Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023

Kazalo

3. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o gospodarskem sodelovanju, stran 18.

  
Na podlagi prve alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o gospodarskem sodelovanju 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o gospodarskem sodelovanju, podpisan v Buenos Airesu 28. oktobra 2022.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v španskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ARGENTINSKE REPUBLIKE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Argentinske republike (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
v potrditev prijateljskih odnosov med državama in narodoma,
v želji spodbujati razvoj gospodarskega sodelovanja na področjih skupnega interesa v skladu z načelom enakosti, obojestranske koristi in vzajemnosti,
ob upoštevanju skupnih koristi od večjega obsega trgovine in želje po krepitvi odnosov, zlasti s spodbujanjem dvostranske trgovine, gospodarskega povezovanja in tesnejšega sodelovanja, ter
ob upoštevanju svojih obveznosti po veljavnih mednarodnih sporazumih
dogovorili:
1. člen 
Pogodbenici si v skladu z zakoni in predpisi obeh držav ter ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti in sporazumov po najboljših močeh prizadevata za razvoj in krepitev gospodarskega sodelovanja v čim širšem obsegu in na vseh področjih, za katera menita, da so v skupnem interesu in obema v korist.
2. člen 
Pogodbenici si prizadevata ustvarjati ugodne pogoje za krepitev gospodarskega sodelovanja, zlasti tako da:
– omogočata in podpirata izmenjave in stike med svojimi gospodarskimi subjekti;
– ustvarjata ugodne pogoje za naložbe;
– omogočata izmenjavo poslovnih in gospodarskih informacij;
– si pomagata pri organizaciji sejmov, razstav, simpozijev in podobnih dogodkov;
– omogočata izmenjavo informacij o zakonih in predpisih s področja gospodarstva obeh držav;
– širita sodelovanje na področju malih in srednje velikih podjetij in naložb;
– spodbujata trgovino z blagom in storitvami ter dolgoročno sodelovanje na področju industrije, infrastrukture, telekomunikacij in informacijske tehnologije, prometa, varstva okolja, naložb in turizma.
3. člen 
Za namene tega sporazuma pogodbenici ustanovita argentinsko-slovenski skupni gospodarski odbor (v nadaljnjem besedilu: odbor), ki obravnava področja iz tega sporazuma in opravlja naslednje naloge:
– prepoznava področja, na katera lahko pogodbenici razširita svoje sodelovanje, ter predlaga ukrepe in pripravlja priporočila za njihovo izvajanje;
– pripravlja predloge za izboljšanje gospodarskega sodelovanja in trgovine med državama;
– skrbi za izmenjavo informacij o gospodarskih razmerah v obeh državah, o predpisih in gospodarskih programih ter drugih informacij v skupnem interesu;
– prepoznava ovire za dvostransko trgovino in gospodarsko sodelovanje ter predlaga ukrepe za njihovo odpravljanje;
– skrbi za izboljšanje dvostranskih odnosov na področju naložb in izmenjavo informacij o področjih za potencialne naložbe.
4. člen 
1. Odboru sopredsedujejo predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, mednarodno trgovino in verstva Argentinske republike ter predstavniki, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.
2. Odbor sestavljajo predstavniki pogodbenic, zasedanj odbora pa se udeležujejo pooblaščene osebe z ustreznih agencij. Če odbor oceni, da je potrebno, lahko na zasedanje povabi zainteresirane organizacije iz zasebnega sektorja.
3. Pogodbenici na prvem zasedanju sprejmeta poslovnik.
5. člen 
1. Odbor se redno sestaja na datume, dogovorjene po diplomatski poti.
2. Pogodbenici se dogovorita o datumu in dnevnem redu zasedanj odbora.
3. Pogodbenica gostiteljica vodi zapisnik zasedanja odbora, ki ga na koncu zasedanja podpišeta vodji delegacij.
6. člen 
Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, ki zavezujejo pogodbenici, in članstva pogodbenic v mednarodnih organizacijah. Sporazum ne vpliva na obveznosti, ki jih ima Argentinska republika kot članica Mercosurja, in obveznosti, ki jih ima Republika Slovenija kot članica Evropske unije.
7. člen 
Vsi morebitni spori glede razlage in uporabe tega sporazuma se rešujejo z neposrednimi pogajanji in posvetovanji med pogodbenicama.
8. člen 
1. Ta sporazum začne veljati trideseti (30.) dan od prejema zadnjega od uradnih obvestil po diplomatski poti, s katerima se pogodbenici obvestita, da so zaključeni vsi notranjepravni postopki, ki so potrebni za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum velja tri (3) leta in se samodejno podaljšuje za obdobja enega (1) leta, razen če vsaj šest (6) mesecev pred potekom njegove veljavnosti ena od pogodbenic ne obvesti pisno po diplomatski poti druge pogodbenice, da ga namerava odpovedati.
3. Pogodbenici lahko sporazum kadarkoli in soglasno spremenita s podpisom pisnega instrumenta po diplomatski poti. Spremembe začnejo veljati v skladu s postopkom iz prvega odstavka tega člena in so sestavni del tega sporazuma.
4. Prenehanje veljavnosti sporazuma ne vpliva na izvajanje tekočih projektov in programov po tem sporazumu, dokler se ne zaključijo.
Sestavljeno v Buenos Airesu dne 28. oktobra 2022 v dveh izvirnikih v slovenskem, španskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado Republike Slovenije
Tanja Fajon l.r.
Za Vlado Argentinske republike 
Santiago Andrés Cafiero l.r.
 
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00704-32/2023
Ljubljana, dne 26. januarja 2023
EVA 2022-1811-0062
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti