Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2023 z dne 4. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2023 z dne 4. 4. 2023

Kazalo

Ob-1950/23, Stran 721
Javni razpis 
za večjo letalsko povezljivost Slovenije 
1. Dajalec pomoči: državno pomoč dodeljuje Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Pravna podlaga
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23  – ZZPri);
– Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22);
– Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018) (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Uradni list RS, št. 163/22);
– Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-1O);
– Sporočilo Komisije – Smernice o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (UL C št. 99 z dne 4. 4. 2014, str. 3), zadnjič spremenjenega s Sporočilom Komisije – O spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (UL C št. 198 z dne 27. 6. 2014, str. 30);
– Zakon o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti (Uradni list RS, št. 16/23);
– Program za večjo letalsko povezljivost v Republiki Sloveniji v letih 2023–2025;
– Odločitev Evropske komisije v zadevi SA 105331.
3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči letalskim prevoznikom za začetek obratovanja novih letalskih prog, za prevoz potnikov na javno letališče na ozemlju Republike Slovenije, na katerem se opravlja mednarodni zračni prevoz, ali z njega, do enega kraja pristanka na ozemlju držav v skupnem evropskem zračnem prostoru (angl. ECAA). Med države v skupnem evropskem zračnem prostoru štejemo države članice Evropske unije in države, ki so sklenile Večstranski sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (sedaj Severno Makedonijo), Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) z dne 9. 6. 2006 (Uradni list EU, št. L 285/3).
4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije s ciljem spodbuditi vzpostavitve novih neposrednih rednih letalskih prog iz in v Slovenijo. Posledice pandemije koronavirusa COVID-19 so močno znižale raven letalskega potniškega prometa v Sloveniji, h kateri je negativno prispeval tudi predpandemični stečaj prevoznika Adrie Airways. Okrevanje letalskega prometa v Sloveniji je zelo počasno, zato si z javnim razpisom nadejamo povečati mobilnost prebivalcev Slovenije.
Javni razpis zasleduje tudi ključni razvojni prioriteti slovenskega gospodarstva, in sicer internacionalizacijo in krepitev tujih neposrednih investicij z določitvijo prednostnih trgov. Gospodarstva Zahodnega Balkana so najbolj relevantna za slovenske izhodne investicije, z vidika blagovne menjave sta za Slovenijo najbolj pomembna nemški in avstrijski trg. Med prednostnimi trgi pa so tako za izvoz kot tuje neposredne investicije pomembni še Francija, Italija in Združene države Amerike, kar pokrivamo z vzpostavitvijo prometnih vozlišč.
Letalske proge, upravičene do sofinanciranja, so določene v Programu za večjo letalsko povezljivost (v nadaljevanju: program), ki ga je ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek sprejela v soglasju z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport, Matjažem Hanom, dne 10. 3. 2023. Proge so razdeljene v tri sklope, pri čemer je deset prog prednostnih in sedem dopolnilnih, medtem ko so v dodatnem tretjem sklopu zajete vse destinacije v ECAA, ki niso zajete v predhodnih dveh sklopih.
Prednostni seznam 10 prog (I. seznam)
Destinacija – letališče z IATA1 KODO
1 Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (angl. IATA).
SKUPINA A – POVEZLJIVOST 
(ang. CONNECTIVITY)
SKUPINA B – POVEZAVA, KI JE KONČNA DESTINACIJA 
(ang. POINT TO POINT)
DUNAJ 
(LETALIŠČE SCHWECHAT INTL – VIE)
BRUSELJ 
(LETALIŠČE BRUSSELS SOUTH CHARLEROI – CRL)
KOPENHAGEN 
(LETALIŠČE KASTRUP – CPH)
SKOPJE 
(MEDNARODNO LETALIŠČE SKOPJE – SKP)
ATENE 
(LETALIŠČE ELEFTHERIOS VENIZELOS – ATH)
PRAGA 
(LETALIŠČE VACLAV HAVEL – PRG)
MADRID 
(LETALIŠČE ADOLFO SUÀREZ-BARAJAS – MAD)
BERLIN 
(LETALIŠČE BRADENBURG – BER)
AMSTERDAM 
(LETALIŠČE SCHIPHOL – AMS)
HELSINKI 
(LETALIŠČE HELSINKI-VANTAA – HEL)
Dopolnilni seznam 7 prog (II. seznam)
RIM 
(LETALIŠČE LEONARDO DA VINCI-FIUMICINO – FCO
STOCKHOLM 
(LETALIŠČE ARLANDA – ARN)
OSLO 
(LETALIŠČE GARDERMOEN – OSL)
BARCELONA 
(LETALIŠČE JOSEP TARRADELLAS BARCELONA – EL PRAT – BCN)
LIZBONA 
(LETALIŠČE HUMBERTO DELGADO – LIS)
PRIŠTINA 
(MEDNARODNO LETALIŠČE PRIŠTINA ADEM JASHARI – PRN)
PARIZ 
(LETALIŠČE ORLY – ORL)
Dodatni seznam prog (III. seznam)
Dodatni seznam prog zajema vse destinacije na ozemlju ECAA, ki niso zajete v prednostnem oziroma dopolnilnem seznamu.
5. Upravičenci
Upravičenci do pomoči:
– so letalski prevozniki z veljavno operativno licenco, ki jo je izdala država članica Evropske unije ali država, ki je članica skupnega evropskega zračnega prostora, v skladu z Uredbo o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti št. 1008/2008/ES,
– ki opravljajo ali bodo opravljali mednarodni redni zračni prevoz potnikov,
– ki imajo prometne pravice za opravljanje mednarodnega zračnega prevoza in
– niso v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
6. Pogoji za dodelitev sredstev
Pomoč se lahko dodeli pod naslednjimi pogoji:
1. nova letalska proga začne obratovati šele po vložitvi pisne vloge za dodelitev pomoči (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ministrstvo,
2. na povezavi, na kateri bo obratovala nova letalska proga, ne obratuje železniška storitev za visoke hitrosti ali drugo letališče v istem ciljnem območju (100 km ali 60 min potovanja) in pod primerljivimi pogoji, zlasti v smislu dolžine potovanja,
3. vlagatelj nima dodeljene in ni kandidiral za dodelitev kakšne druge državne pomoči za obratovanje nove letalske proge, v zvezi s katero je vložil vlogo,
4. vlagatelj predloži poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidno, da bo letalska proga, za katero bi prejel pomoč, po obdobju financiranja postala donosna zanj brez javnega financiranja oziroma
5. če ne predloži poslovnega načrta iz prejšnje točke, mora zagotoviti nepreklicno zavezo letališču v obliki pisne izjave, ki jo predloži ob vlogi, da bo proga delovala še najmanj tako dolgo, kot je dolgo obdobje, za subvencioniranje katerega kandidira.
Izpolnjevanje pogojev vlagatelj izkazuje z izpolnjenim prijavnim listom in prilogami, ki so del razpisne dokumenatcije. Poslovni načrt se vlogi priloži kot priloga št. 2. A, pri čemer mora biti v poslovnem načrtu izrecno navedeno, da so podatki resnični in strokovno podkrepljeni. Če poslovnega načrta ne predloži vlogi, predloži prilogo št. 2. B, v kateri poda zavezo iz 5. točke prejšnjega odstavka.
Poslovni načrt mora vsebovati:
– podatke o novi letalski progi z opredelitvijo razporeda letov,
– podatke o predvidenem številu potnikov,
– podatke o donosnosti ob izteku obdobja javnega financiranja,
– podatke o obdobju poslovanja po prenehanju javnega financiranja in
– način trženja nove proge, da se zagotovi cilj donosnosti do konca obdobja javnega financiranja.
Pomoči ni mogoče dodeliti za obratovanje letalske proge, ki na dan vložitve vloge:
– že tekoče obratuje (promet na progi se dejansko že izvaja v okviru tekočega tedenskega razporeda letov), ali
– še ne obratuje, vendar je v rezervacijskem sistemu objavljena namera za obratovanje te proge, za obdobje, ko je vozovnice za to progo že mogoče kupiti.
Pomoči prav tako ni mogoče dodeliti za obratovanje letalske proge, ki na dan vložitve vloge:
– že obratuje med slovenskim letališčem in drugim namembnim letališčem v istem ciljnem območju (100 km ali 60 min potovanja) ali
– že obratuje na drugem letališču, vključno s sosednjim državi, ki je v ciljnem območju (100 km ali 60 min potovanja) zadevnega slovenskega letališča.
Sofinanciranje letalske proge se prekine, ko postane obratovanje letalske proge za vlagatelja donosno. Vlagatelj je dolžan ministrstvo obvestiti o datumu, ko postane obratovanje letalske proge donosno.
7. Upravičeni stroški, višina in oblika pomoči
Upravičeni stroški predstavljajo 50 % vrednosti letaliških pristojbin v zvezi s posamezno progo, tj. pristojbin, obračunanih v korist upravnega organa letališča, ki jo plačajo uporabniki letališča za uporabo objektov, naprav in sredstev ter storitev, ki jih zagotavlja izključno upravni organ letališča, in ki so povezane s pristankom, vzletom, osvetlitvijo in parkiranjem zrakoplova ter sprejemom in odpremo potnikov in tovora, vključno z dajatvami ali taksami, ki se plačajo za storitve zemeljske oskrbe, in taksami za centralizirano infrastrukturo za zemeljsko oskrbo, za prihod in odhod zrakoplova z letališča v Sloveniji.
Višina pomoči lahko znaša do največ 50 % vrednosti upravičenih stroškov za obdobje dveh let od začetka obratovanja proge.
Pomoč se dodeli v obliki subvencij.
8. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna predvidena višina sredstev za izvedbo javnega razpisa za večjo letalsko povezljivost Slovenije znaša 16.800.000,00 EUR, in sicer 5.600.000,00 EUR letno.
Znesek letnih finančnih sredstev je predviden za financiranje vseh desetih prednostnih prog, pri čemer bodo proge iz dopolnilnega seznama financirane le, če bo po preteku prvega roka za vložitev vlog ugotovljen preostanek sredstev. Proge iz dodatnega tretjega sklopa bodo predmet financiranja le, če sredstva za vzpostavitev prednostnih prog in prog iz dopolnilnega seznama ne bodo v celoti porabljena.
Če na podlagi javnega razpisa v letu 2023 ne bodo dodeljena vsa sredstva, ki so predvidena tudi za leti 2024 in 2025, bo nov javni razpis objavljen za letalske proge, ki bodo začele obratovati v letih 2024 in 2025 do višine razpoložljivih sredstev.
9. Postopek dodelitve pomoči
Postopek se začne z vložitvijo vloge za dodelitev pomoči na ministrstvo v skladu z razpisno dokumentacijo.
V razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani ministrstva, so navedeni podatki, ki jih mora vsebovati vloga, da se šteje kot formalno popolna.
10. Rok(i) in način prijave na javni razpis
Vloga za dodelitev pomoči, sestavljena v slovenskem jeziku, se vloži v roku 30 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem listu Evropske unije.
Vložitev vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter se z njo strinja.
Vloga je popolna, če vsebuje prijavni list ter priloge, podpisane in žigosane (v primeru, da vlagatelj ne posluje z žigom, mora to navesti v vlogi).
Vloga v fizični obliki se lahko vloži osebno v glavni pisarni ministrstva v času uradnih ur ali po pošti. Vloga mora biti predložena v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo »Javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije«.
Vloga v elektronski obliki se lahko vloži po elektronski poti na poseben elektronski naslov mzi.air-connect@gov.si. Vloga se lahko vloži brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vlagatelja mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V zadevi elektronskega sporočila mora biti navedeno »Javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije«.
Angleški prevod vloge z vsemi sestavinami služi zgolj kot pomoč pri izpolnjevnaju vloge.
11. Razpisna dokumentacija
Podatki, ki jih mora vsebovati formalno popolna vloga ter priloge in izpolnjeni obrazci, ki morajo biti priloženi vlogi, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem listu Evropske unije objavljena na spletni strani ministrstva.
Razpisna dokumentacija vsebuje navodila za pripravo formalno popolne vloge za dodelitev pomoči, merila za dodelitev pomoči, prijavni list, vzorce neposrednih pogodb ali sklepov o odobritvi državne pomoči in navedbo dokazil, ki morajo biti priložena vlogi, pri čemer so označeni podatki o dejstvih iz uradnih evidenc, za katere zadostuje vlagateljeva izjava, da dovoljuje, da si ministrstvo podatke pridobi po uradni dolžnosti.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje prejetih vlog, ki ni javno, izvede Komisija za dodelitev pomoči (v nadaljevanju: komisija) v roku 15 dni od poteka roka za vložitev vlog.
Odpirajo se samo pravočasne in pravilno označene vloge v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Komisija bo vlagatelje, katerih vloge niso popolne, v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno po elektronski pošti pozvala k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bo ministrstvo s sklepom zavrglo.
Komisija bo z merili za ocenjevanje vlog obravnavala vse formalno popolne vloge. Vloge vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za dodelitev pomoči oziroma bodo v primerjavi z drugim/-i vlagatelji v istem prijavnem roku za isto progo dosegli manjše število točk, bodo zavrnjene. Zoper sklep o neizbiri ni pritožbe, je pa možen upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
13. Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo vlagatelji, bo zagotovljeno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Uradni list RS, št. 163/22) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2).
Vsi podatki iz vlog, ki jih odpre komisija, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena ZDIJZ se dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev. Poslovna skrivnost mora biti določena skladno z določbami Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) in se lahko nanaša le na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo domnevalo, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo vlagatelji, je izvedba javnega razpisa ter izvajanja pogodb o sofinanciranju s strani ministrstva in organov nadzora.
Ministrstvo bo na svoji spletni strani objavilo seznam letalskih prog, ki so upravičene do sofinanciranja, upravičence, znesek dodeljene pomoči in število dejansko prepeljanih potnikov v posameznem letu.
14. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Komisija opravi strokovni pregled formalno popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz 5. člena Zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti.
Osnovna merila za dodelitev pomoči (v nadaljnjem besedilu: merila), kot so določena v tretjem odstavku 5. člena Zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti, so s programom opredeljena kot:
1. število dodatno prepeljanih potnikov v enem letu, ki jih letalski prevoznik predvideva na letalski progi v obdobju za subvencioniranje katerega kandidira;
2. letenje v časovnem bloku, pri čemer letalski prevoznik pridobi dodatne točke, kadar je jutranji predvideni odhod z letališča na ozemlju Republike Slovenije, na katerem se opravlja mednarodni zračni prevoz potnikov, pred določeno uro zjutraj in prihod po določeni uri zvečer. Kadar vsi tedenski leti niso predvideni ob isti uri, se dodatne točke podeli takrat, ko merilu ustreza najmanj 50 % letov;
3. število letalskih povezav letalskega prevoznika iz namembnega letališča, pri čemer je za pridobitev točk nujno, da letalski prevoznik omogoča nadaljevanje poti s povezavami z namembnega letališča v sklopu iste letalske vozovnice. Število povezav se opredeli kot število različnih destinacij, kamor prevoznik v trenutku vložitve vloge za dodelitev pomoči opravlja lete z namembnega letališča;
4. red letenja na letališča Republike Slovenije, na katerih se opravlja mednarodni zračni prevoz potnikov, pri čemer se upošteva predvidena tedenska frekvenca (število povratnih letov na progi v enem tednu);
5. višina letalske prevoznine, pri čemer se upošteva najvišja možna cena enosmerne vozovnice v ekonomskem razredu, ki ne vključuje dodatka za fleksibilnost, letaliških taks in oddane prtljage, in
6. doseganje trajnosti v letalstvu, ki se odraža v izvajanju ukrepov za varstvo okolja v letalstvu (SAF in drugi alternativni viri goriv), ukrepov nižanja hrupa, ki ga ustvarjajo letala, in ukrepov ravnanja z odpadno embalažo.
12.1 Vrednotenje osnovnih meril
MERILO – UTEŽ
SKUPINA A NA PREDNOSTNEM SEZNAMU (I.) IN DODATNI SEZNAM (III.)
SKUPINA B NA PREDNOSTNEM SEZNAMU (I.) IN DOPOLNILNI SEZNAM (II.)
1.
Število dodatno prepeljanih potnikov v enem letu
Največ 5
Največ 10
2.
Letenje v časovnem bloku
Največ 15
Največ 20
3.
Število letalskih povezav letalskega prevoznika iz namembnega letališča
Največ 40
Največ 5
4. 
Red letenja (frekvence) na letališča Republike Slovenije, na katerih se opravlja mednarodni zračni prevoz potnikov
Največ 30
Največ 40
5.
Višina letalske prevoznine
Največ 5
Največ 20
6.
Doseganje trajnosti v letalstvu
Največ 5
Največ 5
SKUPAJ
NAJVEČ 100
NAJVEČ 100
Pri vsakem od sklopov letalskih prog so vrednosti posameznega merila izražene v točkah, pri čemer je mogoče doseči največ 100 točk za posamezno progo.
Vloge za posamezno isto progo bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer večje število točk pomeni večjo upravičenost (ali prednost) do pomoči. V primeru, da bi dva vlagatelja za isto letalsko progo v posameznem roku dosegla enako število točk, bo do pomoči upravičen tisti, ki doseže večje število točk pri tretjem merilu (število povezav z namembnega letališča).
Na podlagi ocen vlog komisija pripravi predlog upravičencev in ga predloži ministrici za infrastrukturo.
15. Obveščanje o izidu
Vlagatelji bodo o izidu izbirnega postopka obveščeni najkasneje v roku trideset dni od odpiranja vlog. Zoper sklep ni pritožbe, je pa možen upravni spor. Predmet tožbe v upravnem sporu ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z drugimi prijavitelji.
Izbrani upravičenci bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni od prejema poziva, nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo umaknil. Za odziv se šteje tudi elektronska oddaja podpisane pogodbe.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
16. Poročanje in izplačilo sredstev
Upravičenec do pomoči vsake tri mesece od začetka veljavnosti neposredne pogodbe ministrstvu pošlje poročilo za pretekle tri mesece, skupaj z zahtevkom za izplačilo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka vključuje podatke o novi letalski progi, redu letenja, dejansko opravljenih zračnih prevozih, tipih zrakoplova, številu prepeljanih potnikov in druge podatke, ki so potrebni za ugotovitev izplačila pomoči, določene v pogodbi o sofinanciranju, ki jo upravičenec sklene z ministrstvom.
Pred vsakokratnim izplačilom pomoči ministrstvo ugotovi utemeljenost in višino pomoči na podlagi oddanega trimesečnega poročila in zahtevka za izplačilo, kateremu so predloženi računi obračunanih letaliških pristojbin na odhodnem letališču za pretekle tri mesece.
Če je bila pomoč upravičencu zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prvega in drugega odstavka 5. člena Zakona o pomoči za zagotovitve večje letalske povezljivosti dodeljena in izplačana neupravičeno, mu ministrstvo z odločbo naloži, da vrne znesek neupravičeno prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za vračilo prejete pomoči do plačila se plačajo zakonske zamudne obresti.
17. Dodatne informacije
Morebitna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi tega razpisa lahko vlagatelji zastavijo preko elektronskega naslova mzi.air-connect@gov.si s pripisom: »Javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije«.
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 5 dni pred rokom za vložitev vlog. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni razpis, ne bo odgovarjalo.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti