijav in izbire kandidatov.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Visokošolski zavod, na katerega se je kandidat prijavil, kandidata z rezultatom izbirnega postopka elektronsko seznani prek spletnega portala eVŠ v skladu s 13. členom tega pravilnika.«.
22. člen 
V 64. členu se v prvem odstavku v drugem stavku besedilo »pisno seznani« nadomesti z besedilom »prek spletnega portala eVŠ v skladu s 13. členom tega pravilnika elektronsko seznani«.
KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-35/2023/17
Ljubljana, dne 17. januarja 2024
EVA 2023-3360-0035
Dr. Igor Papič 
minister 
za visoko šolstvo, znanost in inovacije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti