Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2023 z dne 15. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2023 z dne 15. 12. 2023

Kazalo

3840. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 11578.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21, 15/22, 99/22, 117/22 in 151/22) se v 2. členu v preglednici vrstica s šifro Z631 spremeni tako, da se glasi:
»
Z631
PORABLJENO – 
ČRTANO
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014
1
«. 
2. člen 
V 3. členu se v drugem odstavku v preglednici:
– vrstice s šiframi C085, C100, C110, C111, G089, I050 in I051 spremenijo tako, da se glasijo:
»
C085
dodatek zaradi začasne razporeditve oziroma premestitve
dodatki
0,2
peti odstavek 33. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22; v nadaljnjem besedilu: ZNUNBZ) 
prvi in drugi odstavek 131. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23 in 117/23) 
bruto urna postavka osnovne plače x število ur x faktor se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače
X
1
1
C100
dodatek za delo ponoči
dodatki
0,4
32. in 32.a člen ZSPJS, peti in šesti odstavek 8. člena ZSPJS-AA, 43. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
 
0
1
1
C110
dodatek za delo v nedeljo
dodatki
0,9
32. in 32.a člen ZSPJS, peti in šesti odstavek 8. člena ZSPJS-AA, 44. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
 
0
1
1
C111
dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prosti dan
dodatki
1,2
32. in 32.a člen ZSPJS, peti in šesti odstavek 8. člena ZSPJS-AA, 44. člen KPJS; 
bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
 
0
1
1
G089
nadomestilo po 84. členu ZODPol in 58. členu ZSSloV
nadomestilo v breme delodajalca
/
84. člen ZODPol 
58. člen ZSSloV
v znesku, razlika do 100-odstotnega nadomestila plače, ki jo zdravstveno zavarovanje ne krije
X
1
1
I050
PORABLJENO – ČRTANO
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
33. člen PJUDT, 
12. člen MOM, 
veljavni predpisi
v znesku
X
1
2
I051
PORABLJENO – ČRTANO
povračilo stroškov
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
«; 
– za vrstico s šifro J260 doda nova vrstica s šifro J270, ki se glasi:
»
J270
plačilo za podporne storitve
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
sedmi odstavek 73. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21)
v znesku
X
1
1
«. 
3. člen 
V 5. členu se v besedilu člena, ki postane prvi odstavek, v preglednici:
– vrstica s šifro I051 črta,
– za vrstico s šifro J260 doda nova vrstica s šifro J270, ki se glasi:
»
J270
plačilo za podporne storitve
15,50
6,36
0,14
0,10
8,85
6,56
0,0611
0,10
0,53
S
S1
«. 
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poleg prispevkov iz prejšnjega odstavka se Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačuje tudi obvezni zdravstveni prispevek v višini in pod pogoji, določenimi z ZZVZZ.«.
4. člen 
V 19.c členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V osnovi za nadomestilo plače se upošteva tudi plača za delo, opravljeno preko polnega delovnega časa, če tako določajo kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev.«.
5. člen 
V Prilogi 1 se v Plačilni listi 1 in Plačilni listi 2 pred vrstico »SKUPAJ PRISPEVKI« doda nova vrstica, ki se glasi: »obvezni zdravstveni prispevek« in v njej v stolpcu »Znesek« doda besedilo, ki se glasi: »<znesek>«.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(začetek uporabe) 
Nov drugi odstavek 5. člena uredbe in dopolnjena Priloga 1 uredbe se začneta uporabljati 1. januarja 2024.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-440/2023
Ljubljana, dne 14. decembra 2023
EVA 2023-3130-0037
Vlada Republike Slovenije 
Luka Mesec 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti