Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2023 z dne 5. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2023 z dne 5. 12. 2023

Kazalo

3591. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), stran 10491.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2023.
Št. 003-02-3/2022-299
Ljubljana, dne 2. decembra 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI (ZJNPOV-B) 
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I in 52/16) se v 1. členu v drugem odstavku besedilo »nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/2340/EU z dne 15. decembra 2015 o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil (UL L št. 330 z dne 16. 12. 2015, str. 14)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1950 z dne 10. novembra 2021 o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za javna naročila blaga, storitev in gradenj (UL L št. 398 z dne 11. 11. 2021, str. 19)«.
2. člen 
V 4. členu se za besedilom »št. 91/15« dodata vejica in besedilo »14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F«.
3. člen 
V 19. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Določbe tega zakona, razen določb 82. do 84. člena, se ne uporabljajo za naročila blaga ali storitev, katerih vrednost je manjša od 40.000 eurov brez DDV, in za naročila gradenj, katerih vrednost je manjša od 80.000 eurov brez DDV, ter za javna naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s petim odstavkom 8. člena tega zakona. Naročniki morajo za ta naročila voditi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema vrsto in navedbo predmeta ter vrednost naročila. Za naročila, katerih vrednost brez DDV je nižja od mejnih vrednosti iz tega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, naročniki zagotovijo, da so vsi ponudniki, ki so oddali ponudbo, v 30 dneh od oddaje naročila pisno obveščeni o izbiri.«.
4. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku v 3. točki za besedo »ponudb« doda besedilo »in pod pogojem, da naročnik, kadar je to objektivno mogoče, gradnje, blago ali storitve po tem postopku odda le za čas do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila po izvedenem transparentnem postopku, ki ga mora za gradnje začeti najpozneje v 90 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, za blago in storitve pa najpozneje v 30 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila«.
V 7. točki se v prvem stavku za besedo »unije« črtata vejica in besedilo »in na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za javna naročila«.
Sedmi odstavek se črta.
5. člen 
V 25. členu se sedmi odstavek črta.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
Deseti odstavek se črta.
Dosedanji enajsti odstavek postane deveti odstavek.
6. člen 
V 31. členu se v šestem odstavku četrti stavek črta.
Petnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(15) Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik zanje ni predložil dokazila sam, lahko naročnik v uradnih evidencah preveri z uporabo enotnega informacijskega sistema iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.«.
7. člen 
V 32. členu se v prvem odstavku besedilo »Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1)« nadomesti z besedilom »Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naročnik mora iz posameznega postopka naročanja izločiti ponudnika ali kandidata, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3 ali če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ali kandidatu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.«.
V tretjem odstavku se beseda »mora« nadomesti z besedo »lahko«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ponudnik izkaže, da izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena in prve do pete alineje četrtega odstavka tega člena z dokazilom iz uradne evidence. Kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz tega člena, naročnik sprejme naslednja dokazila:
a) v zvezi s prvim odstavkom tega člena izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, in izpis ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;
b) v zvezi z izrekom globe zaradi prekrškov iz drugega odstavka tega člena izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi;
c) v zvezi s prvo alinejo četrtega odstavka tega člena potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. Če gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov, lahko naročnik zaprosi pristojne organe za vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov iz prvega odstavka tega člena in prve do pete alineje četrtega odstavka tega člena, za katere meni, da so potrebne.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »šestega in sedmega odstavka tega člena«.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, obvesti Evropsko komisijo, kateri državni organi in drugi subjekti so pristojni za izdajo dokazil iz šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena.«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
8. člen 
V 40. členu se v prvem odstavku v prvem stavku črta besedilo »predhodno določene«, na koncu pa se za besedilom »ali je neobičajno nizka« doda besedilo »in od ponudnika zahtevati, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naročnik oceni pojasnila tako, da se posvetuje s ponudnikom. Če predložena dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, lahko naročnik tako ponudbo izloči.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če naročnik ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi, kot jih opredeljuje drugi odstavek 3. člena ZJN-3, jo mora zavrniti.«.
9. člen 
V 46. členu se v prvem odstavku v 6. točki za besedilom »dodatnih informacijah« črtata vejica in besedilo »informacijah o nedokončanem postopku«.
V tretjem odstavku se besedilo »določa Seznam informacij, ki morajo biti navedene v objavah, in ga določi vlada z uredbo« nadomesti z besedilom »je določen v Prilogi IV Direktive 2009/81/ES, razen za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, kar določi vlada z uredbo«.
10. člen 
V 47. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Objave morajo imeti obliko standardnih obrazcev, ki jih Evropska komisija določi na podlagi prvega odstavka 32. člena Direktive 2009/81/ES, razen za postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki mora imeti obliko standardnega obrazca, ki ga z uredbo določi vlada.«.
11. člen 
V 51. členu se v tretjem odstavku za besedo »objavo« doda beseda »najpozneje«, za besedo »naročila« pa se doda besedilo »ali sklenitvi okvirnega sporazuma oziroma najpozneje v 48 dneh po pravnomočnosti odločitve iz prvega do tretjega odstavka 77. člena tega zakona«.
12. člen 
V 52. členu se v naslovu člena vejica in besedilo »informacijah o nedokončanem postopku« črtata.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku, kadar izvaja postopek naročanja, v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2. ali 4. točke prvega odstavka 46. člena tega zakona, in spreminja ali dopolnjuje dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.«.
V drugem odstavku se za besedilom »dodatnih informacijah« črtata vejica in besedilo »informacijah o nedokončanem postopku«.
Tretji odstavek se črta.
13. člen 
V 53. členu se v prvem odstavku beseda »pošlje« nadomesti z besedo »posreduje«, besedilo »isti dan, ko naročnik posreduje ponudnikom obvestilo o odločitvi« pa se nadomesti z besedilom »pred objavo odločitve«.
14. člen 
V 56. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za sporočanje in izmenjavo informacij na podlagi tega zakona, zlasti elektronsko oddajo ponudb, se uporabljajo določbe 37. člena ZJN-3, razen petega odstavka in točke a) devetega odstavka 37. člena ZJN-3, ki se uporabljata smiselno.«.
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
15. člen 
57., 58. in 59. člen se črtajo.
16. člen 
V 63. členu se v sedmem odstavku besedilo »ali prek portala« nadomesti z besedo »portalu«.
17. člen 
V 64. členu se besedilo »ali spletnih straneh naročnika« in besedilo »spletnih straneh naročnika ali« črtata.
18. člen 
V 65. členu se v prvem odstavku besedilo »ali prek portala« nadomesti z besedo »portalu«.
V drugem odstavku se besedilo »ali prek portala« nadomesti z besedo »portal«.
19. člen 
V 68. členu se prvi odstavek črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če se za oddajo ponudb ni uporabljalo elektronsko komunikacijsko sredstvo, mora naročnik tako ponudbo po odpiranju ponudb neodprto vrniti ponudniku z navedbo, da je prepozna.«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »Naročnik mora« nadomesti z besedilom »Če se za oddajo ponudb ni uporabljalo elektronsko komunikacijsko sredstvo, mora naročnik«.
Za novim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik, ne deluje na način, ki omogoča oddajo ponudb ali prijav, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb ali prijav za najmanj dva delovna dneva v primeru postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi oziroma za najmanj pet delovnih dni v primeru drugih postopkov za oddajo naročila iz tega zakona, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik, ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo ponudb ali prijav;
– ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb ali prijav;
– upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku;
– ponudniku ni uspelo oddati ponudbe ali prijave;
– odpiranje prejetih ponudb ali prijav se še ni izvedlo.«.
20. člen 
V 71. členu se v drugem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Odpiranje prijav ali ponudb ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo prijavo ali ponudb.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če elektronska komunikacijska sredstva, ki jih uporablja naročnik, ne zagotavljajo samodejnega dostopa do podatkov iz prejšnjega odstavka, naročnik zapisnik o odpiranju ponudb najpozneje v petih delovnih dneh pošlje vsem ponudnikom.«.
21. člen 
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»73. člen 
(evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja) 
Organ, ki odloči o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 87. člena tega zakona, v treh delovnih dneh po pravnomočnosti odločitve o tem obvesti ministrstvo, pristojno za javna naročila, ki vodi evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja na podlagi 110. člena ZJN-3. V obvestilu navede polno ime in matično številko gospodarskega subjekta ter datum, do katerega je gospodarski subjekt izločen iz postopkov naročanja.«.
22. člen 
V 74. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Očitne ali nebistvene napake lahko naročnik spregleda.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s četrtim odstavkom tega člena in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.«.
23. člen 
V 75. členu se v prvem odstavku se število »60« nadomesti s številom »90«, besedilo »v primeru drugih naročil pa 45 dni,« pa se črta.
V drugem odstavku se tretji in četrti stavek spremenita tako, da se glasita: »Če naročnik izvaja postopek, v katerem ni bilo objavljeno obvestilo o naročilu, naročnik na portalu javnih naročil, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije, najprej objavi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, nato pa odločitev o oddaji naročila, razen v primerih nujnosti iz 3. in 4. točke prvega odstavka 22. člena tega zakona, ko lahko odločitev vroči tudi v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, če isti dan, ko se ponudnikom pošlje odločitev, v objavo pošlje tudi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obrazložitev iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
– razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, in v primeru iz četrtega in petega odstavka 28. člena tega zakona tudi razloge za odločitev o neenakovrednosti oziroma da gradnje, blago ali storitve ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z delovanjem ali funkcionalnostjo;
– značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov okvirnega sporazuma;
– razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju;
– v primeru izvedbe pogajanj ali dialoga kratek opis poteka pogajanj in dialoga s ponudniki.«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v prvem stavku besedilo »in dodatni obrazložitvi« črta. Drugi stavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
Sedmi odstavek se črta.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »osmega« nadomesti z besedo »šestega«.
Dosedanji enajsti odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za posamezna naročila iz 25. člena tega zakona, razen glede načina obveščanja o sprejeti odločitvi, kjer lahko naročnik, kadar je vrednost posameznega naročila nižja od vrednosti, od katere naprej je treba javno naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije, v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi drugačen način obveščanja o odločitvi o oddaji posameznega javnega naročila.«.
24. člen 
V 76. členu se tretji odstavek črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »šestim« nadomesti z besedo »petim«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »varstva« doda besedilo »v predrevizijskem ali revizijskem postopku v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja«.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
25. člen 
V 77. členu se v drugem odstavku drugi in tretji stavek spremenita tako, da se glasita: »Če se za oddajo ponudb ni uporabljalo elektronsko komunikacijsko sredstvo, naročnik že predložene ponudbe neodprte vrne pošiljateljem, jih obvesti o odločitvi o ustavitvi postopka naročanja, opozori na možnost uveljavljanja pravnega varstva in navede podatke iz prvega odstavka 75. člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se v drugem stavku za besedo »ponudbo« črtata vejica in besedilo »in vlado oziroma svoj nadzorni organ«. Četrti stavek se črta.
V petem odstavku se v drugem stavku za besedo »ponudbo« črtata vejica in besedilo »ter svoj nadzorni organ, če tega nima, pa vlado«.
26. člen 
V 79. členu se v prvem odstavku v drugi alineja beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
27. člen 
Za 79. členom se dodajo naslov novega devetega a poglavja ter nova 79.a in 79.b člen, ki se glasijo:
»Deveto a poglavje 
IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA 
79.a člen 
(spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo) 
(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:
1. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;
2. za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:
– ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter
– bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;
3. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;
4. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:
– nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko tega odstavka;
– drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;
5. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(2) Določbi 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se uporabljata le pod pogojem, da vrednost pogodbe skupaj z vsemi naknadnimi spremembami ne presega mejnih vrednosti iz prvega odstavka 7. člena tega zakona, hkrati pa kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma.
(3) Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba ali okvirni sporazum znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila ali prvotno sklenjenega sporazuma. Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
a) sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kakor tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kakor tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;
b) sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi ali okvirnem sporazumu;
c) zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;
č) drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki prvega odstavka tega člena.
(4) Za spremembe določb veljavne pogodbe o izvedbi javnega naročila ali veljavnega okvirnega sporazuma, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena, mora naročnik izvesti nov postopek javnega naročanja v skladu s tem zakonom.
(5) Razloge za spremembo pogodbe ali okvirnega sporazuma v skladu s tem členom in njihovo utemeljitev mora naročnik dokumentirati. V primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena dokumentacija v zvezi s spremembo obsega najmanj navedbo vseh razlogov, zaradi katerih so potrebne dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, razloge, zakaj dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga niso bile vključene v prvotno pogodbo ali okvirni sporazum, ekonomske ali tehnične razloge, zaradi katerih zamenjava prvotnega izvajalca ni mogoča, ter opis oziroma utemeljitev teh razlogov, vključno z obsegom nevšečnosti ali podvajanjem stroškov. V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena pa dokumentacija obsega opis spremembe, razloge zanjo in okoliščine, zaradi katerih naročnik ni mogel predvideti spremembe pri oddaji prvotnega javnega naročila ali sklenitvi okvirnega sporazuma, ter pojasnilo, zakaj sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila.
79.b člen 
(odstop od pogodbe o izvedbi javnega naročila) 
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma lahko naročnik odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
a) javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
b) v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
c) zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji (Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 13) ali PDEU, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.«.
28. člen 
V 81. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku za besedilom »oddanem naročilu« dodata vejica in besedilo »razen za naročila, oddana na podlagi postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi,«.
29. člen 
V 82. členu se drugi odstavek črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »28.« nadomesti z besedilom »zadnjega dne«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »28.« nadomesti z besedilom »zadnjega dne«.
30. člen 
V 85. členu se v tretjem odstavku v napovednem stavku besedilo »treh delovnih dneh« nadomesti z besedilom »roku, ki ga ta določi in ki ne sme biti krajši od treh dni,«.
31. člen 
V 86. členu se v prvem odstavku 4. točka črta.
V 7. točki se besedilo »negativni referencami« nadomesti z besedilom »izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja«.
Za 11. točko se doda nova 11.a točka, ki se glasi:
»11.a odločitve ne vroči kandidatom in ponudnikom tako, kot je določeno v drugem odstavku 75. člena tega zakona;«.
V petem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »šestega«.
32. člen 
V 87. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedo »v« doda besedilo »prijavi ali«.
3. točka se črta.
Dosedanje 4., 5. in 6. točka postanejo 3., 4. in 5. točka.
V petem odstavku se v napovednem stavku beseda »izreče« nadomesti z besedilom »lahko izreče«. V prvi in drugi alineji se obakrat za besedo »dobo« doda beseda »največ«.
33. člen 
Za 88. členom se doda nov 88.a člen, ki se glasi:
»88.a člen 
(zastaranje) 
(1) Postopek o prekršku iz 86. člena in 87. člena tega zakona ni dopusten, če pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen.
(2) Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka o prekršku.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
34. člen 
(dokončanje postopkov) 
(1) Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bila obvestila o javnem naročilu poslana v objavo pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
(2) Postopki s pogajanji brez predhodne objave se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi, če je že bilo poslano povabilo k oddaji ponudb.
35. člen 
(uskladitev podzakonskega predpisa) 
Vlada uskladi predpis iz tretjega odstavka 46. člena zakona s tem zakonom v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
36. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/23-8/10
Ljubljana, dne 24. novembra 2023
EPA 1031-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti